NAHL SURESİ

(1) Eta emrullahi fe la testa'ciluh sübhanehu ve teala amma yüşrikun
(2) Yünezzilül melaikete bir ruhi min emrihi ala mey yeşaü min ibadihi en enziru ennehu la ilahe illa ene fettekun
(3) Halekas semavati vel erda bil hakk teala amma yüşrikun
(4) Halekal insane min nutfetin fe iza hüve hasiymün mübiyn
(5) Vel en'ame halekaha lemük fiha dif'üv ve menafiu ve minha te'külun
(6) Ve leküm fiha cemalün hiyne türihune ve hiyne tesrahun
(7) Ve tahmilü eskaleküm ila beledil lem tekunu baliğiyhi illa bi şikkil enfüs inne rabbeküm le raufür rahiym
(8) Vel hayle vel biğale vel hamira li terkebuha ve zineh ve yahlüku ma la ta'lemun
(9) Ve alellahi kasdus sebili ve minha cair ve lev şae le hedaküm ecmeiyn
(10) Hüvellezi enzele mines semai mael leküm minhü şerabüv ve minhü şecerun fihi tüsiymun
(11) Yümbitü leküm bihiz zer'a vez zeytune ven nehiyle ven a'nabe ve min küllis semarat inne fi zalike le ayetel li kavmiy yetefekkerun
(12) Ve sehhara lekümül leyle ven nehara veş şemse vel kaner ven nücumü müsahharatüm bi emrih inne fi zalike le ayatil li kavmiy ya'kilun
(13) Ve ma zerae leküm fil erdi muhtelifen elvanüh inne fi zalike le ayetel li kavmiy yezzekkerun
(14) Ve hüvellezi sehharal bahra li te'külu minhü lahmen tariyyev ve testahricu minhü hilyeten telbesuneha ve teral fülke mevahira fihi ve li tebteğu min fadlihi ve lealleküm teşkürun
(15) Ve elka fil erdi ravasiye en temide biküm ve enharav ve sübülel lealleküm tehtedun
(16) Ve alamat ve bin necmi hüm yehtedun
(17) E fe mey yahlüku ke mel la yahluk e fe la tezekkerun
(18) Ve in teuddu ni'metellahi la tuhsuha innellahe le ğafurur rahiym
(19) Vallahü ya'lemü ma tüsirrune ve ma tu'linun
(20) Vellezine yed'une min dunillahi la yahlükune şey'ev ve hüm yuhlekun
(21) Emvatün ğayru ahya' ve ma yeş'urune eyyane yüb'asun
(22) İlahüküm ilahüv vahid fellezine la yü'minune bil ahirati kulubühüm münkiratüv ve hüm müstekbirun
(23) La cerame ennellahe ya'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun innehu la yühibbül müstekbirin
(24) Ve iza kiyle lehüm maza enzele rabbüküm kalu esatiyrul evvelin
(25) Li yahmilu evzarahüm kamiletey yevmel kiyameti ve min evzarillezine yüdillunehüm bi ğayri ilm e la sae ma yezirun
(26) Kad mekarallezine min kablihim fe etellahü bünyanehüm minel kavaidi fe harra aleyhimüs sakfü min fevkihim ve etahümül azabü min haysü la yeş'urun
(27) Sümme yevmel kiyameti yuhzihüm ve yekulü eyne şürakaiyellezine küntüm tüşakkune fihim kalellezine utül ilme innel hizyel yevme ves sue lalel kafirin
(28) Ellezine teteveffahümül melaiketü zalimi enfüsihim fe elkavüs seleme ma künna na'melü min su' bela innellahe alimüm bima küntüm ta'melun
(29) Fedhulu ebvabe cehenneme halidine fiha fe lebi'se mesvel mütekebbirin
(30) Ve kiyle lillezinettekav maza enzele rabbüküm kalu hayra lillezine ahsenu fi hazihid dünya haseneh ve le darul ahirati hayr ve le ni'me darul müttekiyn
(31) Cennatü adniy yedhuluneha tecri min tahtihel enharu lehüm fiha ma yeşaun kezalike yeczillahül müttekiyn
(32) Ellezine teteveffahümül melaiketü tayyibine yekulune selamün aleykümüdhulül cennete bima küntüm ta'melun
(33) Hel yenzurune illa en te'tiyehümül melaiketü ev ye'tiye emru rabbik kezalike fealellezine min kablihim ve ma zalemehümüllahü ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun
(34) Fe esabehüm seyyiatü ma amilu ve haka bihim ma kanu bihi yestehziun
(35) Ve kalellezine eşraku lev şaellahü ma abedna min dunihi min şey'in nahnü ve la abaüna ve la harramna min dunihi min şey' kezalike fealellezine min kablihim fe hel aler rusüli illel belağul mübin
(36) Ve le kad beasna fi külli ümmetir rasulen eni'büdüllahe vectenibüt tağut fe minhüm men hedellahü ve minhüm men hakkat aleyhid dalaleh fe siru fil erdi fenzuru keyfe kane akibetül mükezzibin
(37) İn tahris ala hüdahüm fe innellahe la yehdi mey yüdillü ve ma lehüm min nasirin
(38) Ve aksemu billahi cehde eymanihim la yeb'asüllahü mey yemut bela va'den aleyhi hakkav ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun
(39) Li yübeyyine lehümüllezi yahtelifune fihi ve li ya'lemellezine keferu ennehüm kanu kazibin
(40) İnnema kavlüna li şey'in iza eradnahü en nekule lehu kün fe yekun
(41) Vellezine haceru fillahi mim ba'di ma zulimu le nübevviennehüm fid dünya haseneh ve le ecrul ahirati ekber lev kanu ya'lemun
(42) Ellezine saberu ve ala rabbihim yetevekkelun
(43) Ve ma erselna min kablike illa ricalen nuhiy ileyhim fes'elu ehlez zikri in küntüm la ta'lemun
(44) Bil beyyinati vez zübür ve enzelna ileykez zikra li tübeyyine linnasi ma nüzzile ileyhim ve leallehüm yetefekkerun
(45) E fe eminellezine mekerus seyyiati ey yahsifellahü bihimül erda ev ye'tiyehümül azabü min haysü la yaş'urun
(46) Ev ye'huzehüm fi tekallübihim fe ma hüm bi mu'cizin
(47) Ev ye'huzehüm ala tehavvüf fe inne rabbeküm le raufür rahiym
(48) E ve lem yerav ila ma halekallahü min şey'iy yetefeyyeü zilalühu anil yemini veş şemaili süccedel lillahi ve hüm dahirun
(49) Ve lillahi yescüdü ma fis semavati ve ma fil erdi min dabbetiv vel melaiketüe hüm la yestekbirun
(50) Yehafune rabbehüm min fevkihim ve yef'alune ma yü'merun
(51) Ve kalellahü la tettehizu ilaheynisneyn innema hüve ilahüv vahid fe iyyaye ferhebun
(52) Ve lehu ma fis semavati vel erdi ve lehüd dinü vasiba e fe ğayrallahi tettekun
(53) Ve ma büküm min ni'metin fe minellahi sümme iza messekümüd durru fe ileyhi tec'erun
(54) Sümme iza keşefed durra anküm iza ferikum minküm bi rabbihim yüşrikun (49.ayet secde ayetedir.)
(55) Li yekfüru bima ateynahüm fe temetteu fe sevfe ta'lemun
(56) Ve yec'alune li ma la ya7lemune nasiybem mimma razaknahüm tellahi le tüs'elünne amma küntüm tefterun
(57) Ve yec'alune lillahil benati sübhanehu ve lehüm ma yeştehun
(58) Ve iza büşşira ehadühüm bil ünsa zalle vechühu müsveddev ve hüve keziym
(59) Yetevara minel kavmi min sui ma büşşira bih e yümsikühu ala hunin em yedüssühu fit türab e la sae ma yahkümun
(60) Lillezine la yü'minine bel ahirate meselüs sev' ve lillahil meselül a'la ve hüvel azizül hakim
(61) Ve lev yüahizüllahün nase bi zulmihim ma terake aleyha min dabbetiv ve lakiy yüehhiruhüm ila ecelim müsemma fe iza cae ecelühüm la yeste'hirune saatev ve la yestakdimun
(62) Ve yec'alune lillahi ma yekrahune ve tesifü elsinetühümül kezibe enne lehümül husna la cerame enne lehümün nara ve ennehüm müfratun
(63) Tellahi le kad erselna ila ümemim min kablike fe zeyyene lehümüş şeytanü a'malehüm fe hüve veliyyühümül yevme ve lehüm azabün elim
(64) Ve ma enzelna aleykel kitabe illa li tübeyyine lehümüllezihtelefu fihi ve hüdev ve rahmetel li kavmiy yü'mininun
(65) Vallahü enzele mines semai maen fe ahya bihil erda ba'de mevtiha inne fi zalike le ayatel li kavmiy yesmeun
(66) Ve inne leküm fil en'ami le ibrah nüskiyküm mimma fi bütunihi mim beyni fersiv ve demil lebenen halisan saiğal liş şaribin
(67) Ve min semaratin nehiyli vel a'nabi tettehizune minhü sekerav ve rizkan hasena inne fi zalike le ayetel li kavmiy ya'kilun
(68) Ve evha rabbüke ilen nahli enittehizi minel cibali büyutev ve mineş şeceri ve mimma ya'rişun
(69) Sümme küli min külles semarati feslüki sübüle rabbiki zülüla yahrucü mim butuniha şerabüm muhtelifün elvanühu fihi şifaül linnas inne fi zalike le ayatel li kavmiy yetefekkerun
(70) Vallahü halekaküm sümme yeteveffaküm ve minküm mey yüraddü ila erzelil umuri li keyla ya'leme ba'de ilmin şey'a innellahe alimün kadir
(71) Vallahü faddale ba'daküm ala ba'din fir rizk femellezine füddilu bi raddi rizkihim ala ma meleket eymanühüm fe hüm fihi seva' ife bi ni'metillahi yechadun
(72) Vallahü ceale leküm min enfüsiküm ezvacev ve ceale leküm min ezvaciküm benine ve hafedetev ve razekaküm minet tayyibat e fe bil batili yü'minune ve bi ni'metillahi hüm yekfurun
(73) Ve ya'büdune min dunillahi ma la yemlikü lehüm rizskam mines semavati vel erdi şey'ev ve la yestetiy'un
(74) Fe la tadribu lillahil emsal innellahe ya'lemü ve entüm la ta'lemun
(75) Darabellahü meselen abdem memlukel la yakdiru ala şey'iv ve mer razaknahü minna zirkan hasenen fe hüve yünfiku minhü sirrav ve cehra hel yestevun elhamdü lillah bel ekseruhüm la ya'lemun
(76) Ve darabellahü meseler racüleyni ehadühüma ebkemü la yakdiru ala şey'iv ve hüve kellün ala mevlahü eynema yüveccihhü la ye'ti bi hayr hel yestevi hüve ve mey ye'müru bil adli ve hüve ala siratim müstekiym
(77) Ve lillahi ğaybüs semavati vel ard ve ma emrus saati illa ke lemhil besari ev hüve akrab innellahe ala külli şey'in kadir
(78) Vallahü ahraceküm mim bütuni ümmehatiküm la ta'lemune şey'ev ve ceale lekümüs sem'a vel ebsara vel ef'idete lealleküm teşkürun
(79) E lem yerav ilet tayri müsehharatin fi cevvis sema' ma yümsikühünne illellah inne fi zalike le ayatil li kavmiy yü'minun
(80) Vallahü ceale leküm min cüludil en'ami büyuten testehiffuneha yevme za'niküm ve yevme ikametiküm ve min asvafiha ve evbariha ve eş'ariha esasev ve metaan ila hiyn
(81) Vallahü ceale leküm mimma haleka zilalev ve ceale leküm minel cibali eknanev ve ceale leküm serabiyle tekiykümül harra ve serabiyle tekiyküm be'seküm kezalike yütimmü ni'metehu aleyküm lealleküm tüslimun
(82) Fe in tevellev fe innemü aleykel belağul mübin
(83) Ya'rifune ni'metellahi sümme yünkiruneha ve ekseruhümül kafirun
(84) Ve yevme neb'asü min külli ümmetin şehiden sümme la yü'zenü lillezine keferu ve la hüm yüsta'tebun
(85) Ve iza raellezine zalemül azabe fe la yühaffefü anhüm ve la hüm yünzarun
(86) Ve iza raellezine eşraku şürakaehüm kalu rabbena haülai şürakaünellezine künna ned'u min dunik fe elkav ileyhimül kavle inneküm le kazibun
(87) Ve elkav ilellahi yevmeizinis seleme ve dalle anhüm ma kanu yefterun
(88) Ellezine keferu ve saddu an sebilillahi zidnahüm azaben fevkal azabi bima kanu yüfsidun
(89) Ve yevme neb'azü fi külli ümmetin şehiden ala haüla' ve nezzelna aleykel kitabe tibyanel likülli şey'iv ve hüdev ve rahmetev ve büşra lil müslimin
(90) İnnellahe ye'müru bil adli vel ihsani ve itai zil kurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bağy yeizüküm lealleküm tezekkerun
(91) Ve evfu bi ahdillahi iza ahettüm ve la tenkudul eymane ba'de tevkidiha ve kad cealtümüllahe aleyküm kefila innellahe ya'lemü ma tef'alun
(92) Ve la tekunu kelleti nekadat ğazleha mim ba'di kuvvetin enkasa tettehizune eymaneküm dehalem beyneküm en tekune ümmetün hiye erba min ümmeh innema yeblukümüllahü bih ve le yübeyyinenne leküm yevmel kiyameti ma küntüm fihi tahtelifun
(93) Ve lev şaellahü le cealleküm ümmetev vahidetev ve lakiy yüdillü mey yeşaü ve yehdoi mey yeşa' ve le tüs'elünne amma küntüm ta'melun
(94) Ve la tettehizu eymaneküm dehalem beyneküm fe tezille kademüm ba'de sübutiha ve tezukus sue bima sadedtüm an sebilillah ve leküm azabüm aziym
(95) Ve la teşteru bi ahdillahi semenen kalila innema indellahi hüve hayrul leküm in küntüm ta'lemun
(96) Ma indeküm yenfedü ve ma indellahi bak ve le necziyennellezine saberu ecrahüm bi ahseni ma kanu ya'melun
(97) Men amile saliham min zekerin ev ünsa ve hüve mü'minün fe le nuhyiyennehu hayaten tayyibeh ve la necziyennehüm ecrahüm bi ahseni ma kanu ya'melun
(98) Fe iza kara'tel kur'ane festeiz billahi mineş şeytanir racim
(99) İnnehu leyse lehu sültanün alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun
(100) İnnema sültanühu alellezine yetevellevnehu vellezine hüm bihi müşrikun
(101) Ve iza beddelna ayetem mekane ayetiv vallahü a'lemü bima yünezzilü kalu innema ente müfter bel ekseruhüm la ya'lemun
(102) Kul nezzelehu ruhul kudüsi mir rabbike bil hakki li yüsebbitellezine amenu ve hüdev ve büşra lil müslimin
(103) Ve le kad na'lemü ennehüm yekulune innema yüallimühu beşar lisanüllezi yulhidune ileyhi a'cemiyyüv ve haza lisanün arabiyyüm mübin
(104) İnnellezine la yü'minune bi ayatillahi la yehdihimüllahü ve lehüm azabün elim
(105) İnnema yefteril kezibellezine la yü'minune bi ayatillah ve ülaike hümül kazibun
(106) Men kefera billahi mim ba'di imanihi illa men ükrihe ve kalbühu mutmeinüm bil imani ve lakim men şeraha bil küfri sadran fe aleyhim ğadabüm minellah ve lehüm azabün aziym
(107) Zalike bi ennehümüstehabbül hayated dünya alel ahiratü ve ennellahe la yehdil kavmel kafirin
(108) Ülaikellezine tabeallahü ala kulubihim ve sem'ihim ve ebsarihim ve ülaike hümül ğafilun
(109) La cerame ennehüm fil ahirati hümül hasirun
(110) Sümme inne rabbeke lillezine haceru mim ba'di ma fütinu sümme cahedu ve saberu inne rabbeke mim ba'diha le ğafurur rahiym
(111) Yevme te'ti küllü nefsin tücadilü an nefsiha ve tüveffa küllü nefsim ma amilet ve hüm la yuzlemun
(112) Ve darabellahü meselen karyeten kanet aminetem mutmeinnetey ye'tiha rizkuha rağadem min külli mekanin fe keferat bi en'umillahi fe ezakahallahü libasel cui vel havfi bima kanu yasneun
(113) Ve le kad caehüm rasulüm minhüm fe kezzebuhü fe ehazehümül azabü ve hüm zalimun
(114) Fe külu mimma razekakümüllahü halalen tayyibev veşküru ni'metellahi in küntüm iyyahü ta'büdun
(115) İnnema harrama aleykümül meytete ved deme ve lahmel hinziri ve ma ühille li ğayrillahi bih fe menidturra ğayra bağiv ve la adin fe innellahe ğafurur rahiym
(116) Ve la tekulu lima tesifü elsinetükümül kezibe haza halalüv ve haza haramül li tefteru alellahil kezib innellezine yefterune alellahil kezibe la yüflihun
(117) Metaun kalilüv ve lehüm azabün elim
(118) Ve alellezine hadu harramna ma kasasna aleyke min kabl ve ma zalemnahüm ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun
(119) Sümme inne rabbeke lillezine amilüs sue bi cehaletin sümme tabu mim ba'di zalike ve aslehu inne rabbeke mim ba'diha le ğafurur rahiym
(120) İnne ibrahime kane ümmeten kanitel lillahi hanifa ve lem yekü minel müşrikin
(121) Şakiral li en'umih ictebahü ve hedahü ila siratim müstekiym
(122) Ve ateynahü fid dünya haseneh ve innehu fil ahirati le mines salihiyn
(123) Sümme evhayna ileyke enittebi' millete ibrahime hanifa ve ma kane minel müşrikin
(124) İnnema cüiles sebtü alellezinahtelefu fih ve inne rabbeke le yahkümü beynehüm yevmel kiyameti fima kanu fihi yahtelifun
(125) Üd'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti ve cadilhüm billeti hiye ahsen inne rabbeke hüve a'lemü bi men dalle an sebilihi ve hüve a'lemü bil mühtedin
(126) Ve in akabtüm fe akibu bi misli ma ukibtüm bih ve lein sabertüm le hüve hayrul lissabirin
(127) Vasbir ve ma sabruke illa billahi ve la tahzen aleyhim ve la tekü fi daykim mimma yemkürum
(128) İnnellahe meallezinettekav vellezine hüm muhsinun