HİCR SURESİ

(1) Elif lam ra tilke ayatül kitabi ve kur'anim mübin
(2) Rubema yeveddüllezine keferu lev kanu müslimin
(3) Zerhüm ye'külu ve yetemetteu ve yülhihimül emelü fe sevfe ya'lemun
(4) Ve ma ehlekna min karyetin illa veleha kitabüm ma'lum
(5) Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yeste'hirun
(6) Ve kalu ya eyyühellezi nüzzile aleyhiz zikru inneke le mecnun
(7) Lev ma te'tina bilmelaiketi in künte mines sadikiyn
(8) Ma nünezzilül melaikete illa bil hakki ve ma kanu izem münzarin
(9) İnna nahnü nezzelnez zikra ve inna lehu le hafizun
(10) Ve le kad erselna min kablike şiyeil evvelin
(11) Ve ma ye'tihim mir rasulin illa kanu bihi yestehziun
(12) Kezalike neslükühu fi kulubil mücrimin
(13) La yü'minune bihi ve kad halet sünnetül evvelin
(14) Ve lev fetahna aleyhim babem mines semai fe zallu fihi ya'rucun
(15) Le kalu innema sükkirat ebsaruna bel nahnü kavmün meshurun
(16) Ve le kad cealna fis semai bürucev ve zeyyennaha lin nazirin
(17) Ve hafiznaha min külli şeytanir racim
(18) İlla menisterekas sem'a fe etbeahu şihabüm mübin
(19) Vel erda medednaha ve elkayna fiha ravasiye ve embetna fiha min külli şey'im mevzun
(20) Ve cealna leküm fiha meayişe ve mel lestüm lehu bi razikiyn
(21) Ve im min şey'in illa indena hazinühu ve ma nünezzilühu illa bi kaderim ma'lum
(22) Ve erselner riyaha levakiha fe enzelna mines semai maen fe eskaynakümuh ve ma entüm lehu bi hazinin
(23) Ve inna le nahnü nuhyi ve nümitü ve nahnül varisun
(24) Ve le kad alimnel müstakdimine minküm ve le kad alimnel müste'hirin
(25) Ve inne rabbeke hüve yahşüruhüm innehu hakimün alim
(26) Ve le kad halaknel insane min salsalim min hameim mesnun
(27) Vel canne halaknahü min kablü min naris semum
(28) Ve iz kale rabbüke lil melaiketi inni haliküm beşeram min salsalim min hameim mesnun
(29) Fe iza sevveytühu ve nefahtü fihi mir ruhiy fekau lehu sacidin
(30) Fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun
(31) İlla iblis eba ey yekune meas sacidin
(32) Kale ya iblisü ma leke ella tekune meas sacidin
(33) Kale lem ekül li escüde li beşerin halaktehu min salsalim min hameim mesnun
(34) Kale fahruc minha fe inneke racim
(35) Ve inne aleykel la'nete ila yevmid din
(36) Kale rabbi fe enzirni ila yevmi yüb'asun
(37) Kale fe inneke minel münzarin
(38) İla yevmil vaktil ma'lum
(39) Kale rabbi bima ağveyteni le üzeyyinenne lehüm fil erdi ve le uğviyennehüm ecmeiyn
(40) İlla ibadeke minhümül muhlesiyn
(41) Kale haza siratun aleyye müstekiym
(42) İnne ibadi leyse leke aleyhim sültanün illa menittebeake minel ğavin
(43) Ve inne cehenneme le mev'idühüm ecmeiyn
(44) Leha seb'atü ebvab likülli babim minhüm cüz'üm maksum
(45) İnnel müttekiyne fi cennativ ve uyun
(46) Üdhuluha bi selamin aminin
(47) Ve neza'na ma fi sudurihim min ğillin ihvanen ala sürurim mütekabilin
(48) La yemessühüm fiha nesabüv ve ma hüm minha bi muhracin
(49) Nebbi' ibadi enni enel ğafurur rahiym
(50) Ve enne azabi hüvel azabül elim
(51) Ve nebbi'hüm an dayfi ibrahim
(52) İz dehalu aleyhi fe kalu selama kale inna minküm vecilun
(53) Kalu la tevcel inna nübeşşiruke bi ğulamin alim
(54) Kale e beşşertümuni ala em messeniyel kiberu fe bime tübeşşirun
(55) Kalu beşşernake bil hakki fe la teküm minel kanitiyn
(56) Kale ve mey yaknetu mir rahmeti rabbihi illed dallun
(57) Kale fe ma hatbuküm eyyühel murselun
(58) Kalu inna ürsilna ila kavmim mücrimin
(59) İlla ale lut inna le müneccuhüm ecmeiyn
(60) İllemraetehu kadderna inneha le minel ğabirin
(61) Felemma cae ale lutnil murselun
(62) Kale inneküm kavmümü münkerun
(63) Kalu bel ci'nake bima kanu fihi yemterun
(64) Ve eteynake bil hakki ve inna le sadikun
(65) Fe esri bi ehlike bi kit'im minel leyli vettebi' edbarahüm ve la yeltefit minküm ehadüv vemdu haysü tü'merun
(66) Ve kadayna ileyhi zalikel emra enne dabira haülai maktuum musbihiyn
(67) Ve cae ehlül medineti yestebşirun
(68) Kale inne haülai dayfi fe la tefdahun
(69) Vettekullahe ve la tuhzun
(70) Kalu e ve lem nenheke anil alemin
(71) Kale haülai benati in küntüm failin
(72) Le amruke innehüm le fi sekratihim ya'mehun
(73) Fe ehazethümüs sayhatü müşrikiyn
(74) Fe cealna aliyeha safileha ve emtarna aleyhim hicaratem min siccil
(75) İnne fi zalike le ayatil lil mütevessimin
(76) Ve inneha le bisebilim mükiyn
(77) İnne fi zalike le ayatel lil mü'minin
(78) Ve in kane ashabül eyketi le zalimin
(79) Fentekamna minhüm ve innehüma le bi imamim mübin
(80) Ve le kad kezzebe ashabül hicril murselin
(81) Ve ateynahüm ayatina fe kanu anha mu'ridiyn
(82) Ve kanu yenhitune minel cibali büyuten aminin
(83) Fe ehazethümüs sayhatü musbihiyn
(84) Fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun
(85) Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakk ve innes saate le atiyetün fasfehis safhal cemil
(86) İnne rabbeke hüvel hallakul alim
(87) Ve le kad ateynake seb'am minel mesani vel kur'anel aziym
(88) La temüddenne ayneyke ila ma metta'na bihi ezvacem minhüm ve la tahzen aleyhim vahfid cenahake lil mü'minin
(89) Ve kul inni enen nezirul mübin
(90) Kema enzelna alel muktesimin
(91) Ellezine cealül kur'ane idiyn
(92) Fe ve rabbike le nes'elennehüm ecmeiyn
(93) Amma kanu ya'melun
(94) Fasdoa'bima tü'meru ve a'rid anil müşrikin
(95) İnna kefeynakel müstehziin
(96) Ellezine yec'alune meallahi ilahen ahar fe sevfe ya'lemun
(97) Ve le kad na'lemü enneke yediyku sadruke bima yekulun
(98) Fe sebbih bi hamdi rabbike ve küm mines sacidin
(99) Ve'büd rabbeke hatta ye'tiyekel yekiyn