MÂİDE SURESİ

(1) Ya eyyühellezine amenu evfu bil ukud ühillet leküm behimetül en'ami illa ma yütla aleyküm ğayra mühillis saydi ve entüm hurum innellahe yahkümü ma yürid
(2) Ya eyyühellezine amenu la tühillu şeairallahi ve leş şehral harame ve lel hedye ve lel kalaide ve la amminel beytel harame yebteğune fadlem mir rabbihim ve ridvana ve iza haleltüm fastadu ve la yecrimenneküm şeneanü kavmin en sadduküm anil mescidil harami en ta'tedu ve teavenu alel birri vet takva ve la teavenu alel ismi vel udvani vettekullah innellahe şedidül ikab
(3) Hurrimet aleykümül meytetü ved demü ve lahmül hinziri ve ma ühille li ğayrillahi bihi vel münhanikatü vel mevkuzetü vel müteraddiyetü ven netiyhatü ve ma ekeles sebüu illa ma zekkeytüm ve ma zübiha alen nüsubi ve en testaksimu bil ezlam zaliküm fisk elyevme yeissellezine keferu min diniküm fe la tahşevhüm vahşevn elyevme ekmeltü leküm dineküm ve etmentü aleyküm ni'meti ve radiytü lekümül islame dina fe menidturra fi mahmesatin ğayra mütecanifil li ismin fe innellahe ğafurur rahiym
(4) Yes'eluneke maza ühille lehüm kul ühille lekümüt tayyibatü ve ma alemtüm minel cevarihi mükellibine tüallimunehünne mimma allemekümüllah fe külu mimma emsekne aleyküm vezkürüsmellahi aleyhi vettekullah innellahe seriul hisab
(5) Elyevme ühille lekümüt tayyibat ve taamüllezine utül kitabe hillül leküm ve taamüküm hillül lehüm vel muhsanatü minel mü'minati vel muhsanatü minellezine utül kitabe min kabliküm iza ateytümuhünne ücurahünne muhsinine ğayra müsafihiyne ve la müttehizi ahdan ve mey yekfür bil imani fe kad habita amelühu ve hüve fil ahirati minel hasirin
(6) Ya eyyühellezine amenu iza kuntüm iles salati fağsilu vücuheküm ve eydiyeküm ilel merafiki vemsehu bi ruusiküm ve ercüleküm ilel ka'beyn ve in küntüm cünüben fettahheru ve in küntüm merda ev ala seferin ev cae ehadüm minküm minel ğaiti ev lamestümün nisae fe lem tecidu maen fe teyemmemu saiydan tayyiben femsehu bi vücuhiküm ve eydiküm minh ma yüridüllahü li yec'ale aleyküm min haraciv ve lakiy yüridü li yütahhiraküm ve li yütimme ni'metehu aleyküm lealleküm teşkürun
(7) Vezküru ni'metellahi aleyküm ve misakahüllezi vasekaküm bihi iz kultüm semi'na ve eta'na vettekullah innellahe alimün bi zatis sudur
(8) Ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine lillahi şühedae bil kisti ve la yecrimenneküm şeneanü kavmin ala ella ta'dilu i'dilu hüve akrabü lit takva vettekullah innellahe habirum bi ma ta'melun
(9) Veadellahüllezine amenu ve amilus salihati lehüm mağfiratüv ve ecrun aziym
(10) Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabül cehiym
(11) Ya eyyühellezine amenüzküru ni'metellahi aleyküm iz hemme kavmün ey yebsütu ileyküm eydiyehüm fe keffe eydiyehüm ankü vettekullah ve alellahi fel yetevekkelil mü'minun
(12) Ve le kad ehazellahü misaka beni israil ve beasna minhümüsney üşera nekiyba ve kalellahü inni meaküm lein ekamtümüs salate ve ateytümüz zekate ve amentüm bi rusüli ve azzertümuhüm ve akradtümüllahe kardan hasenel le ükeffiranne anküm seyyiatiküm ve le üdhilenneküm cennatin tecri min tahtihel enhar fe men kefera ba'de zalike minkümfe kad dalle sevaes sebil
(13) Fe bima nakdihim misakahüm leannahüm ve cealna kulubehüm kasiyeh yüharrifunel kelime ammevadiihi ve nesu hazzam mimma zükkiru bih ve la tezalü tettaliu ala hainetim minhüm illa kalilem minhüm fa'fü anhüm vasfah innellahe yühibbül muhsinin
(14) Ve minellezine kalu inna nesara ehazna misakahüm fe nesu hazzam mimma zükkiru bihi fe ağrayna beynehümül adavete vel bağdae ila yevmil kiyameh ve sevfe yünebbiühümüllahü bi ma kanu yasneun
(15) Ya ehlel kitabi kad caeküm rasulüna yübeyyinü leküm kesiram mimma küntüm tuhfune minel kitabi ve ya'fu an kesir kad caeküm minellahi nuruv ve kitabüm mübin
(16) Yehdi bilillahü menittebea ridvanehu sübüles selami ve yuhricühüm minez zulümati ilen nuri bi iznihi ve yehdihim ila siratim müstekiym
(17) Le kad keferallezine kalu innellahe hüvel mesihunü meryem kul fe mey yemlikü minellahi şey'en in erade ey yühlikel misihabne meryeme ve ümmehu ve men fil erdi cemia ve lillahi mülküs semavati vel erdi ve ma beynehüma yahlüku ma yeşa' vallahü ala külli şey'in kadir
(18) Ve kaleltil yehudü ven nesara nahnü ebnaüllahi ve ehibbaüh kul fe lime yüazzibüküm bi zünubiküm bel entüm beşerum mimmen halak yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa' ve lillahi mülküs semavati vel erdi ve ma beynehüma ve ileyhil mesiyr
(19) Ya ehlel kitabi kad caeküm rasulüna yübeyyinü leküm ala fetratim miner rusüli en tekulu ma caena mim beşiriv ve la nezirin fe kad caeküm beşiruv venezir vallahü ala külli şey'in kadir
(20) Ve iz kale musa li kavmihi ya kavmizküru ni'metellahi aleyküm iz ceale fiküm embiyae ve cealleküm mülukev ve ataküm ma lem yü'ti ehadem minel alemin
(21) Ya kavmidhulül erdal mükaddesetelleti ketebellahü leküm ve la terteddu ala edbariküm fe tenkalibu hasirin
(22) Kalu ya musa inne fiha kavmen cebbarine ve inna len nedhuleha hatta yahrucu minha fe iy yahrucu minha fe inna dahilun
(23) Kale racülani minellezine yehafune en'amellahü aleyhimedhulu aleyhimül bab fe iza dehaltümuhü fe inneküm ğalibune ve alellahi fe tevekkelu in küntüm mü'minin
(24) Kalu ya musa inna len nedhuleha ebedem ma damu fiha fezheb ente ve rabbüke fe katila inna hahüna kaidun
(25) Kale rabbi inni la emlikü illa nefsi ve ehiy fefruk beynena ve beynel kavmil fasikiyn
(26) Kale fe inneha müharrametün aleyhim erbeiyne seneh yetihune fil erdi fe la te'se alel kavmil fasikiyn
(27) Vetlü aleyhim nebeebney ademe bil hakk iz karraba kurbanen fe tükubbile min ehadihima ve lem yütekabbel minel ahar kale le aktülennek kale innema yetekabbelül lahü minel müttekiyn
(28) Leim besatte ileyye yedeke li taktüleni ma ene bi basitiy yediye ileyke li aktülek inni ehafüllahe rabbel alemin
(29) İnni üridü en tebue bi ismi ve ismike fe tekune min ashabin nar ve zalike cezaüz zalimin
(30) Fe tavveat lehu nefsühu katle ehiyhi fe katelehu fe asbeha minel hasirin
(31) Fe beasellahü ğurabey yebhasü fil erdi li yüriyehu keyfe yüvari sev'ete ehiyh kale ya veyleta eaceztü en ekune misle hazel ğurabi fe üvariye sev'ete ehiy fe asbeha minen nadimin
(32) Min ecli zalike ketebna ala beni israile ennehu men katel nefsem bi ğayri nefsin ev fesadin fil erdi fe keennema katelen nase cemia ve men ahyaha fe keennema ahyan nase cemia ve le kad caethüm rusülüna bil beyyinati sümme inne kesiram minhüm ba'de zalike fil erdi le müsrifun
(33) İnnema cezaüllezine yüharribunellahe ve rasulehu ve yes'avne fil erdi fesaden ey yükattelu ev yüsallebu ev tükattaa eydihim ve ercülühüm min hilafin ev yünfev minel ard zalike lehüm hizyün fid dünya ve lehüm fil ahirati azabün aziym
(34) İllellezine tabu min kabli en takdiru aleyhim fa'lemu ennellahe ğafurur rahiym
(35) Ya eyyühellezine amenüttekullahe vebteğu ileyhil vesilete ve cahidu fi sebilihi lealleküm tüflihun
(36) İnnellezine keferu lev enne lehüm ma fil erdi cemiav ve mislehu meahu li yeftedu bihi min azabi yevmil kiyameti ma tükubbile minhüm ve lehüm azabün elim
(37) Yüridune ey yahrucu minen nari ve ma hüm bi haricine minha ve lehüm azabüm mükiym
(38) Ves sariku ves sarikatü faktau eydiyehüma cezaem bima keseba nekalem minellah vallahü azizün hakim
(39) Fe men tabe mim ba'di zulmihi ve asleha fe innellahe yetubü aleyh innellahe ğafurur rahiym
(40) E lem ta'lem ennellahe lehu mülküs semavati vel erdi yüazzibü mey yeşaü ve yağfiru li mey yeşa' vallahü ala külli yeş'in kadir
(41) Ya eyyüher rasulü la yahzünkellezine yüsariune fil küfri minellezine kalu amenna bi efvahihim ve lem tü'min kulubühüm ve minellezine hadu semmaune lil kezibi semmaune li kavmin aharine lem ye'tuk yüharrifunel kelime mim ba'di mevadiih yekulune in utitüm haza fe huzuhü ve il lem tü'tevhü fahzeru ve mey yüridillahü fitnetehu fe len temlike lehu minellahi şey'a ülaikellezine lem yüridillahü ey yütahhira kulubehüm lehüm fid dünya hizyüv ve lehüm fil ahirati azabün aziym
(42) Semmaune lil kesibi ekkalune lis suht fe in cauke fahküm beynehüm ev a'rid anhüm ve in tu'rid anhüm fe ley yedurruke şey'a ve in hakemte fahküm beynehüm bil kist innellahe yühibbül muksitiyn
(43) Ve keyfe yühakkimunee ve indehümüt tevratü fiha hukmüllahi sümme yetevellevne mim ba'di zalik ve ma ülaike bil mü'minin
(44) İnna enzelnet tevrate fiha hüdev ve nur yahkümü bihen nebiyyunellezine eslemu lillezine hadu ver rabbaniyyune vel ahbaru bimestuhfizu min kitabillahi ve kanu aleyhi şüheda' fe la tahşevün nase vahşevni ve la teşteru bi ayati semenen kalila ve mel lem yahküm bi ma enzelellahü fe ülaike hümül kafirun
(45) Ve ketebna aleyhim fiha ennen nefse bin nefsi vel ayne bil ayni vel enfe bil enfi vel üzüne bil üzüni ves sinne bis sinni vel cüruha kisas fe men tesaddeka bihi fe hüve keffaratül leh ve mel lem yahküm bima enzelellahü fe ülaike hümüz zalimun
(46) Ve kaffeyna ala asarihim bi iysebni meryeme müsaddikal lima beyne yedeyhi minet tevrati ve ateynahül incile fihi hüdev ve nuruv ve müsaddikal lima beyne yedeyhi minet tevrati ve hüdev ve mev'izatel lil müttekiyn
(47) Vel yahküm ehlül incili bima enzelellahü fih ve mel lem yahküm bima enzelellahü fe ülaike hümül fasikun
(48) Ve enzelna ileykel kitabe bil hakki müsaddikal lima beyne yedeyhi minel kitabi ve mühayminen aleyhi fahküm beynehüm bima enzelellahü ve la tettebi' ehvaehüm amma caeke minel hakk li küllin cealna minküm şir'atev ve minhaca ve lev şaellahü le cealeküm ümmetev vahidetev ve lakil li yeblüveküm fi ma ataküm festebikul hayrat ilellahi merciuküm cemian fe yünebbiüküm bi ma küntüm fihi tahtelifun
(49) Ve enihküm beynehüm bi ma enzelellahü ve la tettebi' ehvaehüm vahzerhüm ey yeftinuke amba'di ma enzelellahü ileyk fe in tevellev fa'lem ennema yüridüllahü ey yüsiybehüm bi ba'di zünubihim ve inne kesiram minen nasi le fasikun
(50) E fe hukmel cahiliyyeti yebğun ve men ahsenü minellahi hukmel li kavmiy yukinun
(51) Ya eyyühellezine amenu la tettehizül yehude ven nesara evliya' ba'duhüm evliyaü ba'd ve mey yetevellehüm minküm fe innehu minhüm innellahe la yehdil kavmez zalimin
(52) Fe terallezine fi kulubihim meraduy yüsariune fihim yekulune nahşa en tüsiybena dairah fe asellahü ey ye'tiye bil fethi ev emrim min indihi fe yusbihu ala ma eserru fi enfüsihim nadimin
(53) Ve yekulüllezine amenu ehaülaillezine aksemu billahi cehde eymanihim innehüm le meaküm habitat a'malühüm fe asbehu hasirin
(54) Ya eyyühellezine amenu mey yertedde minküm an dinihi fe sevfe ye'tillahü bi kavmiy yühibbühüm ve yühibbunehu ezilletin alel mü'minine e izzetin alel kafirine yücahidune fi sebilillahi ve la yehafune levmete laim zalike fadlüllahi yü7tihi mey yeşa' vallahü vasiun alim
(55) İnnema veliyyükümüllahü ve rasulühu vellezine amenüllezine yükiymunes salate ve yü'tunez zekate ve hüm rakiun
(56) Ve mey yetevellellahe ve rasulehu vellezine amenu fe inne hizbellahi hümül ğalibun
(57) Ya eyyühellezine amenu la tettehizül lezinettehazu dineküm hüzüvev ve leibem minellezine utül kitabe min kabliküm vel küffara evliya' vettekullahe in küntüm mü'minin
(58) Ve iza nadeytüm iles salatittehazuha hüzüvev ve leiba zalike bi ennehüm kavmül la ya'kilun
(59) Kul ya ehlel kitabi hel tenkimune minna illa en amenna billahi ve ma ünzile ileyna ve ma ünzile min kablü ve enne ekseraküm fasikun
(60) Kul hel ünebbiüküm bi şerrim min zalike mesubeten indellah mel leanehüllahü ve ğadibe aleyhi ve ceale minhümül kiradete vel hanazira ve abedet tağut ülaike şerrum mekanev ve edallü an sevais sebil
(61) Ve iza cauküm kalu amenna ve kad dehalu bil küfri ve hüm kad haracu bih vallahü a'lemü bi ma kanu yektümun
(62) Ve tera kesiram minhüm yüsariune fil ismi vel udvani ve eklihimüs suht le bi'se ma kanu ya'melun
(63) Lev la yenhahümür rabbaniyyune vel ahbaru an kavlihimül isme ve eklihimüs suht le bi'se ma kanu yasneun
(64) Ve kaletil yehudü yedüllahi mağluleh ğullet eydihim ve lüinu bi ma kalu bel yedahü mebsutatani yünfiku keyfe yeşa' ve le yezidenne kesiram minhüm ma ünzile ileyke mir rabbike tuğyanev ve küfra ve elkayna beynehümül adavete vel bağdae ila yevmil kiyameh küllema evkadu naral lil harbi atfeehellahü ve yes'avne fil erdi fesada vallahü la yühibbül müfsidin
(65) Ve lev enne ehlel kitabi amenu vettekav le kefferna anhüm seyyiatihim ve le edhalnahüm cennatin neiym
(66) Ve lev ennehüm ekamüt tevrate vel incile ve ma ünzile ileyhim mir rabbihim le ekelu min fevkihim ve min tahti erculihim minhüm ümmetüm muktesideh ve kesirum minhüm sae ma ya'melun
(67) Ya eyyüher rasulü belliğ ma ünzile ileyke mir rabbik ve il lem tef'al fe ma bellağte risaleteh vallahü ya'simüke minen nas innellahe la yehdil kavmel kafirun
(68) Kul ya ehlel kitabi lestüm alal şey'in hatta tükiymüt tevrate vel incile ve ma ünzile ileyküm mir rabbiküm ve le yezidenne kesiram minhüm ma ünzile ileyke mir rabbike tuğyanev ve küfra fe la te'se alel kavmil kafirin
(69) İnnellezine amenu vellezine hadu ves sabiune ven nesara men amene billahi vel yevmil ahiri ve amile salihan fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
(70) Le kad ehazna misaka beni israile ve erselna ileyhim rusüla küllema caehüm rasulüm bi ma la tehva enfüsühüm ferikan kezzebu ve ferikay yaktülun
(71) Ve hasibu ella tekune fitnetün feamu ve sammu sümme tabellahü aleyhim sümme amu ve sammu kesirum minhüm vallahü basiyrum bima ya'melun
(72) Le kad keferallezine kalu innellahe hüvel mesihubnü meryem ve kalel mesihu ya beni israila'büdüllahe rabbi ve rabbeküm innehu mey yüşrik billahi fe kad harramellahü aleyhil cennete ve me'vahün nar ve ma liz zalimine min ensar
(73) Le kad keferallezine kalu innellahe salisü selaseh ve ma min ilahin illa ilahüv vahid ve il lem yentehu amma yekulune le yemessennellezine keferu minhüm azabün elim
(74) E fe la yetubune ilellahi ve yestağfiruneh vallahü ğafurur rahiym
(75) Mel mesihubnü meryeme illa rasul kad halet min kablihir rusül ve ümmühu siddikah kana ye'külanit taam ünzur keyfe nübeyyinü lehümül ayati sümmenzur enna yü'fekun
(76) Kul e ta'büdune min dunillahi ma la yemlikü leküm darrav ve la nef'a vallahü hüves semiul alim
(77) Kul ya ehlel kitabi la tağlu fi diniküm ğayral hakki ve la tettebiu ehvae kavmin kad dallu min kablü ve edallu kesirav ve dallu an sevais sebil
(78) Lüinellezine keferu mim beni israile ala lisani davude ve iysebni meryem zalike bima asav ve kanu ya'tedun
(79) Kanu la yetenahevne amünkerin fealuh lebi'se ma kanu yef'alun
(80) Tera kesiram minhüm yetevellevnellezine keferu le bi'se ma kaddemet lehüm enfüsühüm en sehitallahü aleyhim ve fil azabi hüm halidun
(81) Ve lev kanu yü'minune billahi vne nebiyyi ve ma ünzile ileyhi mettehazuhüm evliyae ve lakinne kesiram minhüm fasikun
(82) Le tecidenne eşedden nasi adavetel lillezine amenül yehude vellezine eşraku ve le tecidenne akrabehüm meveddetel lillezine amenüllezine kalu inna nesara zalike bi enne münhüm kissisine ve ruhbanev ve ennehüm la yestekbirun
(83) Ve iza semiu ma ünzile iler rasuli tera a'yünehüm tefidu mined dem'i mimma arafu minel hakk yekulune rabbena amenna fektübna meaş şahidin
(84) Ve ma lena la nü'minü billahi ve ma caena minel hakki ve natmeu ey yüdhilena rabbüna meal kavmis salihiyn
(85) Fe esabehümüllahü bima kalu cennatin tecri min tahtihel enharu halidine fiha ve zalike ceazül muhsinin
(86) Velelizne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabül cehiym
(87) Ya eyyühellezine amenu la tüharrimu tayyibati ma ehallellahü leküm ve la ta'tedu innellahe le yühibbül mu'tedin
(88) Ve külu mimma razekakümüllahü halalen teyyibev vettekullahellezi entüm bihi mü'minun
(89) La yüahizükümüllahü billağvi fi eymaniküm ve lakiy yüahizüküm bima akkadtümül eyman fe keffaratühu it'amü aşerati mesakine min evseti ma tut'imune ehliküm evkisvetühüm ev tahriru rakabeh fe mel lem yecid fe siyamü selaseti eyyam zalike kefferatü eymaniküm iza haleftüm vahfezu eymaneküm kezalike yübeyyinüllahü leküm ayatihi lealleküm teşkürun
(90) Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabü vel ezlamü ricsüm min ameliş şeytani fectenibuhü lealleküm tüflihun
(91) İnnema yüridüş şeytanü ey yukia beynekümül adavete vel bağdae fil hamri vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillahi ve anis salah fe hel entüm müntehun
(92) Ve etiy'ullahe ve etiy'ur rasule vahzeru fe in tevelleytüm fa'lemu ennema ala rasulinel belağul mübin
(93) Leyse alellezine amenu ve amilus salihati cünahun fima taimu iza mettekav ve amenu ve amilus salihati sümmettekav ve amenu sümmettekav ve ahsenu vallahü yühabbül muhsinin
(94) Ya eyyühellezine amenu le yeblüvenne kümüllühü bi şey'im mines saydi tenalühu eydiküm ve rimahuküm li ya'lemellahü mey yehafühu bil ğayb fe meni'teda ba'de zalike fe lehu azabün elim
(95) Ya eyyühellezine amenu la taktülüs sayde ve entüm hurram ve men katelehu minküm müteammiden fe ceazüm mislü ma katele minen neami yahkümü bihi zeva adlim minküm hedyem baliğal ka'beti ev keffaratün taamü mesakine ev adlü zalike siyamel li yezuka ve bale emrih afallahü amma selef ve men ade fe yentekimüllahü minh vallahü azizün züntikam
(96) Ühille leküm saydül bahri ve taamühu metaal leküm ve lis seyyarah ve hurrime aleyküm saydül birri ma düntüm huruma vettekullahellezi ileyhi tuhşerun
(97) Cealellahül ka'betel beyteh harame kiyamel lin nasi veş şehral harame vel hedye vel kalaid zalike li ta'lemu ennellahe ya'lemü ma fis semavati ve ma fil erdi ve ennellahe bi külli şey'in alim
(98) İ'lemu ennellahe şedidül ikabi ve ennellahe ğafurur rahiym
(99) Ma aler rasuli illel belağ vallahü ya7lemü ma tübdune ve ma tektümun
(100) Kul la yestevil habisü vet tayyibü ve lev a'cebeke kesratül habis fettekullahe ya ülil elbabi lealleküm tüflihun
(101) Ya eyyühellezine amenu la tes'elu an eşyae in tübde leküm tesü'küm ve in tes'elu anha hiyne yünezzelül kur'anü tübde leküm afallahü anha vallahü ğafurun halim
(102) Kad seeleha kavmün min kabliküm sümme asbehu biha kafirin
(103) Ma cealellahü mim behiyrativ ve la saibetiv ve la vesiyletiv ve la hamiv ve lainnellezine keferu yefterune alellahil kezib ve ekseruhüm la ya'kilun
(104) Ve iza kiyle lehüm tealev ila ma enzelellahü ve iler rasuli kalu hasbüna ma vecedna aleyhi abaena e ve lev kane abaühüm la ya'lemune şey'ev ve la yehtedun
(105) Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedurruküm men dalle izehtedeytüm ilellahi mirciuküm cemian fe yünebbiüküm bi ma küntüm ta'melun
(106) Ya eyyühellezine amenu şehadetü beyniküm iza hadara ehadekümül mevtü hiynel vesiyyetisnani zevaadlim minküm ev aharani min ğayriküm in entüm darabtüm fil erdi fe esabetküm müsiybetül mevt tahbisunehüma mim ba'dis salati fe yuksimani billahi inirtebtüm la neşteri bihi semenev ve lev kane za kurba ve la nektümü şehadetellahi inna izel le minel azimin
(107) Fe in usira ala ennehümestehakka ismen fe aharani yekumani mekamehüma minellezi nestehakka aleyhimül evleyani fe yuksimani billahi le şehadetüna ehakku min şehadetihima ve ma'tedeyna inna izel le minez zalimin
(108) Zalike edna ey ye'tu biş şehadeti ala vechiha ev yehafu en türadde eymanüm ba'de eymanihim vettekullahe vesmeu vallahü la yehdil kavmel fasikiyn
(109) Yevme yecmeullahür rusüle fe yekulü ma za ücibtüm kalu la ilme lenav inneke ente allamül ğuyub
(110) İz kalellahü ya iysebne meryemezkür ni'meti aleyke ve ala validetik iza eyyedtüke bi ruhil kudüsi tükellimün nase fil mehdi ve kehla ve iz alemtükel kitabe vel hikmete vet tevrate vel incil ve iz tahlüku minet tiyni ke hey'etit tayri bi izni fe tenfühu fiha fe tekunü tayram bi izni ve tübriül ekmehe vel ebrasa bi izni ve iz huricül mevta bi izni ve iz kefeftü beni israile anke iz ci'tehüm bil beyyinati fe kalellezine keferu minhüm in haza illa sihrum mübin
(111) Ve iz evhaytü ilel havariyyine en aminu bi ve bi rasuli kalu amenna veşhed bi ennena müslimun
(112) İz kalel havariyyune ya iysebne meryeme hel yestetiy'u rabbüke ey yünezzile aleyna maidetem mines sema' kalettekullahe in küntüm mü'minin
(113) Kalu nüridü en ne'küle minha ve tatmeinne kulubüna ve na'leme en kad sadaktena ve nekune aleyha mineş şahidin
(114) Kale iysebnü meryemellahümme rabbena enzil aleyna maidetem mines semai tekunü lena iydel li evvelina ve ahirina ve ayetem mink verzukna ve ente hayrir razikiyn
(115) Kalellahü inni münezzilüha aleyküm fe mey yekfür ba'dü minküm fe inni üazzibühu azabel la üazzibühu ehadem minel alemin
(116) Ve iz kalellahü ya iysebne meryeme e ente kulte lin nasittehizuni ve ümmiye ilaheyni min dunillah kale sübhaneke ma yekunü li en ekile ma leşse li bi hakk in küntü kultühu fe kad alimteh ta'lemü ma fi nefsi ve la a'lemü ma fi nefsik inneke ente allamül ğuyub
(117) Me kultü lehüm illa ma emarteni bihi eni'büdüllahe rabbi ve rabbeküm ve küntü aleyhim şehidem ma dümtü fihim felemma teveffeyteni künte enter rakiybe aleyhim ve ente ala külli şey'in şehid
(118) İn tüazzibhüm fe innehüm ibadük ve in tağfir lehüm fe inneke entel azizül hakim
(119) Kalellahü haza yevmü yenfeus sadikiyne sidkuhüm lehüm cennatün tecri min tahtihel enharu halidine fiha ebeda radiyellahü anhüm ve radu anh zalikel fevzül aziym
(120) Lillahi mülküs semavati vel erdi va ma fihinn ve hüve ala külli şey'in kadir