TEVBE SURESİ

(1) Beraetüm minallahi ve rasulihi ilellezine ahettüm minel müşrikin
(2) Fe siyhu fil erdi erbeate eşhüriv va'lemu enneküm ğayru ma'cizillahi ve ennellahe muhzil kafirin
(3) Ve ezanüm minallahi ve rasulihi ilen nasi yevmel haccil ekberi ennallahe beriüm minel müşrikine ve rasulüh fe in tübtüm fe hüve hayrul leküm ve in tevelleytüm fa'lemu enneküm ğayru mu'cizillah ve beşşirillezine keferu bi azabin elim
(4) İllellezine ahettüm minle müşrikine sümme lem yenkusuküm şey'ev ve lem yüzahiru aleyküm ehaden fe etimmu ileyhim ahdehüm ila müddetihim innellahe yühibbül müttekiyn
(5) Fe izenselehal eşhürul hurumü faktülül müşrikine hayüs vecedtümuhüm ve huzuhüm vahsuruhüm vak'udu lehüm külle mersad fe in tabu ve ekamüs salate ve atevüz zekate fe hallu sebilehüm innellahe ğafurur rahiym
(6) Ve in ehadüm minel müşrikinestecarake fe ecirhü hatta yesmea kelamellahi sümme ebliğhu me'meneh zalik bi ennehüm kavmül la ya'lemun
(7) Keyfe yekunü lil müşrikine ahdün indellahi ve inde rasulihi illellezine ahettüm indel mescidil haram fe mestekamu leküm festekiymu lehüm innellahe yühibbül mütekeyin
(8) Keyfe ve iy yazheru aleyküm la yerkubu fiküm illevve la zimmeh yürduneküm bi efvahihim ve te'ba kulubühüm ve ekseruhüm fasikun
(9) İşterav ve ayatillahi semenen kalilen fe saddu an sebilih innehüm sae ma kanu ya'melun
(10) La yerkubune fi mü'minin illev ve la zimmeh ve laike hümül mu'tedun
(11) Fe in tabu ve ekamüs salate ve atevüz zekate fe ihvanüküm fid din ve nüfassilül ayati le kavmiy ya'lemun
(12) Ve in nekesu eymanehüm mim ba'di ahdihim ve taanu fi diniküm fe katilu eimmetel küfri innehüm la eymane lehüm leallehüm yentehun
(13) Ela tükatilune kavmen nekesu eymanehüm ve hemmu bi ihracir rasuli ve hüm bedeuküm evvele merrah e tahşevnehüm fellahü ehakku en tahşevhü in küntüm mü'minin
(14) Katiluhüm yüazzibhümüllahü bi eydiküm ve yuhzihim ve yensurküm aleyhim ve yeşfi sudura kavmim mü'minin
(15) Ve yüzhib ğayza kulubihim ve yetubüllahü ala mey yeşa' vallahü alimün hakim
(16) Em hasibtüm en tütraku ve lemma ya'lemillahüllezine cahedu minküm ve lem yetehizu min dunillahi ve la rasulihi ve lel mü'minine veliceh vallahü habirum bi ma ta'melun
(17) Ma kane lil müşrikine ey ya'müru mesacidellahi şahidine ala enfüsihm bil küfr ülaike habitat a'malühüm ve fin nari hüm halidun
(18) İnnema ya'müru mesacidellahi men amene billahi vel yvmil ahiri ve ekames salate ve atez zekate ve lem yahşe illallahe fe asa ülaike ey yekunu minel mühtedin
(19) E cealtüm sikayetel hacci ve imaratel mescidil harami ke men amen billahi vel yevmil ahiri ve cahede fi sebilillah la yestevune indellah vallahü la yehdil kavmez zalimin
(20) Ellezine amenu ve haceru ve cahdu fi sebilillahi bi emvalihim ve enfüsihim a'zamü deracetem indellah ve ülaike hümül faizun
(21) Yübeşşiruhüm rabbühüm bi rahmetim minhü ve ridvaniv ve cennatil lehüm fiha neiymüm mükiym
(22) Halidine fiha ebeda innellahe indehu ecrun aziym
(23) Ya eyyühellezine amenu la tettehizu abaeküm ve ihvaneküm evliyae inistehabbül kküfra alel iman ve mey yetevellehüm minküm fe ülaike hümüz zalimun
