MERYEM SURESİ

(1) Kef ha ya ayn sad
(2) Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya
(3) İz nada rabbehu nidaen hafiyya
(4) Kale rabbi inni vehenel azmü minni veştealer ra'sü şeybev ve lem eküm bi düaike rabbi şekiyya
(5) Ve inni hiftül mevaliye miv verai ve kanetimraeti akiran feheb li mil ledünke veliyya
(6) Yerisüni ve yerisü min ali ya'kube vec'alhü rabbi radiyya
(7) Ya zekeriyya inna nübeşşiruke bi ğulaminismühu yahya lem nec'al lehu min kablü semiyya
(8) Kale rabbi enna yekunü li ğulamüv ve kanetimraeti akirav ve kad belağtü minel kiberi itiyya
(9) Kale kezalik kale rabbüke hüve aleyye heyyinüv ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey'a
(10) Kale rabbic'al li ayeh kale ayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya
(11) Fe harace ala kavmihi minel mihrabi fe evha ileyhim en sebbihu bükratev ve aşiyya
(12) Ya yahya huzil kitabe bi kuvveh ve ateynahül hukme abiyya
(13) Ve hananem mil ledünna ve zekah ve kane tekiyya
(14) Ve berram bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asiyya
(15) Ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme yemutü ve yevme yüb'asü hayya
(16) Vezkür fil kitabi meryem izintebezet min ehliha mekanen şerkiyya
(17) Fettehazet min dunihim hicaben fe erselna ileyha ruhana fe temessele leha beşaren seviyya
(18) Kalet inni euzü bir rahmani minke in künte tekiyya
(19) Kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki ğulamen zekiyya
(20) Kalet enna yekunü li ğulamüv ve lem yemsesni beşeruv ve lem ekü beğiyya
(21) Kale kezalik kale rabbüki hüve aleyye heyyin ve li nec'alehu ayetel linnasi ve rahmetem minna ve kane emram makdiyya
(22) Fe hamelethü fentebezet bihi mekanen kasiyya
(23) Fe ecaehel mehadu ila ciz'in nahleh kaletya leyteni mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya
(24) Fe nadaha min tahtiha ella tahzeni kad ceale rabbüki tahteki seriyya
(25) Ve hüzzi ileyki bi ciz'in nahleti tüsakit aleyki rutaben ceniyya
(26) Fe küli veşrabi ve karri ayna fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kuli inni nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya
(27) Fe etet bihi kavmeha tahmilüh kalu ya meryemü le kad ci'ti şey'en feryya
(28) Ya uhte harune ma kane ebukimrae sev'iv ve ma kanet ümmüki beğiyya
(29) Fe eşarat ileyhi kalu keyfe nükelimü men kane fil mehdi sabiyya
(30) Kale inni abdüllahi ataniyel kitabe ve cealeni nebiyya
(31) Ve cealeni mübaraken eyne ma küntü ve evsani bis salati vez zekati ma dümtü hayya
(32) Ve berram bi valideti ve lem yec'alni cebbaran şekiyya
(33) Vesselamü aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü ve yevme üb'asü hayya
(34) Zalike iysebnü meryem kavlel hakkillezi fihi yemterun
(35) Ma kane lillahi ey yettehize miv veledin sübhaneh iza kada emran fe innema yekulü lehu küm fe yekun
(36) Ve innellahe rabbi ve rabbüküm fa'büduh haza siratum müstekiym
(37) Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezine keferu mim meşhedi yevmin aziym
(38) Esmi'bihim ve ebsir yevme ye'tunena lakiniz zalimunel yevme fi dalalim mübin
(39) Ve enzirhüm yevmel hasrati iz kudiyel emr ve hüm fi ğafletiv ve hüm la yü'minun
(40) İnna nahnü nerisül erda ve men aleyha ve ileyna yürceun
(41) Vezkür fil kitabi ibrahim innehu kane siddikan nebiyya
(42) İz kale li ebihi ya ebeti lime ta'büdü ma la yesmeu ve la yübsiru ve la yuğni anke şey'a
(43) Ya ebeti inni kad caeni minel ilmi ma lem ye'tike fettebi'ni ehdike siratan seviyya
(44) Ya ebeti la ta'büdiş şeytan inneş şeytane kane lir rahmani asiyya
(45) Ya ebeti nini ehafü ey yemesseke azabüm miner rahmani fe tekune liş şeytani veliyya
(46) Kale erağibün ente an aliheti ya ibrahim leil lem tentehi le ercümenneke vehcürni meliyya
(47) Kale selamün aleyk se estağfiru leke rabbi innehu kane bi hafiyya
(48) Ve a'tezilüküm ve ma ted'une min dunillahi ve ed'u rabbi asa ella ekune bi düai rabbi şekiyya
(49) Felemma'tezelehüm ve ma ya'büdune min dunillahi vehebna lehu ishaka ve ya'kub ve küllen cealna nebiyya
(50) Ve vehebna lehüm mir rahmetina ve cealna lehüm lisane sidkin aliyya
(51) Vezkür fil kitabi musa innehu kane muhlesav ve kane rasulen nebiyya
(52) Ve nadeynahü min canibit turil eymeni ve karrabnahü neciyya
(53) Ve vehebna lehu mir rahmetina ehahü harune nebiyya
(54) Vezkür fil kitabi ismaiyle innehu kane sadikal va'di ve kane rasulen nebiyya
(55) Ve kane ye'müru ehlehu bis salati vez zekati ve kane inde rabbihi merdiyya
(56) Vezkür fil kitabi idrise innehu kane siddikan nebiyya
(57) Ve rafa'nahü mekanen aliyya
(58) Ülaikellezine en'amellahü aleyhim minen nebiyyine min zürriyyeti ademe ve mimmen hamelna mea nuhiv ve min zürriyyeti ibrahime ve israile ve mimmen hedeyna vectebeyna iza tütla aleyhim ayatür rahmani harru süccedev ve bükiyya
(59) Fe halefe mim ba'dihim halfün edaus salate yettebeuş şehevati fe sevfe yelkavne ğayya
(60) İlla men tabe ve amene ve amile salihan fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune şey'a
(61) Cennati adninilleti veader rahmanü ibadehu bil ğayb innehu kane va'dühu me'tiyya
(62) La yesmeune fiha bükratev ve aşiyya
(63) Tilkel cennetülleti nurisü min ibadina men kane tekiyya
(64) Ve ma netezzelü illa bi emri rabbik lehu ma beyne eydina ve ma halfena ve ma beyne zalik ve ma kane rabbüke nesiyya (58. Ayet secde ayetidir.)
(65) Rabbüs semavati vel erdi ve ma beynehüma fa'büdhü vastabir li ibadetih hel ta'lemü lehu semiyya
(66) Ve yekulül insanü e iza ma mittü le sevfe uhracü hayya
(67) E ve la yezkürul insanü enna halaknahü min kablü ve lem yekü şey'a
(68) Fe ve rabbike le nahşürannehüm veş şeyatiyne sümme le nuhdirannehüm havle cehenneme cisiyya
(69) Sümme lenenzianne min külli şiatin eyyühüm eşeddü aler rahmani itiyya
(70) Sümme le nahnü a'lemü billezine hüm evla biha siliyya
(71) Ve im minküm illa varidüha kane ala kabbike hatmem makdiyya
(72) Sümme nüneccillezinet tekav ve nezeruz zalimine fiha cisiyya
(73) Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezine keferu lillizine amenu eyyül ferikayni hayrum mekamev ve ahsenü nediyya
(74) Ve kem ehlekna kablehüm min karnin hüm ahsenü esasev ve ri'ya
(75) Kul men kane fid dalaleti felyemdüd lehür rahmanü medda hatta iza raev ma yuadune immel azabe ve immes saah fe seya'lemune men hüve şerrum mekanev ve ad'afü cünda
(76) Ve yezidüllahüllezinehtedev hüda vel bakiyatüs salihatü hayrun inde rabbike sevabev ve hayrum meradda
(77) E fe raeytellezi kefera bi ayatina ve kale leuteyenne malev ve veleda
(78) Ettaleal ğaybe emittehaze inder rahmani ahda
(79) Kella senektübü ma yekulü ve nemüddü lehu minel azabi medda
(80) Ve nerisühu ma yekulü ve ye'tina ferda
(81) Vettehazu min dunillahi alihetel li yekunu lehüm izza
(82) Kella seyekfürune bi ibadetihim ve yekunune aleyhim didda
(83) E lem tera enna erselneş şeyatiyne alel kafirine teüzzühüm ezza
(84) Fe la ta'cel aleyhim innema neuddülehüm adda
(85) Yevme nahşürul müttekiyne iler rahmani vefda
(86) Ve nesukul mücrimine ila cehenneme virda
(87) La yemlikuneş şefaate illa menttehaze inder rahmani ahda
(88) Ve kalittehazer rahmanü veleda
(89) Le kad ci'tüm şey'en idda
(90) Tekadüs semavatü yetefettarne minhü ve tenşekkul erdu ve tehirrul cibalü hedda
(91) En deav lirrahmani veleda
(92) Ve ma yembeğiy lir rahmani ey yettehize veleda
(93) İn küllü men fis semavate vel erdi illa atir rahmani abda
(94) Le kad ahsahüm ve addehüm adda
(95) Ve küllühüm atihi yevmel kiyameti ferda
(96) İnnellezine amenu ve amilus salihati se yec'alü lehümür rahmanu vüdda
(97) Fe innema yessernahü bi lisanike li tübeşşira bihil müttekiyne ve tünzira bihi kavmel lüdda
(98) Ve kem ehlekna kablehüm min karn hel tühussü minhüm min ehadin ev temeu lehüm rikza