BAKARA SURESİ

(1) Elif lam mim
(2) Zalikel kitabü la raybe fih, hüdel lil müttekiyn
(3) Ellezine yü'minune bil ğaybi ve yükiymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
(4) Velelzine yü'minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik, ve bil ahirati hüm yukinun
(5) Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun
(6) İnnellezine keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun
(7) Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem'ihim, ve ala ebsarihim ğaşaveh, ve lehüm azabün aziym
(8) Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahiri ve ma hüm bi mü'minin
(9) Yühadiunellahe vellezine amenu, ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş'urun
(10) Fi kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada, ve lehüm azabün elimüm bi ma kanu yekzibun
(11) Ve iza kiyle lehüm la tüfsidu fil erdi kalu innema nahnü muslihun
(12) Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş'urun
(13) Ve iza kiyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü'minü kema amenes süfeha', ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya'lemun
(14) Ve iza lekullezine amenu kalu amenna, ve iza halev ila şeyatiynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun
(15) Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fi tuğyanihim ya'mehun
(16) Ülaikellezineşteravüd dalalete bil hüda, fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedin
(17) Meselühüm ke meselillezistevkade nara, fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fi zulümatil la yübsirun
(18) Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun
(19) Ev ke seyyibim mines semai fihi zulümatüv ve ra'düv ve bark, yec'alune esabiahüm fi azanihim mines savaiki hazeral mevt, vallahü mühiytum bil kafirin
(20) Yekadül berku yahtafü ebsarahüm, küllema edae lehüm meşev fihi ve iza azleme aleyhim kamu, ve lev şaellahü le zehebe bi sem'ihim ve ebsarihim, innellahe ala külli şey'in kadiyr
(21) Ya eyyühen nasu'büdu rabbekümüllezi halekaküm vellezine min kabliküm lealleküm tettekun
(22) Ellezi ceale lekümül erda firaşev ves semae binaa, ve enzele mines semai maen fe ahrece bihi mines semerati rizkal leküm, fe la tec'alu lillahi endadev ve entüm ta'lemun
(23) Ve in küntüm fi raybim mimma nezzelna ala abdina fe'tu bi suratim mim mislih, ved'u şühedaeküm min dunillahi in küntüm sadikiyn
(24) Fe illem tef'alu ve len tef'alu fettekun naralleti vekudühen nasü vel hicarah, üiddet lil kafirin
(25) Ve beşşirillezine amenu ve amilus salihati enne lehüm cennatin tecri min tahtihel enhar, küllema ruziku minha min semeratir rizkan kalu hazellezi rüzikna min kablü ve ütu bihi müteşabiha, ve lehüm fiha ezvacüm mütahheratüv ve hüm fiha halidun
(26) İnnellahe la yestahyi ey yadribe meselem ma beudaten fe ma fevkaha, fe emmellezine amenu fe ya'lemune ennehül hakku mir rabbihim, ve emmellezine keferu fe yekulune maza eradellahü bi haza mesela, yüdillü bihi kesirav ve yehdi bihi kesira, ve ma yüdillü bihi illel fasikiyn
(27) Ellezine yenkudune ahdellahi mim ba'di misakih, ve yaktaune ma emerallahü bihi ey yusale ve yüfsidune fil ard, ülaike hümül hasirun
(28) Keyfe tekfürune billahi ve küntüm emvaten fe ahyaküm, sümme yümitüküm sümme yuhyiküm sümme ileyhi türceun
(29) Hüvellezi haleka leküm ma fil erdi cemian sümmesteva iles semai fe sevvahünne seb'a semavat, ve hüve bi külli şey'in alim
(30) Ve iz kale rabbüke lil melaiketi inni cailün fil erdi halifeh, kalu e tec'alü fiha mey yüfsidü fiha ve yesfiküd dima', ve nahnü nüsebbihu bi hamdike ve nükaddisü lek, kale inni a'lemü ma la ta'lemun
(31) Ve alleme ademel esmae külleha sümme aradahüm alel melaiketi fe kale embiuni bi esmai haülai in küntüm sadikiyn
(32) Kalu sübhaneke la ilme lena illa ma alemtena, inneke entel alimül hakim
(33) Kale ya ademü embi'hüm bi esmaihim, felemma embeehüm bi esmaihim kale e lem ekul leküm inni a'lemü ğaybes semavati vel erdi ve a'lemü ma tübdune ve ma küntüm tektümun
(34) Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblis, eba vestekbera ve kane minel kafirin
(35) Ve kulna ya ademüskün ente ve zevcükel cennete ve küla minha rağaden haysü şi'tüma, ve la takraba hazihiş şecerate fe tekuna minez zalimin
(36) Fe ezellehümeş şeytanü anha fe ahracehüma mimma kana fih, ve kulnehbitu ba'duküm li ba'din adüvv, ve leküm fil erdi müstekarruv ve metaun ila hiyn
(37) Fe telekka ademü mir rabbihi kelimatin fe tabe aleyh, innehu hüvet tevvabür rahiym
(38) Kulnehbitu minha cemia, fe imma ye'tiyenneküm minni hüden fe men tebia hüdaye fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
(39) Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabün nar, hüm fiha halidun
(40) Ya beni israilezküru ni'metiyelleti en'amtü aleyküm ve evfu bi ahdi ufi biahdiküm ve iyyaye ferhebun
(41) Ve aminu bi ma enzeltü müsaddikal li ma meaküm ve la tekunu evvele kafirim bih, ve la teşteru bi ayati semenen kalilev ve iyaye fettekun
(42) Ve la telbisül hakka bil batili ve tektümül hakka ve entüm ta'lemun
(43) Ve ekiymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiiyn
(44) E te'mürunen nase bil birri ve tensevne enfüseküm ve entüm tetlunel kitab, e fe la ta'kilun
(45) Vesteiynu bis sabri ves salah, ve inneha le keiratün illa alel haşiiyn
(46) Ellezine yezunnune ennehüm mülaku rabbihim ve ennehüm ileyhi raciun
(47) Ya beni israilezküru ni'metiyelleti en'amtü aleyküm ve enni faddaltüküm alel alemin
(48) Vetteku yevmel la teczi nefsün an nefsin şey'ev ve la yukbelü minha şefaatüv ve la yü'hazü minha adlüv ve la hüm yünsarun
(49) Ve iz necceynaküm min ali fir'avneyesumuneküm suel azabi yüzebbihune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm, ve fi zaliküm belaüm mir rabbiküm aziym
(50) Ve iz ferakna bikümül bahra fe enceynaküm ve ağrakna ale fir'avne ve entüm tenzurun
(51) Veiz vaadna musa erbeiyne leyleten sümmettehaztümül icle mim ba'dihi ve entüm zalimun
