ÂLİ IMRÂN SURESİ

(1) Elif lam mim
(2) Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum
(3) Nezzele aleykel kitabe bil hakki müsaddikal lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incil
(4) Min kablü hüdel lin nasi ve enzelel fürkan, innellezine keferu bi ayatillahi lehüm azabün şedid, vallahü azizün züntikam
(5) İnnellahe la yahfa aleyhi şey'üm fil erdi ve la fis sema'
(6) Hüvellezi yüsavviruküm fil erhami keyfe yeşa', la ilahe illa hüvel azizül hakim
(7) Hüvellezi enzele aleykel kitabe minhü ayatüm muhkematün hünne ümmül kitabi ve üharu müteşabihat, fe emmellezine fi kulubihim zeyğun fe yettebiune ma teşabehe minhübtiğael fitneti vebtiğae te'vilih, ve ma ya'lemü te'vilehu illellah, ver rasihune fil ilmi yekulune amenna bihi küllüm min indi rabbina, ve ma yezzekkeru illa ülül elbab
(8) Rabbena la tüziğ kulubena ba'de iz hedeytena veheb lena mil ledünke rahmeh, inneke entel vehhab
(9) Rabbena inneke camiun nasi li yevmil la raybe fih, innellahe la yuhlifül miad
(10) İnnellezine keferu len tuğniye anhüm emvalühüm ve la evladühüm minellahi şey'a, ve ülaike hüm vekudün nar
(11) Kede'bi ali fir'avne vellezine min kablihim, kezzebu bi ayatina fe ehazehümüllahü bi zünubihim, vallahü şedidül ikab
(12) Kul lillezine keferu setuğlebune ve tuhşerune ila cehennem, ve bi'sel mihad
(13) Kad kane leküm ayetün fi fieteynil tekata, fietün tükatilü fi sebilillahi ve uhra kafiratüy yeravnehüm misleyhim ra'yel ayn, vallahü yüeyyidü bi nasrihi mey yeşa', inne fi zalike le ibratel li ülil ebsar
(14) Züyyine lin nasi hubbüş şehevati minen nisai vel benine vel kanatiyril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel en'ami vel hars, zalike metaul hayatid dünya, vallahü indehu husnül meab
(15) Kul e ünebbiüküm bi hayrim min zaliküm, lillezinettekav inde rabbihim cennatün tecri min tahtihel enharu halidine fiha ve ezvacüm mütahheratüv ve ridvanüm minellah, vallahü basiyrum bil ibad
(16) Ellezine yekulune rabbena innena amenna fağfir lena zünubena vekina azaben nar
(17) Essabirine ves sadikiyne vel kanitine vel münfikiyne vel müstağfirine bil eshar
(18) Şehidellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ilmi kaimem bil kist, la ilahe illa hüvel azizül hakim
(19) İnned dine indellahil islam, ve mahtelefellezine utül kitabe illa mem ba'di ma caehümül ilmü bağyem beynehüm, ve mey yekfür bi ayatillahi fe innellahe seriul hisab
(20) Fe in haccuke fe kul eslemtü vechiye lillahi ve menittebean, ve kul lillezine utül kitabe vel ümmiyyine e eslemtüm, fe in eslemu fe kadihtedev, ve in tevellev fe innema aleykel belağ, vallahü besiyrum bil ibad
(21) İnnellezine yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunen nebiyyine bi ğayri hakkiv ve yaktülunellezine ye'mürune bil kisti minen nasi fe beşşirhüm bi azabin elim
(22) Ülaikellezine habitat a'malühüm fid dünya vel ahirah, e ma lehüm min nasirin
(23) E lem tera ilellezine utu nasiybem minel kitabi yüd'avne ila kitabillahi li yahküme beynehüm sümme yetevella ferikum minhüm ve hüm mu'ridun
(24) Zalike bi ennehüm kalu len temessenen naru illa eyyamem ma'dudat, ve ğarrahüm fi dinihim ma kanu yefterun
(25) Fe keyfe iza cema'nahüm li yevmil la raybe fihi ve vüffiyet küllü nefsim ma kesebet ve hüm la yüzlemun
(26) Kulillahümme malikel mülki tü'til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa', ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşa', bi yedikel hayr, inneke ala külli şey'in kadir
(27) Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl, ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy, ve terzüku men teşaü bi ğayri hisab
(28) La yettehizil mü'minunel kafirine evliyae min dunil mü'minin, ve mey yef'al zalike fe leyse minallahi fi şey'in illa en tetteku minhüm tükah, ve yühazzirukümüllahü nefseh, ve ilellahil masiyr
(29) Kul in tuhfu ma fi suduriküm ev tübduhü ya'lemhüllah, ve ya'lemü ma fis semavati ve ma fil ard, vallahü ala külli şey'in kadir
(30) Yevme tecidü küllü nefsim ma amilet min hayrim muhdarav ve ma amilet min su', teveddü lev enne beyneha ve beynehu emedem beiyda, ve yühazzirukümüllahü nefseh, vallahü raufüm bil ibad
(31) Kul in küntüm tühibbünellahe fettebiuni yuhbibkümüllahü ve yağfir leküm zünubeküm, vallahü ğafurur rahiym
(32) Kul etiy'ullahe ver rasul, fe in tevellev fe innellahe le yühibbül kafirin
(33) İnnellahestafa ademe ve nuhav ve ale ibrahime ve ale imrane alel alemin
(34) Zürriyyetem ba'duha mim ba'd, vallahü semiun alim
(35) İz kaletimraetü imrane rabbi inni nezertü leke ma fi batni muharranan fe tekabbel minni, inneke entes semiul alim
(36) Fe lemma vedaatha kalet rabbi inni veda'tüha ünsa, vallahü a'lemü bi ma vedaat, ve leysez zekeru kel ünsa, ve inni semmeytüha meryeme ve inni üiyzüha bike ve zürriyyeteha mineş şeytanir racim
(37) Fe tekabbeleha rabbüha bi kabulin haseniv ve embeteha nebaten hasenev ve keffeleha zekeriyya, küllema dehale aleyha zekeriyyel mihrabe vecede indeha rizka, kale ya meryemü enna leki haza, kalet hüve min indillah, innellahe yerzüku mey yeşaü bi ğayri hisab
(38) Hünalike dea zekeriyya rabbeh, kale rabbi heb li mil ledünke zürriyyeten tayyibeh, inneke semiud düa'
(39) Fe nadethül melaiketü ve hüve kaimüy yüsalli fil mihrabi ennellahe yübeşşiruke bi yahya müsaddikam bi kelimetim minellahi ve seyyidev ve hasurav ve nebiyyem mines salihiyn
(40) Kale rabbi enna yekunü li ğulamüv ve kad beleğaniyel kiberu vemraeti akir, kale kezalikellahü yef'alü ma yeşa'
(41) Kale rabbic'al li ayeh, kale ayetüke ella tükellimen nase selasete eyyamin illa ramza, vezkür rabbeke kesirav ve sebbih bil aşiyyi vel ibkar
(42) Ve iz kaletil melaiketü ya meryemü innellahestafaki ve tahheraki vastafaki ala nisail alemin
(43) Ya meryemuknüti li rabbiki vescüdi verkeiy mear rakiiyn
(44) Zalike min embail ğaybi nuhiyhi ileyk, ve ma künte ledeyhim iz yülkune aklamehüm eyyühüm yekfülü meryeme ve ma künte ledeyhim iz yahtesimun
(45) İz kaletil melaiketü ya meryemü innellahe yübeşşiruki bi kelimetim minhüm ismühül mesihu iysebnü meryeme vecihen fid dünya vel ahirati ve minel mükarrabin
(46) Ve yükellimün nase fil mehdi ve kehlev ve mines salihiyn
(47) Kalet rabbi enna yekunü li veledüv ve lem yemsesni beşer, kale kezalikillahü yahlüku ma yeşa', iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun
(48) Ve yüallimühül kitabe vel hikmete vet tevrate vel incil
(49) Ve rasulen illa beni israile enni kad ci'tüküm bi ayetim mir rabbiküm enni ahlüku leküm minet tiyni ke hey'etit tayri fe enfühu fihi fe yekunü tayram bi iznillah, ve übriül ekmehe vel ebrasa ve uhyil mevta bi iznillah, ve ünebbiüküm bi ma te'külune ve ma teddehirune fi büyutikum, innefi zalike le ayetel leküm in küntüm mü'minin
(50) Ve müsaddikal lima beyne yedeyye minet tevrati ve li ühille leküm ba'dallezi hurrime aleyküm ve ci'tüküm bi ayetim mir rabbiküm fettekullahe ve etiy'un
(51) İnnellahe rabbi ve rabbüküm fa'büduh, haza siratüm müstekiym
(52) Fe lemma ehasse iysa minhümül küfra kale men ensari ilellah, kalel havariyyune nahnü ensarullah, amenna billah, veşhed bi enna müslimun
(53) Rabbena amenna bi ma enzelte vetteba'ner rasüle fektübna meaş şahidin
(54) Ve mekeru ve mekerallah, vallahü hayrul makirin
(55) İz kalellahü ya iysa inni müteveffike ve rafiuke ileyye ve mütahhiruke minellezine keferu ve cailüllezinettebeuke fevkallezine keferu ila yevmil kiyameh, sümme ileyye merciuküm fe ahkümü beyneküm fima küntüm fihi tahtelifun
(56) Fe emmellezine keferu fe üazzibühüm azaben şediden fid dünya vel ahirah, ve ma lehüm min nasiriyn
(57) Ve emmellezine amenu ve amilus salihati fe yüveffihim ücurahüm, vallahü la yühibbüz zalimin
(58) Zalike netluhü aleyke minel ayati vez zikril hakim
(59) İnne mesele iysa indellahi ke meseli adem, halekahu min türabin sümme kale lehu kün fe yekun
(60) Elhakku mir rabbike fe la teküm minel mümterin
(61) Fe me hacceke fihi mim ba'di ma caeke minel ilmi fe kul tealev ned'u ebnaena ve ebnaeküm ve nisaena ve nisaeküm ve enfüsena ve enfüseküm sümme nebtehil fe nec'al la'netellahi alel kazibin
(62) İnne haza lehüvel kasasul hakk, ve ma min ilahin illellah, ve innellahe le hüvel azizül hakim
(63) Fe in tevellev fe innellahe alimüm bil müfsidin
(64) Kul ya ehlel kitabi tealev ila kelimetin sevaim beynena ve beyneküm ella na'büde ilellahe ve la nüşrike bihi şey'ev ve la yettehize ba'duna ba'dan erbabem min dunillah, fe in tevellev fe kulüşhedu bi enna müslimun
(65) Ya ehlel kitabi lime tühaccune fi ibrahime ve ma ünziletit tevratü vel incilü illa mim ba'dih, e fela ta'kilun
(66) Ha entüm haülai hacectüm fima leküm bihi ilmün fe lime tühaccune fima leyse leküm bihi ilm, vallahü ya'lemü ve entüm la ta'lemun
(67) Ma kane ibrahimü yehuddiyyev ve la nasraniyyev ve lakin kane hanifem müslima, ve ma kane minel müşrikin
(68) İnne evlen nasi bi ibrahime lellezinettebeuhü ve hazen nebiyyü vellezine amenu, vallahü veliyyül mü'minin
(69) Veddet taifetüm min ehlil kitabi lev yüdilluneküm, ve ma yüdillune illa enfüsehüm ve ma yeş'urun
(70) Ya ehlel kitabi lime tekfürune bi ayatillahi ve entüm teşhedun
(71) Ye ehlel kitabi lime telbisunel hakka bil batili ve tektümunel hakka ve entüm ta'lemun
(72) Ve kalet taifetüm min ehlil kitabi aminu billezi ünzile alellezine amenu vechen nehari vekfüru ahirahu leallehüm yarciun
(73) Ve la tü'minu illa li men tebia dineküm, kul innel hüda hüdellahi ey yü'ta ehadüm misle ma utitüm ev yühaccuküm inde rabbiküm, kul innel fadle bi yedillah, yü'tihi mey yeşa', vallahü vasiun alim
(74) Yahtessu bi rahmetihi mey yeşa', vallahü zül fadlil aziym
(75) Ve min ehlil kitabi men inte'menhü bi kintariy yüeddihi ileyk, ve minhüm men in te'menhü bi dinaril la yüeddihi ileyke illa ma dümte aleyhi kaima, zalike bi ennehüm kalu leyse aleyna fil ümmiyyine sebil, ve yekulune alellahil kezibe ve hüm ya'lemun
(76) Bela men evfa bi ahdihi vetteka fe innellahe yühibbül müttekiyn
(77) İnnellezine yeşterune bi ahdillahi ve eymanihim semenen kalilen ülaike la halak lehüm fil ahirati ve la yükellimühümüllahü ve la yenzuru ileyhim yevmel kiyameti ve la yüzekkihim, ve lehüm azabün elim
(78) Ve inne minhüm le feritkay yelvune elsinetehüm bil kitabi li tahsebuhü minel kitabi ve ma hüve minel kitab, ve yekulune hüve min indillahi ve ma hüve min indillah, ve yekulune alellahil kezibe ve hüm ya'lemun
(79) Ma kane li beşerin ey yü'tiyehüllahül kitabe vel hukme ven nübüvvete sümme yekule lin nasi kun ibadel li min dunillahi ve lakin kunu rabbaniyyine bi ma küntüm tüallimunel kitabe ve bima küntüm tedrusun
(80) Ve la ye'müraküm en tettehizül melaikete ve nebiyyine erbaba, e ye'müruküm bil küfri ba'de iz entüm müslimun
(81) Ve iz ehazellahü misakan nebiyyine lema ateytüküm min kitabiv ve hikmetin sümme caeküm rasulüm müsaddikul lima meaküm le tü'minünne bihi ve le tensurunneh, kale e akrartüm ve ehaztüm ala zaliküm isri, kalu akrarna, kale feşhedu ve ene meaküm mineş şahidin
(82) Fe men tevella ba'de zalike fe ülaike hümül fasikun
(83) E fe ğayra dinillahi yebğune ve lehu esleme men fis semavati vel erdi tav'av ve kerhev ve ileyhi yürceun
(84) Kul amenna bilbillahi ve ma ünzile aleyna ve ma ünzile ala ibrahime ve ismaiyle ve ishaka ve ya'kube vel esbati ve ma utiy musa ve iysa ven nebiyyune mir rabbihim, la nüferriku beyne ehadim minhüm ve nahnü lehu müslimun
(85) Ve mey yebteği ğayral islami dinen fe ley yukbele minh, ve hüve fil ahirati minel hasirin
(86) Keyfe yehdillahü kavmen keferu ba'de imanihim ve şehidu enner rasule hakkuv ve caehümül beyyinat, vallahü la yehdil kavmez zalimin
(87) Ülaike cezaühüm enne aleyhim la'netellahi vel melaiketi ven nasi ecmeiyn
(88) Halidine fiha, la yühaffefü anhümül azabü ve la hüm yünzarun
(89) İllellezine tabu mim ba'di zalike ve aslehu fe innellahe ğafurur rahiym
(90) İnnellezine keferu ba'de imanihim sümmezdadu küfral len tukbele tevbetühüm, ve ülaike hümüd dallun
(91) İnnellezine keferu ve matu ve hüm küffarun fe ley yukbele min ehadihim mil'ül erdi zehebev ve levfteda bih, ülaike lehüm azabün elimüv ve ma lehüm min nasirin
(92) Len tenalül birra hatta tünfiku mimma tühibbun, ve ma tünfiku min şey'in fe innellahe bihi alim
(93) Küllüt taami kane hillel li beni israile illa ma harrame israilü ala nefsihi min kabli en tünezzelet tevrah, kul fe'tu bit tevrati fetluha in küntüm sadikiyn
(94) Fe meniftera alellahil kezibe mim ba'di zalike fe ülaike hümüz zalimun
(95) Kul sadekallahü fettebiu millete ibrahime hanifa, ve ma kane minel müşrikin
(96) İnne evvele beytiv vüdia linnasi lellezi bi bekkete mübarakev ve hüdel lil alemin
(97) Fihi ayatüm beyyinatüm mekamü ibrahim, ve men dehalehu kane amina, ve lillahi alen nasi hiccül beyti menistetaa ileyhi sebila, ve men kefera fe innellahe ğaniyyün anil alemin
(98) Kul ya ehlel kitabi lime tekfürune bi ayatillahi vallahü şehidün ala ma ta'melun
(99) Kul ya ehlel kitabi lime tesuddune an sebilillahi men amene tebğuneha ivecev ve entüm şüheda', vemallahü bi ğafilin amma ta'melun
(100) Ya eyyühellezine amenu in tütiy'u ferikam minellezine utül kitabe yerudduküm ba'de imaniküm kafirin
(101) Ve keyfe tekfürune ve entüm tütla aleyküm ayatüllahi ve fiküm rasulüh, ve mey ya'tesim billahi fe kad hüdiye ila siratim müstekiym
(102) Ya eyyühellezine amenüttekullahe hakka tükatihi ve la temutünne illa ve entüm müslimun
(103) Va'tesumu bi hablillahi cemiav ve la teferraku, vezküru ni'metellahi aleyküm iz küntüm a'daen fe ellefe beyne kulubiküm fe asbahtüm bi ni'metihi ihvana, ve küntüm ala şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha, kezalike yübeyyinüllahü le küm ayatihi lealleküm tehtedun
(104) Velteküm minküm ümmetüy yed'une ilel hayri ve ye'mürune bil ma'rufi ve yenhevne anil münker, ve ülaike hümül müflihun
(105) Ve la tekunu kellezine teferraku vahtelefu mim ba'di ma caehümül beyyinat, ve ülaike lehüm azabün aziym
(106) Yevme tebyaddu vücuhüv ve tesveddü vücuh, fe emmellezinesveddet vücuhühüm e kefartüm ba'de imaniküm fe zukul azabe bima küntüm tekfürun
(107) Ve emmellezinebyaddat vücuhühüm fe fi rahmetillah, hüm fiha halidun
(108) Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk, vemallahü yüridü zulmel lil alemin
(109) Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard, ve ilellahi türceul ümur
(110) Küntüm hayra ümmetin uhricet lin nasi te'mürune bil ma'rufi ve tenhevne anil münkeri ve tü'minune billah, ve lev amene ehlül kitabi le kane hayral lehüm, minhümül mü'minune ve ekseruhümül fasikun
(111) Ley yedurruküm illa eza, ve iy yükatiluküm yüvellukümül edbara sümme la yünsarun
(112) Duribet aleyhimüz zilletü eyne ma sükifu illa bi hablim minellahi ve hablim minen nasi ve bau bi ğadabim minellahi ve duribet aleyhimül meskeneh, zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunel embiyae bi ğayri hakk, zalike bi ma asav ve kanu ya'tedun
(113) Leysu sevaa, min ehlil kitabi ümmetün kaimetüy yetlune ayatillahi anael leyli ve hüm yecüdun
(114) Yü'minune billahi vel yevmil ahiri ve ye'mürune bil ma'rufi ve yenhevne anil münkeri ve yüsariune fil hayrat, ve ülaike mines salihiyn
(115) Ve ma yef'alu min hayrin fe ley yükferuh, vallahü alimüm bil müttekiyn
(116) İnnellezine keferu len tuğniye anhüm emvalühüm ve la evladühüm minellahi şey'a, ve ülaike ashabün nar, hüm fiha halidun
(117) Meselü ma yünfikune fi hazihil hayatid dünya ke meseli rihin fiha sirrun esebet harse kavmin zalemu enfüsehüm fe ehleketh, ve ma zalemehümüllahü ve lakin enfüsehüm yazlimun
(118) Ya eyyühellezine amenu la tettehizu bitanetem min duniküm la ye'luneküm habala, veddu ma anittüm, kad bedetil bağdaü min efvahihim ve ma tuhfi suduruhüm ekber, kad beyyenna lekümül ayati in küntüm ta'kilun
(119) Ha entüm ülai tühibbunehüm ve la yühibbuneküm ve tü'minune bil kitabi küllih, ve iza lekuküm kalu amenna ve iza halev addu aleykümül enamile minel ğayz, kul mutu bi ğayziküm, innellahe alimüm bizatis sudur
(120) İn temsesküm hasenetün tesü'hüm, ve in tüsibküm seyyietüy yefrahu biha, ve in tasbiru ve tetteku la yedurruküm keydühüm şey'a, innellahe bi ma ya'melune mühiyt
(121) Ve iz ğadevte min ehlike tübevviül mü'minine mekaide lil kital, vallahü semiun alim
(122) İz hemmet taifetani minküm en tefşela vallahü veliyyühüma, ve alellahi fel yetevekkelil mü'minun
(123) Ve le kad nesarekümüllahü bi bedriv ve entüm ezilleh, fettekullahe lealleküm teşkürun
(124) İz tekulü lil mü'minine eley yekfiyeküm ey yümiddeküm rabbüküm bi selaseti alafim minel melaiketi münzelin
(125) Bela in tasbiru ve tetteku ve ye'tuküm min fevrihim haza yümdidküm rabbüküm bi hamseti alafim minel melaiketi müsevvimin
(126) Ve ma cealehüllahü illa büşra leküm ve li tatmeinne kulubüküm bih, ve men nasru illa min indillahil azizil hakim
(127) Li yaktaa tarafem minellezine keferu ev yekbitehüm fe yenkalibu haibin
(128) Leyse leke minel emri şey'ün ev yetube aleyhim ev yüazzibehüm fe innehüm zalimun
(129) Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard, yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa', vallahü ğafurur rahiym
(130) Ya eyyühellezine amenu la te'külür riba ad'afem müdaafetev vettekullahe lealleküm tüflihun
(131) Vettekun naralleti üiddet lil kafirin
(132) Ve etiy'ullahe ver rasule lealleküm türhamun
(133) Ve sariu ila mağfiratim mir rabbiküm ve cennetin arduhes semavatü vel erdu üiddet lil müttekiyn
(134) Ellezine yünfikune fis serrai ved darrai vel kaziminel ğayza vel afine anin nas, vallahü yühibbül muhsinin
(135) Vellezine iza fealu fahişeten ev zalemu enfüsehüm zekerullahe festağferu li zünubihim, ve mey yağfiruz zünube illellah, ve lem yüsirru ala ma fealu ve hüm ya'lemun
(136) Ülaike cezaühüm mağfiratüm mir rabbihim ve cennatün tecri min tahtihel enharu halidine fiha, ve ni'me ecrul amilin
(137) Kad halet mim kabliküm sünenün fe siru fil erdi fenzuru keyfe kane akibetül mükezzibin
(138) Haza beyanül linnasi ve hüdev ve mev'izatül lil müttekiyn
(139) Ve la tehinu ve la tahzenu ve entümül a'levne in küntüm mü'minin
(140) İy yemsesküm karhun fe kad messel kavme karhum mislüh, ve tilkel eyyamü nüdavilüha beynen nas, ve li ya'lemellahüllezine amenu ve yettehize minküm şüheda', vallahü la yühibbüz zalimin
(141) Ve li yümehhisallahüllezine amenu ve yemhakal kafirin
(142) Em hasibtüm en tedhulül cennete ve lemma ya'lemillahüllezine cahedu minküm ve ya'lemes sabirin
(143) Ve le kad küntüm temennevnel mevte min kabli en telkavhü fe kad raeytümuhü ve entüm tenzurun
(144) Ve ma muhammedün illa rasul, kad halet min kablihir rusül, e fe im mate ev kutilenkalebtüm ala a'kabiküm, ve mey yenkalib ala akibeyhi fe ley yedurrallahe şey'a, ve seyeczillahüş şakirin
(145) Ve ma kane li nefsin en temute illa bi iznillahi kitabem müeccela, ve mey yürid sevabed dünya nü'tihi minha, ve mey yürid sevabel ahirati nü'tihi minha, ve senecziş şakirin
(146) Ve keeyyim min nebiyyin katele meahu ribbiyyune kesir, fe ma vehenu li ma esabehüm fi sebilillahi ve ma daufu ve mestekanu, vallahü yühibbüs sabirin
(147) Ve ma kane kavlehüm illa en kalu rabbenağfir lena zünubena ve israfena fi emrina ve sevvit akdamena vensurna alel kavmil kafirin
(148) Fe atahümüllahü sevabed dünya ve husne sevabil ahirah, vallahü yühibbül muhsinin
(149) Ya eyyühellezine amenu in tütiy'ullezine keferu yerudduküm ala a'kabiküm fe tenkalibu hasirin
(150) Belillahü mevlaküm, ve hüve hayrum nasirin
(151) Senülkiy fi kulubillezine keferur ru'be bi ma eşraku billahi ma lem yünezzil bihi sültana, ve me'vahümün nar, ve bi'se mesvez zalimin
(152) Ve le kad sadekakümüllahü va'dehu iz tehussunehüm bi iznih, hatta iza feşiytüm ve tenaza'tüm fil emri ve asaytüm mim ba'di ma eraküm ma tühibbun, minküm mey yüridüd dünya ve minküm mey yüridül ahirah, sümme sarafeküm anhüm li yebteliyeküm, ve le kad afa anküm, vallahü zu fadlin alel mü'minin
(153) İz tus'idune ve la telvune ala ehadiv ver rasulü yed'uküm fi uhraküm fe esabeküm ğammem bi ğammil li keyla tahzenu ala ma fateküm ve la ma esabeküm, vallahü habirum bima ta'melun
(154) Sümme enzele aleyküm mim ba'dil ğammi emeneten nüasey yağşa taifetem minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayral hakki zannel cahiliyyeh, yekulune hel lena minel emri min şey', kul innel emra küllehu lillah, yuhfune fi enfüsihim ma la yübdune lek, yekulune lev kane lena minel emri şey'üm ma kutilna hahüna, kul lev küntüm fi büyutiküm le berazellezine kütibe aleyhimül katlü ila medaciihim, ve li yebteliyellahü ma fi suduriküm ve li yümehhisa ma fi kulubiküm, vallahü alimüm bi zatis sudur
(155) İnnellezine tevellev minküm yevmel tekal cem'ani innemestezellehümüş şeytanü bi ba'di ma kesebu, ve le kad afallahü anhüm, innellahe ğafurunhalim
(156) Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine keferu ve kalu li ihvanihim iza daru fil erdi ev kanu ğuzzel lev kanu indena ma matu ve ma kutilu, li yec'alellahü zalike hasraten fi kulubihim, vallahü yuhyi ve yümit, vallahü bi ma ta'melune basiyr
(157) Ve lein kutiltüm fi sebilillahi ev müttüm le mağfiratüm minellahi ve rahmetün hayrum mimma yecmeun
(158) Ve leim müttüm ev kutiltüm le ilellahi tuhşerun
(159) Fe bi ma rahmetim minellahi linte lehüm, ve lev künte fezzan ğalizal kalbi lenfeddu min havlike fa'fü anhüm vestağfir lehüm ve şavirhüm fil emr, fe iza azemte fe tevekkel alellah, innellahe yühibbül mütevekkilin
(160) İy yensurkümüllahü fe la ğalibe leküm, ve iy yahzülküm fe min zellezi yensuruküm mim ba'dih, ve alellahi felyetevekkelil mü'minun
(161) Ve ma kane li nebiyyin ey yeğull, ve mey yağlül ye'ti bi ma ğalle yevmel kiyameh, sümme tüveffa küllü nefsim ma kesebet ve hüm la yuzlemun
(162) E fe menittebea ridvanellahi ke mem bae bi sehatim minellahi ve me'vahü cehennem, ve bi'sel mesiyr
(163) Hüm deracatün indellah, vallahü besiyrum bi ma ya'melun
(164) Le kad mennellahü alel mü'minine iz bease fihim rasulem min enfüsihim yetlu aleyhim ayatihi ve yüzekkihim ve yüallimühümül kitabe vel hikmeh, ve in kanu min kablü le fi dalalim mübin
(165) E ve lemma esabetküm müsiybetün kad esabtüm misleyha kultüm enna haza, kul hüve min indi enfüsiküm, innellahe ala külli şey'in kadir
(166) Ve ma esabeküm yevmeltekal cem'ani fe bi iznillahi ve li ya'lemel mü7minin
(167) Ve li ya'lemellezine nefeku, ve kiyle lehüm tealev katilu fi sebilillahi evidfeu, kalu lev na'lemü kitalel letteba'naküm, hüm lil küfri yevmeizin akrabü minhüm lil iman, yekulune bi efvahihim ma leyse fi kulubihim, vallahü a'lemü bima yektümun
(168) Ellezine kalu li ihvanihim ve kaadu lev etauna ma kutilu, kul fedrau an enfüsekümül mevte in küntüm sadikiyn
(169) Ve la tahsebennellezine kutilu fi sebilillahi emvate bel ahyaün inde rabbihim yürzekun
(170) Ferihiyne bi ma atahümüllahü min fadlihi ve yestebşirune billezine lem yelhaku bihim min halfihim ella havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
(171) Yestebşirune bi ni'metim minellahi ve fadliv ve ennellahe la yüdiy'u ecral mü'minin
(172) Ellezinestecabu lillahi ver rasuli mim ba'di ma esabehümül karhu lillezine ahsenu minhüm vettekav ecrun aziym
(173) Ellezine kale lehümün nasü innen nase kad cemeu leküm fahşevhüm fe zadehüm imana, ve kalu hasbünellahü ve ni'mel vekil
(174) Fenkalebu bi ni'metim minellahi ve fadlil lem yemseshüm suüv vettebeu ridvanellah, vallahü zu fadlin aziym
(175) İnnema zalikümüş şeytanü yühavvifü evliyaehu fe la tehafuhüm ve hafuni in küntüm mü'minin
(176) Ve la yahzünkellezine yüsariune fil küfr, innehüm ley yedurullahe şey'a, yüridüllahü ella yec'ale lehüm hazzan fil ahirah, ve le hüm azabün aziym
(177) İnnellezineşteravül küfra bil imani ley yedururlahe şey'a, ve lehüm azabün elim
(178) Ve la yahsebennelezine keferu ennema nümli lehüm hayrul li enfüsihimv innema nümli lehüm li yezdadu isma, ve lehüm azabüm mühin
(179) Ma kanellahü li yezeral mü'minine ala ma entüm aleyhi hatta yemizel habise minet tayyib, ve am kanellahü li yutliaküm alel ğaybi ve lakinnellahe yectebi mir rusülihi mey yeşaü fe aminu billahi ve rusülih, ve in tü'minu ve tetteku fe le küm ecrun aziym
(180) Ve la yahsebennellezine yebhalune bi ma atahümüllahü min fadlihi hüve hayral lehüm, bel hüve şerrul lehüm, seyütavvekune ma behilu bihi yevmel kiyameh, ve lillah mirasüs semavati vel ard, vallahü bi ma ta'melune habir
(181) Le kad semiallahü kavlellezine kalu innellahe fekiyruv ve nahnü ağniya', senektübü ma kalu ve katlehümül embiyae bi ğayri hakkiv ve nekulü zuku azabel hariyk
(182) Zalike bi ma kaddemet eydiküm ve ennellahe leyse bi zallamil lil abid
(183) Ellezine kalu innellahe ahide ileyna ella nü'mine li rasulin hatta ye'tiyena bi kurbanin te'külühün nar, kul kad caeküm rusülüm min kabli bil beyyinati ve billezi kultüm fe lime kateltümuhüm in küntüm sadikiyn
(184) Fe in kezzebuke fe kad küzzibe rusülüm min kablike cau bil beyyinati vez zübüri vel kitabil münir
(185) Küllü nefsin zaikatül mevt, ve innema tüveffevne ücuraküm yevmel kiyameh, fe men zuhziha anin nari ve üdhilel cennete fe kad faz, ve mel hayatüd dünya illa metaul ğurur
(186) Le tüblevünne fi emvaliküm ve enfüsiküm ve le tesmeunne minellezine utül kitabe min kabliküm ve minellezine eşraku ezen kesira, ve in tasbiru ve tetteku fe inne zalike min azmil ümur
(187) Ve iz ehazellahü misakallezine utül kitabe le tübeyyinünnehu lin nasi ve la tektümuneh, fe nebezuhü verae zuhurihim veşterav bihi semenen kalila, fe bi'se ma yeşterun
(188) La tahsebennellezine yefrahune bi ma etev ve yühibbune ey yuhmedu bi ma lem yef'alu fe la tahsebennehüm bi mefazitem minel azab, ve lehüm azabün elim
(189) Ve lillahi mülküs semavati vel ard, vallahü ala külli şey'in kadir
(190) İnne fi halkis semavati vel erdi vahtilafil leyli ven nehari le ayatil li ülil elbab
(191) Ellezine yezkürunellahe kiyamev ve kuudev ve ala cünubihim ve yetefekkerune fi halkis semavati vel ard, rabbena ma halakte haza batila, sübhaneke fekina azaben nar
(192) Rabbena inneka men tüdhilin nara fe kad ahzeyteh, ve ma liz zalimine min ensar
(193) Rabbena innena semi'na münadiyey yünadi lil imani en aminu bi rabbiküm fe amenna, rabbena fağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar
(194) Rabbena ve atina ma veadtena ala rusülike ve la tuhzina yevmel kiyameh, inneke la tuhlifül miad
(195) Festecabe lehüm rabbühüm enni la üdiy'u amele amilim minküm min zekerin ev ünsa, ba'duküm min ba'd, fellezine haceru ve uhricu min diyarihim ve uzu fi sebili ve katelu ve kutilu le ükeffiranne anhüm seyyiatihim ve le üdhilennehüm cennatin tecri min tahtihel enhar, sevabem min indillah, vallahü indehu husnüs sevab
(196) La yeğurranneke tekallübüllezine keferu fil bilad
(197) Metaun kalilün sümme me'vahüm cehennem, ve bi'sel mihad
(198) Lakinillezinettekav rabbehüm lehüm cennatün tecri min tahtihel enharu halidine fiha nüzülem min indillah, ve ma indellahi hayrul lil ebrar
(199) Ve inne min ehlil kitabi le mey yü'minü billahi ve ma ünzile ileyküm ve ma ünzile ileyhim haşiiyne lillahi la yeşterune bi ayatillahi semenen kalila, ülaike lehüm ecruhüm inde rabbihim, innellahe seriul hisab
(200) Ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullahe lealleküm tüflihun