YÛSUF SURESİ

(1) Elif lam ra tilke ayatül kitabil mübin
(2) İnna enzelnahü kur'anen arabiyyel lealleküm ta'kilun
(3) Nahnü nekussu aleyke ahsenel kasasi bima evhayna ileyke hazel kur'ane ve in künte min kablihi le minel ğafilin
(4) İz kale yusüfü li ebihi ya ebeti inni raeytü ehade aşera kevkebev veş şemse vel kamera raeytühüm li sacidin
(5) Kale ya büneyye la taksus rü'yake ala ihvetike fe yekidu leke keyda inneş şeytane lil insani adüvvüm mübin
(6) Ve kezalike yectebike rabbüke ve yüallimüke min te'vilil ehadisi ve yütimmü ni'metehu aleyke ve ala ali ya'kube kema etemmeha ala ebeveyke min kablü ibrahime ishak inne rabbeke alimün hakim
(7) Le kad kane fi yusüfe ihvetihi ayatül lis sailin
(8) İz kalu le yusüfü ve ehuhü ehabbü ila ebina minna ve nahnü usbeh inne ebana le fi dalalim mübin
(9) Uktülu yusüfe evitrahuhü erday yahlü leküm vechü ebiküm ve tekunu mim ba'dihi kavmen salihiyn
(10) Kale kailüm minhüm la taktülu yusüfe ve elkuhü fi ğayabetil cübbi yeltekithü ba'düs seyyarati in küntüm failin
(11) Kalu ya ebana ma leke la te'menna ala yusüfe inna lehu lenasihun
(12) Ersilhü meana ğadey yerta' ve yel'ab ve inna lehu lehafizun
(13) Kale inni le yahzününi en tezhebu bihi ve ehafü ey ye'külehüz zi'bü ve entüm anhü ğafilun
(14) Kalu le in ekelehüz zi'bü ve nahnü usbetün inna izel le hasirun
(15) Fe lemma zehebu bihi ve ecmeu ey yec'aluhü fi ğayabetil cübb ve evhayna ileyhi le tünebbiennehüm bi emrihim haza ve hüm la yeş'urun
(16) Ve cau ebahüm işaey yebkun
(17) Kalu ya ebana inna zehebna nestebiku ve terakna yusüfe inde metaina fe ekelehüz zi'b ve ma ente bi mü'minil lena ve lev künna sadikiyn
(18) Ve cau ala kamisihi bi demin kezib kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fe sabrun cemil vallahül müsteanü ala ma tesifun
(19) Ve caet seyyaratün fe erselu varidehüm fe edla delveh kale ya büşra haza ğulam ve eserruhü bidaah vallahü alimün bi ma ya'melun
(20) Ve şeravhü bi semenim bahsin derahime ma'dudeh ve kanu fihi minez zahidin
(21) Ve kalellezişterahü mim misra limraetihi ekrimi mesvahü asa ey yenfeana ev nettehizehu veleda ve kezalike mekkenna li yusüfe fil erdi ve li nuallimehu min te'vilil ehdis vallahü ğalibün ala emrihi ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun
(22) Ve lemma beleğa eşüddehu ateynahü hukmev ve ilma ve kezalike neczil muhsinin
(23) Ve ravedethülleti hüve fi beytiha an nefsihi ve ğallekatil ebvabe ve kalet heyte lek kale meazellahi innehu rabbi ahsene mesvay innehu la yüflihuz zalimun
(24) Ve le kad hemmet bihi ve hemme biha lev la er raa bürhane rabbih kezalike li nasrife anhüs sue vel fahşa' innehu min ibadinel muhlesiyn
(25) Vestebekal babe ve kaddet kamisahu min dübüriv ve elfeya seyyideha ledel bab kalet ma ceazü men erade bi ehlike suen illa ey yüscene ev azabün elim
(26) Kale hiye ravedetni an nefsi ve şehide şahidüm min ehliha in kane kamisuhu kudde min kubulin fe sadekat ve hüve minel kazibin
(27) Ve in kane kamisuhu kudde min dübürin fe kezebet ve hüve mines sadikiyn
(28) Felemma raaa kamisahu kudde min dübürin kale innehu min keydikünn inne keydekünne aziym
(29) Yusüfü a'rid an haza vestağfiri li zembik inneki künti minel hatiin
(30) Ve kale nisvetün fil medinetimraetül azizi türavidü fetaha an nefsih kad şeğafeha hubba inna leneraha fi dalalim mübin
(31) Felemma semiat bi mekrihinne erselet ileyhinne ve a'tedet lehünne müttekeev ve atet külla vahidetim minhünne sikkinev ve kaletihruc aleyhinn felemma raeynehu ekbernehu ve katta'ne eydiyehünne ve kulne haşe lillahi ma haza beşera in haza illa melekün kerim
(32) Kalet fe zalikünnellezi lümtünneni fih ve le kad ravedtühu an nefsihi festa'sam ve leil lem yef'al ma amürruhu le yüscenenne ve leyekunem mines sağirin
(33) Kale rabbis sicnü ehabbü ileyye mimma yed'uneni ileyh ve illa tasrif anni keydehünne asbü ileyhinne ve eküm minel cahilin
(34) Festecabe lehu rabbühu fe sarafe anhü keydehünn innehu hüves semiul alim
(35) Sümme beda lehüm mim ba'di ma raevül ayati le yescününnehu hatta hiyn
(36) Ve dehale meahüs sicne feteyan kale ehadühüma inni erani a'siru hamra ve kalel aharu inni erani ahmilü fevka ra'si hubzen te'külüt tayru minh nebbi'na bi te'vilih inna nerake minel muhsinin
(37) Kale la ye'tiküma taamün türzekanihi illa nebbe'tüküma bi te'vilihi kable ey ye'tiyeküma zaliküma mimma alemeni rabbi inni teraktü millete kavmil la yü'minune billahi ve hüm bil ahirati hüm bil ahirati hüm kafirun
(38) Vetteba'tü millete abai ibrahime ve ishaka ve ya'kub ma kane lena en nüşrike billahi min şey' zalike min fadlillahi aleyna ve alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkürun
(39) Ya sahibeyis sicni e erbabüm müteferrikune hayrun emillahül vahidül kahhar
(40) Ma ta'büdune min dunihi illa esmaen semmeytümuha entüm ve abaüküm ma enzelellahü biha min sültan inil hukmü illa lillah emera ella ta'büdu illa iyyah zaliked dinül kayyimü ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun
(41) Ya sahibeyis sicni emma ehadüküma fe yeskiy rabbehu hamra ve emmel aharu fe yuslebü fe te'külüt tayru mir ra'sih kudiyel emrullezi fihi testeftiyan
(42) Ve kale lillezi zanne ennehu nacim minhümezkürni inde rabbike fe ensahüş şeytanü zikra rabbihi fe lebise fis sicni bid'a sinin
(43) Ve kalel melikü inni era seb'a bekaratin simaniy ye'külühünne seb'un icafüv ve seb'a sümbülatin hudriv ve uhara yabisat ya eyyühel meleü eftuni fi rü'yaye in küntüm lir rü'ya ta'bürun
(44) Kalu adğasü ahlam ve ma nahnü bi te'vilil ahlami bi alimin
(45) Ve kalellezi neca minhüma veddekera ba'de ümmetin ene ünebbiüküm bi te'vilihi fe ersilun
(46) Yusüfü eyyühes siddiku eftina fi seb'i bekaratin simaniy ye'külününne seb'un icafüv ve seb'i sümbülatin hudriv ve ühara yabisatil lealli erciu ilen nasi leallehüm ya'lemun
(47) Kale tezraune seb'a sinine deeba fe ma hasadtüm fezeruhü fi sümbülihi illa kalilem mimma te'külun
(48) Sümme ye'ti mim ba'di zalike seb'un şidadüy ye'külne ma kaddemtüm lehünne illa kalilem mimma tuhsinun
(49) Sümme ye'ti mim ba'di zalike amün fihi yüğasün nasü ve fihi ya'sirun
(50) Ve kalel melikü'tuni bih fe lemma caehür rasulü kalerci'ila rabbike fes'elhü ma balün nisvetillati katta'ne eydiyehünn inne rabbi bi keydihinne alim
(51) Kale ma hatbükünne iz ravedtünne yusüfe an nefsih kulne haşe lillahi ma alimna aleyhi min su' kaletimraetül azizil ane hashasal hakku ene ravedtühu an nefsihi ve innehu le mines sadikiyn
(52) Zalike li ya'leme enni lem ehunhü bil ğaybi ve ennellahe la yehdi keydel hainin
(53) Ve ma überriü nefsi innen nefse le emmaratüm bis sui illa ma rahime rabbi inne rabbi ğafurur rahiym
(54) Ve kalel melikü'tuni bihi estahlishü li nefsi fe lemma kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekinün emin
(55) Kalec'alni ala hazainil ard inni hafiyzun alim
(56) Ve kezalike mekkenna li yusüfe fil ard yetebevveü minha haysü yeşa' nüsiybü bi rahmetina men neşaü ve la nüdiy'u ecral muhsinin
(57) Ve le ecrul ahirati hayrul lillezine amenu ve kanu yettekun
(58) Ve cae ihvetü yusüfe fe dehalu aleyhi fe arafehüm ve hüm lehu münkirun
(59) Ve lemma cehhezehüm bi cehazihim kale'tuni bi ehil leküm min ebiküm ela teravne enni ufil keyle ve ene hayrul münzilin
(60) Fe il lem te'tuni bihi fe la keyle leküm indi ve la takrabun
(61) Kalu senüravidü anhü ebahü ve inne le failun
(62) Ve kaleli fityanihic'alu bidaatehüm fi rihalihim leallehüm ya'rifuneha izenkalebu ila ehlihim leallehüm yarciun
(63) Fe lemma raceu ila ebihim kalu ya ebana münia minnel keylü fe ersil meana ehana nektel ve inna lehu lehafizun
(64) Kale hel amenüküm aleyhi illa kema emintüküm ala ehiyhi min kabl fellahü hayrun hafizav ve hüve erhamür rahimin
(65) Ve lemma fetehu metaahüm vecedu bidaatehüm ruddet ileyhim kalu ya ebana ma nebğiy hazihi bidaatüna ruddet ileyna ve nemiru ehlena ve nahfezu ehana ve nezdadü keyle beiyr zalike keylüy yesir
(66) Kale len ürsilehu meaküm hatta tü'tuni mevsikam minellahi lete'tünneni bihi illa ey yühata biküm fe lemma atevhü mevsikahüm kalellahü ala ma nekulü vekil
(67) Ve kale ya beniyye la tedhulu mim babiv vahidiv vedhulu min ebvabim müteferrikah ve ma uğni anküm minellahi min şey' inil hukmü illa lillah aleyhi tevekkelt ve aleyhi fel yetevekkelil mütevekkilun
(68) Ve lemma dehalu min haysü emerahüm ebuhüm ma kane yuğni anhüm minellahi min şey'in illa laceten fi nefsi ya'kube kadaha ve innehu le zu ilmil lima allemnahü ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun
(69) Ve lemma dehalu ala yusüfe ave ileyhi ehahü kale inni ene ehuke fe la tebteis bima kanu ya'melun
(70) Fe lemma cehhezehüm bi cehazihim ceales sikayete fi rahli ehiyhi sümme ezzene müezzinün eyyetühel iyru inneküm le sarikun
(71) Kalu ve akbelu aleyhim maza tefkidun
(72) Kalu nefkidü suvaal meliki ve li men cae bihi himlü beiyriv ve ene bihi zeiym
(73) Kalu tellahi le kad alimtüm ma ci'na li nüfside fil erdi ve ma künna sarikiyn
(74) Kalu fe ma cezaühu in küntüm kazibin
(75) Kalu cezaühu mev vücide fi rahlihi fe hüve cezaüh kezalike necziz zalimin
(76) Fe bedee bi ev'iyetihim kable viai ehiyhi sümmestahraceha min viai ehiyh kezalike kidna li yusüf ma kane li ye'huze ehahü fi dinil meliki illa ey yeşaellah nerfeu deracatim men neşa' ve fevka külli zi ilmin alim
(77) Kalu iy yesrik fe kad seraka ehul lehu min kabl fe eserraha yusüfü fi nefsihi ve lem yübdiha lehüm kale entüm şerrum mekana vallahü a'lemü bima tesifun
(78) Kalu ya eyyühel azizü inne lehu eben şeyhan kebiran fe huz ehadena mekaneh inna nerake minel muhsinin
(79) Kale meazellahi en ne'huze illa mev vecedna metaana indehu inna izel le zalimun
(80) Fe lemmestey'esu minhü halesu neciyya kale kebiruhüm e lem ta'lemu enne ebaküm kad ehaze aleyküm mevsikam minellahi ve min kablü ma ferrattüm fi yusüf fe len ebrahal erda hatta ye'zene li ebi ev yahkümellahü li ve hüve hayrul hakimin
(81) İrciu illa ebiküm fe kulu ya ebana innebneke serak ve ma şehidna illa bima alimna ve ma künna lilğaybi hafiziyn
(82) Ves'elil karyetelleti künna fiha vel iyralleti akbelna fiha ve inna lesadikun
(83) Kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fe sabrun cemil asellahü ey ye'tiyeni bihim cemia innehu hüvel alimül hakim
(84) Ve tevella anhüm ve kale ya esefa ala yusüfe vebyaddat aynahü minel huzni fe hüve keziym
(85) Kalu tellahi tefteü tezküru yusüfe hatta tekune haradan ev teküru yusüfe hatta tekune haradan ev tekune minel halikin
(86) Kale innema eşku bessi ve huzni ilellahi ve a'lemü minellahi ma la ta'lemun
(87) Ya beniyyezhebu fe tehassesu miy yusüfe ve ehiyhi ve la tey'esu mir ravhillahi illel kavmül kafirun
(88) Fe lemma dehalu aleyhi kalu ya eyyühel azizü messena ve ehlened durru ve ci'na bi bidaatim müzcatin fe evfi lenel keyle ve tesaddak aleynav innellahe yeczil mütesaddikiyn
(89) Kale hel alimtüm ma fealtüm bi yusüfe ve ehiyhi iz entüm cahilun
(90) Kalu einneke le ente yusüf kale ene yusüfü ve haza ehiy kad mennellahü aleyna innehu mey yetteki ve yasbir fe innellahe la yüdiy'u ecral muhsinin
(91) Kalu tellahi le kad aserakellahü aleyna ve in künna le hatiin
(92) Kale la tesribe aleykümül yevm yağfirullahü leküm ve hüve erhamür rahimin
(93) İzhebu bi kamisiy haza fe elkuhü ala vechi ebi ye'ti besiyra ve'tuni bi ehliküm ecmeiyn
(94) Ve lemma fesaletil iyru kale ebuhüm inni le ecidü riha yusüfe lev la en tüfennidun
(95) Kalu tellahi inneke le fi dalalikel kadim
(96) Fe lemma en cael beşiru elkahü ala vechihi fertedde besiyra kale elem ekul leküm inni a'lemü minellahi ma la ta'lemun
(97) Kalu ya ebanestağfir lena zünubena inna künna hatiin
(98) Kale sevfe estağfiru leküm rabbi innehu hüvel ğafurur rahiym
(99) Fe lemma dehalu ala yusüfe ava ileyhi ebeveyhi ve kaledhulu misra in şaellahü aminin
(100) Ve rafea ebeveyhi alel arşi ve harru lehu sücceda ve kale ya ebeti haza te'vilü rü'yaye min kablü kad cealeha ribbi hakka ve kad ahsene bi iz ahraceni mines sicni ve cae biküm minel bedvi mim ba'di en nezeğaş şeytanü beyni ve beyne ihveti inne rabbi latiyfül lima yeşa' innehu hüvel alimül hakim
(101) Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min te'vilil ehadis fatiras semavati vel erdi ente veliyyi fid dünya vel ahirah teveffeni müslimev ve elhikni bis salihiyn
(102) Zalike min embail ğaybi nuhiyhi ileyk ve ma künte ledeyhim iz ecmeu emrahüm ve hüm yemkürun
(103) Ve ma ekserun nasi ve lev haraste bi mü'minin
(104) Ve ma tes'elühüm aleyhi min ecr in hüve illa zikrul lil alemin
(105) Ve keeyyim min ayetin fis semavati vel erdi yemürrune aleyha ve hüm anhü mu'ridun
(106) Ve ma yü'minü ekseruhüm billahi illa ve hüm müşrikun
(107) E fe eminu en te'tiyehüm ğaşiyetüm min azabillahi ev te'tiyehümüs saatü bağtetev ve hüm la yeş'urun
(108) Kul hazihi sebili ed'u ilellahi ala besiyratin ene ve menittebeani ve sübhanellahi ve ma ene minel müşrikin
(109) Ve ma erselna min kablike illa ricalen nuhiy ileyhim min ehlil kura e fe lem yesiru fil erdi fe yenzuru keyfe kane akibetüllezine min kablihim ve la darul ahirati hayrul lillezinettekav e fe la ta'kilun
(110) Hatta izestey'eser rusülü ve zannu ennehüm kad küzibu caehüm nasruna fe nücciye men neşa' ve la yüraddü be'süna anil kavmil mücrimin
(111) Le kad kane fi kasasihum ibratül li ülil elbab ma kane hadisey yüftera ve lakin tasdikallezi beyne yedeyhi ve tefsiyle külli şey'iv ve hüdev ve rahmetel li kavmiy yü'minun