(52) Sümme afevna anküm mim ba'di zalike lealleküm teşkürun
(53) Ve iz ateyna musel kitabe vel fürkane lealleküm teehtedun
(54) Ve iz kale musa li kavmihi ya kavmi inneküm zalemtüm enfüseküm bittihazikümül icle fe tubu ila bariiküm faktülu enfüseküm, zaliküm hayrul leküm inde bariiküm, fe tabe aleyküm, innehu hüvet tevvabür rahiym
(55) Ve iz kultüm ya musa len nü'mine leke hatta nerallahe cehraten fe ehazetkümüs saikatü ve entüm tenzurun
(56) Sümme beasnaküm mim ba'di mevtiküm lealleküm teşkürun
(57) Ve zallelna aleykümül ğamame ve enzelna aleykümül menne ves selva, külu min tayyibati ma razaknaküm, ve ma zalemuna ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun
(58) Ve iz kulnedhulu hazihil karyete fe külu minha haysü şi'tüm rağadev vedhulül babe süccedev ve kulu hittatün nağfirleküm hatayaküm, ve senezidül muhsinin
(59) Fe beddellezine zalemu kavlen ğayrallezi kiyle lehüm fe enzelna alellezine zalemu riczem mines semai bi ma kanu yefsükun
(60) Ve izisteska musa li kavmihi fe kulnadrib bi asakel hacer, fenfecerat minhüsneta aşrate ayna, kad alime küllü ünasim meşrabehüm, külu veşrabu mir rizkillahi ve la ta'sev fil erdi müfsidin
(61) Ve iz kultüm ya musa len nasbira ala taamiv vahidin fed'u lena rabbeke yuhric lena mimma tümbitül erdu mim bakliha ve kissaiha ve fumiha ve adesiha ve besaliha, kale e testebdilunellezi hüv edna billezi hüve hayr, ihbitu misran fe inne leküm ma seeltüm, ve duribet aleyhimüz zilletü vel meskenetü ve bau bi ğadabim minellah, zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunen nebiyyine bi ğayril hakk, zalike bi ma asav ve kanu ya'tedun
(62) İnnellezine amenu vellezine hadu ven nesara ves sabiine min amene billahi vel yevmil ahiri ve amile salihan fe lehüm ecruhüm inde rabbihim ,ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
(63) Ve iz ehazna misakaküm ve rafa'na fevkakümüt tur , huzu ma ateynaküm bi kuvvetiv vezküru ma fihi lealleküm tettekun
(64) Sümme tevelleytüm mim ba'di zalik ,fe lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu leküntüm minel hasirin
(65) Ve le kad alimtümüllezina'tedev minküm fis sebti fe kulna lehüm kunu kiradeten hasiin
(66) Fe cealnaha nekalel li ma beyne yedeyha ve ma halfeha ve mev'izatel lil müttekiyn
(67) Ve iz kale musa li kavmihi innellahe ye'müruküm en tezbehu bekarah ,kalu etettehizüna hüzüva ,kale euzü billahi en ekune minel cahilin
(68) Kalüd'u lena rabbeke yübeyyil lena ma hi ,kale innehu yekulü inneha bekarütl la fariduv ve la bikr , avanüm beyne zalik , fef'alu ma tü'merun
(69) Kalüdu lena rabbeke yübeyyil lena ma levnüha ,kale innehu yekulü inneha bekaratün safraü fakiul levnüha tesürrün nazirin
(70) Kalüd'u lena rabbeke yübeyyil lena ma hiye innel bekara teşabehe aleyna, ve inna in şaellahü le mühtedun
(71) Kale innehu yekulü inneha bekaratül la zelulün tüsirul erda ve la teskil hars, müsellemetül laşiyete fiha, kalül ane ci'te bil hakk, fe zebehuha ve ma kadu yef'alun
(72) Ve iz kateltüm nefsen feddara'tüm fiha, vallahü muhricüm ma küntüm tektümun
(73) Fe kulnadribuhü bi ba'diha, kezalike yuhyillahül mevta ve yüriküm ayatihi lealleküm ta'kilun
(74) Sümme kaset kulubüküm mim ba'di zalike fe hiye kel hicarati ev eşeddü kasveh, ve inne minel hicarati lema yetefecceru minhül enhar, ve inne minha lema yeşşekkaku fe yahrucü minhül ma', ve inne minha lema yehbitu min haşyetillah, vemallahü bi ğafilin amma ta'melun
(75) E fetatmeune ey yü'minu leküm ve kad kane ferikum minhüm yesmeune kelamellahi sümme yüharrifunehu mim ba'di ma akaluhü ve hüm ya'lemun
(76) Ve iza leküllezine amenu kalu amenna, ve iza hala ba'duhüm ila ba'din kalu etühaddisunehüm bi ma fetehallahü aleyküm li yühaccuküm bihi inde rabbiküm, e fe la ta'kilun
(77) E ve la ya'lemune ennellahe ya'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun
(78) Ve minhüm ümmiyyune la ya'lemunel kitabe illa emaniyye ve in hüm illa yezunnun
(79) Fe veylül lillezine yektübunel kitabe bi eydihim sümme yekulunel kitabe bi eydihim sümme yekulune haza min indillahi li yeşteru bihi semenen kalila, fe veylül lehüm mimma ketebet eydihim ve veylül lehüm mimma yeksibun
(80) Ve kalu len temessenen naru illa eyyamem ma'dudeh, kul ettehaztüm indellahi ahden fe ley yuhlifellahü ahdehu em tekulune alellahi ma la ta'lemun
(81) Bela men kesebe seyyietev ve ehatat bihi hatiy'etühu fe ulaike ashabün nar, hüm fiha halidun
(82) Vellezine amenu ve amilus salihati ülaike ashabül cenneh, hüm fiha halidun
(83) Ve iz ehazna misaka beni israile la ta'büdune illellahe ve bil valideyni ihsanev ve izl kurba vel yetam vel mesakini ve kulu lin nasi husnev ve ekiymus salate ve atüz zekah, sümme tevelleytüm ila kalilem minküm ve entüm mu'ridun
(84) Ve iz ehazna misakaküm la tesfikune dimaeküm ve la tuhricune enfüseküm min diyariküm sümme akrartüm ve entüm teşhedun
(85) Sümme entüm haülai taktülune enfüseküm ve tuhricune ferikam minküm min diyarihim tezaherune aleyhim bil ismi vel udvan, ve iy ye'tuküm üsara tüfaduhüm ve hüve muharramün aleyküm ihracühüm, e fe tü'minune bi ba7dil kitabi ve tekfürune bi ba'd, fe ma cezaü mey yef'alü zalike minküm illa hizyün fil hayatid dünya, ve yevmel kiyameti yüraddune ila eşeddil azab, vemallahü bi ğafilin amma ta'melun
(86) Ülaikellezineşteravül hayated dünya bil ahirati fe la yuhaffefü anhümül azabü ve la hüm yünsarun
(87) Ve le kad ateyna musel kitabe ve kaffeyna mim ba'dihi bir rusüli ve ateyna iysebne meryemel beyyinati ve eyyednahü bi ruhil kudüs, e fe küllema caeküm rasulüm bima la tehva enfüsükümüstekbartüm, fe ferikan kezzebtüm ve ferikan taktülun
(88) Ve kalu kulubüna ğulf, bel leanehümüllahü bi küfrihim fe kalilem ma yü'minun
(89) Ve lemma caehüm kitabüm min indillahi müsaddikul lima mealhüm ve kanu min kablü yesteftihune alellezine keferu, fe lemma caehüm ma arafu keferu bihi fe la'netüllahi alel kafirin
(90) Bi'semeşterav bihi enfüsehüm ey yekfüru bi ma enzelellahü bağyen ey yünezzilellahü min fadlihi ala mey yeşaü min ibadih, fe bau bi ğadabin ala ğadab, ve lil kafirine azabüm mühin
