YÛNUS SURESİ

(1) Elif lam ra tilke ayatül kitabil hakim
(2) E kane linnasi aceben en evhayna ila racülim minhüm en enzirin nase ve beşşirillezine amenu enne lehüm kademe sidkin inde rabbihim kalel kafirune inne haza le sahirum mübin
(3) İnne rabbe kümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yüdebbirul emr ma min şefiin illa mim ba'di iznih zalikümüllahü rabbüküm fa'büduh efela tezekkerun
(4) İleyhi merciuküm cemia va'dellahi hakka innehu yebdeül halka sümme yüiydühu li yecziyellezine amenu ve amilus salihati bil kist vellezine keferu lehüm şerabüm min hamimiv ve azabün elimüm bima kanu yekfürun
(5) Hüvellezi cealeş şemse diyaev vel kamera nurav ve kadderahu menazile li ta'lemu adedes sinine vel hisab ma halekallahü zalike illa bil hakk yüfassilül ayati li kavmiy ya'lemun
(6) İnne fihtilafil leyli ven nehari ve ma halekallahü fis semavati vel erdi le ayatil li kavmiy yettekun
(7) İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatid dünya vatmeennu biha vellezine hüm an ayatina ğafilun
(8) Ülaike me'vahümün naru bima kanu yeksibun
(9) İnnellezine amenu ve amilus salihati yehdihim rabbühüm bi imanihim tecri min tahtihimül enharu fi cennatin neiym
(10) Da'vahüm fiha sübhanekellahümme ve tehiyyetühüm fiha selam ve ahiru da'vahüm enil hamdü lillahi rabbil alemin
(11) Ve lev yüaccilüllahü lin nasiş şerrati'calehüm bil hayri le kudiye ileyhim ecelühüm fe nezerullezine la yercune likaena fi tuğyanihim ya'mehun
(12) Ve iza messel insaned durru deanna li cembihi ev kaiden ev kaima felemma keşefna anhü durrahu merra keel lem yed'una ila durrim messeh kezalike züyyine lil müsrifine ma kanu ya'melun
(13) Ve le kad ehleknel kurune min kabilküm lemma zalemu ve caethüm rusülühüm bil beyyinati ve ma kanu li yü'minu kezalike neczil kavmel mücrimin
(14) Sümme cealnaküm halaife fil erdi mim ba'dihim li nenzura keyfe ta'melun
(15) Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezine la yercune likaene'ti bi kur'anin ğayri haza ev beddilh kul ma yekunü li en übeddilehu min tilkai nefsi in ettebiu illa ma yuha ileyy inni ehafü in asaytü rabbi azabe yevmin aziym
(16) Kul lev şaellahü ma televtühu aleyküm ve la edraküm bihi fe kad lebistü fiküm umüram min kablih e fela ta'kilun
(17) Fe men azlemü mimmeniftera alellahi keziben ev kezzebe vi ayatih innehu la yüflihul mücrimun
(18) Ve ya'büdune min dunillahi ma la yedurruhüm ve la yenfeuhüm ve yekulune haülai şüfeaüna indellah kul etünebbiunellahe bima la ya'lemü fis semavati ve la fil ard sübhanehu ve teala amma yaşrikun
(19) Ve ma kanen nasü illa ümmetev vahideten fahtelefu ve lev la kelimetün sebekat mir rabbike le kudiye beynehüm fima fihi yahtelifun
(20) Ve yekulune lev la ünzile aleyhi ayetüm mir rabbih fe kul innemel ğaybü lillahi fenteziru inni meaküm minel müntezirin
(21) Ve iza ezaknen nase rahmetem mim ba'di darrae messethüm iza lehüm merun fi ayatina kulillahü esrau mekra inne rusülena yektübune ma temkürun
(22) Hüvellezi yüseyyiruküm fil berri vel bahr hatta iza küntüm fil fülk ve cerayne bihim bi riyhin tayyibetiv ve ferihu biha caetha rihun asifüv ve caehümül mevcü min külli mekaniv ve zannu ennehüm ühiyta bihim deavüllahe muhlisiyne lehüd din lein enceytena min hazihi le nekunenne mineş şakirin
(23) Felemma encahüm izahüm yebğune fil erdi bi ğayril hakk ya eyyühennasü innema bağyüküm ala enfüsiküm metaal hayatid dünya sümme ileyna merciuküm fe nünebbiüküm bima küntüm ta'melun
