HÛD SURESİ

(1) Elif lam ra kitabün uhkimet ayatühu sümme füssilet mil ledün hakimin habir
(2) Ella ta'büdu illellah inneni leküm minhü neziruv ve beşir
(3) Ve enistağfiru rabbeküm sümme tubu ileyhi yümetti'küm metaan hasenen ila ecelim müsemmev ve yü'ti külle zi fadlin fadleh ve in tevellev fe inni ehafü aleyküm azabe yevmin kebir
(4) İlellahi merciuküm ve hüve ala külli şey'in kadir
(5) E la ninehüm yesunu sudurahüm li yestahfu minh e la hiyne yestağşune siyabehüm ya'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun innehu alimüm bi zatis sudur
(6) Ve ma min dabbetin fil erdi illa alellahi rizkuha ve ya'lemü müstekarraha ve müstevdeaha küllün fi kitabim mübin
(7) Ve hüvellezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamiv ve kane arşühu alel mai li yeblüveküm eyyüküm ahsenü amela ve le in kulte inneküm meb'usune mim ba'dil mevti le yekulennellezine keferu in haza illa sihrum mübin
(8) Ve le in ehharna anhümül azabe ila ümmetim ma'dudetil le yekulünne ma yahbisüh e la yevme ye'tihim leyse masrufen anhüm ve haka bihim ma kanu bihi yestehziun
(9) Ve lein ezaknel insane minna rahmeten sümme neza'naha minh innehu leyeusün kefur
(10) Ve lein ezaknahü na'mae ba'de darrae messethü le yekulenne zehebes seyyiatü anni innehu le ferihun fe hur
(11) İllellezine saberu ve amilus salihat ülaike lehüm mağfiratüv ve ecrun kebir
(12) Fe lealleke tarikum ba'da ma yuha ileyke ve daikum bihi sadruke ey yekulu lev la ünzile aleyhi kenzün ev cae meahu melek innema ente nezir vallahü ala külli şey'iv vekil
(13) Em yekulunefterah kul fe'tu bi aşri süverim mislihi müfterayativ ved'u menisteta'tüm min dunillahi in küntüm sadikiyn
(14) Fe illem yestecibu leküm fa'lemu ennema ünzile bi ilmillahi ve el la ilahe illa hu fe hel entüm müslimun
(15) Men kane yüridül hayated dünya ve zineteha nüveffi ileyhim a'malehüm fiha ve hüm fiha la yübhasun
(16) Ülaikellezine leyse lehüm fil ahirati illen nar ve habita ma saneu fiha ve batilüm ma kanu ya'm'lun
(17) E fe men kane ala beyyinetim mir rabbihi ve yetluhü şahidüm minhü ve min kablihi kitabü musa imamev ve rahmeh ülaike yü'minune bih ve mey yekfür bihi minel ahzabi fen naru mev'idüh fe la tekü fi miryetim minhü innehül hakku mir rabbike ve lakinne ekseran nasi la yü'minun
(18) Ve men azlemü mimmeniftera alellahi keziba ülaike yu'radune ala rabbihim ve yekulül eşhadü haülaillezine kezebu ala rabbihim e la la'netüllahi alez zalimin
(19) Ellezine yesuddune an sebilillahi ve yebğuneha iveca ve hüm bil ahirati hüm kafirun
(20) Ülaike lem yekunu mu'cizine fil erdi ve ma kane lehüm min dunillahi min evliya' yüdaafü lehümül azabv ma kanu yestetiy'unes sem'a ve ma kanu yübsirun
(21) Ülaikellezine hasiru enfüsehüm ve dalle anhüm ma kanu yefterun
(22) La cerame ennehüm fil ahirati hümül ahserun
(23) İnnellezine amenu ve amilus salihati ve ahbetu ila rabbihim ülaike ashabül cenneh hüm fiha halidun
(24) Meselül ferikayni kel a'ma vel esammi vel baiyri ves semiy' hel yesteviyani mesela e fe la tezekkerun
(25) Ve le kad erselna nuhan ila kamihi inni leküm nezirum mübin
(26) El la ta'büdu illellah inni ehafü aleyküm azabe yevmin elim
(27) Fe kalel meleüllezine keferu min kavmihi ma nerake illa beşeram mislena ve ma neraket tebeake ilellezine hüm erazilüna bediyer ra'y ve ma nera leküm aleyna min fadlim bel nezunüküm kazibin
(28) Kale ya kavmi eraeytüm in küntü ala beyyinetim mir rabbi ve atani rahmetem min indihi fe ummiyet aleyküm e nülzimükümuha ve entüm leha karihun
(29) Ve ya kavmi la es'elüküm aleyhi mala in ecriye illa alellahi ve ma ene bi taridillezine amenu innehüm mülaku rabbihim ve laninni eraküm kavmen techelun
(30) Ve ya kavmi mey yensuruni minellahi in taredtühüm e fela tezekkerun
(31) Ve la ekulü leküm indi hazinüllahi ve la a'lemül ğaybe ve la ekulü inni meleküv ve la ekulü lillezine tezderi a'yünüküm ley yü'tiyehümüllahü hayra allahü a'lemü bima fi enfüsihim inni izel le minez zalimin
(32) Kalu ya nuhu kad cadeltena fe ekserte cidalena fe'tina bima teidüna in künte mines sadikiyn
(33) Kale innema ye'tiküm bihillahü in şae ve ma entüm bi mu'cizin
(34) Ve la yenfeuküm nushiy in eradtü en ensaha leküm in kanellahü yüridü ey yuğviyeküm hüve rabbüküm ve ileyhi türceun
(35) Em yekulunefterah kul inifteraytühu fe aleyye icrami ve ene biriüm mimma tücrimun
(36) Ve uhiye ila nuhin ennehu ley yü'mine min kavmike illa men kad amene fe la tebteis bima kanu yef'alun
(37) Vasneil fülke bi a'yünina ve vahyina ve la tühatibni fillezine zalemu innehüm muğrakun
(38) Ve yasneul fülke ve küllema merra aleyhi meleüm min kavmihi sehiru minh kale in tesharu minna fe inna nesharu minküm kema tesharun
(39) Fe sevfe ta'lemune mey ye'tihi azabüy yuhzihi ve yehillü aleyhi azabüm mükiym
(40) Hatta iza cae emruna ve farat tennuru kulnahmil fiha min küllin zevceynisneyni ve ehleke illa men sebeka aleyhil kavlü ve men amen ve ma amene meahu illa kalil
(41) Ve kalerkebu fiha bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbi le ğafurur rahiym
(42) Ve hiye tecri bihim fi mevcin kel cibali ve nada nuhunibnehu ve kane fi ma'ziliy ya büneyyerkem meana ve la teküm meal kafirin
(43) Kale seavi ila cebeliy ya'simüni minel ma' kale la asimel yevme min emrillahi illa mer rahim ve hale beynehümel mevcü fe kane minel muğrakiyn
(44) Ve kiyle ya erdubleiy maeki ve ya semaü akliiy ve ğidal maü ve kudiyel emru vestevet alel cudiyyi ve kiyle bu'del lil kavmiz zalimin
(45) Ve nada nuhur rabbehu fe kale rabbi innebni min ehli ve inne va'dekel hakku ve ente ahkemül hakimin
(46) Kale ya nuhu innehu leyse min ehlik innehu amelün ğayru salihin fe la tes'elni ma leyse leke bihi ilm inni eizuke en ketune minel cahilin
(47) Kale rabbi inni euzü bike en es'eleke ma leyse li bihi ilm ve illa tağfirli ve terhamni eküm minel hasirin
(48) Kiyle ya nuhuhbit bi selamim minna ve berakatin aleyke ve ala ümemim mimmem meak ve ümemün senümettiuhüm sümme yemessühüm minna azabün elim
(49) Tilke min embail ğaybi nuhiyha ileyk ma künte ta'lemühü ente ve la kavmüke min kabli haza fasbirv innel akibete lil müttekiyn
(50) Ve ila adin ehahüm huda kale ya kavmi'büdüllahe ma leküm min ilahin ğayruh in entüm illa müfterun
(51) Ya kavmi la es'elüküm aleyhi ecra in ecriye illa alellezi fetarani e fe la ta'kilun
(52) Ve ya kavmistağfiru rabbeküm sümme tubu ileyhi yürsilis semae aleyküm midrarav ve yezidküm kuvveten ila kuvvetiküm ve la tetevellev mücrimin
(53) Kalu ya hudü ma ci'tena bi beyyinetiv ve ma nahnü bi tariki alihetina an kavlike ve ma nahnü leke bi mü'minin
(54) İn nekulü illa'terake ba'du alilhetina bi su' kale inni üşhidüllahe veşhedu enni beriüm mimma tüşrikun
(55) Min dunihi fekiduni cemian sümme la tünzirun
(56) İnni tevekkeltü alellahi rabbi ve rabbiküm ma min dabbetin illa hüve ahizüm binasiyetiha inne rabbi ala siratim müstekiym
(57) Fe in tevellev fe kad eblağtüküm ma ürsiltü bihi ileyküm ve yestahlifü rabbi kavmen ğayraküm ve la tedurrunehu şey'a inne rabbi ala külli şey'in hafiyz
(58) Ve lemma cae emruna necceyna hudev vellezine amenu meahu bi rahmetim minna ve ncceynahüm min azabin ğaliyz
(59) Ve tilke adün cehadu bi ayati rabbihim ve asav rusülehu vettebeu emra külli cebbarin anid
(60) Ve ütbiu fi hazihid dünya la'netev ve yevmel kiyameh e la inne aden keferu rabbehüm e la bu'del li adin kavmi hud
(61) Ve ila semude ehahüm saliha kale ya kavmi'büdüllahe maleküm min ilahin ğayruh hüve enşeeküm minel erdi vesta'meraküm fiha festağfiruhü sümme tubu ileyh inne rabbi karibüm mücib
(62) Kalu ya salihu kad künte fina mercüvven kable haza etenhana en na'büde ma ya'büdü abaüna ve innena le fi şekkim mimma ted'una ileyhi mürib
(63) Kale ya kavmi eraeytüm in küntü ala beyyinetim mir rabbi ve atani minhü rahmetem fe mey yensuruni minellahi in asaytühu fe ma tesiduneni ğayra tahsir
(64) Ve ya kavmi hazihi nakatüllahi leküm ayeten fezeruha te'kül fi erdillahi ve la temessuha bi suin fe ye'huzeküm azabün karib
(65) Fe akaruha fe kale metetteu fi dariküm selasete eyyam zalike va'dün ğayru mekzub
(66) Felemma cae emruna necceyna salihav vellezine amenu meahu bi rahmetim minna ve min hizyi yevmiiz inne rabbeke hüvel kaviyyül aziz
(67) Ve ehazellezine zalemüs sayhatü fe asbehu fi diyarihim casimin
(68) Kel el lem yağnev fiha e la inne semude keferu rabbehüm e la bu'del li semud
(69) Ve le kad cet rusülüna ibrahime bil büşra kalu selama kale selamün fe ma lebise en cae bi iclin haniz
(70) Felemma raa eydiyehüm la tesilu ileyhi nekirahüm ve evcese minhüm hiyfeh kalu la tehaf inna ürsilna ila kavmi lut
(71) Vemraetühu kaimetün fe dahiket fe beşşernaha bi ishaka ve miv verai ishaka ya'kub
(72) Kalet ya veyleta e elidü ve ene acuzüv ve haza ba'li şeyha inne haza le şey'ün acib
(73) Kalu e ta'cebine min emrillahi rahmetüllahi ve berakatühu aleykum ehlel beyv innehu hamidüm mecid
(74) Femma zehebe an ibrahimer rav'u ve caethül büşra yücadilüna fi kavmi lut
(75) İnne ibrahime le halimün evvahüm münib
(76) Ya ibrahimü a'rid an haza innehu kad cae emru rabbik ve innehüm atihüm azabün ğayru merdud
(77) Ve lemma caet rusülüna lutan sie bihim ve daka bihim zer'av ve kale haza yevmün asiyb
(78) Ve caehu kavmühu yühraune ileyhi ve min kablü kanu ya'melunes seyyiat kale ya kavmi haülai benati hünne atheru leküm fettekullahe ve la tuhzuni fi dayfi e leyse minküm racülür raşid
(79) Kalu le kad alimte ma lena fi benatike min hakk ve inneke le ta'lemü ma nurid
(80) Kale lev enne li biküm kuvveten ev avi ila ruknin şedid
(81) Kalu ya lutu inna rusülü rabbike ley yesilu ileyke fe esri bi ehlike bi kid'im minel leyli ve la yeltefit minküm ehadün illemraetek innehu müsiybüha ma esabehüm inne mev'idehümüs subh e leyses bi karib
(82) Felemma cae emruna cealna aliyeha safileha ve emtarna aleyha hicaratem min siccilim mendud
(83) Müsevvemeten inde rabbik ve ma hiye minez zalimine bi beiyd
(84) Ve ila medyene ehahüm şüayba kale ya kavmi'büdüllahe maleküm min ilahin ğayruhv ve la tenkusul mikyale vel mizane inni eraküm bi hayriv ve inni ehafü aleyküm azabe yevmim mühiyt
(85) Ve ya kavmi evfül mikyale vel mizane bil kisti ve la tebhasün nase eşyaehüm ve la ta'sev fil erdi müfsidin
(86) Bekiyyetüllahi hayrul leküm in küntüm mü'minin ve ma ene aleyküm bi hafiyz
(87) Kalu ya şüaybü e salatüke te'müruke en netruke ma ya'büdü abaüna ev en nef'ale fi emvalina ma neşa' inneke le entel halimür raşid
(88) Kale ya kavmi eraeytüm in küntü ala beyyinetim mir rabbi ve razekani minhü rizkan hasena ve ma üridü en ühalifeküm ila ma enhaküm anh in üridü illel islaha mesteta't ve ma tevfikiy illa billah aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünib
(89) Ve ya kavmi la yecrimenneküm şikakiy ey yüsiybeküm mislü ma esabe kavme nuhin ev kavme hudin ev kavme salih ve ma kavmü lutim minküm bi beiyd
(90) Vestağfiru rabbeküm sümme tubu ileyh inne rabbi rahiymüv vedud
(91) Kalu ya şüaybü ma nefkahü kesiram mimma tekulü ve inna le nerake fina daiyfa ve lev la rahtuke le racemnake ve ma ente aleyna bi aziz
(92) Kale ya kami erahtiy eazzü aleyküm minellha vettehaztümuhü veaeküm zihriyya inne rabbi bi ma ta'melune mühiyt
(93) Ve ya kavmi'melu ala mekanetiküm inni amil sevfe ta'lemune mey ye'tihi azabüy yuhzihi ve men hüve kazib vertekibu inni meaküm rakiyb
(94) Ve lemma cae emruna necceyna şüaybev vellezine amenu meahu bi rahmetim minna ve ehazetillezine zalemus sayhatü fe asbehu fi diyarihim casimin
(95) Keel lem yağnev fiha ela bu'del li medyene kema beidet semud
(96) Ve le kad erselna musa bi ayatina ve sültanim mübin
(97) İla fir'avne ve meleihi fettebeu emra fir'avn ve ma emru fir'avne bi raşid
(98) Yakdümü kavmehu yevmel kiyameti fe evradehümün nar ve bi'sel virdül mevrud
(99) Ve ütbiu fi hazihi la'netev ve yevmel kiyameh bi'ser rifdül merfud
(100) Zalike min embail kur nekussuhu aleyke minha kaimüv ve hasiyd
(101) Ve ma zalemnahüm ve lakin zalemu enfüsehüm fe ma ağnet anhüm alihetühümültei yed'une min dunillahi min şey'il lemma cae meru rabbik ve ma zaduhüm ğayra tetbib
(102) Ve kezalike ahzü rabbike iza ehazel kura ve hiye zalimeh inne ahzehu elimün şedid
(103) İnne fi zalike le ayetel li men hafe azabel ahirah zalike yevmim meşhud
(104) Ve ma nüehhiruhu illa li ecelim ma'dud
(105) Yevme ye'ti la tekellemü nefsün illa bi iznih fe minhüm şekiyyüv ve seiyd
(106) Fe emmellezine şeku fe fin nari lehüm fiha zefiruv ve şehiyk
(107) Halidine fiha madametis semavatü vel erdu illa ma şae rabbük inne rabbeke fe'alül lima yürid
(108) Ve emmellezine süidu fe fil cenneti halidine fiha madametis semavatü vel erdu illa ma şae rabbük ataen ğayra meczuz
(109) Fe la tekü fi miryetim mimma ya'büdü haüla' ma ya'büdune illa kema ya'büdü abaühüm min kabl ve inna le müveffuhüm nesiybehüm ğayra menkus
(110) Ve le kad ateyna musel kitabe fahtülife fih ve lev la kelimetün sebekat mir rabbike le kudiye beynehüm ve innehüm le fi şekkim minhü mürib
(111) Ve inne külül lemma leyüveffiyennehüm rabbüke a'malehüm innehu bima ya'melune habir
(112) Festekim kema ümirte ve men tabe meake ve la tatğav innehu bi ma ta'melune besiyr
(113) Ve la terkenu ilellezine zalemu fe temessekümün naru ve maleküm min dunillahi min evliyae sümme la tünsarun
(114) Ve ekimis salate tarafeyin nehari ve zülefem minel leylv innel hasenati yüzhibnes seyyiat zalike zikra liz zakirin
(115) Vasbir fe innellahe la yüdiy'u ecral muhsinin
(116) Fe lev la kane minel kuruni min kabliküm ülu bekiyyetiy yenhevne anil fesadi fil erdi illa kalilem mimmen enceyna minhüm vettebeallezine zalemu ma ütrifu fihi ve kanu mücrimin
(117) Ve ma kane rubbüke li yühlikel kura bi zulmiv ve ehlüha muslihun
(118) Ve lev şae rabbüke le cealen nase ümmetev vahidetev ve la yezalune muhtelifin
(119) İlla mer rahime rabbük ve li zalike halekahüm ve temmet kelimetü rabbike le emleenne cehenneme minel cinneti ve nasi ecmeiyn
(120) Ve küllen nekussu aleyke mir embair rusüli ma nüsebbitü bihi füadek e caeke fi hazihil hakku ve emv'izatü ve zikra lil mü'minin
(121) Ve kul lillezine la yü'minuna'melu ala mekanetiküm inna amilun
(122) Venteziru inna müntezirun
(123) Ve lillahi ğaybüs semavati vel erdi ve ileyhi yürceul emru küllühu fa'büdhü ve tevekkel aleyh ve ma rabbüke bi ğafilin amma ta'melun