KEHF SURESİ

(1) El hamdü lillahillezi enzele ala abdihil kitabe ve lem yec'al lehu iveca
(2) Kayyimel li yünzira be'sen şedidem mil ledünhü ve yübeşşiral mü'mininellezine ya'melunes salihati enne lehüm ecran hasena
(3) Makisine fihi ebeda
(4) Ve yünzirallezine kalüttehazellahü veleda
(5) Ma lehüm bihi min ilmiv ve la li abaihim kebürat kelimeten tahrucü min efvahihim iy yekulune illa keziba
(6) Fe lealleke bahiun nefseke ala asarihim il lem yü'minu bi hazel hadisi esefa
(7) İnna cealna ma alel erdi zinetel leh ali neblüvehüm eyyühüm ahsenü amela
(8) Ve inna le cailune ma aleyha saiydem cüruza
(9) Em hasibte enne ashabel kehfi ver rakiymi kanu min ayatina aceba
(10) İz evel fityetü ilel kehfi fe kalu rabbena atina mil ledünke rahmetev ve heyyi' lena min emrina raşeda
(11) Fe darabna ala azanihim fil kehfi sinine adeda
(12) Sümme beasnahüm li na'leme eyyül hizbeyni ahsa lima lebisu emeda
(13) Nahnü nekussu aleyke nebeehüm bil hakk innehüm fityetün amenu bi rabbihim ve zidnahüm hüda
(14) Ve rabatna ala kulubihim iz kamu fe kalu rabbüna rabbüs semavati vel erdi len ned'uve min dunihi ilahel le kad kulna izen şetata
(15) Haülai kavmünettehazu min dunihi aliheh lev la ye'tune aleyhim bi sültanim beyyin fe men azlemü mimmeniftera alellahi keziba
(16) Ve izi'tezeltümuhüm ve ma ya'büdune illallahe fe'vu ilel kehfi yenşur leküm rabbüküm mir rahmetihi ve yüheyyi' leküm min emriküm mirfeka
(17) Ve teraş şemse iza taleat tezaveru an kehfihim zatel yemini ve iza ğarabet takriduhüm zateş şimali ve hüm fi fecvetim minh zalike min ayatillah mey yehdillahü fe hüvel mühted ve mey yudlil fe len tecide lehu veliyyem mürşida
(18) Ve tahsebühüm eykazav ve hüm rukudüv ve nükallibühüm zatel yemini ve zateş şimali ve kelbühüm basitun ziraayhi bil vesiyd levit tala'te aleyhim le velleyte minhüm firarav ve le müli''e minhüm ru''a
(19) Ve kezalike beasnahüm li yetesaelu beynehüm kale kailüm minhüm kem lebistüm kalu lebisna yevmen ev ba'da yevm kalu rabbüküm a'lemü bi ma lebistüm feb'asu ehadeküm bi verikilüm hazihi ilel medineti fel yenzur eyyüha ezka taamen fel ye'tiküm bi rizkim minhü vel yetelattaf ve la yüş'iranne biküm ehada
(20) İnnehüm iy yazheru aleyküm yercümuküm ev yüiyduküm fi milletihim ve len tüflihu izen ebeda
(21) Ve kezalike a'serna aleyhim li ya'lemu enne va'dellahi hakkuv ve ennes saate la raybe fiha iz yetenazeune beynehüm emrahüm fe kalübnu aleyhim bünyana rabbühüm a'lemü bihim kalellezine ğalebu ala emrihim le nettehizenne aleyhim mescida
(22) Se yekulune selasetür rabiuhüm kelbühüm ve yekulune hamsetün sadisühüm kelbühüm racmem bil ğayb ve yekulune seb'atüv ve saminühüm kelbühüm kur rabbi a'lemü bi iddetihim ma ya'lemühüm illa kalilün fe la tümari fihim illa miraen zahirav ve la testefti fihim minhüm ehada
(23) Ve la tekulenne li şey'in inni failün zalike ğada
(24) İlla ey yeşaellahü vezkür rabbeke iza nesite ve kul asa ey yehdiyeni rabbi li akrabe min haza raşeda
(25) Ve lebisu fi kehfihim selase mietin sinine vazdadu tis'a
(26) Kulillahü a'lemü bima lebisu lehu ğaybüs semavati vel ard ebsir bihi ve esmi' ma lehüm min dunihi miv veliyyiv ve la yüşrikü fi hukmihi ehada
(27) Vetlü ma uhiye ileyke min kitabi rabbik la mübeddile li kelimatihi ve len tecide min dunihi mültehada
(28) Vasbir nefseke meallezine yed'une rabbehüm bil ğadati vel aşiyyi yüridune vechehu ve la ta'dü aynake anhüm türidü zinetel hayatid dünya ve la tüti' men ağfelna kalbehu an zikrina vettebea hevahü ve kane emruhu füruta
(29) Ve kulil hakku mir rabbiküm fe men şae fel yü'miv ve men şae fel yekfür inna a'tedna liz zalimine naran ehata bihim süradikuha ve iy yesteğiysu yüğasu bi mani kel mühli yeşvil vücuh bi'seş şerab ve saet mürtefeka
(30) İnnellezine amenu ve amilus salihati inna la nüdiy'u ecra men ahsene amela
(31) Ülaike lehüm cennatü adnin tecri min tahtihimül enharu yühallevne fiha min esavira min zehebiiv ve yelbesune siyaben hudram min sündüsiv ve istebrakim müttekiine fiha alel eraik ni'mes sevab ve hasünet mürtefeka
(32) Vadrib lehüm meseler racüleyni min a'nabiv ve hafefnahüma bi nahliv ve cealna beynehüma zer'a
(33) Kiltel cenneteyni atet üküleha ve lem tazlim minhü şey'ev ve feccerna hilalehüma nehara
(34) Ve kane lehu semer fe kale li sahibihi ve hüve yühaviruhu ene ekseru minke malev ve eazzü nefera
(35) Ve dehale cennetehu ve hüve zalimül li nefsih kale ma ezunnü en tebide hazihi ebeda
(36) Ve ma ezunnüs saate kaimetev ve leir rudidtü ila rabbi le ecidenne hayram minha münkaleba
(37) Kale lehu sahibühu ve hüve yühavirruhu e keferte billezi halekake min türabin sümme min nutfetin sümme sevvake racüla
(38) Lakinne hüvellahü rabbi ve la üşrikü bi rabbi ehada
(39) Ve lev la iz dehalte cenneteke kulte ma şaellahü la kuvvete illa billah in terani ene ekalle minke malev ve veleda
(40) Fe asa rabbi ey yü'tiyeni hayram min cennetike ve yursile aleyha husbanem mines semai fe tusbiha saiyden zeleka
(41) Ev yusbiha maüha ğavran fe len testetiy'a lehu taleba
(42) Ve ühiyta bi semerihi fe asbeha yükallibü keffeyhi ala ma enfeka fiha ve hiye haviyetün ala uruşiha ve yekulü ya leyteni lem üşrik bi rabbi ehada
(43) Ve lem tekül lehu fietüy yensurunehu min dunillahi ve ma kane müntesira
(44) Hünalikel velayetü lillahil hakk hüve hayrun sevabev ve hayrun ikba
(45) Vadrib lehüm meselel hayatid dünya ke main enzelnahü mines semai fahteleta bihi nebatül erdi fe asbeha heşimen tezruhür riyah ve kanellahü ala külli şey'im muktedira
(46) Elmalü vel benune zinetül hayatid dünya vel bakiyatüs salihatü hayrun inde rabbike sevabev ve hayrun emela
(47) Ve yevme nüseyyirul cibale ve teral erda barizetev ve hasernahüm fe lem nüğadir minhüm ehada
(48) Ve uridu ala rabbike saffa le kad ci'tümuna kema halaknaküm evvele merratim bel zeamtüm ellen nec'ale leküm mev'ida
(49) Ve vüdial kitabü fe teral mücrimine müşfikiyne mimma fihi ve yekulune ya veyletena mali hazel kitabi la yüğadiru sağiyratev ve la kebiraten illa ahsaha ve vecedu ma amilu hadira ve la yazlimü rabbüke ehada
(50) Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblis kane minel cinni fe feseka an emri rabbih e fe tettehizunehu ve züriyyetehu evliyae min duni ve hüm leküm adüvv bi'se liz zalimine bedela
(51) Ma eşhedtühüm halkas semavati vel erdi ve la halka enfüsihim ve ma küntü müttehizel müdilline aduda
(52) Ve yevme yekulü nadu şürakaiyellezine zeamtüm fe deavhüm fe lem yestecibu lehüm ve cealna beynehüm mevbika
(53) Verael mücrimunen nara fe zannu ennehüm müvakiuha ve lem yecidu anha masrifa
(54) Ve le kad sarrafna fi hazel kur'ani lin nasi min külli mesel ve kanel insanü eksera şey'in cedela
(55) Ve ma menean nase ey yü'minu iz caehümül hüda ve yestağfiru rabbehüm illa en te'tiyehüm sünnetül evveline ev ye'tiyehümül azabü kubüla
(56) Ve ma nürsilül mürseline illa mübeşşirine ve münzirin ve yücadilüllezine kefeu bil batili li yüdhidu bihil hakka vettehazu ayati ve ma ünziru hüzüva
(57) Ve men azlemü mimmen zükkira bi ayati rabbihi fe a'rada anha ve nesiye ma kaddemet yedah inna cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhü ve fi azanihim vakra ve in ted'uhüm ilel hüda fe ley yehtedu izen ebeda
(58) Ve rabbükel ğafuru zür rahmeh lev yüahizühüm bi ma kesebu le accele lehümül azab bel lehüm mev'idül ley yecidu min dunihi mev'ila
(59) Ve tilkel kura ehleknahüm lemma zalemu ve cealna li mehlikihim mev'ida
(60) Ve iz kale musa li fetahü la ebrahu hatta eblüğa mecmeal bahrayni ev emdiye hukuba
(61) Felemma beleğa mecmea beynihima nesiya hutehüma fettehaze zebilehu fil bahri seraba
(62) Felemma caveza kaleli fetahü atina ğadaena le kad lekiyna min seferina haza nesaba
(63) Kale eraeyte iz eveyna iles sahrati fe inni nesitül hute ve ma ensanihü illeş şeytanü en ezkürah vettehaze sebilehu fil bahri aceba
(64) Kale zalike ma künna nebği fertedda ala asarihima kasasa
(65) Fe veceda abdem min ibadina ateynahü rahmetem min indina ateynahü rahmetem min indina ve allemnahü mil ledünna ilma
(66) Kale lehu musa hel ettebiuke ala en tüallimeni mimma ullimte ruşda
(67) Kale inneke len testetiy'a meiye sabra
(68) Ve keyfe tasbiru ala ma lem tühit bihi hubra
(69) Kale setecidüni in şaellahü sabirav ve la a'siy leke emra
(70) Kale fe initteba'teni fe la tes'elni an şey'in hatta uhdise leke minhü zikra
(71) Fentaleka hatta iza rakiba fis sefineti harakaha kale eharakteha li tüğrika ehleha le kad ci'te şey'en imra
(72) Kale e lem e kul inneke len testetiy'a meiye sabra
(73) Kale la tüahizni bima nesitü ve la türhikni min emri usra
(74) Fentaleka hatta iza lekiya ğulamen fe katellehu kale e katelte nefsen zekiyyetem bi ğayri nefs le kad ci'te şey'en nükra
(75) Kale elem e kul leke inneke len testetiy'a meiye sabra
(76) Kale in seeltüke an şey'im ba'deha fe la tüsahibni kad belağte mil ledünni uzra
(77) Fentaleka hatta iza eteya ehle karyetinistet'ama ehleha fe ebev ey yüdayyifuhüma fe veceda fiha cidaray yüridü ey yenkadda fe ekameh kale lev şi'te lettehazte aleyhi ecra
(78) Kale haza firaku beyni ve beynik se ünebbiüke bi te'vili ma lem testeti' aleyhi sabra
(79) Emmes sefinetü fe kanet li mesakine ya'melune fil bahri fe eradtü en eiybeha ve kane veraehüm meliküy ye'huzü külle sefinetin ğasba
(80) Ve emmel ğulamü fekane ebevahü mü'mineyni fe haşina ey yürhikahüma tuğyanev ve küfra
(81) Fe eradna ey yübdilehüma rabbühüma hayram minhü zekatev ve akrabe ruhma
(82) Ve emmel cidaru fe kane li ğulameyni yetimeyni fil medineti ve kane tahtehu kenzül lehüma ve kane ebuhüma saliha fe erade rabbüke ey yeblüğa eşüddehüma ve yestahrica kenzehüma rahmetem mir rabbik ve ma fealtühu an emri zalike te'vilü ma lem testi' aleyhi sabra
(83) Ve yes'eluneke an zil karneyn kul seetlu aleyküm minhü zikra
(84) İnna mekkenna lehu fil erdi ve ateynahü min külli şey'in sebeba
(85) Fe etbea sebeba
(86) Hatta iza belağa mağribeş şemsi vecedeha tağrubü fi aynin hamietiv ve vecede indeha kavma kulna yazel karneyni imma en tüazzibe ve imma en tettehize fihim husna
(87) Kale emma men zaleme fe sevfe nüazzibühu sümme yüraddü ila rabbihi fe yüazzibühu azaben nükra
(88) Ve emma men amene ve amile salihan fe lehu cezaenil husna ve senekulü lehu min emrina yüsra
(89) Sümme etbea sebeba
(90) Hatta iza belağa matliaş şemsi vecedeha tatlüu ala kavmil lem nec'al lehüm min duniha sitra
(91) Kezalik ve kad ehatna bima ledeyhi hubra
(92) Sümme etbea sebeba
(93) Hatta iza belağa beynes seddeyni vecede min dunihima kavmel la yekadune yefkahune kavla
(94) Kalu ya zel karneyni inne ye'cuce ve me'cuce müfsidune fil erdi fe hel nec'alü leke harcen ala en tec'ale beynena ve beynehüm sedda
(95) Kale ma mekkenni fihi rabbi hayrun fe eiynuni bi kuvvetin ec'al beyneküm ve beynehüm redma
(96) Atuni züberal hadid hatta iza sava beynes sadafeyni kalenfühu hatta iza cealehu naran kale atuni üfriğ aleyhi kidra
(97) Femestau ey yazheruhü ve mestetau lehu nakba
(98) Kale haza rahmetüm mir rabbi fe iza cae va'dü rabbi cealehu dekka' ve kane va'dü rabbi hakka
(99) Ve terakna ba'dahüm yevmeiziy yemucü fi ba'div ve nüfiha fis suri fe cema'nahüm cem'a
(100) Ve aradna cehenneme yevmeizil lil kafirine arda
(101) Ellezine kanet a'yünühüm fi ğitain an zikri ve kanu la yestetiy'une sem'a
(102) E fe hasibellezine keferu ey yettehizu ibadi min duni evliya' inna a'tedna cehenneme lil kafirinenüzüla
(103) Kul hel nünebbiüküm bil ahserine a'mala
(104) Ellezine dalle sa'yühüm fil hayatid dünya ve hüm yahsebune ennehüm yuhsinune sun'a
(105) Ülaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve likaihi fe habitat a'malühüm fe la nükiymü lehüm yevmel kiyameti vezna
(106) Zalike cezaühüm cehennemü bima keferu vettehazu ayati ve rusüli hüzüve
(107) İnnellezine amenu ve amilus salihati kanet lehüm cennatül firdevsi nüzüla
(108) Halidine fiha la yebğune anha hivela
(109) Kul lev kanel bahru midadel li kelimati rabi le nefidel bahru kable en tenfede kelimatü rabbi ve lev ci'na bi mislihi mededa
(110) Kul innema ene beşerum mislüküm yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv vahid fe men kane yercu likae rabbihi felya'mel amelen salihav ve la yüşrik bi ibadeti rabbihi ehada