(91) Ve iza kiyle lehüm aminu bi ma enzelellahü kalu nü'minü bima ünzile aleyna ve yekfürune bi ma veraehu ve hüvel hakku müsaddikal lima meahüm, kul fe lime taktülune embiyaellahi min kablü in küntüm mü'minin
(92) Ve le kad caeküm musa bil beyyinati sümmettehaztümül icle mim ba'dihi ve entüm zalimnu
(93) Ve iz ehazna misakaküm ve rafa'na fevkakümüt tur, huzu ma ateynaküm bi kuvvetiv vesmeu, kalu semi'na ve asayna ve üşribu fi kulubihimül icle bi küfrihimv kul bi'sema ye'müruküm bihi imanüküm in küntüm mü'minin
(94) Kul in kanet lekümüd darul ahiratü indellahi halisatem min dunin nasi fe temennevül mevte in küntüm sadikiyn
(95) Ve ley yetemennevhü ebedem bima kaddemet eydihim, vallahü alimüm biz zalimin
(96) Ve le tecidennehüm ahrasan nasi ala hayah, ve minellezine eşraku yeveddü ehadühüm lev yüammeru elfe seneh, ve ma hüve bi müzahzihihi minel azabi ey yüammer, vallahü besiyrum bima ya'melun
(97) Kul men kane adüvvel licibrile fe innehu nezzelehu ala kalbike bi iznillahi müsaddikal lima beyne yedeyhi ve hüdev ve büşra lil mü'minin
(98) Men kane adüvvel lillahi ve melaiketihi ve rusülihi ve cibrile ve mikale fe innellahe adüvvül lil kafirin
(99) Ve le kad enzelna ileyke ayatim beyyinat, ve ma yekfüru biha illel fasikun
(100) E ve küllema ahedu ahden nebezehu ferikum minhüm, bel ekseruhüm la yü'minun
(101) Ve lemma caehüm rasulüm min indillahi müsaddikul lima mealhüm nebeze ferikum minellezine utül kitab, kitabellahi verae zuhurihim ke ennehüm la ya'lemun
(102) Vettebeu ma tetlüş şeyatiynü ala mülki süleyman, ve ma kefera süleymanü ve lakinneş şeyatiyne keferu yüallimunen nasas sihra ve ma ünzile alel melekeyni bi babile harute ve marut, ve ma yüallimani min ehadin hatta yekula innema nahnü fitnetün fe la tekfür, fe yeteallemune minhüma ma yüferrikune bihi beynel mer'i ve zevcih, ve ma hüm bi darrine bihi min ehadin illa bi iznillah, ve yeteallemune ma yedurruhüm ve la yenfeuhüm, ve le kad alimu le menişterahü ma lehu fil ahirati min halakiv ve le bi'se ma şerav bihi enfüsehüm, lev kanu la'lemun
(103) Ve lev ennehüm amenu vettekav le mesubetüm min indillahi hayr, lev kanu ya'lemun
(104) Ya eyyühellezine amenu la tekulu raina ve kulünzurna vesmeu, ve lil kafirine azabün elim
(105) Ma yeveddüllezine keferu min ehlil kitabi ve lel müşrikine ey yünezzele aleyküm min hayrim mir rabbiküm, vallahü yehtessu bi rahmetihi mey yeşa', vallahü zül fadlil aziym
(106) Ma nensah min ayetin ev nünsiha ne'ti bi hayrim minha ev misliha, e lem ta'lem ennellahe ala külli şey'in kadir
(107) E lem ta'lem ennellahe lehu mülküs semavati vel ard, ve ma leküm min dunillahi miv veliyyiv ve la nasiyr
(108) Em türidune en tes'elu rasuleküm kema süile musa min kabl, ve mey yetebeddelil küfra bil imani fe kad dalle sevaes sbil
(109) Vedde kesirum min ehlil kitabi lev yerudduneküm mim ba'di imaniküm küffara, hasedem min indi enfüsihim mim ba'di ma tebeyyene lehümül hakk, fa'fu vasfehu hatta ye'tiyellahü bi emrih, innellahe ala külli şey'in kadir
(110) Ve ekiymus salate ve atüz zekah, ve ma tükaddimu li enfüsiküm min hayrin teciduhü indellah, innellahe bi ma ta'melune besiyr
(111) Ve kalu ley yedhulel cennete illa men kane huden ev nesar, tilke emaniyyühüm, kul hatu bürhaneküm in küntüm sadikiyn
(112) Bela men esleme vechehu lillahi ve hüve muhsinün fe lehu ecruhu inde rabbihi ve la havvfün aleyhim ve la hüm yahzenun
(113) Ve kaletil yehudü leysetin nesar ala şey'iv ve kaletin nesara leysetil yehudü ala şey'iv ve hüm yetlunel kitab, kezalike kalellezine la ya'lemune misle kavlihim, fallahü yahkümü beynehüm yevmel kiyameti fima kanu fihi yahtelifun
(114) Ve men azlemü mimmem menea mesacidellahi ey yüzkera fihesmühu ve sea fi harabiha, ülaike ma kane lehüm ey yedhuluha illa haifin, lehüm fid dünya hizyüv ve lehüm fil ahirati azabün aziym
(115) Ve lillahil meşriku vel mağribü fe eynema tüvellu fe semme vechüllah, innallahe vasiun alim
(116) Ve kalüttehazellahü veleden sübhaneh, bel lehu ma fis semavati vel ard, küllül lehu kanitün
(117) Bedius semavati vel ard, ve iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun
(118) Ve kalellezine la ya'lemune lev la yükellimünellahü ev te'tina ayeh, kezalike kalellezine min kablihim misle kavlihim, teşabehet kulubühüm, kad beyyennel ayati li kavmiy yukinun
(119) İnna erselnake bil hakki beşirav ve nezirav ve la tüs'elü an ashabil cehiym
(120) Ve len terda ankel yehudü ve len nesara hatta tettebia milletehüm, kul inne hüdellahi hüvel hüda, ve leinitteba'te ehvaehüm ba'dellezi caeke minel ilmi ma leke minallahi miv veliyyiv ve la nasiyr
(121) Ellezine ateynahümül kitabe yetlunehu hakka tilavetih, ülaike yü'minune bih, ve mey yekfür bihi fe ülaike hümül hasirun
(122) Ya beni israilezküru ni'metiyelleti en'amtü aleyküm ve enni faddaltüküm alel alemin
(123) Vetteku yevmel la teczi nefsün an nefsin şey'ev ve la yukbelü minha adlüv ve la tenfeuha şefatüv ve la hüm yünsarun
(124) Ve izibtela ibrahime rabbühu bi kelimatin fe etemmehünn, kale inni cailüke lin nasi imama, kale ve min zürriyyeti, kale la yenalü ahdiz zalimin
(125) Ve iz cealnel beyte mesabetel lin nasi ve emna, vettehizu mim mekami ibrahime müsalla, ve ahidna ila ibrahime ve ismaiyle en tahhira veytiye lit taifine vel akifine ver rukkeis sücud
(126) Ve iz kale ibrahimü rabbic'al haza beleden aminev verzuk ehlehu mines semerati min amene minhüm billahi vel yevmil ahir, kale ve men kefera fe ümettiuhu kalilen sümme adtarruhu ila azabin nar, ve bi'sel mesiyr
(127) Ve iz yerfeu ibrahimül kavaide minel beyti ve ismaiyl, rabbena tekabbel minna, inneke entes semiul alim
(128) Rabbena vec'alna müslimeyni leke ve min zürriyyetina ümmetem müslimetel leke ve erina menasikena ve tüb aleyna, inneke entet tevvabür rahiym
(129) Rabbena veb'as fihim rasulem minhüm yetlu aleyhim ayatike ve yüallimühümül kitabe vel hikmete ve yüzekkihim, inneke entel azizül hakim
