A'RAF SURESİ

(1) Elif lam mim sad
(2) Kitabün ünzile ileyke fe la yekün fi sadrike haracüm minhü li tünzira bihi ve zikra lil mü'minin
(3) İttebiu ma ünzile ileyküm mir rabbiküm ve la tettebiu min dunihi evliya' kalilem ma tezekkerun
(4) Ve kem min karyetin ehleknaha fe caeha be'süna beyaten ev hüm kailun
(5) Fe ma kane da'vahüm iz caehüm be'süna illa en kalu inna künna zalimin
(6) Fe le nes'elennellezine ürsile ileyhim ve le nes'elennel murselin
(7) Fe le nekussanne aleyhim bi ilmiv ve ma künna ğaibin
(8) Vel veznü yevmeizinil hakk fe men sekulet mevazinühu fe ülaike hümül müflihun
(9) Ve men haffet mevazinühu fe ülaikellezine hasiru enfüsehüm bima kanu bi ayatina yazlimun
(10) Ve le kad mekkennaküm fil erdi ve cealna leküm fiha meayiş kalilem ma teşkürin
(11) Ve le kad halaknaküm sümme savvernaküm sümme kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblis lem yeküm mines sacidin
(12) Kale ma meneake ella tescüde iz emartük kale ene hayrum minhhalakteni min nariv ve halaktehu min tiyn
(13) Kale fehbit minha fe ma yekunü leke en tetekebbera fiha fahruc inneke mines sağirin
(14) Kale enzirni ila yevmi yüb'asun
(15) Kale inneke minel münzarin
(16) Kale fe bima ağveyteni le ak'udenne lehüm siratakel müstekiym
(17) Sümme le atiyennehüm mim beyni eydihim ve min halfihim ve an eymanihim ve an şemailihim ve la tecidü ekserahüm şakirin
(18) Kalehruc minha mez'umem medhura le men tebiake minhüm le emleenne cehenneme minküm ecmeiyn
(19) Ve ya ademüskün ente ve zevcükel cennete fe küla min haysü şi'tüma ve la takraba hazihiş şecerate fe tekuna minez zalimin
(20) Fe vesvese lehümeş şeytanü li yübdiye lehüma mavuriye anhüma min sev'atihima ve kale ma nehaküma rabbüküma an hazihiş şecerati illa en tekuna melekeyni ev tekuna minel halidin
(21) Ve kasemehüma inni leküma le minen nasihiyn
(22) Fe dellahüma bi ğurur fe lemma zakaş şecerate bedet lehüma sev'atühüma ve tafika yahsifani aleyhima miv verakil cenneh ve nadahüma rabbühüma e lem enheküma an tilküemş şecerati ve ekul leküma inneş şeytane leküma adüvvüm mübin
(23) Kala rabbena zalemna enfüsena ve il lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin
(24) Kalehbitu ba'duküm li ba'din adüvv ve leküm fil erdi müstekarruv ve metaun ila hiyn
(25) Kale fiha tahyevne ve fiha temutune ve menha tuhracun
(26) Ya beni ademe kad enzelna aleyküm libasey yüvari sev'atiküm ve rişev ve libasüt takva zalike hayr zalike min ayatillahi leallehüm yezzekkerun
(27) Ya beni ademe la yeftinennekümüş şeytanü kema ahrace ebeveyküm minel cenneti yenziu anhüma libasehüma li yüriyehüma sev'atihima innehu yeraküm hüve ve kabilühu min haysü la teravnehüm inna cealneş şeyatiyne evliyae lillezine la yü'minun
(28) Ve iza fealu fahişeten kalu vecedna aleyha abaena ballahü emerana biha kul innellahe la ye'müru bil fahşa' e tekulune alellahi ma la ta'lemun
(29) Kul emera rabbi bil kisti ve ekiymu vücuheküm inde külli mescidiv bedeeküm teudun
(30) Ferikan heda ve ferikan hakka aleyhimüd dalaleh innehümüt tehazüş şeyatiyne evliyae min dunillahi ve yahsebune ennehüm mühtedun
(31) Ya beni ademe huzu zineteküm inde külli mescidiv ve külu veşrabu ve la tüsrifu innehu la yühibbül müsrifin
(32) Kul men harrame zinetellahilleti ahrace li ibadihi vet tayyibati miner rizk kul hiye lillezine amenu fil hayatid dünya halisatey yevmel kiyameh kezalike nüfassilül ayati li kavmiy ya'lemun
(33) Kul innema harrame rabbiyel fevahişe ma zahera minha ve ma betane vel isme vel bağye bi ğayril hakki ve en tüşriku billahi ma lem yünezzil bihi sültanev ve en tekulu alellahi ma la ta'lemun
(34) Ve li külli ümmetin ecel fe iza cae eclühüm la yeste'hirune saatev ve la yestakdimun
(35) Ya beni ademe imma ye'tiyenneküm rusülüm minküm yekussune aleyküm ayati fe menitteka ve asleha fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
(36) Vellezine kezzebu bi ayatina vestekberu anha ülaike ashabün nar hüm fiha halidun
(37) Fe men azlemü mimmeniftera alellahi keziben ev kezzebe bi ayatih ülaike yenalühüm nesiybühüm minel kitab hatta iza caethüm rusülüna yeteveffevnehüm kalu eyne ma küntüm ted'une min dunillah kalu dallu anna ve şehidu ala enfüsihim ennehüm kanu kafirin
(38) Kaledhulu fi ümemin kad halet min kabliküm minel cinni vel insi fin nar küllema dehalet ümmetül leanet uhteha hatta ized daraku fiha cemian kalet uhrahüm li ulahüm rabbena haülai edalluna fe atihim azaben di'fem minen nar kale li küllin di'füv ve lakil la ta'lemun
(39) Ve kalet ulahüm li uhrahüm fe ma kane leküm aleyna min fadlin fe zukul azabe bima küntüm teksibun
(40) İnnellezine kezzebu bi ayatina vestekberu anha la tüfettehu lehüm ebvabüs semai ve la yedhulunel cennete hatta yelicel cemelü fi semmil hiyad ve kezalike neczil mücrimin
(41) Lehüm min cehenneme mihadüv ve min fevkihüm ğavaş ve kezalike necziz zalimin
(42) Vellezine amenu ve amilus salihati la nükellifü nefsen illa vüs'aha ülaike ashabül cenneh hüm fiha halidun
(43) Ve neza'na ma fi sudurihim min ğillin tecri min tahtihimül enhar ve kalül hamdü lillahillezi hedana li haza ve ma künna li nehtediye lev la en hedanellah le kad caet rusülü rabbina bil hakk ve nudu en tilkümül cennetü uristümuha bima küntüm ta'melun
(44) Ve nada ashabül cenneti ashaben nari en kad vecedna ma veadena rabbüna hakkan fe hel vecedtüm ma veade rabbüküm hakka kalu neam fe ezzene müezzinüm beynehüm el la'netüllahi alez zalimin
(45) Ellezine yesuddune an sebilillahi ve yebğuneha iveca ve hüm bil ahirati kafirun
(46) Ve beynehüma hicab ve alel a'rafi ricalüy ya'rifune küllem bisimahüm ve nadev ashabel cenneti en selamün aleyküm lem yedhuluha ve hüm yatmeun
(47) Ve iza surifet ebsaruhüm tilkae ashabin nari kalu rabbena la tec'alna meal kavmiz zalimin
(48) Ve nada ashabül a'rafi ricaley ya'rifunehüm bisimahüm kalu ma ağna anküm cem'uküm ve ma küntüm testekbirun
(49) E haülaillezine aksemtüm la yenalühümüllahü bi rahmeh üdhulül cennete la havfün aleyküm ve la entüm tahzenun
(50) Ve nada ashabün nari ashabel cenneti en efidu aleyna minel mai ev mimma razekakümüllah kalu innellahe harramehüma alel kafirin
(51) Ellezinettehazu dinehüm lehvev ve leibev ve ğarrathümül hayatüd dünya fel yevme nensahüm kema nesu likae yevmihim haza ve ma kanu bi ayatina yechadun
(52) Ve le kad ci'nahüm bi kitabin fassalnahü ala ilmin hüdev ve rahmetel li kavmiy yü'minun
(53) Hel yenzurune illa te'vileh yevme ye'ti te'vilühu yekulüllezine nesuhü min kablü kad caet rusülü rabbina bil hakk fe hel lena min şüfeae fe yeşfeu lena ev nüraddü fe na'mele ğayrallezi künna na'mel kad hasiru enfüsehüm ve dalle anhüm ma kanu yefterun
(54) İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin
(55) Üd'u rabbeküm tedarruav ve hufyeh innehu la yühibbül mu'tedin
(56) Ve la tüfsidu fil erdi ba'de islahiha ved'uhü havfev ve tamea inne rahmetellahi karibüm minel muhsinin
(57) Ve hüvellezi yürsilür riyaha büşram beyne yedey rahmetih hatta iza ekallet sehaben sikalen suknahü li beledim meyyitin fe enzelna bihil mae fe ahracna bihi min küllis semerat kezalike nuhricül mevta lealleküm tezekkerun
(58) Vel beledüt tayyibü yahrucü nebatühu bi izni rabbih vellezi habüse la yahrucü illa nekida kezalike nüsarrifül ayati li kavmiy yeşkürun
(59) Le kad erselna nuhan ila kavmihi fe kale ya kavmi'büdüllahe ma leküm min ilahin ğayruh inni ehafü aleyküm azabe yevmin aziym
(60) Kalel meleü min kavmihi inna li nerake fi dalalim mübin
(61) Kale ya kavmi leyse bi dalaletüv ve lakinni rasulüm mir rabbil alamin
(62) Übelliğuküm risalati rabbi ve ensahu leküm ve a'lemü minellahi ma la ta'lemun
(63) E ve acibtüm en caeküm zikrüm mir rabbiküm ve li tetteku ve lealleküm türhamun
(64) Fe kezzebuhü fe enceynahü vellezine meahu fil fülki ve ağraknellezine kezzebu bi ayatina innehüm kanu kavmen amin
(65) Ve ila adin ehahüm huda kale ya kavmi'büdüllahe maleküm min ilahin ğayruh e fe la tettekun
(66) Kalel meleüllezine keferu min kavmihi inna le nerake fi sefahetiv ve inna le nesunnüke minel kazibin
(67) Kale ya kavmi leyse bi sefahetüv ve lakinni rasulüm mir rabbil alemin
(68) Übelliğuküm risalati rabbi ve ene leküm nasihun emin
(69) E ve acibtüm en caeküm zikrum mir rabbiküm ala racülim minküm li yünziraküm vezküru iz cealeküm hulefae mim ba'di kavmi nuhiv ve zadeküm fil halki bestah fezküru alaellahi lealleküm tüflihun
(70) Kalu eci'tena li na'büdellahe vahdehu ve nezera ma kane ya'büdü abaüna fe'tina bima teidüna in künte mines sadikiyn
(71) Kale kad vekaa aleyküm mir rabbiküm ricsüv ve ğadab e tücadiluneni fi esmain semmeytümuha entüm ve abaüküm ma nezzelellahü biha min sültan fenteziru inni meaküm minel müntezirin
(72) Fe enceynahü vellezine meahü bi rametim minna ve kata'na dabirallezine kezzebu bi ayatina ve ma kanu mü'minin
(73) Ve ila semude ehahüm saliha kale ya kavmi'büdüllahe maleküm min ilahin ğayruh kad caetküm beyyinetüm mir rabbiküm hazihi nakatüllahi leküm ayeten fe zeruha te'kül fi erdillahi ve la temessuha vi suin fe ye'huzeküm azabün elim
(74) Vezküru iz cealeküm hulefae mim ba'di adiv ve bevveeküm fil erdi tettehizune min sühuliha kusurav ve tenhitunel cibale büyuta fezküru alaellahi ve la ta'sev fil erdi müfsidin
(75) Kalel meleül lezinestekberu min kavmihi lillezines tud'ifu li men amene minhüm eta'lemune enne saliham murselüm mir rabbih kalu inna bima ürsile bihi mü'minun
(76) Kalellezinestekberu inna billezi amentüm bihi kafirun
(77) Fe akarun nakate ve atev an emri rabbihim ve kalu ya salihu'tina bima teidüna in künte minel murselin
(78) Fe ehazethümür racfetü fe asbehu fi darihim casimin
(79) Fe tevella anhüm va kale ya kavmi le kad eblağtüküm risalete rabbi ve nesahtü leküm ve lakil la tühibbunen nasihiyn
(80) Ve lutan iz kale li kavmihi ete'tunel fahişete ma sebekaküm biha min ehadim minel alemin
(81) İnneküm le te'tuner ricale şehvetem min dunin nisa' bel entüm kavmüm müsrifun
(82) Ve ma kane cevabe kavmihi illa en kalu ahricuhüm min karyetiküm innehüm ünasüy yetetahherun
(83) Fe enceynahü ve ehlehu illemraetehu kanet minel ğabirin
(84) Ve emtarna aleyhim metara fenzur keyfe kane akibetül mücrimin
(85) Ve ila medyene ehahüm şüayba kale ya kavmi'büdüllahe maleküm min ilahin ğayruh kad caetküm beyyinetüm mir rabbiküm fe evfül keyle vel mizane ve la tebhasün nase eşyaehüm ve la tüfsidu fil erdi ba'de islahiha zaliküm hayrul leküm in küntüm mü'minin
(86) Ve la tak'udu bi külli siratin tuidune ve tesuddune an sebilillahi men amene bihi ve tebğuneha iveca vezküru iz küntüm kalilen fe kesseraküm venzuru keyfe kane akibetül müfsidin
(87) Ve in kane taifetüm minküm amenu billezi ürsiltü bihi ve taifetül lem yü'minu fasbiru hatta yahkümellahü beynena ve hüve hayrul hakimin
(88) Kalel meleüllezinestekberu min kavmihi le nuhricenneke ya şüaybü vellezine amenu meake min karyetina ev leteudünne fi milletina kale e ve lev künna karihin
(89) Kadifterayna alellahi keziben in udna fi milletiküm ba'de iz neccanellahü minha ve ma yekunü lena en neude fiha illa ey yeşaellahü rabbüna vesia rabbüna külle şey'in ilma alellahi tevekkelna rabbeneftah beynena ve beyne kavmina bil hakki ve ente hayrul fatihiyn
(90) Ve kalel meleüllezine keferu min kavmihi le initteba'tüm şüayben inneküm izel le hasirun
(91) Fe ehazethümür racfetü fe asbehu fi darihim casimin
(92) Ellezine kezzebu şüayben ke el lem yağnev fihellezine kezzebu şüayben kanu hümül hasirin
(93) Fe tevella anhüm ve akle ya kavmi le kad eblağtüküm risalati rabbi ve nesahtü leküm fe keyfe asa ala kavmin kafirin
(94) Ve ma erselna fi karyetim min nebiyyin illa ehazna ehleha bil be'sai ved darrai leallehüm yeddaraun
(95) Sümme beddelna mekanes seyyietil hasenete hatta afev ve kalu kad messe abaenad darraü ves serraü fe ehaznahüm bağtetev ve hüm la yeş'urun
(96) Ve lev enne ehlel kura amenu vettekav le fetahna aleyhim berakatim mines semai vel erdi ve lakin kezzebu fe ehaznahüm bima kanu yeksibun
(97) E fe emine ehlül kura ey ye'tiyehüm be'süna beyatev ve hüm naimun
(98) E ve emine ehlül kura ey ye'tiyehüm be'süna duhav ve hüm yel'abun
(99) E fe eminu mekrallah fe la ye'menü mekrallahi illel kavmül hasirun
(100) E ve lem yehdi lillezine yerisunel erda mim ba'di ehliha el lev neşaü esabnahüm bi zünubihim ve natbeu ala kulubihim fe hüm la yesmeun
(101) Tilkel kura nekussu aleyke min embaiha ve le kad caethüm rusülühüm bil beyyinat fe ma kanu li yü'minu bima kezzebu min kabl kezalike yatbeullahü ala kulubil kafirin
(102) Ve ma vecedna li ekserihim min ahd ve ev vecedna ekserahüm le fasikiyn
(103) Sümme beasna mim ba'dihim musa bi ayatina ila fir'avne ve meleihi fe zalemu biha fenzur keyfe kane akibetül müfsidin
(104) Ve kale musa ya fir'avnü inni rasulüm mir rabbil alemin
(105) Hakiykun ala el la ekule alellahi illel hakk kad ci'tümü bi beyyinetim mir rabbiküm fe ersil meiye beni israil
(106) Kale in künte ci'te bi ayetin fe'ti biha in künte mines sadikiyn
(107) Fe elka asahü fe iza hiye su'banüm mübin
(108) Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazirin
(109) Kalel meleü min kavmi fir'avne inne haza le sahirun alim
(110) Yüridü ey yuhriceküm min erdiküm fe maza te'mürun
(111) Kalu ercih ve ehahü ve ersil fil medaini haşirin
(112) Ye'tuke bi külli sahirin alim
(113) Ve caes seharatü fir'avne kalu inne lena le ecran in künna nahnül ğalibin
(114) Kale neam ve inneküm le minel mükarrabin
(115) Kalu ya musa imma en tülkiye ve imma en nekune nahnül mülkiy
(116) Kale elku fe lemma elkav seharu a'yünen nasi vesterhebuhüm ve cau bi sihrin aziym
(117) Ve evhayna ila musa en elki asak fe iza hiye telkafü ma ye'fikin
(118) Fe vekaal hakku ve betale ma kanu ya'melun
(119) Fe ğulibu hünalike venkalebu sağirin
(120) Ve ülkiyes seharatü sacidin
(121) Kalu amenna bi rabbil alemin
(122) Rabbi musa ve harun
(123) Kale fir'avnü amentüm bihi kable en azene leküm inne haza le mekrum mekertümuhü fil medineti li tuhricu minha ehleha fe sevfe ta'lemun
(124) Le ükattianne eydiyeküm ve ercüleküm min hilafin sümme le üsallibenneküm ecmeiyn
(125) Kalu inna ila rabbina münkalibun
(126) Ve ma tenkimü minna illa en amenna bi ayati rabbina lemma caetna rabbena efriğ aleyna sabrav ve teveffena müslimin
(127) Ve kalel meleü min kavmi fir'avne e etezru musa ve kavmehu li yüfsidu fil erdi ve yezerake ve alihetek kale senükattilü ebnaehüm ve nestahyi nisaehüm ve inna fevkahüm kahirun
(128) Kale musa li kavmihisteiynu billahi vasbiru innel erda lillah yurisüha mey yeşaü min ibadih vel akibetü lil müttekiyn
(129) Kalu uzina min kabli en te'tiyena ve mim ba'di ma ci'tena kale asa rabbüküm ey yühlike adüvveküm ve yestahlifeküm fil erdi fe yenzura keyfe ta'melun
(130) Ve le kad ehazna ale fir'avne bis sinine ve naksim mines semerati leallehüm yezzekkerun
(131) Fe iza caethümül hasenetü kalu lena hazih ve in tüsibhüm seyyietüy yettayyeru bi musa ve mem meah e la innema tairuhüm indellahi ve lakinne ekserahüm la ya'lemun
(132) Ve kalu mehma te'tina bihi min ayetil li tesharana biha fe ma nahnü leke bi mü'minin
(133) Fe erselna aleyhimüt tufane vel cerade vel kummele ved dafadia ved deme ayatim müfessalatin festekberu ve kanu kavmem mücrimin
(134) Ve lemma vekaa aleyhimür riczü kalu ya mused'u lena rabbeke bima ahide indek le in keşefte annar ricze le nü'minenne leke ve le nürsilenne meake beni israil
(135) Felemma keşefna anhümür ricze ila ecelin hüm baliğuhü iza hüm yenküsun
(136) Fentekamna minhüm fe ağraknahüm fil yemmi bi ennehüm kezzebu bi ayatina ve kanu anha ğafilin
(137) Ve evrasnel kavmellezine kanu yüstad'afune meşarikal erdi ve meğaribehelleti barakna fiha ve temmet kelimetü rabbikel husna ala beni israile bima saberu ve demmerna ma kane yesneu fir'avnü ve kavmühu ve ma kanu ya'rişun
(138) Ve cavezna bi beni israilel bahra fe etev ala kavmiy ya'küfune ala asnamil lehüm kalu ya musec'al lena ilahen kema lehüm aliheh kale inneküm kavmün techelun
(139) İnne haülai mütebberum ma hüm fihi ve batilüm ma kanu ya'melun
(140) Kale eğayrallahi ebğiyküm ilahev ve hüve feddaleküm alel alemin
(141) Ve iz enceynaküm min ali fir'avne yesumuneküm suel azab yükattilune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm ve fi zaliküm belaüm mir rabbiküm aziym
(142) Ve vaadna musa selasine leyletev ve etmemnaha bi aşrin fe temme mikatü rabbihi erbeiyne leyleh ve kale musa li ehiyhi harunahlüfni fi kavmi ve aslih ve la tettebi' sebilel müfsidin
(143) Ve lemma cae musa li mikatina ve kelemehu rabbühu kale rabbi erini enzir ileyk kale len terani ve lakininzur ilel cebeli fe inistekarra mekanehu fe sevfe terani felemma tecella rabbühu lil cebeli cealehu dekkev ve harra musa saika felemma efaka kale sübhaneke tübtü ileyke ve ene evvelül mü'minin
(144) Kale ya musa innistafeytüke alen nasi bi risalati ve bi kelami fe huz ma ateytüke ve küm mineş şakirin
(145) Ve ketebna lehufil elvahi min külli şey'im mev'izatev ve tefsiylel li külli şey' fe huzha bi kuvvetiv ve'mür kavmeke ye'huzha bi ahseniha seüriküm daral fasikiyn
(146) Seasrifü an ayatiyellezine yetekebberune fil erdi bi ğayril hakk ve iy yerav külle ayetil la yü'minu biha ve iy yerav sebiler rüşdi la yettehizuhü sebila ve iy yerav sebilel ğayyi yettehizuhü sebila zalike bi ennehüm kezzebu bi ayatina ve kanu anha ğafilin
(147) Vellezine kezzebu bi ayatina ve likail ahirati habitat a'malühüm hel yüczevne illa ma kanu ya'melun
(148) Vettehaze kavmü musa mim ba'dihi min huliyyihim iclen cesedel lehu huvar e lem yerav ennehu la yükellimühüm ve la yehdihim sebila ittehazuhü ve kanu zalimin
(149) Ve lemma sükita fi eydihim ve raev ennehül kad dallu kalu leil lem yerhamna rabbüna ve yağfir lena lenekunenne minel hasirin
(150) Ve lemma racea musa ila kavmihi ğadbane esifen kale bi'sema haleftümuni mim ba'di e aciltüm emra rabbiküm ve elkal elvaha ve ehaze bi ra'si ehiyhi yecürrühu ileyh kalebne ümme innel kavmestad'afuni ve kadu yaktüluneni fe la tüşmit biyel a'dae ve la tec'alni meal kavmiz zalimin
(151) Kale rabbiğfir li ve li ehiy ve edhilna fi rahmetike ve ente erhamür rahimin
(152) İnnellezinet tehazül icle seyenalühüm ğadabüm mir rabbihim ve zilletün fil hayatid dünya ve kezalike neczil müfterin
(153) Vellezine amilüs seyyiati sümme tabu mim ba'diha ve amenu inne rabbeke mim ba'diha le ğafurur rahiym
(154) Ve lemma sekete am musel ğadabü ehazel elvah ve fi nüshatiha hüdev ve rahmetül lillezine hüm li rabbihim yerhebun
(155) Vahtara musa kavmehu seb'iyne racülel li mikatina felemma ehazethümür racfetü kale rabbi lev şi'te ehlektehüm min kablü ve iyyay e tühliküna bima feales süfehaü minna in hiye illa fitnetük tüdillü biha men teşaü ve tehdi men teşa' ente veliyyüna fağfir lena verhamna ve nete hayrul ğafirin
(156) Vektüb lena fi hazihid dünya hazenetev ve fil ahirati inna hüdna ileyk kale azabi üsiybü bihi men eşa' ve rahmeti vesiat külle şey' fe seektübüha lillezine yettekune ve yü'tunez zekate vellezine hüm bi ayatina yü'minun
(157) Ellezine yettebiuner rasulen nebiyyel ümmiyyellezi yecidune mektuben indehüm fit tevrati vel incili ye'müruhüm bil ma'rufi ve yenhahüm anil münkeri ve yühillü lehümüt tayyibati ve yüharrimü aleyhimül habaise ve yedau anhüm israhüm vel ağlalelleti kanet aleyhim fellezine amenu bihi ve azzeruhü ve nesaruhü vetteveun nurallezi ünzile meahu ülaike hümül müflihun
(158) Kul ya eyyühen nasü inni rasulüllahi ileyküm cemianillezi lehu mülküs semavati vel ard la ilahe illa hüve yuhyi ve yümitü fe aminu billahi ve rasulihin nebiyyil ümmiyyellezi yü'minü billahi ve kelimetihi vettebiuhü lealleküm tehtedun
(159) Ve min kavmi musa ümmetüy yehdune bil hakki ve bihi ya'dilun
(160) Ve katta'nahümüsnetey aşrate esbatan ümema ve evhayna ila musa izisteskahü kavmühu enidrib bi asakel hacer fembeceset minhüsneta aşrate ayna kad alime küllü ünasim meşrabehüm ve zallelna aleyhimül ğamame ve enzelna aleyhimül menne ves selva külu min tayyibati ma razaknaküm ve ma zalemuna ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun
(161) Ve iz kiyle lehümüskünu hazihil kayete ve külu minha haysü şi'tüm ve kulu hittatüv vedhulül babe sücceden nağfirleküm hatiy'atiküm senezidül muhsinin
(162) Fe beddelellezine zalemu minhüm kavlen ğayrallezi kiyle lehüm fe erselna aleyhim riczem mines semai bima kanu yazlimun
(163) Ves'elhüm anil karyetilleti kanet hadiratel bahr iz ya'dune fis sebti iz te'tihim hiytanühüm yevme sevtihim şürraav ve yevme la yesbitune la te'tihim kezalike nebluhüm bima kanu yefsükun
(164) Ve iz kalet ümmetüm minhüm lime teizune kavmenillahü mühlikühüm ev müazzibühüm azaben şedida kalu ma'ziraten illa rabbiküm ve leallehüm yettekun
(165) Felemma nesu ma zükkiru bihi enceynellezine yenhevne anis sui ve ehaznellezine zalemu bi azabim beisim bima kanu yefsükun
(166) Felemma atev amma nühu anhü kulna lehüm kunu kiradetem hasiin
(167) Ve iz teezzene rabbüke le yeb'asenne aleyhim ila yevmil kiyameti mey yesumühüm suel azab inne rabbeke le seriul ikab ve innehu le ğafurur rahiym
(168) Ve katta'nahüm fil erdi ümema minhümüs salihune ve minhüm dune zalike ve belevnahüm bil hasenati ves seyyiati leallehüm yarciun
(169) Fe halefe mim ba'dihim hayfüv verisül kitabe ye'huzune arada hazel edna ve yekulune se yuğferulena ve iy ye'tihim aradum mislühu ye'huzuh e lem yü'haz aleyhim misakul kitabi el la yekulü alellahi illel hakka ve derasu ma fih ved darul ahiratü hayrul lillezine yettekun e fela ta'kilun
(170) Vellezine yümessikune bil kitabi ve ekamüs salah inna la nüdiy'u ecral muslihiyn
(171) Ve iz netaknel cebel fevkahüm keennehu zulletüv ve zannu ennehu vakium bihim huzu ma ateynaküm bi kuvvetiv vezküru ma fihi lealleküm tettekun
(172) Ve iz ehaze rabbüke mim beni ademe min zuhurihim zürriyyetehüm ve eşhedehüm ala enfüsihim elestü bi rabbiküm kalu bela şehidna en tekulu yevmel kiyameti inna künna an haza ğafilin
(173) Ev tekulu innema eşrake abaüna min kablü ve künna zürriyyetem mim ba'dihim e fetühliküna bima fealel mübtilun
(174) Ve kezalike nüfessilül ayati ve leallehüm yarciun
(175) Vetlü aleyhim nebeellezi ateynahü ayatina feneseleha minha fe etbeahüş şeytanü fe kane minel ğavin
(176) Ve lev şi'na le rafa'nahü biha ve lakinnehu ahlede ilel erdi vettebea hevah fe meselühu ke meselil kelb in tahmil aleyhi yelhes ev tetrukhü yelhes zalike meselül kavmillezine kezzebu bi ayatina faksusil kasasa leallehüm yetefekkerun
(177) Sae meselenil kavmüllezine kezzebu bi ayatina ve enfüsehüm kanu yazlimun
(178) Mey yehdillahü fe hüvel mühtedi ve mey yudlil fe ülaike hümül hasirun
(179) Ve le kad zera'na li cehenneme kesiram minel cinni vel insi lehüm kulubül la yefkahune biha ve lehüm a'yünül la yübsirune biha ve lehüm azanül la yesmeune biha ülaike kel en'ami bel hüm edall ülaike hümül ğafilun
(180) Ve lillahil esmaül husna fed'uhü biha ve zerullezine yülhidune fi esmail seyüczevne ma kanu ya'melun
(181) Ve mimmen halakna ümmetüy yehdune bil hakku ve bihi ya'dilun
(182) Vellezine kezzebu bi ayatina senestedricühüm min haysü la ya'lemun
(183) Ve ümli lehüm inne keydi metin
(184) E ve lem yetefekkeru ma bi sahibihim min cinneh in hüve illa nezirum mübin
(185) E ve lem yenzuru fi melekutis semavati vel erdi ve ma halekallahü min şey'iv ve en asa ey yekune kadikterabe ecelühüm fe bi eyyi hadisim ba'dehu yü'minun
(186) Mey yudlilillahü fe la hadiye leh ve yezeruhüm fi tuğyanihim ya'mehun
(187) Yes'eluneke anis saati eyyane mürsaha kul innema ilmüha inde rabbi la yücelliha lil vaktiha illa hu sekulet fis semavati vel ard la te'tiküm illa bağteh yes'eluneke keenneke hafiyyün anha kul innema ilmüha indellahi ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun
(188) Kul la emlikü li nefsi nef'av ve la darran illa ma şaellah ve lev küntü a'lemül ğaybe lesteksertü minel hayr ve ma messeniyes suü in ene illa neziruv ve beşirul li kavmiy yü'minun
(189) Hüvellezi halekaküm min nefsiv vahidetiv ve ceale minha zevceha li yesküne ileyha felemma teğaşşaha hamelet hamlen hafifen fe merrat bih felemma eskalet deavellahe rabbehüma lein ateytina salihal lenekunenne mineş şakirin
(190) Felemma atahüma salihan ceala lehu şürakae fima atahüma fe tealellahü amma yüşrikun
(191) E yüşrikune ma la yahlüku şey'ev ve hüm yuhlekun
(192) Ve la yestetuy'une lehüm nasra v ve la enfüsehüm yensurun
(193) Ve in ted'uhüm ilel hüda la yettebiuküm sevaün aleyküm e deavtümuhüm em entüm samitun
(194) İnnellezine ted'une min dunillahi ibadün emsalüküm fed'uhüm felyestecibu leküm in küntüm sadikiyn
(195) E lehüm ercülüy yemşune biha em lehüm eydiy yebtişune biha em lehüm a'yünüy yübsirune biha em lehüm azanüy yesmeune biha kulid'u şürakaeküm sümme kiduni fela tünzirun
(196) İnne veliyyiyallahüllezi nezzelel kitabe ve hüve yetevelles salihiyn
(197) Vellezine ted'une min dunihi la yestetiy'une nasraküm ve la enfüsehüm yensurun
(198) Ve in ted'uhüm ilel hüda la yesmeu ve terahüm yenzurune ileyke ve hüm la yübsirun
(199) Huzil afve ve'mür bil urfi ve a'rid anil cahilin
(200) Ve imma yenzeğanneke mineş şeytani nezğun festeiz billah innehu semiun alim
(201) İnnellezinettekav iza messehüm taifüm mineş şeytani tezekkeru fe izahüm mübsirun
(202) Ve ihvanühüm yemüddunehüm fil ğayyi sümme la yuksirun
(203) Ve iza lem te'tihim bi ayatin kalu lev lectebeyteha kul innema ettebiu ma yuha ileyye mir rabbi haza besairu mir rabbiküm ve hüdev ve rahmetül li kavmiy yü'minun
(204) Ve iza kuriel kur'anü festemiu lehu ve ensitu lealleküm türhamun
(205) Vezkür rabbeke fi nefsike tedardruav ve hiyfetev ve dunel cehri minel ğafilin
(206) İnnellezine inde rabbike la yestekbirune an ibadetihi ve yüsebbihune hu ve lehu yescüdun