ENFÂL SURESİ

(1) Yes'eluneke anil enfal kulil enfalü lillahi ver rasul fettekullahe ve aslihu zate beyniküm ve etiy'ullahe ve rasulehu in küntüm mü'minin
(2) İnnemel mü'minunellezine iza zükirallahü vecilet kulubühüm ve iza tüliyet aleyhim ayatühu zadethüm imanev ve ala rabbihim yetevekkelun
(3) Ellezine yükiymunes salate ve mimma razaknahüm yünfikun
(4) Ülaike hümül mü'minine hakka lehüm deracatün inde rabbihim ve mağfiratüv ve rizkun kerim
(5) Kema ahraceke rabbüke mim beytike bil hakki ve inne ferikam minel mü'minine le karihun
(6) Yücadiluneke fil hakki ba'de ma tebeyyene keennema yüsakune ilel mevti ve hüm yenzurun
(7) Ve iz yeidükümüllahü ihdet taifeteyni enneha leküm ve teveddune enne ğayra zatiş şevketi tekunü leküm ve yüridüllahü ey yühikkal hakka bi kelimatihi ve yaktaa dabiral kafirin
(8) Li yühikkal hakka ve yübtilel batile ve lev kerihel mücrimun
(9) İz testeğiysune rabbeküm festecabe leküm enni mümiddüküm bi elfim minel melaiketi mürdifin
(10) Ve ma cealehüllahü illa büşra ve li tatmeinne bihi kulubüküm ve men nasru illa min indillah innellahe azizün hakim
(11) İz yüğaşşikümün nüase emenetem minhü ve yünessilü aleyküm mines semai mael li yütahhiraküm bihi ve yüzhibe anküm riczeş şeytani ve li yerbita ala kulubiküm ve yüsebbite bihil akdam
(12) İz yuhiy rabbüke ilel melaiketi enni meaküm fe sebbitüllezine amenu seülkiy fi kulubillezine keferur ru'be fadribu fevkal a'naki vadribu minhüm külle benan
(13) Zalike bi ennehüm şakkullahe ve rasuleh ve mey yüşakikillahe ve rasulehu fe innellahe şedidül ikab
(14) Zaliküm fe zukuhü ve enne lil kafirine azaben nar
(15) Ya eyyühellezine amenu iza lekiytümüllezine keferu zahfen fe la tüvelluhümül edbar
(16) Ve mey yüvellihim yevmeizin dübürahu illa müteharrifel li kitalin ev mütehayyizen ila fietin fe kad bae bi ğadabim minellahi ve me'vahü cehennem ve bi'sel mesiyr
(17) Fe lem taktüluhüm ve lakinnellahe katelehüm ve ma rameyte iz rameyte ve lakinnellahe rama ve li yübliyel mü'minine minhü belaen hasena innellahe semiun alim
(18) Zaliküm ve ennellahe muhinü keydil kafirin
(19) İn testeftihu fekad caekümül feth ve in tentehu fe hüve hayrul leküm ve in teudu neud ve len tuğniye anküm fietüküm şey'ev ve lev kesürat ve ennellahe meal mü'minin
(20) Ya eyyühellezine amenu etiy'ullahe ve rasulehu vela tevellev anhü ve entüm tesmeun
(21) Ve la tekunu kellezine kalu semi'na ve hüm la yesmeun
(22) İnne şerrad devabbi indellahis summül bükmüllezine la ya'kilun
(23) Ve lev alimellahü fihim hayral le esmeahüm ve lev esmeahüm le tevellev ve hüm mu'ridun
(24) Ya eyyühellezine amenüstecibü lillahi v lir rasuli iza deaküm lima yühyiküm va'lemu ennellahe yehulü beynel mer'i ve kalbihi ve ennehu ileyhi tuhşerun
(25) Vetteku fitnetel la tüsiybennellezine zalemu minküm hassah va'lemu ennellahe şedidül ikab
(26) Vesküru iz entüm kalilüm müsted'afune fil erdi tehafune ey yetehattafekümün nasü fe avaküm ve eyyedeküm bi nasrihi ve razekaküm minet tayyibati lealleküm teşkürun
(27) Ya eyyühellezine amenu la tehunüllahe ver rasule ve tehunu emanatiküm ve entüm ta'lemun
(28) Va'lemu ennema emvalüküm ve evladüküm fitnetüv ve ennellahe indehu ecrun aziym
(29) Ya eyyühellezine amenu in tettekullahe yec'al leküm fürkanev ve yükeffir anküm seyyiatiküm ve yağfir leküm vallahü zül fadlil aziym
(30) Ve iz yemküru bikellezine keferu li yüsbituke ev yaktüluke ev yuhricuk ve yemkürune ve yemkürullah vallahü hayrul makirin
(31) Ve iza tütla alehim ayatüna kalu kad semi'na lev neşaü le kulna misle haza in haza illa esatiyrul evvelin
(32) Ve iz kalüllahümme in kane haza hüvel hakka min indike fe emtir aleyna hicaratem mines semai evi'tina bi azabin elim
(33) Ve ma kanellahü li yüazzibehüm ve ente fihim ve ma kanellahü müazzibehüm ve hüm yestağfirun
(34) Ve ma lehüm ella yüazzibehümüllahü ve hüm yesuddune anil mescidil harami ve ma kanu evliyaeh in evliyaühu illel müttekune ve lakinne ekserahüm la ya'lemun
(35) Ve ma kane salatühüm indel beyti illa mükaev ve tasdiyeh fe zukul azabe bi ma küntüm tekfürun
(36) İnnellezine keferu yünfikune emvalehüm li yesuddu an sebilillah fe seyünfikuneha sümme tekunü aleyhim hasraten sümme yuğlebun vellezine keferu ila cehenneme yuhşerun
(37) Li yemizellahül habise minet tayyibi ve yec'alel habise ba'dahu ala ba'din fe yerkümehu cemian fe yec'alehu fi cehennem ülaike hümül hasirun
(38) Kul lillezine keferu iy yentehu yuğfer lehüm ma kad selef ve iy yeudu fe kad medat sünnetül evvelin
(39) Ve katiluhüm hatta la tekune fitnetüv ve yekuned dinü küllühu lillah fe inintehev fe innellahe bi ma ya'melune besiyr
(40) Ve in tevellev fa'lemu ennellahe mevlaküm ni'mel mevla ve ni'men nesiyr
(41) Va'lemu ennema ğanimtüm min şey'in fe enne lillahi humüsehu ve lir rasuli ve lizil kurba vel yetama vel mesakini vebnis sebili in küntüm amentüm billahi ve ma enzelna ala abdina yevmel fürkani yevmel tekal cem'an vallahü ala külli şey'in kadir
(42) İz entüm bil udvetid dünya ve hüm bil udvetil kusva ver rakbü esfele minküm ve lev tevaadtüm lahteleftüm fil miadi ve lakil li yakdiyellahü emran kane mef'ulel li yehlike men heleke am beyyinetiv ve yahya men hayye am beyyineh ve innellahe le semiun alim
(43) İz yürikehümüllahü fi menamike kalila ve lev erakehüm kesiral le feşiltüm ve le tenaza'tüm fil emri ve lainnellahe sellem innehu alimüm bi zatis sudur
(44) Ve iz yürikümuhüm izil tekaytüm fi a'yüniküm kalilev ve yükallilüküm fi a'yünihim li yakdiyellahü emran kane mef'ula ve ilellahi türceul ümur
(45) Ya eyyühellezine amenu iza lekiytüm fieten fesbütu veskürullahe kesiral lealleküm tüflihun
(46) Ve etiy'ullahe ve rasulehu ve la tenazeu fe tefşelu ve tezhebe rihuküm vasbiru innellahe meas sabirin
(47) Ve la tekunu kellezine haracu min diyarihim betarav ve riaen nasi ve yesuddune an sebilillah vallahü bi ma ya'melune mühiyt
(48) Ve iz zeyyene lehümüş şeytanü a'malehüm ve kale la ğalibe lekümül yevme minen nasi ve inni carul leküm felemma teraetil fietani nekesa ala akibeyhi ve kale inni beriüm minküm inni era ma la teravne inni ehafüllah vallahü şedidül ikab
(49) İz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim meradun ğarra haülai dinühüm ve mey yetevekkel alellahi fe innellahe azizün hakim
(50) Ve lev tera iz yeteveffellezine keferul melaiketü yadribune vücuhehüm ve edbarahüm ve zuku azabel hariyk
(51) Zalike bima kaddemet eydiküm ve ennellahe leysi bi zallamil lil abid
(52) Kede'bi ali fir'avne vellezine min kablihim keferu bi ayatillahi fe ehazehümüllahü bi zünubihim innellahe kaviyyün şedidül ikab
(53) Zalike bi ennellahe lem yekü müğayyiran ni'meten en'ameha ala kavmin hatta yüğayyiru ma bi enfüsihim ve ennellahe semiun alim
(54) Kede'bi ali fir'avne vellezine min kablihim kezzebu bi ayati rabbihim fe ehleknahüm bi zünubihim ve ağrakna ale fir'avn ve küllün kanu zalimin
(55) İnne şerrad devabbi indellahillezine keferu fehüm la yü'minun
(56) Ellezine ahedte minhüm sümme yenkudune ahdehüm fi külli merrativ ve hüm la yettekun
(57) Fe imma teskafennehüm fil harbi fe şerrid bihim men halfehüm leallehüm yezzekkerun
(58) Ve imma tehafenne min kavmin hiyaneten fembiz ileyhim ala seva' innellahe la yühibbül hainin
(59) Ve la yahsebennellezine keferu sebeku innehüm la yu'cizun
(60) Ve eiddu lehüm mesteta'tüm min kuvvetiv ve mir ribatil hayli türhibune bihi adüvvellahi ve adüvveküm ve aharine min dunihim la ta'lemunehüm allahü ya'lemühüm ve ma tünfiku min şey'in fi sebilillahi yüveffe ileyküm ve entüm la tuzlemun
(61) Ve in cenehu lis selmi fecnah leha ve tevekkel alellah innehu hüves semiul alim
(62) Ve iy yüridu ey yahdeuke fe inne hasbekellah hüvellezi eyyedeke bi nasrihi ve bil mü'minin
(63) Ve ellefe beyne kulubihim lev enfakte ma fil erdi cemiam ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnellahe ellefe beynehüm innehu azizün hakim
(64) Ya eyyühen nebiyyü hasbükellahü ve menittebeake minel mü'minin
(65) Ya eyyühen nebiyyü harridil mü'minine alel kital iy yeküm minküm işrune sabirune yağlibu mieteyn ve iy yeküm minküm mietüy yağlibu elfem minellezine keferu bi ennehüm kavmül la yefkahun
(66) El ane haffefellahü anküm ve alime enne fiküm da'fa fe iy yeküm minküm mietün sabiratüy yağlibu mieteyn ve iy yeküm minküm elfüy yağlibu elfeyni bi iznillah vallahü meas sabirin
(67) Ma kane li nebiyyin ey yekune lehu esra hatta yüshine fil ard türidune aradad dünya vallahü yüridül ahirah vallahü azizün hakim
(68) Lev la kitabüm minellahi sebeka lemesseküm fima ehaztüm azabün aziym
(69) Fe külu mimma ğanimtüm halalen teyyibev vettekullah innellahe ğafurur rahiym
(70) Ya eyyühen nebiyyü kul limen fi eydiküm minel esra iy ya'lemillahü fi kulubiküm hayray yü'tiküm hayram mimma ühize minküm ve yağfir leküm vallahü ğafurur rahiym
(71) Ve iy yüridu hiyaneteke fe kad hanüllahe min kablü fe emkene minhüm vallahü alimün hakim
(72) İnnelezine amenu ve haceru ve cahedu bi emvalihim ve enfüsihim fi sebilillahi vellezine avev ve nesaru ülaike ba'duhüm evliyaü ba'd vellezine amenu ve lem yühaciru ma leküm miv velayetihim min şey'in hatta yühaciru ve inistensaruküm fid dini fe aleykümün nasru illa ala kavmim beyneküm ve beynehüm misak vallahü bi ma ta'melune besiyr
(73) Vellezine keferu ba'duhüm evliyaü ba'd illa tef'aluhü tekün fitnetün fel erdi ve fesadün kebir
(74) Vellezine amenu ve haceru ve cahedu fi sebilillahi vellezine avev ve nesaru ülaike hümül mü'minune hakka lehüm mağfiratüv ve rizkun kerim
(75) Vellezine amenu mim ba'dü ve haceru ve cahedu meaküm fe ülaike minküm ve ülül erhami ba'duhüm evla bi ba'din fi kitabillah innellahe bi külli şey'in alim