İBRÂHİM SURESİ

(1) Elif lam ra kitabün enzelnahü ileyke li tuhricen nase minez zulümati ilen nuri bi izni rabbihim ila siratil azizil hamid
(2) Allahillezi lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve veylül lil kafirine min azabin şedid
(3) Ellezine yestehibbunel hayated dünya alel ahirati ve yesuddune an sebilillahi ve yebğuneha iveca' ülaike fi dalalim beiyd
(4) Ve ma erselna mir rasulin illa bi lisani kavmihi li yübeyyine lehüm fe yüdillüllahü mey yeşaü ve yehdi mey yeşa' ve hüvel azizül hakim
(5) Ve le kad erselna musa bi ayatina en ahric kavmeke minez zulümati ilen nuri ve zekkirhüm bi eyyamillah inne fi zalike le ayatil li külli sabbarin şekur
(6) Ve iz kale musa li kavmihizkuru ni'metellahi aleyküm iz encaküm min ali fir'avne yesumuneküm suel azabi ve yüzebbihune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm ve fi zaliküm belaüm mir rabbiküm aziym
(7) Ve iz teezzene rabbüküm le in şekertüm le ezidenneküm ve le in kefertüm inne azabi leşedid
(8) Ve kale musa in tekfüru entüm ve men fil erdi cemian fe innellahe le ğaniyyün hamid
(9) E lem ye'tiküm nebeüllezine min kabliküm kavmi nuhiv ve adiv ve semude vellezine mim ba'dihim la ya'lemühüm ilellah caethüm rusülühüm bil beyyinati fe raddu eydiyehüm fi efvahihim ve kalu inna kefarna bima ürsiltüm bihi ve inna le fi şekkim mimma ted'unena ileyhi mürib
(10) Kalet rusülühüm e fillahi şekkün fatiris semavati vel ard yed'uküm li yağfira leküm min zünubiküm ve yüehhiraküm ila ecelim müsemma kalu in entüm illa beşerum mislüna türidune en tesudduna amma kane ya'büdü abaüna fe'tuna bi sültanim mübin
(11) Kalet lehüm rusülühüm in nahnü illa beşerum mislüküm ve lakinnellahe yemünnü ala mey yeşaü min ibadih ve ma kane lena en ne'tiyeküm bi sültanin illa bi iznillah ve alellahi fel yetevekkelil mü'minun
(12) Ve ma lena ella netevekkele alellahi ve kad hedana sübülena ve lenasbiranne ala ma azeytümuna ve alellahi fel yetevekkelil müteveklkilun
(13) Ve kalellezine keferu li rusülihim le nuhricenneküm min erdina ev leteudünne fi milletina fe evha ileyhim rabbühüm le nühlikennez zalimin
(14) Ve le nüskinennekümül erda mim ba'dihim zalike li men hafe mekami ve hafe veiyd
(15) Vesteftehu ve habe küllü cebbarin anid
(16) Miv veraihi cehennemü ve yüska mim main sadid
(17) Yetecerrauhu ve la yekadü yüsiğuhu ve ye'tihil mevtü min külli mekaniv ve ma hüve bi meyyit ve miv veraihi azabün ğaliyz
(18) Meselüllezine keferu bi rabbihim a'malühüm keramadinişteddet bihir rihu fi yevmin asif le yakdirune mimma kesebu ala şey' zalike hüved dalalül beiyd
(19) E lem tera ennellahe halekas semavati vel erda bil hakk iy yeşe' yüzhibküm ve ye'ti bi halkin cedid
(20) Ve ma zalike alellahi bi aziz
(21) Ve berazu lillahi cemian fe kaled duafaü lillezinestekberu inna künna leküm tebean fe hel entüm muğnune anna min azabillahi min şey' kalu lev hedanellahü le hedeynaküm sevaün aleyna ecezi'na em saberna ma lena mim mehiys
(22) Ve kaleş şeytanü lemma kudiyel emru innellahe veadeküm va'del hakki ve veadtüküm fe ahleftüküm ve ma kane liye aleyküm min sültanin illa en deavtüküm festecebtüm li fe la telumuni ve lumu enfüseküm ma ene bi musrihiküm ve ma entüm ib musrihiyy inni kefertü bima eşraktümuni min kabl innez zalimine lehüm azabün elim
(23) Ve üdhilellezine amenu ve amilus salihati cennatin tecri min tahtihel enharu halidine fiha bi izni rabbihim tehiyyetühüm fiha selam
(24) E lem tera keyfe darabellahü meselen kelimeten ttttayyibeten ke şeceratin tayyibetin aslüha sabitüv ve fer'uha fis sema'
(25) Tü'ti üküleha külle hiynim bi izni rabbiha ve yadribüllahül emsale lin nasi leallehüm yetezekkerun
(26) Ve meselü kelimetin habisetin ke şeceratin habisetinictüsset min fevkil erdi ma leha min karar
(27) Yüsebbitüllahüllezine amenu bil kavlis sabiti fil hayatid dünya ve fil ahirah ve yüdilüllahüz zalimine ve yef'alüllahü ma yeşa'
(28) E lem tera ilellezine beddelu ni'metellahi küfrav ve ehallu kavmehüm daral bevar
(29) Cehennem yaslevneha ve bi'sel karar
(30) Ve cealu lillahi endadel li yüdillu an sebilih kul temetteu fe inne mesiyraküm ilen nar
(31) Kul li ibadiyellezine amenu yükiymus salate ve yünfiku mimma razaknahüm sirrav ve alaniyetem min kabli ey ye'tiye yevmül la bey'un fihi ve la hilal
(32) Allahüllezi halekas semavati vel erda ve enzele mines semai maen fe ahrace bihi mines semerati rizkal leküm ve sehhara lekümül fülke li tecriye fil bahri bi emrih ve sehhara lekümül enha
(33) Ve sehha lekümüş şemse vel kamera daibeyn ve sehhara lekümül leyle ven nehar
(34) Ve ataküm min külli ma seeltümuh ve in teudu ni'metellahi la tuhsuha innel insane le zalumün keffar
(35) Ve iz kale ibrahimü rabbic'al hazel belede aminev vecnübni ve beniyye en na'büdel asnam
(36) Rabbi innehünne adlelne kesiram minen nas fe men tebiani fe innehu minni ve men asani fe inneke ğafurur rahiym
(37) Rabbena inni eskentü min zürriyyeti bi vadin ğayri zi zer'in inde beytikel muharrami rabbena li yükiymus salate fec'al ef'idetem minen nasi tehvi ileyhim verzukhüm mines semerati leallehüm yeşkürun
(38) Rabbena inneke ta'lemü ma nuhfi ve ma ni'lin ve ma yahfa alellahi min şey'in fil erdi ve la fis sema'
(39) Elhamdü lillahillezi vehebe li alel kiberi ismaiyle ve ishak inne rabbi le semiud düa'
(40) Rabbic'alni mükiymes salati ve imn zürriyyeti rabbena ve tekabbel düa'
(41) Rabbenağfir li ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumül hisab
(42) Ve la tahsebennellahe ğafilen amma ya'melüz zalimun innema yüehhiruhüm li yevmin teşhasu fihil ebsar
(43) Mühtiiyne mükniiy ruusihim la yerteddü ileyhim tarfühüm ve ef'idetühüm heva'
(44) Ve enzirin nase yevme ye'tihimül azabü fe yekulüllezine zalemu rabbena ahhirna ila ecelin karibin nücib da'veteke ve nettebiir rusül e ve lem tekunu aksemtüm min kablü ma leküm min zeval
(45) Ve sekentüm fi mesakinillezine zalemu enfüsehüm ve tebeyyene leküm keyfe fealna bihim ve darabna lekümül emsal
(46) Ve kad mekeru mekrahüm ve indellahi mekruhüm ve in kane mekruhüm li tezule minhül cibal
(47) Fe la tahsebennellahe muhlife va'dihi rusüleh innellahe azizün züntikam
(48) Yevme tübeddelül erdu ğayral erdi ve semavatü ve berazu lillahil vahidil kahhar
(49) Ve teral mücrimine yevmeizim mükarranine fil asfad
(50) Serabilühüm min katiraniv ve tağşa vücuhehümün nar
(51) Li yecziyellahü külle nefsim ma kesebet innellahe seriul hisab
(52) Haza belağul lin nasi ve li yünzeru bihi ve liya'lemu ennema hüve ilahüv vahidüv ve liyezzekkera ülül elbab