(130) Ve mey yerğabü ammileti ibrahime illa men sefihe nefseh, ve le kadistafeynahü fid dünya, ve innehu fil ahirati le minas salihiyn
(131) İz kale lehu rabbühu eslim kale eslemtü li rabbil alemin
(132) Ve vassa biha ibrahimü benihi ve ya'kub, ya beniyye innellahestafa lekümüd dine fe la temutünne illa ve entüm müslimun
(133) Em küntüm şühedae iz hadara ya'kubel mevtü iz kale li benihi ma ta'büdune mim ba'di , kalu na'büdü ilaheke ve ilahe abaike ibrahime ve ismaiyle ve ishaka ilahev vahida, ve nahnü lehu müslimun
(134) Tilke ümmetün kad halet, leha ma kesebet ve leküm ma kesebtüm, ve la tüs'elune amma kanu ya'melun
(135) Ve kalu kunu huden ev nesara tehtedu, kul bel millete ibrahime hanifa, ve ma kane minel müşrikin
(136) Kulu amenna billahi ve ma ünzile ileyna ve ma ünzile ila ibrahime ve ismaiyle ve ishaka ve ya'kube vel esbati ve ma utiye musa ve iysa ve ma utiyen nebiyyune mir rabbihim, la nüferriku beyne ehadim minhüm ve nahnü lehu müslimun
(137) Fe in amenu bi misli ma amentüm bihi fe kadihtedev, ve in tevellev fe innema hüm fi şikak, fe seyekfikehümüllah, ve hüves semiul alim
(138) Sibğatellah, ve men ahsenü minellahi sibğatev ve nahnü lehu abidun
(139) Kul etühaccunena fillahi ve hüve rabbüna ve rabbüküm, ve lena amalüna ve leküm a'malüküm, ve nahnü lehu muhlisun
(140) Em tekulune inne ibrahime ve ismaiyle ve ishaka ve ya'kube vel esbata kanu huden ev nesara, kul e entüm a'lemü emillah, ve men azlemü mimmen keteme şehadeten indehu minellah, ve mallahü bi ğafilin amma ta'melun
(141) Tilke ümmetün kad halet, leha ma kesebet ve leküm ma kesebtüm, ve la tüs'elune amma kanu ya'melun
(142) Se yekulüs süfehaü minen nasi ma vellahüm an kibletihimülleti nasi ma vellahüm an kibletihimülleti kanu aleyha, kul lillahil meşriku vel mağrib, yehdi mey yeşaü ila siratim müstekiym
(143) Ve kezalike cealnakmüm ümmetev vesetal li tekunu şühedae alen nasi ve yekuner rasulü aleyküm şehida, ve ma cealnel kibletelleti künte aleyha illa li na'leme mey yettebiur rasule mimmey yenkalibü ala akibeyh, ve in kanet le kebiraten illa alellezine hedellah, ve ma kanellahü li yüdiy'a imaneküm, innellahe bin nasi le raufür rahiym
(144) Kad nera tekallübe vechike fis semai fe lenüvelliyenneke kibleten terdaha, fevelli vcheke şatnal mescidil haram, ve haysü ma küntüm fevellu vücuheküm şatrah, ve innellezine utül kitabe le ya'lemune ennehül hakku mir rabbihim, vemallahü bi ğafilin amma ya'melun
(145) Ve le in eteytellezine utül kitabe bi külli ayetim ma tebiu kibletek, ve ma ba'duhüm bi tabiin kiblete ba'd, ve leinitteba'te ehvaehüm mim ba'di ma caeke minel ilmi inneke izel le minez zalimin
(146) Ellezine ateynahümül kitabe ya'rifunehu kema ya'rifune ebnaehüm, ve inne ferikam minhüm le yektümunel hakka ve hüm ya'lemun
(147) Elhakku mir rabbike fe la tekunenne minel mümterin
(148) Ve li külliv vichetün hüve müvelliha festebikul hayrat, eyne ma tekunu ye'ti bikümüllahü cemia, innellahe ala külli şey'in kadir
(149) Ve min haysü haracte fevelli vecheke şatral mescidil haram, ve innehu lel hakku mir rabbik, ve mallahü bi ğafilin amma ta'melun
(150) Ve min haysü haracte fevelli vecheke şatral mescidil haram, ve haysü ma küntüm fe vellu vücuheküm şatrahu li ella yekune linnasi aleyküm hucceh, ilellezine zalemu minhüm fe la tahşevhüm vahşevni ve li ütimme ni'meti aleyküm ve lealleküm tehtedun
(151) Kema erselna fiküm rasulem minküm yetlu aleyküm ayatina ve yüzekkiküm ve yüallimükümül kitabv vel hikmete ve yüallimüküm ma lem tekunu ta'lemun
(152) Fezküruni ezkürküm veşküru li ve la tekfürun
(153) Ya eyyühellezine amenüsteiynu bis sabri ves salah, innellahe meas sabirin
(154) Ve la tekulu li mey yuktelü fi sebilillahi emvat, bel ahyaüv ve lakil la teş'urun
(155) Ve le neblüvenneküm bi şey'im minel havfi vel cui ve naksim minel emvali vel enfüsi ves semerat, ve beşşiris sabirin
(156) Ellezine iza esabethüm müsiybetün kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun
(157) Ülaike alayhim salevatüm mir rabbihim ve rahmetüv ve ülaike hümül mühtedun
(158) İnnes safa vel mervete min şeairillah, fe min haccel beyte evi'temera fe la cünaha aleyhi ey yettavvefe bihima, ve men tetavvea hayran fe innellahe şakirun aliym
(159) İnnellezine yektümune ma enzelna minel beyyinati vel hüda mim ba'di ma beyyennahü lin nasi fil kitabi ülaike yel'anühümullahü ve yel'anühümül lainun
(160) İllellezine tabu ve aslehu ve beyyenu fe ülaike etubü aleyhim, ve enet tevvabür rahiym
(161) İnnellezine keferu ve matu ve hüm küffarun ülaike aleyhim la'netüllahi vel melaiketi ven nasi ecmeiyn
(162) Halidine fiha, la yühaffefü anhümül azabü ve la hüm yünzarun
(163) Ve ilahüküm ilahüv vahid, la ilahe illa hüver rahmanür rahiym
(164) İnne fi halkis semavati vel erdi vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilleti tecri fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba'de mevtiha ve besse fiha min külli dabbetiv ve tasrifir riyahi ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdi le ayatil li kavmiy ya'kilun
(165) Ve minen nasi mey yettehizü min dunillahi endadey yühibbunehüm ke hubbillah, vellezine amenu eşeddü hubbel lillah, velev yerallezine zalemu iz yeravnel azabe ennel kuvvete lillahi cemiav ve ennellahe şedidül azab
(166) İz teberraellezinet tübiu minellezinettebeu ve raevül azabe ve tekattaat bihimül esbab
(167) Ve kalellezinet tebeu lev enne lena kerraten fe neteberrae minhüm kema teberrau minna, kezalike yürihimüllahü a'malehüm haseratin aleyhim, ve ma hüm bi haricine minen nar
(168) Ya eyyühen nasü külu mimma fil erdi halalen tayyibev ve la tettebiu hutuvatiş şeytan, innehu leküm adüvvüm mübin
(169) İnnema ye'müruküm bis sui vel fahşai ve en tekulu alellahi ma la ta'lemun
(170) Ve iza kiyle lehümüt tebiu ma enzellellahü kalu bel nettebiu ma elfeyna aleyhi abaena, e ve lev kane abaühüm la ya'kilune şey'ev ve la yehtedun
(171) Ve meselüllezine keferu ke meselillezi yen'iku bi ma la yesmeu illa düaev ve nidaa, summüm bükmün umyün fe hüm la ya'kilun
(172) Ya eyyühellezine amenu külu min tayyibati ma razaknaküm veşküru lillahi in küntüm iyyahü ta'büdun
(173) İnnema harrame aleykümül meytete ved deme ve lahmel hinziri ve ma ühille bihi li ğayrillah, fe menidturra ğayra bağiv ve la adin fe la isme aleyh, innellahe ğafurur rahiym
(174) İnnellezine yektümune ma enzelellahü minel kitabi ve yeşterune bihi semenen kalilen ülaike ma ye'külune fi bütunihim illen nara ve la yükellimühümüllahü yevmel kiyameti ve la yüzekkihim, ve lehüm azabün eliym
(175) Ülaikellezineşteravüd dalalete bil hüda vel azabe bil mağfirah, fe ma asberahüm alen nar
(176) Zalike bi ennellahe nezzelel kitabe bil hakk, ve innellezinahtelefu fil kitabi le fi şikakim beiyd
(177) Leysel birra en tüvellu vücuheküm kibelel meşriki vel mağribi ve lakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahiri vel melaiketi vel kitabi ven nebiyyin, ve atel male ala hubbihi zevil kurba vel yetama vel mesakine vebnes sebili ves sailine ve fir rikab, ve ekames salate ve atez zekah, vel mufune bi ahdihim iza ahedu, ves sabirine fil be'sai ved darrai ve hiynel be's, ülaikellezine sadeku, ve ülaike hümül müttekun
(178) Ya eyyühellezine amenu kütibe aleykümül kisasu fil katla, el hurru bil hurri vel abdü bil abdi vel ünsa bil ünsa, fe men ufiye lehu min ehiyhi şey'ün fettibaum bil ma'rufi ve edaün ileyhi bi ihsan, zalike tahfifüm mir rabbiküm ve rahmeh, fe meni'teda ba'de zalike fe lehu azabün eliym
(179) Ve leküm fil kisasi hayatüy ya ülil elbabi lealleküm tettekun
(180) Kütibe aleyküm iza hadara ehadekümül mevtü in terake hayra, elvasiyyetü lil valideyni vel akrabine bil ma'ruf, hakkan alel müttekiyn
(181) Fe mem beddelehu ba'de ma semiahu fe innema ismühu alellezine yübeddiluneh, innellahe semiun aliym
(182) Fe men hafe mim musin cenefen ev ismen fe asleha beynehüm fe la isme aleyh, innellahe ğafurur rahiym
(183) Ya eyyühellezine amenu kütibe aleykümüs siyamü kema kütibe alellezine min kabliküm lealleküm tettekun
(184) Eyyamem ma'dudat, fe men kane minküm meridan ev ala seferin fe iddetüm min eyyamin uhar, ve alellezine yütiykunehu fidyetün taamü miskin, fe men tetavvea hayran fe hüve hayrul leh, ve en tesumu hayrul leküm in küntüm ta'lemun
(185) Şehru ramedanellezi ünzile fihil kur'anü hüdel lin nasi ve beyyinatim minel hüda vel fürkan, fe men şehide minkümüş şehra felyesumh, ve em kane meridan ev ala seferin fe iddetüm min eyyamin uhar, yüridüllahü biküml yüsra ve la yüridu bi külüm usr, ve li tükmilül iddete ve li tükebbirullahe ala ma hedaküm ve lealleküm eşkürun
(186) Ve iza seeleke ibadi anni fe inni karib, ücibü da'veted dai iza deani felyestecibu li vel yü'minu bi leallehüm yarşüdun
(187) Ühille leküm leyletes siyamir rafesü ila nisaiküm, hünne libasül leküm ve entüm libasül lehünn, alimellahü enneküm küntüm tahtaune enfüseküm fe tabe aleyküm ve afa anküm, fel anebaşiruhünne vevteğu ma ketebellahü leküm, ve külu veşrabu hatta yetebeyyene lekümül hüytul ebyadu minel haytil esvedi minel fecri sümme etimmüs siyame ilel leyl, ve la tübaşiruhünne ve entüm akifune fil mesacid, tilke hududüllahi fe la takrabuha, kezalike yübeyyinüllahü ayatihi lin nasi leallehüm yettekun
(188) Ve la te'külu emvaleküm beyneküm bil batili ve tüdlu biha ilel hukkami li te'külu ferikam min emvalin nasi bil ismi ve entüm ta'lemun
(189) Yes'eluneke anil ehilleh, kul hiye mevakiytü lin nasi velhacc, ve leysel birru bi en te'tül büyute min zuhuriha ve lakinnel birra menitteka, ve'tül büyute min ebvabiha vettekullahe lealleküm tüflihun
(190) Ve katilu fi sebilillahillizine yükatiluneküm ve la ta'tedu, innellahe la yühibbül mu7tedin
(191) Vaktüluhüm haysü sekiftümuhüm ve ahricuhüm min haysü ahracuküm vel fitnetü eşeddü minel katl, ve la tükatiluhüm indel mescidil harami hatta yükatiluküm fih, fe in kateluküm faktüluhüm, kezalike ceazül kafirin
(192) Fe inintehev fe innellahe ğafurur rahiym
(193) Ve katiluhüm hatta la tekune fitnetüv ve yekuned dinü lillah, fe inintehev fe la udvane illa alez zalimin
(194) Eşşehrul haramü biş şehril harami vel hurumatü kisas, fe meni'teda aleyküm fa'tedu aleyhi bi misli ma'teda aleyküm vettekullahe va'lemu ennellahe mealmüttekiyn
(195) Ve enfiku fi sebilillahi ve la tülku bi eydiküm ilet tehlüketi ve ahsinu, innellahe yühibbül muhsinin
(196) Ve etimmül hacce vel umrate lillah, fe in uhsirtüm femesteysera minel hedy, ve la tahliku ruuseküm hatta yebluğal hedyü mehilleh, fe men kane minküm meridan ev bihi ezem mir ra'sihi fe fidyetüm min siyamin ev sadekatin ev nüsük, fe iza emintüm, fe men temettea bil umrati ilel hacci fe mesteysera minel hedy, fe mel lem yecid fe siyamü selaseti eyyamin fil hacci ve seb'atin iza raca'tüm, tilke aşeratün kamileh, zalike li mel lem yekün ehlühu hadiril mescidil haram, vettekullahe va'lemu ennellahe şedidül ikab
(197) Elhaccü eşhürum ma'lumat, fe men ferada fihinnel hacce fe la rafese ve la füsuka ve la cidale fil hacc, ve ma tef'alu min hayriy ya'lemhüllah, ve tezevvedu fe inne hayraz zadit takva vettekuni ya ülil elbab
(198) Leyse aleyküm cünahun en tebteğu fadlem mir rabbiküm, fe iza efadtüm min arafatin fezkürullahe indel meş'aril haram, vezküruhü kema hedaküm, ve in küntüm min kablihi le mined dallin
(199) Sümme efidu min haysü efadan nasü vestağfirullah, innellahe ğafurur rahiym
(200) Fe iza kadaytüm menasikeküm fezkürullahe ke zikriküm abeküm ev eşedde zikra, fe minen nasi mey yekulü rabbena atina fid dünya ve malehu fil ahirati min halak
(201) Ve minhüm mey yekulü rabbena atine fid dünya hasenetev ve fil ahirati hasenetev ve kina azaben nar
(202) Ülaike lehüm nasiybüm mimma kesebu, vallahü seriul hisab
(203) Vezkürullahe fi eyyamim ma'dudat, fe men teaccele fi yevmeyni fe la isme aleyh, ve men teahhara fe la isme aleyh, limenitteka, vettekullahe va'lemu enneküm ileyhi tuhşerun
(204) Ve minen nasi me yu'cibüke kavlühu fil hayatid dünya ve yüşhidüllahe ala ma fi kalbih, ve hüve eleddül hisam
(205) Ve iza tevella sea fil erdi li yüfside fiha ve yühlikel harse ven nesl, vallahü la yühibbül fesad
(206) Ve iza kiyle lehüttekillahe ehazethül izzetü bil ismi fe hasbühu cehennem, ve le bi'sel mihad
(207) Ve minen nasi mey yeşri nefsehübtiğae merdatillah, vallahü raufüm bil ibad
(208) Ya eyyühellezine amenüdhulu fis silmi kaffeh, ve la tettebiu hutuvatüş şeytan, innehu leküm adüvvüm mübiyn
(209) Fe in zeleltüm mim ba'di ma caetkümül beyyinatü fa'lemu ennellahe azizün hakim
(210) Hel yenzurune illa ey ye'tiyehümüllahü fi zulelim minel ğamami vel melaiketü ve kudiyel emr, ve ilellahi türceul ümur
(211) Sel beni israile kem ateynahüm min ayetim beyyineh, ve mey yübeddil ni'metellahi mim ba'di ma caethü fe innellahe şedidül ikab
(212) Züyyine lillezine keferul hayatüd dünya ve yesharune minellezine amenu, vellezinettekav fevkahüm yevmel kiyameh, vallahü yerzüku mey yeşaü bi ğayri hisab
(213) Kanen nasü ümmetev vahideten fe beasellahün nebiyyine mübeşşirine ve münzirine ve enzele mealhümül kitabe bil hakki li yahküme beynen nasi fimahtelefu fih, ve mahtelefe fihi illellezine utuhü mim ba'di ma caethümül beyyinatü bağyem beynehüm, fe hedellahüllezine amenu limahtelefu fihi minel hakki bi iznih, vallahü yehdi mey yeşaü ila siratim müstekiym
(214) Em hasibtüm en tedhulül cennete ve lemma ye'tiküm meselüllezine halev min kabliküm, messethümül be'saü ved darraü ve zülzilu hatta yekuler rasulü vellezine amenu meahu meta nasrullah, ela inne nasrallahi karib
(215) Yes'eluneke maza yünfikun, kul ma enfaktüm min hayrin fe lil valideyni vel akrabine vel yetama vel mesakini vebnis sebil, ve ma tef'alu min hayrin fe innellahe bihi alim
(216) Kütibe aleykümül kitalü ve hüve kürhül leküm, ve asa en tühibbu şey'ev ve hüve şerrul leküm, vallahü ya'lemü ve entüm la ta'lemun
(217) Yes'eluneke aniş şehril harami kitalin fih, kul kitalün fihi kebir, ve saddün an sebilillahi ve küfram bihi vel mescidil harami ve ihracü ehlihi minhü ekberu indellah, vel fitnetü ekberu minel katl, ve la yezalune yükatiluneküm hatta yerudduküm an diniküm inisteta, ve mey yertedid minküm an dinihi fe yemüt ve hüve kafirun fe ülaike habitat a'malühüm fid dünya vel ahirah, ve ülaike ashabün nar, hüm fiha halidun
(218) İnnellezine amenu vellezine haceru ve cahedu fi sebilillahi ülaike yercune rahmetellah, vallahü ğafurur rahiym
(219) Yes'eluneke anil hamri vel meysir, kul fihima imün kebiruv ve menafiu lin nasi ve ismühüma ekberu min nef'ihima, ve yes'eluneke maza yünfikun, kulil afv kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayati lealleküm tetefekkerun
(220) Fid dünya vel ahirah, ve yes'eluneke anil yetama, kul islahul lehüm hayr, ve in tühalituhüm fe ihvanüküm, vallahü ya'lemül müfside minel muslih, ve lev şaellahü le a'neteküm, innellahe azizün hakim
(221) Ve la tenkihul müşrikati hatta yü'minn, ve le emetüm mü'minetüm hayrum mim müşriketiv ve lev a'cebetküm, ve la tünkihul müşrikine hatta yü'minu, ve le abdüm mü'minün hayrum mim müşrikiv ve lev a'cebeküm, ülaike yed'une ilen nar, vallahü yed'u ilel cenneti vel mağfirati bi iznih, ve yübeyyinü ayatihi lin nasi leallehüm yetezekkerun
(222) Ve yes'eluneke anil mehiyd, kul hüve ezen fa'tezilün nisae fil mehiydi ve la takrabuhünne hatta yathurn, fe iza tetahherne fe'tuhünne min haysü emerakümllah, innellahe yühibbüt tevvabine ve yühibbül mütetahhirin
(223) Nisaüküm harsül lemü fe'tu harseküm enna şi'tüm ve kaddimu li enfüsiküm, vettekullahe va'lemu enneküm mülakuh, ve beşşiril mü'minin
(224) Ve la tec'alüllahe urdatel li eymaniküm en teberru ve tetteku ve tuslihu beynen nas, vallahü semiun alim
(225) La yüahizükümüllahü bil lağvi fi eymaniküm ve lakiy yüahizüküm bi ma kesebet kulubüküm, vallahu ğafurun halim
(226) Lillezine yü'lune min nisaihim terabbüsu erbeati eşhur, fe in fau fe innellahe ğafurur rahiym
(227) Ve in azemüt talaka fe innellahe semiun aliym
(228) Vel mütallekatü yeterabbasne bi enfüsihinne selasete kuru', ve la yehillü lehünne ey yektmne ma halekallahü fi erhamihinne in künne yü'minne billahi vel yevmil ahir, ve büuletühünne ehakku bi raddihinne fi zalike in eradu islaha, ve lehünne mislüllezi aleyhinne bil ma7rufi ve lir ricali aleyhinne deraceh, vallahü azizün hakim
(229) Ettalaku merratani fe imsaküm bi ma'rufin ev tesrihum bi ihsari, ve la yehillü leküm en te'huzu mimma ateytümuhünne şey'en illa ey yehafa ella yükiyma hududellah, fe in hiftüm ella yükiyma hududellahi fe la cünaha aleyhime fimeftedet bih, tilke hududüllahi fe la ta7teduha, ve mey yeteadde hududellahi fe ülaike hümüz zalimun
(230) Fe in tallekaha fe la tehillü lehu mim ba'dü hatta tenkiha zevcen ğayrah, fe in tallekaha fe la cünaha aleyhima ey yeteracea in zanna ey yükiyma hududellah, ve tilke hududüllahi yübeyyinüha li kavmiy ya'lemun
(231) Ve iza tallaktümün nisae fe belağne ecelehünne fe emsikuhünne bi ma'rufin ev serrihuhünne bi ma'rufiv ve la tümsikuhünne diraran li ta'tedu, ve mey yef'al zalike fe kad zaleme nefseh, ve la tettehizu ayatillahi hüzüvev vezküru ni'metellahi aleyküm ve ma enzele aleyküm minel kitabi vel hikmeti yeizuküm bih, vettekullahe va'lemu ennellahe bi külli şey'in aliym
(232) Ve iza tallaktümün nisae fe belağne ecelehünne fe la ta'duluhünne ey yenkihne ezvacehünne iza teradav beynehüm bil ma'ruf, zalike yuazu bihi men kane minküm yü'minü billahi vel yevmil ahir, zaliküm ezka leküm ve ather, vallahü ya'lemü ve entüm la ta'lemun
(233) Vel validatü yürdi'ne evladehünne havleyni kamileyni li men erade ey yütimmer radaah, ve alel mevludi lehu rizkuhünne ve kisvetühünne bil ma'ruf, la tükellefü nefsün illa vüs'aha, la tüdarra validetüm bi velediha ve la mevludül lehu bi veledihi ve alel varisi mislü zalik, fe in erada fisalen an teradim minhüma ve teşavürin fe la cünaha aleyhima , ve in eradtüm en testerdiu evladeküm fe la cünaha aleyküm iza sellemtüm ma ateytüm bih ma'ruf, vettekullahe va'lemu ennellahe bi ma ta'melune basiyr
(234) Vellezine yüteveffevne minküm ve yezerune ezvacey yeterabbasne bi enfüsihinne erbeate eşhüriv ve aşra, fe iza belağne ecelehünne fe la cünaha aleyküm fima fealne fi enfüsihinne bil ma'ruf, vallahü bi ma ta'melune habir
(235) Ve la cünaha aleyküm fima arradtüm bihi min hitbetin nisai ev eknentüm fi enfüsiküm, alimellahü enneküm se tezkürunehünne ve lakil la tüvaidulünne sirran illa en tekulu kavlem ma'rufa, ve la ta'zimu ukdetem nikahi hatta yeblüğal kitabü eceleh, va'lemu ennellahe ya'lemü ma fi enfüsiküm fahzeruh, va'lemu ennellahe ğafurun halim
(236) La cünaha aleyküm in talaktümün nisae ma lem temessuhünne ev tefridu lehünne feridah, ve mettiuhünn, alel musii kaderuhu ve alel muktiri kaderuh, metaam bil ma'ruf, hakkan alel muhsinin
(237) Ve in tallaktümuhünne min kabli en temessuhünne ve kad feradtüm lehünne feridaten fe nisfü ma feradtüm illa ey ya'fune ev ya 'füvellezi bi yedihi ukdetün nikah, ve en ta'fu akrabü littakva, ve la tensevül fadle beyneküm, innellahe bi ma ta'melune basiyr
(238) Hafizu ales salevati ves salatil vüsta ve kumu lillahi kanitin
(239) Fe in hiftüm fe ricalen ev rukbana, fe iza emintüm fezkürullahe ke ma allemeküm ma lem tekunu ta'lemun
(240) Vellezine yüteveffevne minküm ve yezerune ezvaca, vesiyyetel li ezvacihim metaan ilel havli ğayra ihrac, fe in haracne fe la cünaha aleyküm fi ma fealne fi enfüsihinne mim ma'ruf, vallahü aziyzün hakiym
(241) Ve lil mütallekati metaum bil ma'ruf, hakkan alel müttekiyn
(242) Kezalike yübeyyinüllahü leküm ayatihi lealleküm ta'kilun
(243) E lem tera ilellezine haracu min diyarihim ve hüm ülufün hazeral mevti fe kale lehümüllahü mutu sümme ahyahüm, innellahe le uz fadlin alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkürun
(244) Ve katilu fi sebilillah va'lemu ennellahe semiun alim
(245) Menzellezi yukridullahe kardan hasenen fe yüdaifehu lehu ad'afen kesirah, vallahü yakbidu ve yebsut, ve ileyhi türceun
(246) E lem tera ilel melei mim beni israile mim ba'di musa, iz kalu li nebiyyil lehümüb'as lena meliken nükatil fi sebilillah, kale hel aseytüm in kütibe aleykümül kitalü ella tükatilu, kalu ve ma lena ella nükatile fi sebilillahi ve kad uhricna min diyarina ve ebnaina, fe lemma kütibe aleyhimül kitalü tevellev illa kalilem minhüm, vallahü alimüm biz zalimin
(247) Ve kale lehüm nebiyyühüm innellahe kad bease leküm talute melika, kalu enna yekunü lehül mülkü aleyna ve nahnü ehakku bil mülki minhü ve lem yü'te seatem minel mal, kale innellahestafahü aleyküm ve zadehu betaten fil ilmi vel cism, vallahü yü'ti mülkehu mey yeşa', vallahü vasiun aliym
(248) Ve kale lehüm nebiyyühüm inne ayete mülkihi ey ye'tiyekümüt tabutü fihi sekinetüm mir rabbiküm ve bekiyyetüm mimma terake alü musa ve alü harune tahmilühül melaikeh, inne fi zalike le ayetel leküm in küntüm mü'minin
(249) Fe lemma fesale talutü bil cünudi kale innellahe mübteliküm bi neher, fe men şeribe minhü fe leyse minni, vemel lem ya'amhü fe innehu minni illa meniğterafe gurfetem bi yedih, fe şeribu minhü illa kalilem minhüm, fe lemma cavezehu hüve vellezine amenu meahu kalu la takate lenel yevme bi calute ve cünudih,kalellezine yezunnune ennehüm mülakullahi kem min fietin kaliletin ğalebet fieten kesiratem bi iznillah, vallahü meas sabirin
(250) Ve lemma berazu li calute ve cünudihi kalu rabbena efriğ aleyna sabrav ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafirin
(251) Fe hezemuhüm bi iznillahi ve katele davudü calute ve atahüllahül mülke vel hikmete ve allemehu mimma yeşa', ve lev la def'ullahin nase ba'dahüm bi ba'dil le fesedetil erdu ve lakinnellahe zu fadlin alel alemin
(252) Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk, ve inneke le minel mürselin
(253) Tilker rusülü faddalna ba'dahüm ala ba'd, minhüm men kellemellahe ve rafea ba'dahüm deracat, ve ateyna iysebne meryemel beyyinati ve eyyednahü bi ruhil kudüs, ve lev şaellahü maktetelellezine mim ba'dihim mim ba'di ma caethümül beyyinatü ve lakiniltelefu fe minhüm men amene ve minhüm men kefar, ve lev şaellahü maktetelu ve lakinnellahe yef'alü ma yürid
(254) Ya eyyühellezine amenu enfiku mimma rezaknaküm min kabli ey ye'tiye yevmül la bey'un fihi ve la hulletüv ve la şefaah, vel kafirune hümüz zalimun
(255) Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum, la te'huzühu sinetüv vela nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih, ya'lemü ma beyne eydihim ve ma halfehüm, ve al yühiytune bi şey'im min ilmihi illa bi ma şa', vesia kürsiyyühüs semavati vel ard, ve la yeudühu hifzuhüma, ve hüvel aliyyül aziym
(256) La ikrahe fid dini kad tebeyyener ruşdü minel ğayy, fe mey yekfür bit tağuti ve yü'mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha, vallahü semiun alim
(257) Allahü veliyyüllezine amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur, vellezine keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat, ülaike ashabün nar, hüm fiha halidun
(258) E lem tera ilellezi hacce ibrahime fi rabbihi en atahüllahül mülk, iz kale ibrahimü rabbiyellezi yuhyi ve yümitü kel ene uhyi ve ümit, kale ibrahimü fe innellahe ye'ti biş şemsi minel meşriki fe'ti biha minel mağribi fe bühitellezi kefer, vallahü la yehdil kavmez zalimin
(259) Ev kellezi merra ala karyetiv ve hiye haviyetün ala uruşiha, kale enna yuhyi hazihillahü ba'de mevtiha, fe ematehüllahü miete amin sümme beaseh, kale kem lebist, kale lebistü yevmen ev ba7oda yevm, kale bel lebiste miete amin fenzur ila taamike ve şerabike lem yetesenneh, venzur ila himarike ve li nec'aleke ayetel lin nasi venzur ilel izami keyfe nünşizüha sümme neksuha lahma, fe lemma tebeyyene lehu kale a'lemü ennellahe ala külli şey'in kadir
(260) Ve iz kale ibrahimü rabbi erini keyfe tuhyil mevta, kale e ve lem tü'min, kale bela ve lakil li yatmeinne kalbi, kale fe huz erbeatem minet tayri fe surhünne ileyke sümmec'al ala külli cebelim minhünne cüz'en sümmed'uhünne ye'tineke sa'ya, va'lem ennellahe azizün hakim
(261) Meselüllezine yünfikune emvalehüm fi sebilillahi ke meseli habbetin embetet seb'a senabihle fi külli sümbületim mietü habbeh, vallahü yüdaifü li mey yeşa', vallahü vasiun alim
(262) Ellezine yünfikune emvalehüm fi sebilillahi sümme la yütbiune emvalehüm fi sebilillahi sümme la yütbiune ma enfeku mennev ve la ezel lehüm ecruhüm inde rabbihim, ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
(263) Kavlüm ma'rufüv ve mağfiratün hayrum min sadekatiy yetbeuha eza, vallahü ğaniyyün halim
(264) Ya eyyühellezine amenu la tübtilu sadekatiküm bil menni vel eza kellezi yünfiku malehu riaen nasi ve la yü'minü billahi vel yevmil ahir, fe meselühu ke meseli safvanin aleyhi türabün fe esabehu vabilün fe terakehu salda, la yakdirune ala şey'im mimma kesebu, vallahü la yehdil kavmel kafirin
(265) Ve meselüllezine yünfikune emvalehümüb tiğae merdatillahi ve tesbitem min enfüsihim ke meseli cennetim bi rabvetin esabeha vabilün fe atet üküleha di'feyn, fe il lem yüsibha vabilün fe tall, vallahü bima ta'melune basiyr
(266) E yeveddü ehadükümen tekune lehu cennetüm min nehiyliv ve a'nabin tecri min tahtihel enharu lehu fiha min küllis semerati ve esabehül kiberu ve lehu zürriyyetün duafaü fe esabeha i'sarun fihi narin fahterakat, kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayati lealleküm tetefekkerun
(267) Ya eyyühellezine amenu enfiku min tayyibati ma kesebtüm ve mimma ahracna leküm minel ard, ve la teyemmemül habise minhü tünfikune ve lestüm bi ahizihi illa en tüğmidu fih, va'lemu ennellahe ğaniyyün hamid
(268) Eşşeytanü yeidükümül fakra ve ye'müruküm bil fahşa', vallahü yeidüküm mağfiratem minhü ve fadla, vallahü vasiun alim
(269) Yü'til hikmete mey yeşa', ve mey yü'tel hikmete fe kad utiye hayran kesira, ve ma yezzekkeru illa ülül elbab
(270) Ve ma enfaktüm min nefekatin ev nezertüm min nezrin fe innellahe ya'lemüh, ve ma liz zalimine min ensar
(271) İn tübdüs sadekati fe niimma hi, ve in tuhfuha ve tü'tuhel fükarae fe hüve hayrul leküm, ve yükeffiru anküm min seyyiatiküm, vallahü bi ma ta'melune habir
(272) Leyse aleyke hüdahüm ve lakinnellahe yehdi mey yeşa', ve ma tünfiku min hayrin fe li enfüsiküm, ve ma tünfikune illebtiğae vechillah, ve ma tünfiku min hayriy yüveffe ilayküm ve entüm la tuzlemun
(273) Lil fükaraillezine uhsiru fi sebilillahi la yestetiy'une darben fil erdi yahsebühümül cahilü ağniyae minet teaffüf, ta'rifühüm bi simahüm, la yes'elunen nase ilhafa, ve ma tünfiku min hayrin fe innellahe bihi alim
(274) Ellezine yünfikune emvalehüm bil leyli ven nehari sirrav ve alaniyeten fe lehüm ecruhüm inde rabbihim, ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
(275) Ellezine ye'küluner riba la yekumune illa kema yekumüllezi yetehabbetuhüş şeytanü minel mess, zalike bi ennehüm kalu innemel bey'u mislür riba, ve ehalellahül bey'a ve harramer riba, fe min caehu mevizatüm mir rabbihi fenteha fe lehu ma selef, ve emruhu ilellah, ve men ade fe ülaike ashabün nar, hüm fiha halidun
(276) Yemhakullahür riba ve yürbis sadekat, vallahü la yühibbü külle keffarin esim
(277) İnnellezine amenu ve amilus salihati ve ekamüs salate ve atevüz zekate lehüm ecruhüm inde rabbihim, ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
(278) Ya eyyühellezine amenüttekullahe vezeru ma bekiye miner riba in künüm mü'minin
(279) Fe il lem tef'alu fe'zenu bi harbim minallahi ve rasulih, ve in tübtüm fe leküm ruusü emvaliküm, la tazlimune ve la tuzlemun
(280) Ve in kane zu usretin fe neziratün ila meyserah, ve en tesaddeku hayrul leküm in küntüm ta'lemun
(281) Vetteku yevmen türceune fihi ilellahi sümme tüveffa küllü nefsim ma kesebet vehüm la yuzlemun
(282) Ya eyyühellezine amenu iza tedayentüm bi deynin ila ecelim müsemmen fektübuh, vel yektüb beyneküm katibüm bil adli ve la ye'be katibün ey yektübe kema allemehüllahü fel yektüb, velyümlilillezi aleyhil hakku vel yettekillahe rabbehu ve la yebhas minhü şey'a, fe in kanellezi aleyhil hakku sefihen ev daiyfen ev la yestetiy'u eyyümille hüve felyümlil hakku sefihen ev daiyfen ev la yestetiy'u eyyümille hüve felyümlil veliyyühu bil adl, vesteşhidu şehideyni mir ricaliküm, fe il lem yekuna racüleyni fe racülüv vemraetani mimmen terdavne mineş şühedai en tedille ihdahüma fe tüzekkira ildahümel uhra, ve la ye'beş şühedaü iza ma düu, ve la tes'emu en tektübuhü sağiyran ev kebiran ila ecelih, zaliküm aksetu indellahi ve akvemü liş şehadeti ve edna ella tertabu illa en tekune ticaraten hadiraten tüdiruneha beyneküm fe leyse aleyküm cünahun ella tektübuha, ve şehidu iza tebaya'tüm, ve la yüdarra katibüv ve la şehid, ve in tef'alu fe innehu füsuküm biküm, vettekullah, ve yüallimükümüllah, vallahü bi külli şey'in alim
(283) Ve in küntüm ala seferiv ve lem tecidu katiben ferihanüm makbudah, fe in emine ba'duküm ba'dan felyüeddillezi'tümine emanetehu velyettekillahe rabbeh, ve la tektümüş şehadeh, ve mey yektümha fe innehu asimün kalbüh, vallahü bi ma ta'melune alim
(284) Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard, ve in tübdu ma fi enfüsiküm ev tuhfuhü yühasibküm bihillah, fe yağfiru limey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa', vallahü ala külli şey'in kadir
(285) Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihi vel mü'minun, küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadim mir rusülih, ve kalu semi'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masiyr
(286) La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena la tüahizna in nesina ev ahta'na, rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hameltehu alellezine min kablina, rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih, va'fü anna, vağfir lena, verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirin