İSRÂ SURESİ

(1) Sübhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakna havlehu li nüriyehu min ayatina innehu hüves semiul besiyr
(2) Ve ateyna musel kitabe ve cealnahü hüdel li beni israiyle ella tettehizu min duni vekila
(3) Zürriyyete men hamelna mea nuh innehu kane abden şekura
(4) Ve kadayna ila beni israiyle fil kitabi le tüfsidünne fil erdi merrateyni ve le ta'lünne ulüvven kebira
(5) Fe iza cae va'dü ulahüme beasna aleyküm ibadel lena üli be'sin şedidin fe casu hilaled diyar ve kane va'dem mef'ula
(6) Sümme radedna lekümül kerrate aleyhim ve emdednaküm bi emvaliv ve benine ve cealnaküm eksera nefira
(7) İn ahsentüm ahsentüm li enfüsiküm ve in ese'tüm feleha fe iz cae va'dül ahirati li yesuu vücuheküm ve li yedhulül mescide kema dehaluhü evvele merrativ ve liyütebbiru ma alev tetbira
(8) Asa rabbüküm ey yerhameküm ve in udtüm udna ve cealna cehenneme lil kafirine hasiyra
(9) İnne hazel kur'ane yehdi lilleti hiye akvemü ve yübeşşirul mü'mininellezine ya'melunes salihati enne lehüm ecran kebira
(10) Ve ennellezine la yü'minune bil ahirati a'tedna lehüm azaben elima
(11) Ve yed'ul insanü biş şerri düaehu bil hayr ve kanel insanü acula
(12) Ve cealnel leyle ven nehara ayeteyni fe mehavna ayetel leyli ve cealna ayeten nehari mübsiratel li tebteğu fadlem mir rabbiküm ve li ta'lemu adedes sinine vel hisab ve külle şey'in fassalnahü tefsiyla
(13) Ve külle insanin elzemnahü tairahu fi unukih ve nuhricü lehu yevmel kiyameti kitabey yelkahü menşura
(14) İkra' kitabek kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba
(15) Menihteda fe innema yehtedi li nefsih ve men dalle fe innema yedillü aleyha ve la teziru vaziratüv vizra uhra ve ma künna müazzibine hatt neb'ase rasula
(16) Ve iza eradna en nühlike karyeten emarna mütrafiha fe fesku fiha fe hakka aleyhel kavlü fe demmernaha tedmira
(17) Ve kem ehlena minel kuruni mim ba'di nuh ve kefa bi rabbike bi zünubi ibadihi habiram besiyra
(18) Men kane yüridül acilete accelna lehu fiha ma neşaü li men nüridü sümme cealna lehu cehennem yaslaha mezmumem medhura
(19) Ve men eradel ahirate ve sea leha sa'yeha ve hüve mü'minün fe ülaike kane sa'yühüm meşkura
(20) Küllen nümiddü haülai ve haülai min atai rabbik ve ma kane ataü rabbike mahzura
(21) Ünzur keyfe faddalna ba'dahüm ala ba'd ve lel ahiratü ekberu deracativ ve ekberu tefdiyla
(22) La tec'al meallahi ilahen ahara fe tak'ude mezmumem mahzula
(23) Ve kada rabbüke elle ta'büdu illa iyyahü ve bil valedeyni ihsana imma yeblüğanne indekel kibera ehadühüma ev kilahüma fe la tekul lehüma üffiv ve la tenher hüma ve kul lehüma kavlen kerima
(24) Vahfid lehüma cenahaz zülli miner rahmeti ve kur rabbirhamhüma kema rabbeyani sağiyra
(25) Rabbüküm a'lemü bima fi nüfusiküm in tekunu salihiyne fe innehu kane lil evvabine ğafura
(26) Ve ati zel kurba hakkahu vel miskine vebnes sebili ve la tübezzir tebzira
(27) İnnel mübezzirine kanu ihvaneş şeyatiyn ve kaneş şeytanü li rabbihi kefura
(28) Ve imma tu'ridanne anhümübtiğae rahmetim mir rabbike tercuha fe kul lehüm kavlem meysura
(29) Ve la tec'al yedek mağluleten ila unukike ve la tebsutha küllel beşti fe tak'ude melumem mahsura
(30) İnne rabbeke yebsütur riska li mey yeşaü ve yakdir innehu kane bi ibadihi habiram besiyra
(31) Ve la taktülu evladeküm haşyete imlak nahnü nerzükuhüm ve iyyaküm inne katlehüm kane hit'en kebira
(32) Ve la takrabüz zina innehu kane fahişeh ve sae sebila
(33) Ve la taktülün nefselleti harramellahü illa bil hakk ve men kutile mazlumen fe kad cealna li veliyyihi sültanen fe la yüsrif fil katl innehu kane mensura
(34) Ve la takrabu malel yetimi illa billeti hiye ahsenü hatta yeblüğa eşüddehu ve evfu bil ahd innel ahde kane mes'ula
(35) Ve evfül keyle iza kiltüm vesinu bil kistasil müstekiym zalike hayruv ve hasenü te'vila
(36) Ve la takfü ma leyse leke bihi ilm innes sem'a vel besara vel füade küllü ülaike kane anhü mes'ula
(37) Ve la temşi fil erdi merah inneka len tahrikal erda ve len teblüğal cibale tula
(38) Küllü zalike kane seyyiühu inde rabbike mekruha
(39) Zalike mimma evha ileyke rabbüke minel hikmeh ve la tec'al meallahi ilahen ahara fe tülka fi cehenneme melumem medhura
(40) E fe asfaküm rabbüküm bil benine vettehaze minel melaiketi inasa innekü le tekulune kavlen aziyma
(41) Ve le kad sarrafna fi hazel kur'ani li yezzekkeru ve ma yezidühüm illa nüfura
(42) Kul lev kane meahu alihetün kema yekulune izel lebteğav ila zil arşi sebila
(43) Sübhanehu ve teala amma yekulune ulüvven kebira
(44) Tüsebbihu lehüs semavatüs seb'u vel erdu ve men fihinn ve im min şey'in illa yüsebbihu bi hamdihi ve lakil la tefkahune tesbihahüm innehu kane halimen ğafura
(45) Ve iza kara'tel kur'ane cealna beyneke ve beynellezine la yü'minune bil ahirati hicabem mestura
(46) Ve cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhü ve fi azanihim vakra ve iza zekerte rabbeke fil kur'ani vahdehu vellev ala edbarihim nüfura
(47) Nahnü a'lemü bima yestemiune bihi iz yestemiune ileyke ve iz hüm necva iz yekulüz zalimune in tetteiune illa racülem meshura
(48) Ünzur keyfe darabu lekel emsale fe dallu fela yestetfy'une sebila
(49) Ve kalu e iza künna izamev ve rufaten en inna le meb'usune halkan cedida
(50) Kul kunu hicareten ev hadida
(51) Ev halkam mimma yekbüru fi suduriküm fe seyekulune mey yüiydüna kulillezi fetaraküm evvele merrah feseyünğidune ileyke ruusehüm ve yekulune meta hu kul asa ey yekune kariba
(52) Yevme yed'uküm fe testecibune bi hamdihi ve tezunnune il lebistüm illa kalila
(53) Ve kul li ibadi yekulülleti hiye ahsen inneş şeytane yenzeğu beynehüm inneş şeytane kane lil insani adüvvem mübina
(54) Rabbüküm a'lemü bilküm iy yeşe' yerhamküm ev iy yeşe' yüazzibküm ve ma erselnake aleyhim vekila
(55) Ve rabbüke a'lemü bi men fis semavati vel ard ve le kad faddalna ba'dan nebiyyine ala ba'div ve ateyna davude zebura
(56) Kulid'ullezine zeamtaüm min dunihi fe la yemlikune keşfed durri anküm ve la tahvila
(57) Ülaikellezine yed'une yebteğune illa rabbihimül vesilete eyyühüm akrabü ve yercune rahmetehu ve yehafune azabeh inne azabe rabbike kane mahzura
(58) Ve im min karyetin illa nahnü mühlikuha kable yevmil kiyameti ev müazzibuha azaben şedida kane zalike fil kitabi mestura
(59) Ve ma meneana en nürsile bil ayati illa en kezzebe bihel evvelun ve ateyna semuden nakate mübsiraten fe zalemu biha ve ma nürsilü bil ayati illa tahvifa
(60) Ve iz kulna leke inne rabbeke ehata bin nas ve ma cealner ru'yelleti eraynake illa fitnetel linnasi veş şeceratel mel'unete fil kur'an ve nühavvifühüm fe ma yezidühüm illa tuğyanen kebira
(61) Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblis kale e escüdü li men halakte tiyna
(62) Kale e raeyteke hazellezi kerramte aleyye le in ehherteni ila yevmil kiyameti le ahtenikenne zürriyyetehu illa kalila
(63) Kalezheb fe men tebiake minhüm fe inne cehenneme ceazüküm cezaem mevfura
(64) Vestefziz menisteta'te minhüm bi savtike ve eclib aleyhim bi haylike ve racilike ve şarikhüm fil emvali vel evladi veidhüm ve ma yeidühümüş şeytanü illa ğurura
(65) İnne ibadi leyse leke aleyhim sültan ve kefa bi rabbike vekila
(66) Rabbükümüllezi yüzci lekümül fülke fil bahri li tebteğu min fadlih innehu kane bi küm rahiyma
(67) Ve iza messekümüd durru fil bahri dalle men ted'une illa iyyah felemma neccaküm ilel berri a'radtüm ve kanel insanü kefura
(68) E fe emintüm ey yahsife biküm canibel berri ev yürsile aleyküm hasiben sümme la tecidu leküm vekila
(69) Em emintüm ey yüiydekim fihi taraten uhra fe yürsile aleyküm kasifem miner rihi fe yuğrikaküm bima kefartüm sümme la tecidu leküm aleyna bihi tebia
(70) Ve le kad kerramna beni ademe ve hamelnahüm fil berri vel bahri ve razaknahüm minet tayyibati ve faddalnahüm ala kesirim mimmen halakna tefdiyla
(71) Yevme ned'u külle ünasim bi imamihim fe men utiye kitabehu bi yeminihi fe ülaike yakraune kitabehüm ve la yuzlemune fetila
(72) Ve men kane fi hazihi a'ma fe hüve fil ahirati a'ma ve edallü sebila
(73) Ve in kadu le yeftinuneke anillezi evhayna ileyke li tefteriye aleyna ğayrahu ve izel lettehazuke halila
(74) Ve lev la en sebbetnake le kad kidte terkenü ileyhim şey'en kalila
(75) İzel le ezaknake di'fel hayati ve di'fel memati sümme la tecidü leke aleyna nesiyra
(76) Ve in kadu leyestefizzuneke minel erdi li yuhricuke minha ve izel la yelbesune hilafeke illa kalila
(77) Sünnete men kad erselna kableke mir rusülina ve la tecidü li sünnetina tahvila
(78) Ekimes salate li düluküş şemsi ila ğasekil leyli ve kur'anel fecr inne kur'anel fecri kane meşhuda
(79) Ve minel leyli fe tehecced bihi nafiletel leke asa ey yeb'aseke rabbüke mekamem mahmuda
(80) Ve kur rabbi edhilni müdhale sidkiv ve ahricni muhrace sidkiv vec'al li mil ledünke sültanen nesiyra
(81) Ve kul cael hakku ve zehekal batil innel batile kane zehuka
(82) Ve nünezzilü minel kur'ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü'minine ve la yezidüz zalimine illa hasara
(83) Ve iza en'amna alel insani a'rada ve nea bi canibih ve iza messehüş şerru kane yeusa
(84) Kul küllüy ya'melü ala şakiletih fe rabbüküm a'lemü bi men hüve ehda sebila
(85) Ve yes'eluneke anir ruh kulir ruhu min emri rabbi ve ma utitüm minel ilmi illa kalila
(86) Ve lein şi'na le nezhebenne billezi evhayna ileyke sümme la tecidü leke bihi aleyna vekila
(87) İlla rahmetem mir rabbik inne fadlehu kane aleyke kebira
(88) Kul leinictemeatil insü vel cinnü ala ey ye'tu bi misli hazel kur'ani la ye'tune bi mislihi ve lev kane ba'duhüm li ba'din zahira
(89) Ve le kad sarrafna lin nasi fi hazel kur'ani min külli meselin fe eba ekserun nasi illa küfura
(90) Ve kalu len nü'mine leke hatta tef cüra lena minel erdi yembua
(91) Ev tekune leke cennetüm min nehiyliv ve inebin fe tüfecciral enhara hilaleha tefcira
(92) Ev tüskitas semae kema zeamte aleyna kisefen ev te'tiye billahi vel melaiketi kabila
(93) Ev yekune leke beytüm min zuhrufin ev terka fis sema' min külli meselin fe eba ekserun nasi illa küfura ve len nü'mine li rukiyyike hatta tünezzile aleyna kitaben nakraüh kul sübhane rabbi hel küntü illa beşerar rasula
(94) Ve ma menean nase ey yü'minu iz caehümül hüda illa en kalu e beasellahü beşerar rasula
(95) Kul lev kane fil erdi melaiketüy yemşune mutmeinnine le nezzelna aleyhim mines semai meleker rasula
(96) Kul kefa billahi şehidem beyni ve beyneküm innehu kane bi ibadihi habiram besiyra
(97) Ve mey yehdillahü fe hüvel mühted ve mey yudlil fe len tecide lehüm evliyae min dunih ve nahşüruhüm yevmel kiyameti ala vücuhihim umyev ve bükmev ve summa me'vahüm cehennem küllema habet zidnahüm seiyra
(98) Zalike cezaühüm bi ennehüm keferu bi ayatina ve kalu e iza künna izamev ve rufaten e inna le meb'usune halkan cedida
(99) E ve lem yerav ennellahellezi halekas semavati vel erda kadirun ala ey yahlüka mislehüm ve ceale lehüm ecelel la raybe fih fe ebez zalimune illa küfura
(100) Kul lev entüm temlikune hazine rahmeti rabbi izel le emsektüm heşyetel infak ve kanel insanü katura
(101) Ve le kad ateyna musa tis'a ayatim beyyinatin fes'el beni israile iz caehüm fe kale lehu fir'avnü inni le ezunnüke ya musa meshura
(102) Kale le kad alimte ma enzele haülai illa rabbüs semavati vel erdi besair ve inni le ezunnüke ya fir'avnü mesbura
(103) Fe erade ey yestefizzehüm minel erdi fe ağraknahü ve mem meahu cemia
(104) Ve kulna mim ba'dihi li beni israiyleskünül erda fe iza cae va'dül ahirati ci'na biküm lefifa
(105) Ve bil hakki enzelnahü ve ibl hakki nezel ve ma erselnake illa mübeşşirav ve nezira
(106) Ve kur'anen feraknahü li takraehu alen nasi ala müksiv ve nezzelnahü tenzila
(107) Kul aminu bihi ev la tü'minu innellezine utül ilem min kablihi iza yütla aleyhim yehirrune lil ezkani sücceda
(108) Ve yekulune sübhane rabbina in kane va'dü rabbina le mef'ula
(109) Ve yehirrune lil ezkani yebkune ve yezidühüm huşua
(110) Kulid'ullahe evid'ur rahman eyyem ma ted'u fe lehül esmaül husna ve la techer bi salatike ve la tühafit biha vebteği beyne zalike sebila
(111) Ve kulil hamdü lillahillezi lem yettehiz veledev ve lem yekül lehu şerikün fil mülki ve lem yekül lehu veliyyüm minez zülli ve kebbirhü tekbira