FÂTİHA SURESİ

(1) Bismillahirrahmanirrahim
(2) El hamdü lillahi rabbil alemin
(3) Er rahmanir rahiym
(4) Maliki yevmid din
(5) İyyake na'büdü ve iyyake nesteiyn
(6) İhdinas siratal müstekiym
(7) Siratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin