EN'ÂM SURESİ

(1) Elehümdü lillahillezi halekas semavati vel erda ve cealez zulümati ven nur sümmellezine keferu bi rabbihim ya'dilun
(2) Hüvellezi halekaküm min tiynin sümme kada ecela ve ecelüm müsemmen indehu sümme entüm temterun
(3) Ve hüvellahü fis semavati ve fil ard ya'lemü sirraküm ve cehraküm ve ya'lemü ma teksibun
(4) Ve ma te'tihim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridiyn
(5) Fe kad kezzebu bil hakki lemma caehüm fe sevfe ye'tihim embaü ma kanu bihi yestehziun
(6) E lem yerav kem ehlekna min kablihim min karnim mekkennahüm fil erdi ma lem nümekkil leküm ve erselnes semae aleyhim midrara ve cealnel enhara tecri min tahtihim fe ehleknahüm bi zünubihim ve enşe'na mim ba'dihim karnen aharin
(7) Ve lev nezzelna aleyke kitaben fi kirtasin fe lemessuhü bi eydihim le kalellezine keferu in haza illa sihrum mübin
(8) Ve kalu lev la ünzile aleyhi melek ve lev enzelna melekel lekudiyel emru sümme la yünzarun
(9) Ve lev cealnahü melekel le cealnahü racülev ve lelebesna aleyhim ma yelbisun
(10) Ve le kadistühzie bi rusülim min kablike fe haka billezine sehiru minhüm ma kanu bihi yestehziun
(11) Kul siru fil erdi sümmenzuru keyfe kane akibetül mükezzibin
(12) Kul li mem ma fis semavati vel ard kul lillah ketebe ala nefsihir rahmeh le yecmeanneküm ila yevmil kiyameti la raybe fih ellezine hasiru enfüsehüm fe hüm la yü'minun
(13) Ve lehu ma sekene fil leyli ven nehar ve hüves semiul alim
(14) Kul e ğayrallahi ettehiü veliyyen fatiris semavati vel erdi ve hüve yut'imü ve la yüt'am kul inni ümirtü en ekune evvele men esleme ve la tekunenne minel müşrikin
(15) Kul inni ehafü in asaytü rabbi azabe yevmin aziym
(16) Mey yusraf anhü yevmeizin fe kad rahimeh ve zalikel fevzül mübin
(17) Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yemseske bi hayrin fe hüve ala külli şey'in kadir
(18) Ve hüvel kahiru fevka ibadih ve hüvel hakimül habir
(19) Kul eyyü şey'in ekberu şehadeh kulillahü şehidüm beyni ve beyneküm ve uhiye ileyye hazel kur'anü li ünziraküm bihi ve mem belağ e inneküm le teşhedune enne meallahi aliheten uhra kul la eşhed kul innema hüve ilahüv vahidüv ve inneni beriüm mimma tüşrikun
(20) Ellezine ateynahümül kitabe ya'rifunehu kema ya'rifune ebnaehüm ellezine hasiru enfüsehüm fe hüm la yü'minun
(21) Ve men azlemü kmimmeniftera alellahi keziben ev kezzebe bi ayatih innehu la yüflihuz zalimun
(22) Ve yevme nahşüruhüm cemian sümme nekulü lillezine eşraku eyne şürakaükümüllezine küntüm tez'umun
(23) Sümme lem tekün fitnetühüm illa en kalu vallahi rabbina ma künna müşrikin
(24) Ünzur keyfe kezebu ala enfüsihim ve dalle anhüm ma kanu yefterun
(25) Ve minhüm mey yestemiu ileyk ve cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhü ve fi azanihim vakra ve iy yerav külle ayetil la yü'minu biha hatta iza cauke yücadiluneke yekulüllezine keferu in haza illa esatiyrul evvelin
(26) Ve hüm yenhevne anhü ve yen'evne anh ve iy yühlikune illa enfüsehüm ve ma yeş'urun
(27) Ve lev tera iz vükifu alen nari fe kalu ya leytena nüraddü ve la nükezzibe bi ayati rabbina ve nekune minel mü'minin
(28) Bel bedalehüm ma kanu yuhfune min kabl ve lev ruddu le adu lima nühu anhü ve innehüm le kazibun
(29) Ve kalu in hiye illa hayatüned dünya ve ma nahnü bi meb'usin
(30) Ve lev tera iz vükifu ala rabbihim kale e leyse haza bil hakk kalu bela ve rabbina kale fe zukul azabe bima küntüm tekfürun
(31) Kad hasirallezine kezzebu bi likaillah hatta iza caethümüs saatü bağteten kalu ya hasratena ala ma ferratna fiha ve hüm yahmilune evzarahüm ala zuhurihim e la sae ma yezirun
(32) Ve mel hayatüd dünya illa leibüv ve lehv ve leddarul ahiratü hayrul lillezine yettekun e fe la ta'kilun
(33) Kad na'lemü innehu le yahzünükellezi yekulune fe innehüm la yükezzibuneke ve lakinnez zalimine bi ayatillahi yechadun
(34) Ve le kad küzzibet rusülüm min kablike fe saberu ala ma küzzibu ve uzu hatta etahüm nasruna ve la mübeddile li kelimatillah ve le kad caeke min nebeil mürselin
(35) Ve in kane kebüra aleyke i'raduhüm fe inisteta'te en tebteğiye nefekan fil erdi ev süllemen fis semai fe te'tiyehüm bi ayeh ve lev şaellahü le cemeahüm alel hüda fe la tekunenne minel cahilin
(36) İnnema yestecibüllezine yesmeun vel mevta yeb'asühümüllahü sümme ileyhi yürceun
(37) Ve kalu lev la nüzzile aleyhi ayetüm mir rabbih kul innellahe kadirun ala ey yünezzile ayetev ve lakinne ekserahüm la ya'lemun
(38) Ve ma min dabbetin fil erdi ve la tairiy yetiyru bi cenahayhi illa ümemün emsalüküm ma ferratna fil kitabi min şey'in sümme ila rabbihim yuhşerun
(39) Vellezine kezzebu bi ayatina summüv ve bükmün fiz zulümat mey yeşeillahü yudlilh ve mey yeşe'yec'alhü ala siratim müstekiym
(40) Kul eraeyteküm in etaküm azabüllahi ev etetkümüs saatü e ğayrallahi ted'un in küntüm sadikiyn
(41) Bel iyyahü ted'une fe yekşifü ma ted'une ileyhi in şae ve tenzevne ma tüşrikun
(42) Ve le kad erselna ila ümemim min kablike fe ehaznahüm bil be'sai ved darrai leallehüm yetedarraun
(43) Fe lev la iz caehüm be'süna tedarrau ve lakin kaset kulubühüm ve zeyyene lehümüş şeytanü ma kanu ya'melun
(44) Felemma nesu ma zükkiru bihi fetahna aleyhim ebvabe külli şey' hatta iza ferihu bima utu ehaznahüm bağteten fe iza hüm müblisun
(45) Fe kutia dabirul kavmillezine zalemu vel hamdü lillahi rabbil alemin
(46) Kul eraeytüm in ehazellahü sem'aküm ve ebsaraküm ve hateme ala kulubiküm men ilahün ğayrullahi ye'tiküm bih ünzur keyfe nüsarrifül ayati sümme hüm yasdifun
(47) Kul eraeyteküm in etaküm azabüllahi bağteten ev cehraten hel yühlekü illel kavmüz zalimun
(48) Ve ma nürsilül mürseline illa mübeşşirine ve münzirin fe men amene ve asleha fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
(49) Vellezine kezzebu bi ayatina yemessühümül azabü bi ma kanu yefükun
(50) Kul la ekulü leküm indi hazainüllahi ve la a'lemül ğaybe ve la ekulü leküm inni melek in ettebiu illa ma yuha ileyy kul hel yestevil a'ma vel besiyr e fe la tetefekkerun
(51) Ve enzir bihillezine yehafune ey yuhşeru ila rabbihim leyse lehüm min dunihi veliyyüv ve la şefiul leallehüm yettekun
(52) Ve la tatrudillezine yed'une rabbehüm bil ğadati vel aşiyyi yüridune vecheh ma aleyke min hisabihim min şey'iv ve ma min hisabike aleyhim min şey'in fe tatrudehüm fe tekune minez zalimin
(53) Ve kezalike fetenna ba'dahüm bi ba'dil li yekulu e haülai mennellahü aleyhim mim beynina e leysellahü bi a'leme biş şakirin
(54) Ve iza caekellezine yü'minune bi ayatina fe kul selamün aleyküm ketebe rabbüküm ala nefsihir rahmete ennehu men amile minküm suem bi cehaletin sümme tabe mim ba'dihi ve asleha fe ennehu ğafurur rahiym
(55) Ve kezalike nüfessilül ayati ve li testebine sebilül mücrimin
(56) Kul inni nühitü en a'büdellezine ted'une min dunillah kul la ettebiu ehvaeküm kad daleltü izev ve ma ene minel mühtedin
(57) Kul inni ala beyyinetim mir rabbi ve kezzebtüm bih ma indi ma testa'cilune bih inil hukmü illa lillah yekussul hakka ve hüve hayrul fasilin
(58) Kul lev enne indi ma testa'cilune bihi le kudiyel emru beyni ve beyneküm vallahü a'lemü biz zalimin
(59) Ve indehu mefatihul ğaybi la ya'lemüha illa hu ve ya'lemü ma fil berri vel bahr ve ma teskutu miv verakatin illa ya'lemüha ve la habbetin fi zulümatil erdi ve la ratbiv ve la yavisin illa fi kitabim mübin
(60) Ve hüvellezi yeteveffaküm bil leyli ve ya'lemü ma cerahtüm bin nehari sümme yeb'asüküm fihi li yukda ecelüm müsemma sümme ileyhi merciuküm sümme yünebbiüküm bi ma küntüm ta'melun
(61) Ve hüvel kahiru fevka ibadihi ve yürsilü aleyküm hafezah hatta iza cae ehadekümül mevtü teveffethü rusülüna ve hüm la yüferritun
(62) Sümme ruddu ilellahi mevlahümül hakk e la lehül hukmü ve hüve esraul hasibin
(63) Kul mey yünecciküm min zulümatil berri vel bahri ted'unehu tedarruav ve hufyeh le in encana min hazihi le nekunenne mineş şakirin
(64) Kulillahü yünecciküm minha ve min külli kerbin sümme entüm tüşrikun
(65) Kul hüvel kadiru ala ey yeb'ase aleyküm azabem min fevkiküm ev min tahti ercüliküm ev yelbiseküm şiyeav ve yüzika ba'daküm be'se ba'd ünzur keyfe nüsarrifül ayati leallehüm yefkahun
(66) Ve kezzebe bihi kavmüke ve hüvel hakk kul lestü aleyküm bi vekil
(67) Li külli nebeim müstekarruv ve sevfe ta'lemun
(68) Ve iza raeytellezine yehudune fi ayatina fe a'rid anhüm hatta yehudu fi hadisin ğayrih ve imma yünsiyennekeş şeytanü fe la tak'ud ba'dez zikra meal kavmiz zalimin
(69) Ve ma alellezine yettekune min hisabihim min şey'iv ve lakin zikra leallehüm yettekun
(70) Ve zerillezinettehazu dinehüm leibev ve lehvev ve ğarrathümül hayatüd dünya ve zekkir bihi en tübsele nefsüm bima kesebet leyse leha min dunillahi veliyyüv ve la şefiy' ve in ta'dil külle adlil la yü'haz minha ülaikellezine übsilu bima kesebu lehüm şerabüm min hamimiv ve azabün elimüm bima kanu yekfürun
(71) Kul e ned'u min dunillahi ma la yenfeuna ve la yedurruna ve nüraddü ala a'kabina ba'de iz hedanellahü kellezistehvethüş şeyatiynü fil erdi hayrane lehu ashabüy yed'unehu ilel hüde'tina kul inne hüdellahi hüvel hüda ve ümirna li nüslime li rabbil alemin
(72) Ve en ekiymüs salate vettekuh ve hüvellezi ileyhi tuhşerun
(73) Ve hüvellezi halekas semavati vel erda bil hakk ve yevme yekulü kün fe yekun kavlühül hakk ve lehül mülkü yevme yünfehu fis sur alimül ğaybi veş şehadeh ve hüvel hakimül habir
(74) Ve iz kale ibrahimü li ebihi azera etettehizü asnamen aliheh inni erake ve kavmeke fi dalalim mübin
(75) Ve kezalike nüri ibrahime melekutes semavati vel erdi ve li yekune minel mukinin
(76) Felemma cenne aleyhil leylü raa kevkeba kale haza rabbi felemma efele kale la ühibbül afilin
(77) Felemma rael kamera baziğan kale haza rabbi felemma efele kale leil lem yehdini rabbi le ekunenne minel kavmid dallin
(78) Felemma raeş şemse baziğaten kale haza rabbi haza ekber felemma efelet kale ya kavmi inni beriüm mimma tüşrikun
(79) İnni veccehtü vechiye lillezi fetaras semavati vel erda hanifev ve ma ene minel müşrimin
(80) Ve haccehu kavmüh kale e tühaccunni fillahi ve kad hedan ve la ehafü ma tüşrikune bihi illa ey yeşae rabbi şey'a vesia rabbi külle şey'in ilma e fe la tetezekkerun
(81) Ve keyfe ehafü ma eşraktüm ve la tehafune enneküm eşraktüm billahi ma lem yünezzil bihi aleyküm sültana fe eyyül ferikayni ehakku bil emn in küntüm ta'lemun
(82) Ellezine amenu ve lem yelbisu imanehüm bi zulmin ülaike lehümül emnü ve hüm mühtedun
(83) Ve tilke huccetüna ateynaha ibrahime ala kavmih nefeu deracatim men neşa' inne rabbeke hakimün alim
(84) Ve vehebna lehu ishaka ve ya'kub küllen hedeyna ve nuhan hedeyna min kablü ve min zürriyyetihi davude ve süleymane ve eyyube ve yusüfe ve musa ve harun ve kezalike neczil muhsinin
(85) Ve zekeriyya ve yahya ve iysa ve ilyas küllüm mines salihiyn
(86) Ve ismaiyle vel yesea ve yunüse ve luta ve küllen faddalna alel alemin
(87) Ve min abaihim ve zürriyyatihim ve ihvanihim vectebeyna hüm ve hedeynahüm ila siratim müstekiym
(88) Zalike hüdellahi yehdi bihi mey yeşaü min ibadih ve lev eşraku le habita anhüm ma kanu ya'melun
(89) Ülaikellezine ateynahümül kitabe vel hukme ven nübüvveh fe iy yekfür biha haülai fe kad vekkelna biha kavmel leysu biha bi kafirun
(90) Ülaikellezine hedellahü fe bi hüdahümuktedih kul la es'elüküm aleyhi ecra in hüve illa zikra lil alemin
(91) Ve ma kaderullahe hakka kadrihi iz kalu ma enzelellahü ala beşerim min şey' kul men enzelel kitabellezi cae bihi musa nurav ve hüdel lin nasi tec'alunehu karatiyse tübduneha ve tuhfune kesira ve ullimtüm ma lem ta'lemu entüm ve la abaüküm kulillahü sümme zerhüm fi havdihüm yel'abun
(92) Ve haza kitabün enzelnahü mübaraküm müsaddikullezi beyne yedeyhi ve li tünzira ümmel kura ve men havleha vellezine yü'minune bil ahirati yü'minune bihi ve hüm ala salatihim yühafizun
(93) Ve men azlemü mimmeniftera alellahi keziben ev kale uhiye ileyye ve lem yuha ileyhi şey'üv ve men kale seanzilü misle ma enzelellah ve le v tera iziz zalimune fi ğameratil mevti vel melaiketü basitu eydihim ahricu enfüseküm elyevme tüczevne azabel huni bi ma küntüm tekulune alellahi ğayral hakki ve küntüm an ayatihi testekbirun
(94) Ve le kad ci'tümuna furada kema halaknaküm evvele merrativ ve teraktüm ma havvelnaküm verae zuhuriküm ve ma nera meaküm şüfeaekümüllezine zeamtüm ennehüm fiküm şüraka' le kad tekattaa beyneküm ve dalle anküm ma küntüm tez'umun
(95) İnnellahe falikul habbi ven neva yuhricül hayye minel meyyiti ve muhricül meyyiti minel hayy zalikümüllahü fe enna tü'fekun
(96) Falikul isbah ve cealel leyle sekenev veş şemse vel kamera husbana zalike takdirul azizil alim
(97) Ve hüvellezi ceale lekümün nücume li tehtedu biha fi zulümatil berri vel bahr kad fassalnel ayati li kavmiy ya'lemun
(98) Ve hüvellezi enşeeküm min nefsiv vahidetin fe müstekarruv ve müstevda' kad fassalnel ayati li kavmiy yefkahun
(99) Ve hüvellezi enzele mines semai maa fe ahracna bihi nebate külli şey'in fe ahracna minhü hadiran nuhricü minhü habbem müterakiba veminen nahli min tal'iha kinvanün daniyetüv ve cennatim min a'nabiv vez zeytune ver rummane müştebihev ve ğayra müteşabih ünzuru ila semerihi iza esmera ve yen'ih inne fi zaliküm le ayatil li kavmiy yü'minun
(100) Ve cealu lillahi şürakael cinne ve halekahüm ve haraku lehu benine ve benatim bi ğayri ilm sübhanehu ve teala amma yesifun
(101) Bedrius semavati vel ard enna yekunü lehu veledüv ve lem tekül lehu sahibeh ve haleka külle şey' ve hüve bi külli şey'in alim
(102) Zalikümüllahü rabbüküm la ilahe illa hu haliku külli şey'in fa'büduh ve hüve ala külli şey'iv vekil
(103) La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsar ve hüvel latiyfül habir
(104) Kad caeküm besairu mir rabbiküm fe men ebsara fe li nefsih ve men amiye fe aleyha ve ma ene aleyküm bi hafiyz
(105) Ve kezalike nüsarrifül ayati ve li yekulu deraste ve li nübeyyinehu li kavmiy ya'lemun
(106) İttebi' ma uhiye ileyke mir rabbik la ilahe illa hu ve a'rid anil müşrikin
(107) Ve lev şaellahü ma eşraku ve ma cealnake aleyhim hafiyza ve ma ente aleyhim bi vekil
(108) Ve la tesübbüllezine yed'une min dunillahi fe yesübbullahe advem bi ğayri ilm kezalike zeyyenna likülli ümmetin amele0hüm sümme ila rabbihim merciuhüm fe yünebbiühüm bi ma kanu ya'melun
(109) Ve askemu billahi cehde eymanihim le in caethüm ayetül le yü'minünne biha kul innemel ayatü indellahi ve ma yüş'iruküm enneha iza caet la yü'minun
(110) Ve nükallibü ef'idetehüm ve ebsarahüm kema lem yü'minu bihi evvele merrativ ve nezeruhüm fi tuğyanihim ya'mehun
(111) Ve lev ennena nezzelna ileyhimül melaikete ve kelemmehümül mevta ve haşerna aleyhim külle şey'in kubülem ma kanu li yü'minu illa ey yeşaellahü ve lakinne ekserahüm yechelun
(112) Ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvven şeyatiynel insi vel cinni yuhiy ba'duhüm illa ba'din zuhrufel kavli ğurura ve lev şae rabbüke ma fealuhü fezerhüm ve ma yefterun
(113) Ve li tesğa ileyhi ef'idetüllezine la yü'minune bil ahirati ve li yerdavhü ve li yakterifu ma hüm mukterifun
(114) E fe ğayrallahi ebteğiy hakamev ve hüvellezi enzele ileykümül kitabe müfassala vellezine ateynahümül kitabe ya'lemune ennehu münezzelüm mir rabbike bil hakki fe la tekunenne minel mümterin
(115) Ve temmet kelimetü rabbike sidkav ve adla la mübeddile li kelimatih ve hüves semiul alim
(116) Ve in tüti'eksera men fil erdi yüdilluke an sebilillah iy yettebiune illez zanne ve in hüm illa yahrusun
(117) İnne rabbeke hüve a'lemü mey yedillü an sebilil ve hüve a'lemü bil mühtedin
(118) Fe külu mimma zükirasmüllahi aleyhi in küntüm bi ayatihi mü'minin
(119) Ve maleküm ella te'külu mimma zükirasmüllahi aleyhi ve akd fassale leküm ma harrame aleyküm illa madturirtüm ileyh ve inne kesiral le yüdillune bi ehvaihim bi ğayri ilm inne rabbeke hüve a'lemü bil mu'tedin
(120) Ve zeru zahiral ismi ve batineh innellezine yeksibunel isme seyüczevne bima kanu yakterifun
(121) Ve la te'külu mimma lem yüzkerismüllahi aleyhi ve innehu lefisk ve inneş şeyatiyne le yuhune ila evliyaihim li yücadiluküm ve in eta'tümuhüm inneküm le müşrikun
(122) E ve men kane meyten fe ahyeynahü ve cealna lehu nuray yemşi bihi fin nasi ke mem meselühu fiz zulümati leyse bi haricim minha kezalike züyyine lil kafirine ma kanu ya'melun
(123) Ve kezalike cealna fi külli karyetin ekabira mücrimiha li yemküru fiha ve ma yemkürune illa bi enfüsihim ve ma yeş'urun
(124) Ve iza caethüm ayetün kalu len nü'mine hatta nü'ta misle ma utiye rusülüllah Allahü a'lemü haysü yec'alü risaleteh seyüsiybüllezine ecramu sağarun indellahi ve azabün şedidüm bima kanu yemkürun
(125) Fe mey yüridillahü ey yehdiyehu yeşrah sadrahu lil islam ve mey yürid ey yüdilehu yec'al sadrahu dayyikan haracen ke ennema yessa'adü fis sema' kezalike yec'alüllahür ricse alellezine la yü'minun
(126) Ve haza siratu rabbike müstekiyma kad fessalnel ayati li kavmiy yezzekkerun
(127) Lehüm darus selami inde rabbihim ve hüve veliyyühüm bima kanu ya'melun
(128) Ve yevme yahşurühüm cemia ya ma'şeral cinni kadisteksertüm minel ins ve kale evliyaühüm minel insi rabbenestemtea ba'duna bi ba'div ve belağna ecelenellezi eccelte lena kalen naru mesvaküm halidine fiha illa ma şaellah inne rabbeke hakimün alim
(129) Ve kezalike nüvelli ba'daz zalimine ba'dam bima kanu yeksibun
(130) Ya ma'şeral cinni vel insi e lem ye'tiküm rusülüm minküm yekussune aleyküm ayati ve yünziruneküm likae yevmiküm haza kalu şehidna ala enfüsina ve ğarrathümül hayatüd dünya ve şehidu ala enfüsihim ennehüm kanu kafirin
(131) Zalike el lem yekür rabbüke mühlikel kura bi zulmiv ve ehlüha ğafilun
(132) Ve li küllin deracatüm mimma amilu ve ma rabbüke bi ğafilin amma ya'melun
(133) Ve rabbükel ğaniyyü zür rahmeh iy yeşa' yüzhibküm ve yestahlif mim ba'diküm ma yeşaü kema enşeeküm min zürriyyeti kavmin aharin
(134) İnnema tuadune leativ ve ma entüm bi mu'cizin
(135) Kul ve kavmi'melu ala mekanetiküm inni amil fe sevfe ta'lemune men tekunü lehu akibetüd dar innehu la yüflihuz zalimun
(136) Ve cealu lillahi mimma zerae minel harsi vel en'ami nesiyben fe kalu haza lillahi bi za'mihim ve haza li şürakaina fe ma kane li şürakaihim fe la yesilü ilellah ve ma kane lillahi fe hüve yesilü ila şürakaihim sae ma yahkümun
(137) Ve kezalike zeyyene li kesirim minel müşrikine katle evladihim şürakaühüm li yürduhüm ve li yelbisu aleyhim dinehüm ve lev şaellahü ma fealuhü fezerhüm ve ma yefterun
(138) Ve kalu hazihi en'amüv ve harsün hicr la yat'amüha illa men neşaü bi za'mihim ve en'amün hurrimet zuhuruha ve en'amül la yezkürunesmellahi aleyheftiraen aleyh seyeczihim bima kanu yefterun
(139) Ve kalu ma fi butuni hazihil en'ami halisatül li zükurina ve muharramün ala ezvacina ve iy yeküm meyteten fe hüm fihi şüraka' seyeczihim vasfehüm innehu hakimün alim
(140) Kad hasirallezine katelu evladehüm sefehem bi ğayri ilmiv ve harramu ma razekahümüllahüftiraen alellah kad dallu ve ma kanu mühtedin
(141) Ve hüvellezi enşee cennatim ma'ruşativ ve ğayra ma'ruşativ ven nahle vez zer'a muhtelifen ükülühu vez zeytune ver rummane müteşabihev ve ğayra müteşabih külu min semerihi iza esmera ve atu hakkahu yevme hasadihi ve la tüsrifu innehu la yühibbül müsrifin
(142) Ve minel en'ami hamuletev ve ferşa külu mimma razekakümüllahü ve la tettebiu hutuvatiş şeytan innehu leküm adüvvüm mübin
(143) Semaniyete ezvac mined da'nisneyni ve minel ma'zisneyn kul azzekerayni harrame emil ünseyeyn nebiuni bi ilmin in küntüm sadikiyn
(144) Ve minel ibilisneyni ve minel bekarisneyn kul azzekerayni harrame emil ünseyeyni emmeştemelet aleyhi erhamül ünseyeyn em küntüm şühedae iz vessakümüllahü bi haza fe men azlemü mimmeniftera alellahi kezibel li yüdillen nase bi ğayri ilm innellahe la yehdil kavmez zalimin
(145) Kul la ecidü fi ma uhiye ileyye müharramen ala taimiy yat'amühu illa ey yekune meyteten ev demem mesfuhan ev lahme hinzirin fe innehu ricsün ev fiskan ühille li ğayrillahi bih fe menidturra ğayra bağiv ve la adin fe inne rabbeke ğafurur rahiym
(146) Ve alellezine hadu harramna külle zi zufür ve minel bekari vel ğanemi harramna aleyhim şühumehüma illa ma hamelet zuhuruhüma evil havaya ev mahteleta bi azm zalike cezeynahüm bi bağyihim ve inna lesadikun
(147) Fe in kezzebuke fe kur rabbüküm zu rahmetiv vasiah ve la yüraddü be'sühu anil kavmil mücrimin
(148) Seyekulüllezine eşraku lev şaellahü ma eşrakna ve la abaüna ve la harramna min şey' kezalike kezzebellezine min kablihim hatta zaku be'sena kul hel indeküm min ilmin fe tuhricuhü lena in tettebiune illez zanne ve in entüm illa tahrusun
(149) Kul fe lillahil huccetül baliğah fe lev şae le hedaküm ecmeiyn
(150) Kul helümme şühedaekümüllezine yeşhedune ennellahe harrame haza fe in şehidu fe la teşhed meahüm ve la tettebi' ehvaellezine kezzebu bi ayatina vellezine la yü'minune bil ahirati ve hüm bi rabbihim ya'dilun
(151) Kul tealev etlü ma harrame rabbüküm aleyküm ella tüşriku bihi şey'a ve bil valideyni ihsana ve la taktülu evladeküm min imlak nahnü nerzükuküm ve iyyahüm ve la takrabül fevahişe ma zahera minha ve ma betan ve la taktülün nefselleti harramellahü illa bil hakk zaliküm vessaküm bihi lealleküm ta'kilun
(152) Ve la takrabu malel yetimi illa billeti hiya ahsenü hatta yeblüğa eşüddeh ve evfül keyle vel mizane bil kist la nükellifü nefsen illa vüs'aha ve iza kultüm fa'dilu ve lev kane za kurba ve bi ahdillahi evfu zaliküm vassaküm bihi lealleküm tezekkerun
(153) Ve enne haza ziratiy müstekiymen fettebiuh ve la tettebius sübüle fe teferraka biküm an sebilih zaliküm vassaküm bihi lealleküm tettekun
(154) Sümme ateyna musel kitabe temamen alellezi ahsene ve tefsiylel likülli şey'iv ve hüdev ve rahmetel leallehüm bi likai rabbihim yü'minun
(155) Ve haza kitabün enzelnahü mübarakün fettebiuhü vetteku lealleküm türhamun
(156) En tekulu innema ünzilel kitabü ala taifeteyni min kablina ve in künna an dirasetihim leğafilin
(157) Ev tekulu lev enna ünzile aleynel kitabü le künna ehda minhüm fe kad caeküm beyyinetüm mir rabiküm ve hüdev ve rahmeh fe min azlemü mimmen kezzebe bi ayatillahi ve sadefe anha seneczillezine yasdifune an ayatina suel azabi bi ma kanu yasdifun
(158) Hel yenzurune illa en te'tiyehümül melaiketü ev ye'tiye rabbüke ev ye'tiye ba'du ayati rabbik yevme ye'ti ba'du ayati rabbike la yenfeu nefsen imanüha lem tekün amenet min kablü ev kesebet fi imaniha hayra kulinteziru inna müntezirun
(159) İnnellezine ferreku dinehüm ve kanu şiyeal leste minhüm fi şey' innema emruhüm ilellahi sümme yünebbiühüm bima kanu yef'alun
(160) Men cae bil haseneti fe lehu aşru emsaliha ve men cae bis seyyieti fe la yücza illa misleha ve hüm la yuzlemun
(161) Kul inneni hedani rabbi ila siratim müstekiym dinen kiyemem millete ibrahime hanifa ve ma kane minel müşrikin
(162) Kul inne salati ve nüsüki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin
(163) La şerike leh ve bi zalike ümirtü ve ene evvelül müslimin
(164) Kul e ğayrallahi ebğiy rabbev ve hüve rabbü külli şey' ve la teksibü küllü nefsin illa aleyha ve la teziru vaziratüv vizra uhra sümme ila rabbiküm merciuküm fe yünebbiüküm bima küntüm fihi tahtelifun
(165) Ve hüvellezi cealeküm halaifel erdi ve rafea ba'daküm fevka ba'din deracatil li yeblüveküm fi ma ataküm inne rabbeke seriul ikabi ve innehu le ğafurur rahiym