NİSA SURESİ

(1) Ya eyyühen nasütteku rabbekümüllezi halekaküm min nefsiv vahidetiv ve haleka minha zevcelna ve besse minhüma ricalen kesirav ve nisaa, vettekullahellezi tesaelune bihi vel erham innellahe kane aleyküm rakiyba
(2) Ve atül yetama emvalehüm ve la tetebeddelül habise bit tayyibi ve la te'külu emvalehüm ila emvaliküm innehu kane huben kebira
(3) Ve in hiftüm illa tuksitu fil yetama fenkihu ma tabe leküm minen nisai mesna ve sülase ve ruba' fe in hiftüm ella ta'dilu fe vahideten ev ma leleket eymanüküm zalike edna ella teulu
(4) Ve antün nisae sadükatihinne nihleh fe in tibne leküm an şey'im minhü nefsen fe küluhü heniem meria
(5) Ve la tü'tüs süfehae emvalekümülleti cealellahü leküm kiyamev verzükuhüm fiha veksuhüm ve kulu lehüm kavlem ma'rufa
(6) Vebtelül yetama hatta iza beleğun nikah fe in anestüm minhüm ruşden fedfeu ileyhim emvalehüm ve la te'küluha israfev ve bidaran ey yekberu ve men kane ğaniyyen felyesta'fif ve men kane fekiyran felye'kül bil ma'ruf fe iza defa'tüm ileyhim emvalehüm fe eşhidu aleyhim ve kefa billahi hasiba
(7) Lir ricali nasiybüm mimma terakel validani vel akrabune ve lin nisai nasiybüm mimma terakel validani vel akrabune mimma kalle minhü evkesür nasiybem mefruda
(8) Ve iza hadaral kismete ülül kurba vel yetama vel mesakinü ferzükuhüm minhü ve kulu lehüm kavlem ma'rufa
(9) Velyahşellezine lev teraku min halfihim zürriyyeten diafen hafu aleyhim felyettekullahe velyekulu kavlen sedida
(10) İnnellezine ye'külune emvalel yetama zulmen innema ye'külune fi bütunihim nara ve seyaslevne seiyra
(11) Yusiykümüllahü fi evladiküm lizzekeri mislü hazzil ünseyeyn fe in künne nisaen fevkasneteyni fe lehünne sülüsa ma terakv ve in kanet vahideten fe lene nisf ve li ebeveyhi li külli vahidüm minhümes südüsü mimma terake in kane lehu veled fe il lem yekül lehu veledüv ve verisehu ebevahü fe li ümmihis sülüs fe in kane lehu ihvetün fe li ümmihis südüs mim ba'di vesiyyetiy yusiy biha ev deyn abaüküm ve ebnaüküm la tedrune eyyühüm akrabü leküm nef'a feridatem minellah innellahe kane alimen hakima
(12) Ve leküm nisfü ma terake ezvacüküm il lem yekül lehünne veled fe in kane lehünne veledün fe lekümür rubüu mimma terakne mim ba'di vesiyyetiy yusiyne biha ev deyn ve lehünner rübüu mimma teraktüm il lem yekül leküm veled fe in kane leküm veledün fe lehünnes sümünü mimma teraktüm mim ba7di vesiyyetin tusune biha ev deyn ve in kane racülüy yurasü kelaleten evimraetüv ve lehu ehun ev uhtün fe li külli vahidim minhümes südüs fe in kanu eksera min zalike fe hüm şürakaü fis sülüsi mim ba'di vesiyyetiy yusa biha ev deynin ğayra mudarr vesiyyetem minellah vellahü alimün halim
(13) Tilke hududüllah ve mey yütiillahe ve rasulehu yudhilhü cennatin tecri min tahtihel enharu halidine fihav ve zalikel fevzül aziym
(14) Ve mey ya'sillahe ve rasulehu ve yeteadde hududehu yudhilhü naran haledn fiha ve lehu azabüm mühin
(15) Vellati ye'tinel fahişete min nisaiküm festeşhidu aleyhinne erbeatem minküm fe in şehidu fe emsikuhünne fil büyuti hatta yeteveffahünnel mevtü ev yec'alellahü lehünne sebila
(16) Vellezani ye'tiyaniha minküm fe azuhüma fe in taba ve asleha fe a'ridu anhüma innellahe kane tevvaber rahiyma
(17) İnnemet tevbetü alellahi lillezine ya'melunes sue bi cehaletin sümme yetubune min karibin fe ülaike yetubüllahü aleyhim ve kanellahü alimen hakima
(18) Ve leysetit tevbetü lillezine ya'melunes seyyiat hatta iza hadara ehadehümül mevtü kale inni tübtül ane ve lellezine yemutune ve hüm küffar ülaike a'tedna lehüm azaben elima
(19) Ya eyyühellezine amenu la yehillü leküm en terisün nisae kerha ve la ta'duluhünne li tezhebu bi ba'di ma ateytümuhünne illa ey ye'tine bi fahişetim mübeyyineh ve aşiruhünne bil ma'ruf fe in kerihtümuhünne fe asa en tekrahu şey7ev ve yec'alellahü fihi hayran kesira
(20) Ve in eradtümüstibdale zevcim mekane zevciv ve ateytüm ihdalünne kintaran fe la te'huzu minhü şey'a e te'huzunehu bühtanev ve ismem mübina
(21) Ve keyfe te'huzunehu ve kad efda ba7duküm ila ba'div ve ehazne minküm misakan ğaliza
(22) Ve la tenkihu ma nekeha abaüküm minen nisai illa ma kad selefv innehu kane fahişetev ve makta ve sae sebila
(23) Hurrimet aleyküm ümmehatüküm ve benatüküm ve ehavatüküm ve ammatüküm ve halatüküm ve benatül ehi ve benatül uhti ve ümmehatükümüllati erda'neküm ve ehavatüküm miner radaati ve ümmehatü nisaiküm ve rabaibükümüllati fi hucuriküm min nisaikümüllati dehatüm bihinne fe il lem tekunu dehaltüm bihinne fe la cünaha aleyküm ve halailü ebnaikümül lezine min aslabiküm ve ne tecmeu beynel uhteyni illa ma kad selef innellahe kane ğafurar rahiyma
(24) Vel muhsanatü minen nisai illa ma meleket eymanüküm kitabellahi aleyküm ve ühille leküm ma verae zaliküm en tebteğu bi emvaliküm muhsiniyne ğayra müsafihiyn femestemta'tüm bihi minhünne fe atuhünne ücurahünne feridah ve la cünaha aleyküm fima teradaytüm bihi mim ba'dil feridah innellahe kane alimen hakima
(25) Ve mel lem yesteti' minküm tavlen ey yenkihal muhsanatil mü'minati fe mim ma meleket eymaüküm min feteyatikümül mü'minat vellahü a'lemü bi imaniküm ba'duküm mim ba'd fenkihuhünne bi izni ehlihinne ve atuhünne ücurahünne bil ma'rufi muhsanatin ğayra müsafihativ ve la müttehizati ahdan fe iza uhsinne fe in eteyne bi fahişetin fe aleyhinne nisfü ma alel muhsanati minel azab zalike li men haşiyel anete minküm ve en tasbiru harul leküm vellahü ğafurur rahiym
(26) Yüridüllahü li yübeyyine leküm ve yehdiyeküm sünenellezine min kabliküm ve yetube aleyküm vellahü alimün hakim
(27) Vallahü yüridü ey yetube aleyküm ve yüridüllezine yettebiuneş şehevati en temilu meylen aziyma
(28) Yüridüllahü ey yuhaffife anküm ve hulikal insanü daiyfa
(29) Ya eyyühellezine amenu la te'külu emvaleküm beyneküm bil batili illa en tekune ticaraten an teradim minküm ve la taktülu enfüseküm innellahe kane biküm rahiyma
(30) Ve mey yef'al zalike udvanev ve zulmen fe sevfe nuslihi nara ve kane zalike alellahi yesira
(31) İn tectenibu kebaira ma tünhevne anhü nükeffir anküm seyyiatiküm ve nüdhilküm müdhalen kerima
(32) Ve la tetemennev ma faddalelelahü bihi ba'daküm ala ba'd lir ricali nasiybüm mimmektesebu ve lin nisai nasiybüm mimmektesebn ves'elüllahe min fadlih innellahe kane bi külli şey'in alima
(33) Ve li küllin cealna mevaliye mimma terakel validani vel akrabun vellezine akadet eymanüküm fe atuhüm nasiybehüm innellahe kane ala külli şey'in şehida
(34) Er ricalü kavvamune alen nisai bi ma faddalellahü ba'dahüm ala ba'div ve bi ma enfeku min emvalihim fes salihatü kanitatün hafizatül lil ğaybi bi ma hafizallah vellati tehafune nüşüzehünne fe izuhünne vehcüruhünne fil medacii vadribuhünn fe in eta'neküm fe la tebğu aleyhinne sebila innellahe kane aliyyen kebira
(35) Ve in hiftüm şikaka beynihima feb'asu hakemem min ehlihi ve hakemem min ehliha iy yürida islahay yüveffikillahü beynehüma innellahe kane alimen habira
(36) Va'büdüllahe ve la tüşriku bihi şey'ev ve bil valideyni ihsanev ve bizil kurba vel yetama vel mesakini vel cari zil kurba vel caril cünübi ves sahibi vil cembi vebnis sebili ve ma meleket eymanüküm innellahe la yühibbü men kane muhtalen fehura
(37) Ellezine yebhalune ve ye'mürunen nase bil buhli ve yektümune ma atahümüllahü min fadlih ve a'tedna lil kafirine azabem mühina
(38) Vellezine yünfikune emvalehüm riaen nasi ve la yü'minune billahi ve la bil yevmil ahir ve mey yeküniş şeytanü lehu karinen fe sae karina
(39) Ve maza aleyhim lev amenu billahi vel yevmil ahiri ve enfeku mimma razekahümüllah ve kanellahü bihim alima
(40) İnnellahe la yazlimü miskale zerrah ve in tekü hasenetey yüdaifha ve yü'ti mil ledünhü ecran aziyma
(41) Fe keyfe iza ci'na min külli ümmetim bi şehidiv ve ci'nabike ala haülai şehida
(42) Yevmeiziy yeveddüllezine keferu ve asavür rasule lev tüsevva bihimül ard ve la yüktümunellahe hadisa
(43) Ya eyyühellezine amenu la takrabus salate ve entüm sükara hatta ta'lemu ma tekulune ve la cünüben illa abiri sebilin hatta tağtesiluv ve in küntüm merda ev ala seferin ev cae ehadüm minküm minel ğaiti ev lamestümün nisae fe lem tecidu maen fe teyemmemu saiyden tayyiben femsehu bi vücuhiküm ve eydiküm innellahe kane afüvven ğafura
(44) E lem tera ilellezine utu nasiybem minel kitabi yeşteruned dalalete ve yüridune en tedillüs sebil
(45) Vallahü a7lemü bi a'daiküm ve kefa billahi veliyyev ve kefa billahi nasiyra
(46) Minellezine hadu yüharrifunel kelime am mevadiihi ve yekulune semi'na ve asayna vesma' ğayra müsmeiv ve raina leyyem bi elinetihim ve ta'nen fid din ve lev ennehüm kalu semi'na ve eta'na vesma' venzurna leane hayral lehüm ve akveme ve lakil leanehümüllahü bi küfrihim fe la yü'minune illa kalila
(47) Ya eyyühellezine utül kitabe aminu bi ma nezzelna müsaddikal li ma meaküm min kabli en natmise vücuhen fe neruddeha ala edbariha ev nel'anehüm ke ma leanna ashabes sebt ve kane emrullahi mef'ula
(48) İnnellahe la yağfiru eyyüşrake bihi ve yağfiru ma dune zalike li mey yeşa' ve mey yüşrik billahi fe kadiftera ismen aziyma
(49) E lem tera ilellezine yüzekkune enfüsehüm belillahü yüzekki mey yeşaü ve la yüzlemune fetila
(50) Ünzur keyfe yefterune alellahül kezib ve kefa bihi ismem mübina
(51) E lem tera ilellezine utu nasiybem minel kitabi yü'minune bil cibti vet tağuti ve yekulune lillizine keferu haülai ehda minellezine amenu sebila
(52) Ülaikellezine leanehümüllah ve mey yel'anillahü fe len tecide lehu nesiyra
(53) Em lehüm nesiybüm minel mülki fe izel la yü'tunen nase nekiyra
(54) Em yahsüdunen nase ala ma atahümüllahü min fadlih fe kad ateyna ale ibrahimel kitabe vel hikmete ve ateynahüm mülken aziyma
(55) Fe minhüm men amene bihi ve minhüm men saddeanh ve kefa bi cehenneme seiyra
(56) İnnellezine keferu bi ayatina sevfe nuslihim nara küllema nedicet cüludühüm beddelnahüm cüluden ğayraha li yezukul azab innellahe kane azizen hakima
(57) Velelzine amenu ve amilus salihati senüdhilühüm cennatin tecri min tahtihel enharu halidine fiha ebeda lehüm fiha ezvacüm mütühheratüv ve nüdhilühüm zillen zalila
(58) İnnellahe ye'müruküm en tüeddül emanati ila ehliha ve iza hakemtüm beynen nasi en tahkümü bil adlv innellahe niimma yeizuküm bih innellahe kane semiam basiyra
(59) Ya eyyühellezine amenu etiy'ullahe ve etiy'ur rasule ve ülil emri minküm fe in tenaze'tüm fi şey'in fe rudduhü ilellahi ves rasuli in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahirv zalike hayruv ve ahsenü te'vila
(60) Elem tera ilellezine yez'umune ennehüm amenu bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablike yüridune ey yetehakemu ilet tağuti ve kad ümiru ey yekfüru bih ve yüridüş şeytanü ey yüdillehüm dalalem beiyda
(61) Ve iza kiyle lehüm tealev ila ma enzelellahü ve iler rasuli raeytel münafikiyne yesuddune anke sududa
(62) Fe keyfe iza esabethüm müsiybetüm bi ma kaddemet eydihim sümme cauke yahlifune billahi in eradna illa ihsanev ve etvfika
(63) Ülaikellezine ya'lemüllahü ma fi kulubihim fe a'rid anhüm veizhüm ve kul lehüm fi enfüsihim kavlem beliğa
(64) Ve ma erselna mir rasulin illa li yütaa bi iznillah ve lev ennehüm iz zalemu enfüsehüm cauke festağferullahe vestağfera lehümür rasulü le vecedüllahe tevvaber rahiyma
(65) Fe la ve rabbike la yü'minune hatta yühakkimuke fima şecera beynehüm sümme la yecidu fi enfüsihim haracem mimma kadayte ve yüsellimu teslima
(66) Ve lev enna ketebna aleyhim eniktülu enfüseküm evihrucu min diyariküm ma fealuhü illa kalilüm minhümv ve lev ennehüm fealu ma yuazune bihi lekane hayran lehüm ve eşedde tesbita
(67) Ve izel le ateynahüm mil ledünna ecran aziyma
(68) Ve le hedeynahüm siratam müstekiyma
(69) Ve mey yütiilahe ver rasule fe ülaike meallezine en'amellahü alehim minen nebiyyine ves siddikiyne veş şühedai ves salihiyn ve hasüne ülaike rafika
(70) Zalikel fadlü minellah ve kefa billahi alima
(71) Ya eyyühellezine amenu huzu hizraküm fenfiru sübatin evinfiru cemia
(72) Ve inne minküm le mel leyübettienn fe in esabetküm müsiybetün kale kad en'amellahü aleyye iz lem eküm meahüm şehida
(73) Ve lein esabeküm fadlüm minellahi le yekulenne ke el lem teküm beyneküm ve beynehu meveddetüy ya leyteni küntü meahüm fe efuze fevzen aziyma
(74) Fel yükatil fi sebilillahillezine yeşrunel hayated dünya bil ahirah ve mey yükatil fi sebilillahi fe yuktel ev yağlib fe sevfe nü'tihi ecran aziyma
(75) Ve ma leküm la tükatilune fi sebilillahi vel müstad'afine miner ricali ven nisai vel vildanillezine yekulune rabbena ahricna min hazihil rayetiz zalimi ehlüha vec'al lena mil ledünke veliyya vec'al lena mil ledünke nesiyra
(76) Ellezine amenu yükatilune fi sebilillah vellezine keferu yükatilune fi sebilit tağuti fe katilu evliyaeş şeytan inne keydeş şeytani kane daiyfa
(77) E lem tera ilellezine kiyle lehüm küffu eydiyeküm ve ekiymüs salet ve atüz zekah fe lemma kütibe aleyhimül kitalü iza ferikum minhüm yahşevnen nase ke haşyetillahi ev eşedde haşyeh ve kalu rabbena lime ketebte aleynel kital lev la ehhartena ila ecelin karib kul metaud dünya kalil vel ahiratü hayrul li menitteka ve la tuzlemune fetila
(78) Eyne ma tekunu yüdrikümül mevtü ve lev küntüm fi burucim müşeyyedeh ve in tüsibhüm hasenetüy yekulu hazihi min indillah ve in tüsibhüm seyyetüy yekulu hazihi min indik kul küllüm min indillah fe mali haülail kavmi la yekadune yefkahune hadisa
(79) Ma esabeke min hasenetin fe minellah ve ma esabeke min seyyietin fe min nefsik ve erselnake lin nasi rasula ve kefa billahi şehida
(80) Mey yütiir rasule fe kad etaallah ve men tevella fe ma erselnake aleyhim hafiyza
(81) Ve yekulune taatün fe iza berazu min indike beyyete taifetüm minhüm ğayrallezi tekul vallahü yektübü ma yübeyyitun fe a'rid anhüm ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekila
(82) E fe la yetedebberunel kur'an ve lev kane min indi ğayrullahi le vcedu fihihtilafen kesira
(83) Ve iza caehüm emrum minel emni evil havfi ezau bih ve lev radduhü iler rasuli ve ila ülil emri minhüm lealimehüllezine yesmebitunehu minhüm ve lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu letteba'tümüş şeytane illa kalila
(84) Fe katil fi sebilillah la tükellefü illa nefseke ve harridil mü'mininv asellahü ey yeküffe be'sellezine keferu vallahü eşddü be'sev ve eşeddü tenkila
(85) Mey yeşfa'şefaaten hasenetey yekül lehu nesiybüm minha ve mey yeşfa'şefaaten seyyietey yekül lehu kiflüm minha ve kanellahü ala külli şey'im mükiyta
(86) Ve iza huyyitüm bi tehiyyetin fe hayyu bi ahsene minha ev rudduha innellahe kane ala külli şey'in hasiba
(87) Allahü la ilahe illa hu le yecmeanneküm ila yevmil kiyameti la raybe fih ve men asdeku minellahi hadisa
(88) Fe ma leküm fil münafikiyne fieteyni vallahü erkesehüm bi ma kesebu e türidune en tehdu men edallellah ve mey yudlilillahü fe len tecide lehu sebila
(89) Veddu lev tekfürune kema keferu fe tekunune sevaen fe la tettehizu minhüm evliyae hatta yühaciru fi sebilillah fe in tevellev fe huzuhüm vaktüluhüm haysü vecedtümuhüm ve la tettehizu minhüm veliyyev ve la nesiyra
(90) İlillezine yesilune ila kavmim beyneküm ve beynehüm misakun ev cauküm hasirat suduruhüm ey yükatiluküm ev yükatilu kavmehüm ve lev şaellahü le selletahüm aleyküm fe le kateluküm fe ini'tezeluküm fe lem yükatiluküm ve elkav ileykümüs selem fe ma cealelahü leküm aleyhim sebila
(91) Setecidune aharine yüridune ey ye'menuküm ev ye'menu kavmehüm küllema ruddu ilel fitneti ürkisu fiha fe il lem ya'teziluküm ve yulku ileykümüs selem ve yeküffu eydiyehüm fe huzuhüm vaktüluhüm haysü sekftümuhüm ve ülaiküm cealna leküm aleyhim sültanem mübina
(92) Ve ma kane li mü'minin ey yaktüle mü'minen illa hataa ve men katele mü'mine hataen fe tahriru rakabetim mü'minetiv ve diyetüm müsellemetün ila ehlihi illa ey yessaddeku fe in kane min kavmin adüvvil leküm ve hüve mü'minün fe tahriru rakabetim mü'mineh ve in kane mni kavmim beyneküm ve beynehüm misakun fediyetüm müsellemetün ila ehlihi ve tahriru rakabetim mü'mineh fe mel lem yecid fe siyamü şehrayni mütetabiayni tevbetem minellah ve kanellahü alimen hakima
(93) Ve mey yaktül mü'minem müteammiden fe cezaühu cehnnemü haliden fiha ve ğadibellahü aleyhi ve leanehu ve eadde lehu azaben aziyma
(94) Ya eyyühellezine amenu iza darabtüm fi sebilillahi fe tebeyyenu ve la tekulu li men elka ileykümüs selame leste mü'mina tebteğune aradal hayatid dünya fe indellahi meğanimü kesirah kezalike küntüm min kablü fe mennellahü aleyküm fe tebeyyenu innellahe kane bi ma ta'melune habira
(95) La yestevil kaidune minel mü'minine ğayru ülid darari vel mücahidune fi sebilillahi bi emvalihim ve enfüsihim feddalellahül mücahidine bi emvalihim ve enfüsihim alel kaidine deraceh ve küllev veadellahül husna ve feddalellahül mücahidine alel kaidine ecran aziyma
(96) Deracatim minhü ve mağfiratev ve rahmehv ve kanellahü ğafurar rahiyma
(97) İnnellezine teveffahümül melaiketü zalimi enfüsihim kalu fime küntüm kalu künna müstad'afine fil ard kalu e lem tekün erdullahi vasiaten fe tühaciru fiha fe ülaike me'vahüm cehennem ve saet mesiyra
(98) İllel müstad'afine miner ricali ven nisai vel vildani la yestetiy'une hiyletev ve la yehtedune sebila
(99) Fe ülaike asellahü ey ya'füve anhüm ve kanellahü afüvven ğafura
(100) Ve mey yühacir fi sebilillahi yecid fil erdi mürağamen kesirav veseah ve mey yahruc mim beytihi mühaciran ilellahi ve rasulihi sümme yüdrikhül mevtü fe ad vekaa ercuhu alellah ve kanellahü ğafurar rahiyma
(101) Ve iza darabtüm fil erdi fe leyse aleyküm cünahun en taksuru mines salah in hiftüm ey yeftinekümüllezine keferu innel kafirune kanu leküm adüvvem mübina
(102) Ve iza künte fihim fe ekamte lehümüs salate feltekum taifetüm minhüm meake vel ye'huzu eslihatehümv fe iza secedu felyekunu miv veraikümv velte'ti taifetün uhra lem yüsallu fel yüsallu meake vel ye'huzu hizrahüm ve eslihatehüm veddellezine keferu lev tağfülune an eslihatiküm ve emtiatiküm fe yemilune aleyküm meyletev vahidehv ve la cünüha aleyküm in kane bi küm ezem mim metarin ev küntüm merda en tedau eslihateküm ve huzu hizrakümv innellahe eadde lil kafirine azabem mühina
(103) Fe iza kadaytümüs salate fezkürullahe kiyamev ve kuudev ve ala cünubiküm fe izatme'nentüm fe ekiymüs salah innes salate kanet alel mü'minine kitabem mevkuta
(104) Ve la tahinu fibtiğail kavm in tekunu te'lemune fe innehüm ye'lemune kema te'lemune ve tercune minellahi mala yercun ve kanellahi alimen hakima
(105) İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki li tahküme beynen nasi bima erakellah ve la tekül lil hainine hasiyma
(106) Vestağfirillah innellahe kane ğafurar rahiyma
(107) Ve la tücadil anillezine yahtanune enfüsehümv innellahe la yühibbü men kane havvanen esima
(108) Yestahfune minen nasi ve la yestahfune minellahi ve hüve meahüm iz yübeyyitune ma la yerda minel kavl ve kanellahü bi ma ya'melune mühiyta
(109) Ha entüm haülai cadeltüm anhüm fil hayatid dünya fe mey yücadilüllahe anhüm yevmel kiyameti em mey yekunü aleyhim vekila
(110) Ve mey ya'mel suen ev yazlim nefsehu sümme yestağfirillahe yecidillahe ğafurar rahiyma
(111) Ve mey yeksib ismen fe innema yeksibühu ala nefsih ve kanellahü alimen hakima
(112) Ve mey yeksib hatiy'eten ev ismen sümme yermi bihi berien fe kadihtemele bühtanev ve ismem mübina
(113) Ve lev la fadlüllahi aleyke ve rahmetühu lehemmet taifetüm minhüm ey yüdilluk ve ma yüdillune illa enfüsehüm ve ma yedurruneke min şey' ve enzellellahü aleykel kitabe vel hikmete ve allemeke ma lem tekün ta'lemv ve kane fadlüllahi aleyke aziyma
(114) La hayra fi kesirim min necvahüm illa men emera bi sadekatin ev ma'rufin ev islahim beynen nas ve mey yef'al zalikebtiğae merdatillahi fe sevfe nü'tihi ecran aziyma
(115) Ve mey yüşakikir rasule mim ba'di ma tebeyyene lehül hüda ve yettebi' ğayra sebilil mü'minine nüvellihi ma tevella ve nuslihi cehennem ve saet mesiyra
(116) İnnellahe la yağfiru ey yüşrake bihi ve yağfiru ma dune zalike li mey yeşa' ve mey yuşrik billahi fe kad dalle dalalem beiyda
(117) İy yed'une min dunihi illa inasa ve iy yad'une illa şeytanem merida
(118) leanehüllah ve kale le ettehizenne min ibadike nasiybem mefruda
(119) Ve le üdillennehüm ve le ümenniyennehüm ve le amürrannehüm fe le yübettikünne azanel en'ami ve le amürannehüm fe le yüğayyirunne halkallah ve mey yettehiziş şeytane veliyyem min dunillahi fe kad hasira husranem mübina
(120) Yeidühüm ve yümennihim ve ma yeidühümüş şeytanü illa ğurura
(121) Ülaike me'vahüm cehennemü ve la yecidune
(122) Vellezine amenu ve amilus salihati senüdhilühüm cennatin tecri min tahtihel enharu halidine fiha ebeda va'dellahi hakka ve men asdeku minellahi kiyla
(123) Leyse bi emaniyyiküm ve la emaniyyi ehlil kitab mey ya'mel suey yücze bihi ve la yecid lehu min dunillahi veliyyev ve la nesiyra
(124) Ve mey ya'mel mines salihati min zekerin ev ünsa ve hüve mü'minün fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune nekiyra
(125) Ve men ahsenü dinem mimmen esleme vechehu lillahi ve hüve muhsinüv vettebea millete ibrahime hanifa vetetehazellahü ibrahime halila
(126) Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kanellahü bi külli şey'im mühiyta
(127) Ve yesteftuneke fin nisa' kulillahü yüftiküm fihinne ve ma yütla aleyküm fil kitabi fi yetamen nisaillati la tü'tunehünne ma kütibe lehünne ve terğabune en tenkihuhünne vel müstad'afine minel vildani ve en tekumu lil yetama bil kist ve ma tef'alu min hayrin fe inellahe kane bihi alima
(128) Ve inimraetün hafet mim ba'liha nüşuzen ev i'radan fe la cünaha aleyhima ey yusliha beynehüma sulha ves sulhu hayr ve uhdiratil enfüsüş şuhh ve in tuhsinu ve tetteku fe innellahe kane bi ma ta'melune habira
(129) Ve len testetiy'u en ta'dilu beynen nisai ve lev harastüm fe la temilu küllel meyli fe tezeruha kel müalekah ve in tuslihu ve tetteku fe innellahe kane ğafurar rahiyma
(130) Ve iy yeteferraka yuğnillahü küllem min seatih ve kanellahü vasian hakima
(131) Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve le kad vessaynellezine utül kitabe min kabliküm ve iyyaküm enittekullah ve in tekfüru fe inne lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kanellahü ğaniyyen hamida
(132) Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekila
(133) İy yeşe' yüzhibküm eyyühen nasü ve ye7ti bi aharin ve kanellahü ala zalike kadira
(134) Men kane yüridü sevabed dünya fe inellahi sevabüd dünya vel ahirah ve kanellahü semiam besiyra
(135) Ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine bil kisti şühedae lillahi ve lev ala enfüsiküm evil valideyni vel akrabin iy yekün ğaniyyen ev fekiyran fellahü evla bihima fe la tettebiul heva en ta'dilu ve in telvu ev tu'ridu fe innellahe kane bi ma ta'melune habira
(136) Ya eyyühellezine amenu aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezi nezzele ala rasulihi vel kitabillezi enzele min kabl ve me yekfür billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusülihi vel yevmil ahiri fe kad dalle dalalem beiyda
(137) İnnellezine amenu sümme keferu sümme amenu sümme keferu sümmezdadu küfral lem yekünillahü li yağfira lehüm ve la li yehdiyehüm sebila
(138) Beşşiril münafikiyne bi enne lehüm azaben elima
(139) Ellezine yettehizunel kafirine evliyae min dunil mü'minin e yebteğune indehümül izzete fe innel izzete lillahi cemia
(140) Ve kad nezzele aleyküm fil kitabi en iza semi'tüm ayatillahi yükferu biha ve yüstehzeü biha fe la tak'udu meahüm hatta yehudu fi hadisin ğayrihi inneküm izem müslühüm innellahe camiul münafikiyne vel kafirine fi cehenneme cemia
(141) Ellezine yeterabbesune biküm fe in kane leküm fethum minellahi kalu e lem neküm meaküm ve in kane lil kafirine nasiybün kalu elem nestahviz aleyküm ve nemna'küm minel mü'minin fellahü yahkümü beyneküm yevmel kiyameh ve ley yec'alellahü lil kafirine alel mü'minine sebila
(142) İnnel münafikiyne yühadiunellahe ve hüve hadiuhüm ve iza kamu iles salati kamu küsala yüraunen nase ve la yezkürunellahe illa kalila
(143) Müzebzebine beyne zalike la ila haülai ve la ila haüla' ve mey yudlilillahü fe len tecide lehu sebila
(144) Ya eyyühellezine amenu la tettehizül kafirine evliyae min dunil mü'minin e türidune en tec'alu lillahi aleyküm sültanem mübina
(145) İnnel münafikiyne fid derkil esfeli minen nar ve len tecide lehüm nesiyra
(146) İllellezine tabu ve aslehu va'tesamu billahi va ahlesu dinehüm lillahi fe ülaike meal mü'minin ve sevfe yü'tillahül mü'minine ecran aziyma
(147) Ma yef'alüllahü bi azabiküm in şekartüm ve amentüm ve kanellahü şakian alima
(148) La yühibbüllahül cehra bis sui minel kavli illa men zulim v kanellahü semian alima
(149) İn tübdu hayran ev tuhfuhü ev ta'fü an suin fe innellahe kane afüvven kadira
(150) İnnellezine yekfürune billah ive rusülihi ve yüridune ey yüferriku beynellahi ve rusülihi ve yekulune nü'minü bi ba'div ve nekfürü bi ba'div ve yüridune ey yettehizu beyne zalike sebila
(151) Ülaike hümül kafirune hakka ve a'tedna lil kafirine azabem mühiyna
(152) Vellezine amenu billahi ve rusülihi ve lem yüferriku beyne ehadim minhüm ülaike sevfe yü'tihim ücurahüm ve kanellahü ğafurar rahiyam
(153) Yes'elüke ehlül ehlül kitabi en tünezzile aleyhim kitabem mines semai fe kad seelü musa ekbera min zalike fe kalu erinellah cehratem fe ehazethümüs saikatü bi sulmihim sümmettehazül icle mim ba'di ma caethümül beyyinatü fe afevna an zalik ve ateyna musa sültanem mübina
(154) Ve rafa'na fevkahümüt tura bi misakihim ve kulna lehümüdhulül babe sücedev ve kulna lehüm la ta'du fis sebti ve ehazna minhüm misakan ğaliza
(155) Fe bima nakdihim misakahüm ve küfrihim bi ayatillahi ve katlihimül embiyae bi ğayri hakkiv ve kavlihim kulubüna ğulf bel tabeallahü aleyha bi küfrihim fe la yü'minune illa kalila
(156) Ve bi küfrihim ve kavlihim ala meryeme bühtanen aziyam
(157) Ve kavlihim inna katelnel mesiha iysebne meryeme raulellah ve ma kateluhü ve ma salebuhü ve lakin şübbihe lehüm ve innellezinahtelefu fihi le fi şekkim minh ma lehüm bihi min ilmin illettibaaz zann ve ma kateluhü yekiyna
(158) Ber rafeahüllahü ileyh ve kanellahü azizen hakima
(159) Ve im min ehlil kitabi illa le yü'minenne bihi kable mevtih ve yevmel kiyameti yekunü aleyhim şehida
(160) Fe bi zulmim minellezine hadu harramna aleyhim tayyibatin ühillet lehüm ve bi saddihim an sebilillahi kesira
(161) Ve ahzihimür riba ve kad nühu anhü ve eklihim emvalen nasi bil ba'til ve a'tedna lil kafirine minhüm azaben elima
(162) Lakinir rasihune fil ilmi minhüm vel mü'minune yü'minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kabileke vel mükiymines salate vel mü'tunez zekate vel mü'minune billahi vel yevmil ahir ülaike se nü'tihim ecran aziyma
(163) İnna evhayna ileyke kema evhayna ila nuhiv ven nebiyyine mim ba'dih ve evhayna ila ibrahime ve ismaiyle ve ishaka ve ya'kube vel esbati ve iysa ve eyyube ve yunüse ve harune ve süleyman ve ateyna davude zebura
(164) Ve rusülen kad kasasnahüm aleyke min kablü ve rusülel lem naksushüm aleyk ve kellemellahü musa teklima
(165) Rusülem mübeşşirine ve münzirine li ella yekune lin nasi alellahi huccetüm ba'der rusül ve kanellahü azizen hakima
(166) Lakinillahü yeşhedü bi ma enzele ileyke enzelehu bi ilmih vel melaiketü yeşhedun ve kefa billahi şehida
(167) İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalem beiyda
(168) İnnellezine keferu ve zalemu lem yekünillahü li yağfira lehüm ve la li yehdiyehüm tarika
(169) İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda ve kane zalike alellahi yesira
(170) Ya eyyühen nasü kad caekümür rasulü bil hakki mir rabbiküm fe aminu hayral leküm ve in tekfüru fe inne lillahi ma fis semavati vel ard ve kanellahü alimen hakima
(171) Ya ehlel kitabi la tağlu fi diniküm ve la tekulu alellahi illel hakk innemel mesihu iysebnü meryeme rasulüllahi ve kelimetüh elkaha ila meryeme ve ruhum minhü fe aminu billahi ve rusülih ve la tekulu selaseh intehu hayral leküm innemellahü ilahüv vahid sübhanehu ey yekune lehu veled lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekila
(172) Ley yestenkifel mesihu ey yekune abdel lillahi ve lel melaiketül mükarrabun ve mey yestenkif an ibadetihi ve yestekbir fe seyahşüruhüm ileyhi cemia
(173) Fe emmellezine amenu ve amilus salihati fe yüveffihim ücurahüm ve yezidühüm min fadlih ve emmellezinestenkefu vestekberu fe yüazzibühüm azaben elimev ve la yecidune lehüm min dunillahi veliyyev ve la nesiyra
(174) Ya eyyühen nasü kad caeküm bürhanüm mir rabbiküm ve enzelna ileyküm nuram mübina
(175) Fe emmellezine amenu billahi va'tesamu bihi fe seyüdhilühüm fi rahmetim minhü ve fadliv ve yehdihim ileyhi siratam müstekiyma
(176) Yesteftunek kulillahü yüftiküm fil kelaleh inimruün heleke leyse lehu veledüv ve lehu uhtün fe leha nisfü ma terak ve hüve yerisüha il lem yekül leha veled fe in kanetesneteyni fe lehümes sülüsani mimma terak ve in kanu ihveter ricalev ve nisaen fe lizzekeri mislü hazzil ünseyeyen yübeyyinüllahü leküm en tedillu vallahü bi külli şey'in alim