(24) Kul in kane abaüküm ve ebnaüküm ve ihvanüküm ve ezvacüküm ve aşiratüküm ve emvalü nikteraftümuha ve ticaratün tahşevne kesadeha ve mesakinü terdavneha ehabbe ileyküm minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sebilihi fe terabbesu hatta ye'tiyallahü bi emrih vallahü la yehdil kavmel fasikiyn
(25) Le kad nasarakümüllahü fi mevatine kesirativ ve yevme hineynin iz a'cebetküm kesratüküm fe lem tuğni anküm şey'ev ve dakat aleykümül erdu bi ma rahubet sümme velleytüm müdbirin
(26) Sümme enezlellahü sekinetehu ala rasulihi ve alel mü'minine ve enzele cünudel lem teravha ve azzebellezine keferu ve zalike cezaül kafirin
(27) Sümme yetubüllahü min ba'di zalike ala mey yeşa' vallahü ğafurur rahiym
(28) Ya eyyühellezine amenu innemel müşrikun necesün fe la yakrabül mescidel haram ba'de amihim haza ve in hiftüm ayleten fe sevfe yuğnikümüllahü min fadlihi in şa' innellahe alimün hakim
(29) Katilüllezine la yü'minune billahi ve la bil yevmil ahiri ve la yühürrimune ma harremallahü ve rasulühu ve la yedinune dinel hakki minellezine utül kitübe hatta yu'tul cizyete ay yediv vehüm sağirun
(30) Ve kaletil yehudü uzeyrunibnüllahi ve kaletin nesaral mesihubnüllah zalike kavlühüm bi efvahaham yüdahiune kavlellezine keferu min kabl katellehümullahü enna yü'fekun
(31) İttehazu ahbarahüm ve ruhbanehüm erbabem min dunillahi vel mesihabne meryem ve ma ümiru illa li ya'büdu ilahev vahida la ilahe illa hu sübhanehu amma yüşrikun
(32) Yüridune ey yutfiu nurallahi bi efvahihim ve ye'bellahü illa ey yütimme nurahu ve lev kerihel kafirun
(33) Hüvellezi ersele rasulehu bil hüda ve dinil hakki li yuzhirahu aled dini küllihi ve lev kerihel müşrikun
(34) Ya eyyühellezine amenu inne kesiram minel ahbari ver ruhbani le ye'külune emvalen nasi bil batili ve yesuddune an sebilillah vellezine yeknizunez zehebe vel fiddate ve la yünfikuneha fi sebilillahi fe beşşirhüm bi azabin elim
(35) Yevme yuhma aleyha fi nari cehenneme fe tükva biha cibahühüm ve cünubühüm ve zuhuruhüm haza ma keneztüm li enfüsiküm fe zuku ma küntüm teknizun
(36) İnne iddeş şühuri indellahisna aşera şehran fi kitabillahi yevme halekas semavati vel erda miha erbeatüm hurum zaliked dinül kayyimü fe la tazlimu fihinne enfüseküm ve katilül müşrikine kaffeten kema yükatiluneküm kaffeh va'lemu ennallahe meal müttekiyn
(37) İnnemen nesiü ziyadetün fil küfri yüdallü bihillezine keferu yühillünehu amev ve yüharrimunehu amel li yüvatiu iddete ma harramellahü fe yühillu ma harremellah züyyine lehüm suü a'malihim vallahü la yehdil kavmel kafirin
(38) Ya eyyühellezine amenu ma leküm iza kiyle lekümünfiru fi sebilillahis sakaltüm ilel ard e radiytüm bil hayatid dünya minel ahirah fe ma metaul hayatid dünya minel ahirah fe ma metaul hayatid dünya fil ahirati illa kalil
(39) İlla tenfiru yüazzibküm azaben elimev ve yestebdil kavmen ğayraküm ve la teduruhu şey'a vallahü ala külli şey'in kadir
(40) İlla tensuruhü fe kad nesarahüllahü iz ahracehüllezine keferu saniyesneyni iz hüma fil ğayri iz yekül li sahibihi la tahzen innallahe meana fe enzelellahü sekinetehu aleyhi ve eyyedehu bi cünudil lem teravha ve ceale kelimetellezine keferus süfla ve kelimetüllahi hiyel ulya vallahü azizün hakim
(41) İnfiru hifafev ve sikalev ve cahidu bi emvaliküm ve enfüsiküm fi sebilillah zaliküm hayrul leküm in küntüm ta'lemun