(24) İnnema meselül hayatid dünya ke main enzelnahü mines semai fahteleta bihi nebatül erdi mimma ye'külün nasü vel en'am hatta iza ehazetil erdu zuhrufeha vezzeyyenet ve zanne ehlüha ennehüm kadirune aleyha etaha emruna leylen ev neharan fe cealnaha hasiyden ke el lem tağne bil ems kezalike nüfessilül ayati li kavmiy yetefekkerun
(25) Vallahü yed'u ila daris selam ve yehdi mey yeşaü ila siratim müstekiym
(26) Lillezine ahsenül husna ve ziyadeh ve la yerheku vücuhehüm kateruv ve la zilleh ülaike ashabül cenneh hüm fiha halidun
(27) Vellezine kesebüs seyyiati cezaü seyyietim bi misliha ve terhekuhüm zilleh ma lehüm minellahi min asim keennema uğşiyet vücuhühüm kitaam minel leyli muslima ülaike ashabün nar hüm fiha halidun
(28) Ve yevme nahşüruhüm cemian sümme nekulü lillezine eşraku mekaneküm entüm ve şürakaüküm fe zeyyelna beynehüm ve kale şürakaühüm ma küntüm iyyana ta'büdun
(29) Fe kefa billahi şehidem beynena ve beyneküm in künna an ibadetiküm leğafilin
(30) Hünalike teblu küllü nefsim ma eslefet ve ruddu ilellahi mevlahümül hakki ve dalle anhüm ma kanu yefterun
(31) Kul mey yerzükuküm mines semai vel erdi emmey yemliküs sem'a vel ebsara ve mey yuhricül hayye minle miyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve mey yüdebbirul emr fe seyekulunellah fe kul efela tettekun
(32) Fe zalikümüllahü rabbükümülhakk fe maza ba7del hakki illed dalal fe enna tusrafun
(33) Kezalike hakkat kelimetü rabbike alellezine feseku ennehüm la yü'minun
(34) Kul hel min şürakaiküm mey yebdeül halka sümme yüiydüh kulillahü yebdeül halkü sümme yüiydühu fe enna tü'fekun
(35) Kul hel min şürakaiküm mey yehdi ilel hakk kulillahü yehdi lil hakk e fe mey yehdi ilel hakki ehakku ey yüttebea emmel la yehiddi illa ey yühda fe ma leküm keyfe tahkümun
(36) Ve ma yettebiu ekseruhüm illa zanna innez zanne la yuğni minel hakki şey'a innellahe alimüm bima yef'alun
(37) Ve ma kane hazel kur'anü ey yüftera min dunillahi ve lakin tasdikallezi beyne yedeyhi ve tefsiylel kitabi la raybe fihi mir rabbil alemin
(38) Em yekulunefterah kul fe'tu bi suratim mislihi ved'u menisteta'tüm min dunillahi in küntüm sadikiyn
(39) Bel kezzebu bima lem yühiytu bi ilmihi ve lemma ye'tihim te'vilüh kezalike kezzebellezine min kablihim fenzur keyfe kane akibetüz zalimin
(40) Ve minhüm mey yü'minü bihi ve minhüm mel la yü'minü bih ve rübbüke a'lemü bil müfsidin
(41) Ve in kezzebuke fe kul li ameli ve leküm amelüküm entüm beriune mimma a'melü ve ene beriüm mimma ta'melun
(42) Ve minhüm mey yestemiune ileyk e fe ente tüsmius summe ve lev kanu la ya'kilun
(43) Ve minhüm mey yenzuru ileyk e fe ente tehdil umye ve lev kanu la yübsirun
(44) İnnellahe la yazlimün nase şey'ev ve lakinnen nase enfüsehüm yazlimun
(45) Ve yevme yahşüruhüm keel lem yelbesu illa saatem minen nehar iyetearafune beynehüm kad hasirallezine kezzebu bi likaillahi ve ma kanu mühtedin
(46) Ve imma nüriyenneke ba'dallezi neidühüm ev neteveffeyenneke fe ileyna merciuhüm sümmellahü şehidün ala ma yef'alun
(47) Ve likülli ümmetir rasul fe iza cae rasulühüm kudiye beynehüm bil kisti ve hüm la yuzlemun
(48) Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikiyn
(49) Kul la emlikü li nefsi darrav ve la nef'an illa ma şaellah likülli ümmetinecel iza cae ecelühüm fe la yeste'hirune saatev ve la yestakdimun
(50) Kul eraeytüm in etaküm azabühu beyaten ev neharam maza yesta'cilü minhül mücrimun
(51) E sümme iza ma vekaa amentüm bih al ane ve kad küntüm bihi testa'cilun
(52) Sümme kiyle lillezine zalemu zuku azabel huld hel tüczevne illa bima küntüm teksibun
(53) Ve yestembiuneke ehakkun hu kul i ve rabbi innehu lehakkuv ve ma entüm bi mu'cizin
(54) Ve lev enne li külli nefsin zalemet ma fil erdi leftedet bih ve eserrun nedamete lemma raevül azab ve kudiye beynehüm bil kisti ve hüm la yuzlemun
(55) E la inne lillahi ma fis semavati vel ard e la inne va'dellahi hakkuv ve lakinne ekserahüm la ya'lemun
(56) Hüve yuhyi ve yümitü ve ileyhi türceun
(57) Ya eyyühen nasü kad caetküm mev'izatüm mir rabbiküm ve şifaül lima fis suduri ve hüdev ve rahmetül lil mü'minin
(58) Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalike felyefrahu hüve hayrum mimma yecmeun
(59) Kul e raeytüm ma enzelellahü leküm mir rizkin fe cealtüm minhü haramev ve halala kul allahü ezine leküm em alellahi tefterun
(60) Ve ma zannüllezine yefterune alellahil kezibe yevmel kiyameh innellahe lezu fadlin alen nasi ve lakinne ekserahüm la yeşkürun
(61) Ve ma tekunü fi şe'niv ve ma tetlu minhü min kur'aniv ve la ta'melune min amelin illa künna aleyküm şühuden iz tüfidune fih ve ma ya'zübü ar rabbike mim miskali zirratin fil erdi ve la fis semai ve la asğara min zalike ve la ekbera illa fi kitabim mubin
(62) E la inne evliyaellahi la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
(63) Ellezine amenu ve kanu yettekun
(64) Lehümül büşra fil hayated dünya ve fil ahirah la tebdile li kelimatillah zalike hüvel fevzül aziym
(65) Ve la yahzünke kavlühüm innel izzete lillahi cemia hüves semiul alim
(66) E la inne lillahi men fis semavati ve men fil ard ve ma yettebiullezine yed'une min dunillahi şüraka' iy yettebiune illez zanne ve in hüm illa yahrusun
(67) Hüvellezi ceale lekümül leyle li zalike le ayatil li kavmiy yesmeun
(68) Kalüttehazellahü veleden sübhaneh hüvel ğaniyy lehu ma fis semavati ve ma fil ard in indeküm min sültanim bi haza e tekulune alellahi ma la ta'lemun
(69) Kul innillezine yefterune alellahil kezibe la yüflihun
(70) Metaun fid dünya sümme ileyna merciuhum sümme nüzikuhümül azabeş şedide bima kanu yekfürun
(71) Vetlü aleyhim nebee nuh iz kale li kavmihi ya kavmi in kane kebüra aleyküm mekami ve tezkirii bi ayatillahi fe alellahi tevekkeltü fe ecmiu emraküm ve şürakaeküm sümme la yekün emruküm ve şürakaeküm sümme la yekün emruküm aleyküm ğummeten sümmakdu ileyye ve la tünzirun
(72) Fe in tevelleytüm fe ma seeltüküm mir ecrv in ecriye illa alellahi ve ümirtü en ekune minel müslimin
(73) Fe kezzebuhü fe necceynahü ve min meahu fil fülki ve cealnahüm halaife ve ağraknellezine kezzebu bi ayatina fenzur keyfe kane akibetül münzerin
(74) Sümme beasna mim ba'dihi rusülen ila kavmihim fe cauhüm bil beyyinati fe ma kanu li yü'minu bima kezzebu bihi min kabl kezalike natbeu ala kulubil mu'tedin
(75) Sümme beasna mim ba'dihim musa ve harune ila fir'avne ve meleihi bi ayatina festekberu ve kanu kavmem mücrimin
(76) Fe lemma caehümül hakku min indina kalu inne haza le sihrum mübin
(77) Kale musa e tekulune lil hakki lemma caeküm e sihrun haza ve la yüflihus sahirun
(78) Kalu e ci'tena li telfitena amma vecedna aleyhi abaena ve tekune lekümel kibriyaü fil ard ve ma nahnü leküma bi mü'minin
(79) Ve kale fir'avnü'tuni bi külli sahirin alim
(80) Felemma caes seharatü kale lehüm musa elku ma entüm mülkun
(81) Fe lemma elkav kale musa ma ci'tüm bihis sihr innellahe seyübtilüh innellahe la yuslihu amelel müfsidin
(82) Ve yühikkullahül hakka bi kelimatihi ve lev kerihel mücrimun
(83) Fe ma amene li musa illa zürriyyetüm min kavmihi ala havfim min fir'avne ve meleihim ey yeftinehüm ve inne fir'avne lealin fil ard ve innehu le minel müsrifin
(84) Ve kale musa ya kavmi in küntüm amentüm billahi fealleyhi tevekkelu in küntüm müslimin
(85) Fe kalu alellahi tevekkelna rabbena la tec'alna fitnetel lil kavmiz zalimin
(86) Ve neccina bi rahmetike minel kavmil kafirun
(87) Ve evhayna ila musa ve ehiyhi en tebevvea likavmiküma bi misra büyutev vec'alu büyuteküm kibletev ve ekiymus salah ve beşşiril mü'minin
(88) Ve kale musa rabbena inneke ateyte fir'avne ve melehu zinetev ve emvalen fil hayetid dünya rabbena li yüdillu an sebilik rabbenatmis ala emvalihim veşdüd ala kulubihim fe la yü'minu hatta yeravül azabel elim
(89) Kale kad ücibet da'vetüküma festekiyma ve la tettebianni sebilellezine la ya'lemun
(90) Ve cavezna bi beni israilil bahra fe etbeahüm fir'avnü ve cünudühu bağyev ve adva hatta iza edrakehül ğaraku kale amentü ennehu la ilahe illezi amenet bihi benu israile ve ene minel müslimin
(91) Al ane ve kad asayte kablü ve künte minel müfsidin
(92) Fel yevme nüneccike bi bedenike li tekune limen halfeke ayeh ve inne kesiram minen nasi an ayatina le ğafilun
(93) Ve le kad bevve'na beni israile mübevvee sidkiv ve razaknahüm minet tayyibat femahtelefu hatta caehümül ilm inne rabbeke yakdiy beynehüm yevmel kiyameti fima kanu fihi yahtelifun
(94) Fe in künte fi şekkim mimma enzelna ileyke fes'elillezine yakraunel kitab min kablike le kad caekel hakku mir rabbike fe la tekununne minel mümterin
(95) Ve la tekunenne minellezine kezzebu bi ayatillahi fe tekune minel hasirin
(96) İnnellezine hakkat aleyhim kelimetü rabbike la yü'minun
(97) Ve lev caethüm küllü ayetin hatta yeravül azabel elim
(98) Fe lev la kanet karyetün amenet fe nefealna imanüha illa kavme yunüs lemma amenu keşefna anhüm azabel hizyi fil hayatid dünya ve metta'nahüm ila hiyn
(99) Ve lev şae rabbüke le amene men fil erdi küllühüm cemia e fe ente tükrihün nase hatta yekunu mü'minin
(100) Ve ma kane li nefsin en tü'mine illa bi iznillah ve yec'alür ricse alellezine la ya'kilun
(101) Kulinzuru maza fis semavati vel ard ve ma tuğnil ayatü ven nüzüru an kavmil la yü'minun
(102) Fe hel yentezirune illa misle eyyamillezine halev min kablihim kul fentezuru inni meaküm minel müntezirin
(103) Sümme nünecci rusülena vellezine amenü kezalik hakkan aleyna nüncil mü'minin
(104) Kul ya eyyühen nasü in küntüm fi şekkim min dini fe la a'büdüllezine ta'büdune min dunillahi ve lakin a'büdüllahellezi yeteveffaküm ve ümirtü en ekune minel mü'minun
(105) Ve en ekim vecheke lid dini hanifa ve la tekunenne minel müşrikin
(106) Ve la ted'u min dunillahi ma la yenfeuke ve la yedurruk fe in fealte fe inneke izem minez zalimin
(107) Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife lehu illa hu ve iy yüridke bi hayrin fe la radde li fadlih yüsiybü bihi mey yeşaü min ibadih ve hüvel ğafurur rahiym
(108) Kul ya eyyühen nasü kad caekümül hakku mir rabbiküm fe menihteda fe innema yehtedi li nefsih ve men dalle fe innema yehtedi li nefsih ve men dalle fe innema yedillü aleyha ve ma ene aleyküm bi vekil
(109) Vettebi'ma yuha ileyke vasbir hatta yahkümellah ve hüve hayrul hakimin