RA'D SURESİ

(1) Elif lam mim ra tilke ayatül kitab vellezi ünzile ileyke mir rabbikel hakku ve lakinne ekseran nasi la yü'minun
(2) Allahüllezi rafeas semavati bi ğayri amedin teravneha sümmesteva alel arşi ve sehharaş şemse vel kamer yüdebbirul emra yüfassilül ayati lealleküm bi likai rabbiküm tukinun
(3) Ve hüvellezi meddel erda ve ceale fiha ravasiye ve enhara ve min küllis semerati ceale fiha zevceynisneyni yuğşil leylen nehar inne fi zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun
(4) Ve fil erdi kitaum mütecaviratüv ve cennatüm min a'nabiv ve zer'uv ve nehiylün sinvanüv ve ğayru sinvaniy yüska bi maiv vahidiv ve nüfaddilü ba'daha ala ba'din fil ükül inne fi zalike le ayatil li kavmiy ya'kilun
(5) Ve in ta'ceb fe acabün kavlühüm e iza künna türaben e inna le fi halkin cedid ülaikellezine keferu bi rabbihim ve ülaikel ağlalü fi a'nakihim ve ülaike ashabün nar hüm fiha halidun
(6) Ve yesta'ciluneke bis seyyieti kablel haseneti ve kad halet min kablihimül mesülat ve inne rabbeke lezu mağfiratil linnasi ala zulmihim ve inne rabbeke le şedidül ikab
(7) Ve yekulüllezine keferu lev la ünzile aleyhi ayetüm mir rabbih innema ente münziruv ve likülli kavmin had
(8) Allahü ya'lemü ma tahmilü küllü ünsa ve ma teğiydul erhamü ve ma tezdad ve küllü şey'in indehu bi mikdar
(9) Alimül ğaybi vaş şehadetil kebirul müteal
(10) Sevaüm minküm men eserral kavle ve men cehera bihi ve men hüve müstahfim bil leyli ve saribüm bin nehar
(11) Lehu müakkibatüm mim beyni yedeyhi ve min halfihi yüğayyiru ma bi kavmin hatta yüğayyiru ma bi enfüsihim ve iza eradellahü bi kavmin suen fe la meradde leh ve ma lehüm min dunihi mev val
(12) Hüvellezi yürikümül berka havfev ve tameav ve yanşlüs sehabes sikal
(13) Ve yüsebbihur ra'dü bi hamdihi vel melaiketü min hiyfetih ve yürsilüs savaika fe yüsiybü biha mey yeşaü ve hüm yücadilune fillah ve hüve şedidül mihal
(14) Lehu da'vetül hakk vellezine yed'une min dunihi la yestecibune lehüm bi şey'in illa ke basiti keffeyhi ilel mai li yeblüğa fahü ve ma hüve bi baliğih ve ma düaül kafirine illa fi dalal
(15) Ve lillahi yescüdü men fis semavati vel ard tav'av ve kerhev ve zilalühüm bil ğudüvvi vel asal
(16) Kul mer rabbüs semavati vel erdi kulillah kul e fettehaztüm min dunihi evliyae la yemlikune li enfüsihim nef'av ve la darra kul hel yestevil a'ma vel besiyru em hel testeviz zulümanüt ven nur em cealu lillahi şürakae haleku ke halkihi fe teşabehel halku aleyhim kulillahü haliku külli şey'iv ve hüvel vahidül kahhar
(17) Enzele mines semai maen fe salet evdiyetüm bi kaderiha fahtemeles seylü zebeder rabiya ve mimma yukidune aleyhi fin naribtiğae hilyetin ev metain zebedüm mislüh kezalike yadribüllahül hakka vel batil fe emmez zebedü fe yehebü cüfaa ve emma ma yenfeun nase fe yemküsü fil ard kezalike yadribüllahül emsal
(18) Lillezinestecabu li rabbihimül husna vellezine lem yestecibu lehu lev enne lehüm ma fil erdi cemiav ve mislehu meahu leftedev bih ülaike lehüm suül hisabi ve me'vahüm cehennem ve bi'sel mihad(15. Ayet secde ayetidir.)
(19) E fe mey ya'lemü ennema ünzile ileyke mir rabbikel hakku ke men hüve a'ma innema yetezekkeru ülül elbab
(20) Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak
(21) Vellezine yesilune ma emerallahü bihi ey yusale ve yahşevne rabbehüm ve yehafune suel hisab
(22) Vellezine saberubtiğae vechi rabbihim ve ekamus salate ve enfeku mimma razaknahüm sirrav ve alaniyetev ve yedraune bil hasenetis seyyiete ülaike lehüm ukbed dar
(23) Cennatü adniy yedhuluneha ve men saleha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyyatihim vel melaiketü yedhulune aleyhim min külli bab
(24) Selamün alayküm bima sabertüm fe ni'me usbed dar
(25) Vellezine yenkudune ahdellahi min ba'di misakihi ve yaktaune ma emarallahü bihi ey yusale ve yüfidune fil erdi ülaike lehümül la'netü ve lehüm suüd dar
(26) Allahü yebsütur rizka li mey yeşaü ve yakdir ve ferihu bil hayatid dünya ve mel hayatüd dünya fil ahirati illa meta'
(27) Ve yekulüllezine keferu lev la ünzile aleyhi ayetüm mir rabbih kul innellahe yüdillü mey yeşaü ve yehdi ileyhi men enab
(28) Ellezine amenu ve tatmeinü kulubühüm bi zikrillah e la bi zikrillahi tatmeinül kulub
(29) Ellezine amenu ve amilus salihati tuba lehüm ve husnü meab
(30) Kezalike erselnake fi ümmetin kad halet min kabliha ümemül liltetlüve aleyhimüllezi evhayna ileyke ve hüm yekfürune bir rahman kul hüve rabbi la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve ileyhi metab
(31) Ve lev enne kur'anen süyyirat bihil cibalü ev kuttiat bihil erdu ev küllime bihil mevta bel lillahil emru cemia e fe lem yey'esillezine amenu el lev yeşaüllahü le heden nase cemia ve la yezalüllezine keferu tüsiybühüm bi ma saneu kariatün ev tehullü karibem min darihim hatta ye'tiye va'düllah innellahe la yuhlifül miad
(32) Ve lekadistkühzie bi rusülim min kabilek fe emleytü lillezine keferu sümme ehaztühüm fe keyfe kane ikab
(33) E fe men hüve kaimün ala külli nefsim bima kesebet ve cealu lillahi şüraka' kul semmuhüm em tünebbiunehu bima la ya'lemü fil erdi em bi zahirim minel kavl bel züyyine lillezine keferu mekruhüm ve suddu anis sebil ve mey yudlilillahü fe ma lehu min had
(34) Lehüm azabün fil hayatido dünya ve le azabül ahirati eşaak ve ma lehüm minellahi miv vak
(35) Meselül cennetilleti vüidel müttekun tecri min tahtihel enhar ükülüha daimüv ve zillüha tilke ukbellezinettekav ve ukbel kafirinen nar
(36) Vellezine ateynahümül kitabe yefrahune bima ünzile ileyke ve minel ahzabi mey yünkiru ba'dah kul innema ümirtü en a'büdellahe ve la üşrike bih ileyhi ed'u ve ileyhi meab
(37) Ve kezalike enzelnahü hukmen arabiyya ve leinitteba'te ehvaehüm ba'de ma caeke minel ilmi ma leke minellahi miv veliyyiv ve la vak
(38) Ve le kad erselna rusülem min kablike ve cealna lehüm ezvacev ve zürriyyeh ve ma kane li rasulin ey ye'tiye bi ayetin illa bi iznillah li külli ecelin kitab
(39) Yemhullahü ma yeşaü ve yüsbit ve indehu ümmül kitab
(40) Ve im ma nüriyenneke ba'dallezi neidühüm ev neteveffeyenneke fe innema aleykel belağu ve aleynel hisab
(41) E ve lem yerav enna ne'til erda nenkusuha min atrafiha vallahü yahkümü la müakkibe li hukmih ve hüve seriul hisab
(42) Ve kad mekerallezine min kablihim fe lillahil mekru cemia ya'lemü ma teksibü küllü nefs ve seya'lemül küffaru li men ukbed dar
(43) Ve yekulüllezine keferu leste mürsela kul kefa billahi şehidem beyni ve beyneküm ve men indehu ilmül kitab