(42) Lev kane aradan karibev ve seferan kasidel lettebeuke ve lakim beudet aleyhimüş şükkah ve se yahlifune billahi levisteta'na le haracna meaküm yühlikune enfüsehüm vallahü ya'lemü innehüm le kazibun
(43) Afallahü ank li me ezinte lehüm hatta yetebeyyene lekellezine sadeku ve ta'lemel kazibin
(44) La yeste'zinükellezine yü'minune billahi vel yevmil ahiri ey yücahidu bi emvalihim ve enfüsihim vallahü alimüm bil müttekiyn
(45) İnnema yeste'zinükellezine la yü'minune billahi vel yevmil ahiri vertabet kulubühüm fe hüm fi raybihim yeteraddedun
(46) Ve lev eradül huruce le eaddu lehu uddetev ve lakin kerihellahümbiasehüm fe sebbetahüm ve kiylek'udu meal kaidin
(47) Lev haracu fiküm ma zaduküm illa habalev ve le evdau hilaleküm yebğunekümül fitneh ve fiküm semmaune lehüm vallahü alimüm biz zalimin
(48) Lekadibteğavül fitnete min kablü ve kallebu lekel ümura hatta cael hakku ve zahera emrullahi vehüm karihun
(49) Ve minhüm mey yekulü'zel li ve la teftinni e la fil fitneti sekatu ve inne cehenneme le mühiytatüm bil kafirin
(50) İn tüsibke hasenetün tesü'hüm ve in tüsibke müsiybetüy yekulu kad ehazna emrana min kablü ve yetevellev vehüm ferihun
(51) Kul ley yüsiybena illa ma ketebellahü lena hüve mevlana ve alellahi fel yetevekkelil mü'minun
(52) Kul hel terabbesune bina illa ihdel husneyeyn ve nahnü neterabbesu biküm ey yüsiybekümüllahü bi azabim min indihi ev bi eydina fe terabbesu inna meaküm müterabbisun
(53) Kul enfiku tav'an ev kerhel len yütekabbele minküm inneküm küntüm kavmen fasikiyn
(54) Ve ma meneahüm en tukbele minhüm nefekatühüm illa ennehüm keferu billahi ve bi rasulihi ve la ye'tunes salate illa vehüm küsala ve la yünfikune illa vehüm karihun
(55) Fe la tü'cibke emvalühüm ve la evladühüm innema yüridüllahü li yüazzibehüm biha fil hayatid dünya ve tezheka enfüsühm ve hüm kafirun
(56) Ve yahlifune billahi innehüm le minküm ve ma hüm minküm ve lakinnehüm kavmüy yefrakun
(57) Lev yecidune melceen ev meğaratin ev müddehalel le vellev ileyhi vehüm yecmehun
(58) Ve minhüm mey yelmizüke fis sadekat fe in u'tu minha radu ve il lem yu'tav minha iza hüm yeshatun
(59) Ve lev ennehüm radu ma atahümlahü ve rasulühu ve kalu hasbünallahü se yü'tinellahü min fadlihi ye rasulühu inna ilallahi rağibun
(60) İnnemas sadekatü lil fükarai vel mesakini vel amiline aleyha vel müellefeti kulubühüm ve firrikabi vle ğarimine ve fi sebilillahi vebnis sebil feridatem minallah vallahü alimün hakim
(61) Ve minhümüllezine yü'zunen nebiyye ve yekulune hüve üzün kul üzünü hayril leküm yü'minü billahi ve yü'minü lil mü'minine ve rahmetül lillezine amenu minküm vellezine yü'zune rasulellahi lehüm azabün elim
(62) Yahlifune billahi leküm li yürduküm vallahü ve rasulühu ehakku ey yürduhü in kanu mü'minin
(63) E lem ya'lemu ennehu mey yühadidillahe ve rasulehu fe enne lehu nara cehenneme haliden fiha zalikel hizyül aziym
(64) Yahzerul münafikune en tünezzele aleyhim suratün tünebbiühüm bi ma fi kulubihim kulistehziu innellahe muhricüm ma tahzerun
(65) Ve lein seeltehüm le yekulünne innema künna nehudu ve nel'ab kul e billahi ve ayatihi ve rasulihi küntüm testehziun
(66) La ta'teziru kad kefartüm ba'de imaniküm in na'fü an taifetim minküm nüazzib taifetem bi ennehüm kanu mücrimin
(67) El münafikun vel münafikatü ba'duhüm min ba'd ye'mürune bil münkeri ve yenhevne anil ma'rufi ve yakbidune eydiyehüm nesüllahe fe nesiyehüm innel münafikiyne hümül fasikun
(68) Veadellahül münafikiyne vel münafikati vel küffara nara cehenneme halidine fiha hiye hasbühüm ve leanehümüllah ve lehüm azabüm mükiym
(69) Kellezine min kabliküm kanu eşedde minküm kuvvetev ve eksera emvalev ve evlada festemteu bi halakihim festemta'tüm bi halaiküm kemestem teallazine min kabliküm bi halakihüm ve hudtüm kellezi hadu ülaike habitat a'malühüm fid dünya vel ahirah ve ülaike hümül hasirun
(70) E lem ye'tihim nebüllezine min kablihim kavmi nuhiv ve adiv ve semude ve kavmi ibrahime ve ashabi medyene vel mü'tefikat etethüm rusülühüm bil beyyinat fe ma kanellahü li yazlimehüm ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun
(71) Vel mü'minune vel mü'miratü ba'duhüm evliyaü ba'd ye'mürune bil ma'rufi ve yenhevne anil münkeri ve yükiymunes salate ve yü'tunez zekate ve yütiy'unellahe ve rasuleh ülaike se yerhamühümüllah innellaha azizün hakim
(72) Veadellahül mü'minine vel mü'minati cennatin tecri min tahtihel enharu halidine fiha ve mesakine teyyibeten fi cennati adn ve ridvanüm minallahi ekber zalike hüvel fevzül aziym
(73) Ya eyyühen nebiyyü cahidil küffara vel münafikiyne vağluz aleyhim ve me'vahüm cehennem ve bi'sel mesiyr
(74) Yahlifune billahi ma kalu ve le kad kalu kelimetel küfri ve keferu ba'de islamihim ve hemmu bi ma lem yenalu ve ma nekamu illa en ağnahümüllahü ve rasulühu min fadlih fe iy yetubu yekü hayral lehüm ve iy yetevellev yüazzibhümüllahü azaben elimen fid dünya vel ahirah ve ma lehüm fil erdi miv veliyyiv ve la nasiyr
(75) Ve minhüm men ahedellahe le in atana min fadlihi le nessaddekanne ve le nekunenne mines salihiyn
(76) Felemma atahüm min fadlihi behilu bihi ve tevellev ve hüm mu'ridun
(77) Fe a'kabehüm nifakan fi kulubihim ila yevmi yelkavnehu bi ma ahlefüllahe ma veaduhü ve bi ma kanu yekzibun
(78) E lem ya'lemu ennellahe ya'lemü sirrahüm ve necvahüm ve ennellahe allamül ğuyub
(79) Ellezine yelmizunel mütteavviiyne minel mü'minine fis sadekati vellezine la yecidune illa cühdehüm fe yesharune minhüm sehirallahü minhüm ve lehüm azabün elim
(80) İstağfir lehüm ev la testağfir lehüm in testağfir lehüm seb'iyne merraten fe ley yağfirallahü lehüm zalike bi ennehüm keferu billahi ve rasulih vallahü la yehdil kavmel fasikiyn
(81) Ferihal mühallefune bi mak'adihim hilafe rasulillahi ve kerehu ey yücahidu bi emvalihim ve enfüsihim fi sebilillahi ve kalu la tenfiru fil harr kul naru cehenneme eşddü harra lev kanu yefkahun
(82) Fel yadhaku kalilev vel yebku kezira cezaem bi ma kanu yeksibun
(83) Fe ir raceakellahü ila taifetim minhüm feste'zenuke lil huruci fe kul len tahrucu meiye ebedev ve len tükatilu meiye adüvva inneküm radiytüm bil kuudi evvele merratin fak'udu meal halifin
(84) Ve la tüsalli ala ehadim minhüm mate ebedev ve la tekum ala kabrih innehüm keferu billahi ve rasulihi ve matu ve hüm fasikun
(85) Ve la tu'cibke emvalühüm ve evladühüm innema yüridüllahü ey yüazzibehüm biha fid dünya ve tezheka enfüsühüm ve hüm kafirun
(86) Ve iza ünzilet suratün en aminu billahi ve cahidu mea rasulihiste'zeneke ülüt tavli minhüm ve kalu zerna neküm meal kaidin
(87) Radu bi ey yekunu meal havalifi ve tubia ala kulubihim fehüm la yefkahun
(88) Lakinir rasulü vellezine amenu meahu cahedu bi emvalihim ve enfüsihim ve ülaike lehümül hayratü ve ülaikehümül müflihun
(89) Eaddellahü lehüm cennati tecri min tahtihel enharu halidine fiha zalikel fevzül aziym
(90) Ve cael müazzirune minel a'rabi li yü'zene lehüm ve kaadellezine kezebüllahe ve rasuleh se yüsiybüllezine keferu minhüm azabün elim
(91) Leyse aled duafai ve la alel merda ve la alellezine la yecidune me yünfikune haracün iza nesahu lillahi ve rasulih ma alel muhsinine min sebil vallahü ğafurur rahiym
(92) Ve la alellezine iza ma etevke li tahmilehüm kulte la ecidü ma ahmilüküm aleyhi tevellev ve a'yünühüm tefidu mined dem'i hazenen ella yecidu ma yünfikun
(93) İnnemes sebilü alellezine yeste'zinuneke ve hüm ağniya' radu bi ey yekunu meal havalifi ve tabeallahü ala kulubihim fehüm la ya'lemun
(94) Ya'tezirune ilyküm iza raca'tüm ileyhim kul la ta'teziru len nü'mine leküm kad nebbeenellahü min ahbariküm ve se yerallahü ameleküm ve rasulühu sümme türaddune ila alimil ğaybi veş şehadeti fe yünebbiüküm bi ma küntüm ta'melun
(95) Se yahlifune billahi leküm izenkalebtüm ileyhim li tu'ridu anhüm fe a'ridu anhüm innehüm ricsüv ve me'vahüm cehennem cezaem bi ma kanu yeksibun
(96) Yahlifune leküm li terdav anhüm fe in terdav anhüm fe innellahe la yerda anil kavmil fasikiyn
(97) El a'rabü eşeddü küfrav ve nifakav ve ecderu ella ya'lemu hudude ma enzelellahü ala rasulih vallahü alimün hakim
(98) Ve minel a'rabi mey yettehizü ma yünfiku mağramev ve yeterabbesu bikümüd devair aleyhim dairatüs sev' vallahü semiun alim
(99) Ve minel a'rabi mey yü'minü billahi vel yevmil ahiri ve yettehizü ma yünfiku kurubatin indellahi ve salevatir rasul ela inneha kurbetül lehüm se yüdhilühümüllahü fi rahmetih innellahe ğafurur rahiym
(100) Ves sabikunel evvelune minel mühacirine vel ensari vellezinettebeuhüm bi ihsanir radiyallahü anhüm ve radu anhü ve eadde lehüm cennatin tecri tahtehel enharu halidine fiha ebeda zalikel fevzül aziym
(101) Ve mimmen havleküm minel a'rabi münafikun ve min ehlil medineti meradu alen nifaki la ta'lemühüm nahnü na'lemühüm se nüazzibühüm merrateyni sümme yüraddune ila azabin aziym
(102) Ve aharuna'terafu bi zünubbihim haletu amelen salihav ve ahara seyyia asellahü ey yetube aleyhim innellahe ğafurur rahiym
(103) Huz min emvalihim sadekaten tütahhiruhüm ve tüzekkihim biha ve salli aleyhim inne salateke sekenül lehüm vallahü semiun alim
(104) E lem ya'lemu ennellahe hüve yakbelüt tevbete an ibadihi ve ye'huzüs sadekati ve ennellahe hüvet tevvabür rahiym
(105) Ve kuli'melu fe se yerallahü ameleküm ve rasulühu vel mü'minun ve se türaddune ila alimil ğaybi veş şehadeti fe yünebbiüküm bi ma küntüm ta'melun
(106) Ve aharune mürcevne li emrillahi imma yüazzibühüm ve imma yetubü aleyhim vallahü alimün hakim
(107) Vellezinettehazu mesciden dirarav ve küfrav ve tefrikam beynel mü'minine ve irsadel li men habellahe ve rasulehu min kabl ve le yahlifünne in eradna illel husna vallahü yeşhedü innehüm le kazibun
(108) La tekum fihi ebeda le mescidün üssise alet takva min evveli yevmin ehakku en tekume fih fihi ricalüy yühibbune ey yetetahheru vallahü yühibbül müttahhirin
(109) E fe men essese bünyanehu ala katva minallahi ve ridvanin hayrun em men essese bünyanehu ala şefacürufin harin fenhara bihi fi nari cehennem vallahü la yehdil havmez zalimin
(110) La yezalü bünyanühümlezi benev ribeten fi kulubihim illa en tekattaa kulubühüm yallahü alimün hakim
(111) İnnellaheştera minel mü'minine enfüshehüm ve emvalehüm bi enne lehümül cenneh yükatilune fi sebilillahi fe yaktülune ve yuktelune va'den aleyhi hakkan fit tevrati vel incili vel kur'an ve men evfa bi ahdihi festebşiru bi bey'ikümlezi bay'tüm bih ve zalike hümvel fevzül aziym
(112) Ettaibunel abidunel hamidunes saihuner rakiunes sacidunel amirune bil ma'rufi ven nahune anil mümkeri vel hafizune li hududillah ve beşşiril mü'minin
(113) Ma kane lin nebiyyi vellezine amenu ey yestağfiru lil müşrikine velev kanu üli kurba mim ba'di ma tebeyyene lehüm ennehüm ashabül cehiym
(114) Ve ma kanestiğfaru ibrahime li ebihi illa am mev'idetiv veadeha iyyah felemma tebeyyene lehu ennehu adüvvül lilhahi teberrae minh inne ibrahime le evvahün halim
(115) Ve ma kanellahü li yüdille kavmem ba'de iz hedahüm hatta yübeyyine lehüm ma yettekun innellahe bi külli şey'in alim
(116) İnnellahe lehu mülküs semavati vel ard yuhyi ve yümit ve ma leküm min dunillahi miv veliyyiv ve la nasiyr
(117) Le kad tabellahü alen nebiyyi vel mühacirine vel ensarillezinettebeuhü fi saatil usrati mim ba'di ma kade yeziğu kulubü ferikim minhüm sümme tabe aleyhim innehu bihim raufür rahiym
(118) Ve ales selasetillezine hulifu hatta iza dakat aleyhimül erdu bi ma rahubet ve dakat aleyhim enfüsühüm ve zannu el la melcee minallahi illa ileyh sümme tabe aleyhim li yetubu innellahe hüvet tevvabür rahiym
(119) Ya eyyühellezine amenüttekullahe ve kunu meas sadikiyn
(120) Ma kane li ehlil medineti ve men havlehüm minel a'rabi ey yetehallefu ar rasulillahi ve la yerğabu bi enfüsihim an nefsih zalike bi ennehüm la yüsiybühüm zameüv ve la nesabü v ve la mahmesatün fi sebilillahi ve la yetaune mevtiey yeğiyzul küffara ve la yenalune min adüvvin neylen illa kütibe lehüm bihi amelün salih innellahe la yüdiy'u ecral muhsinin
(121) Ve la yünfikune nefekaten sağiyratev ve la kebiratev ve la kebiratev ve la yaktaune vadiyen illa kütibe lehüm li yecziyehümullahü ahsene ma kanu ya'melun
(122) Ve ma kanel mü'minune li yenfiru kaffeh fe lev la nefera min külli firkatim minhüm taifetül li yetefekkahu fid dini ve li yünziru kavmehüm iza raceu ileyhim leallehüm yahzerun
(123) Ya eyyühellezine amenu katilüllezine yaluneküm minel küffari vel yecidu fiküm ğilzah va'lemu ennallahe meal müttekiyn
(124) Ve iza ma ünzilet zuratün fe minhüm mey yekulü eyyüküm zadethü hazihi imana fe emmellezine amenu fe zadethüm imanev vehüm yestebşirun
(125) Ve emmellezine fi kulubihim meradnu fe zadethüm ricsen ila ricsihim ve matu ve hüm kafirun
(126) E ve la yeravne ennehüm yüftenune fi külli amim merraten ev merrateyni sümme la yetubune ve la hüm yezzekkerun
(127) Ve iza ma ünzilet suratün nezara ba'duhüm ila ba'd hel yeraküm min ehadin sümmensarafu sarafellahü kulubehüm bi ennehüm kavmül la yefkahun
(128) Le kad caeküm rasulüm min enfüsiküm azizün aleyhi ma anittüm harisun aleyküm bil mü'minine raufür rahiym
(129) Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym