TÂHÂ SURESİ

(1) Taha
(2) Ma enzelna aleykel kur'ane li teşka
(3) İlla tezkiratel limey yahşa
(4) Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula
(5) Errahmanü alel arşisteva
(6) Lehu ma fis semavati ve ma fil erdi ve ma beynehüma ve ma tahtes sera
(7) Ve in techer bil kavli fe innehu ya'lemüs sirra ve ahfa
(8) Allahü la ilahe illa hu lehül esmaül husna
(9) Ve hel etake hadiysü musa
(10) İz raa naran fe kale li ehlihimküsu inni anestü naral lealli atiküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda
(11) Felemma etaha nudiye ya musa
(12) İnni ene rabbüke fahla' na'leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva
(13) Ve enahtertüke festemi' lima yuha
(14) İnneni enallahü la ilahe illa ene fa'büdni ve ekimis salate li zikri
(15) İnnes saate atiyetün ekadü uhfiha li tücza küllü nefsim bi ma tes'a
(16) Fe la yesuddenneke anha mel la yü'minü biha vettebea hevahü fe terda
(17) Ve ma tilke bi yeminike ya musa
(18) Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü biha ala ğanemi ve liye fiha mearibü uhra
(19) Kale elkiha ya musa
(20) Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes'a
(21) Kale huzha ve la tehaf se nüiydüha siratehel ula
(22) Vadmün yedeke ila cenahike tahrüc beydae min ğayri suin ayeten uhra
(23) Li nüriyeke min ayatinel kübra
(24) İzheb ila fir'avne innehu tağa
(25) Kale rabbişrah li sadri
(26) Ve yessir li emri
(27) Vahlül ukdetem mil lisani
(28) Yefkahu kavli
(29) Vec'al li veziram min ehli
(30) Harune ehiy
(31) Üşdüd bihi ezri
(32) Ve eşrikhü fi emri
(33) Key nüsebbihake kesira
(34) Ve nezkürake kesira
(35) İnneke künte bina besiyra
(36) Kale kad ütiyte sü'leke ya musa
(37) Ve lekad menenna aleyke merraten uhra
(38) İz evhayna ila ümmike ma yuha
(39) Enikzi fihi fit tabuti fakzi fihi fil yemmi fel yülkihil yemnü bis sahili ye'huzhü adüvvül li ve adüvvül leh ve elkaytü aleyke mehabbetem minni ve li tusnea ala ayni
(40) İz temşi uhtüke fe raca'nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzen ve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake fütunen fe lebiste sinine fi ehli medyene sümme ci'te ala kaderiy ya musa
(41) Vastana'tüke li nefsi
(42) İzheb ente ve ehuke bi ayati ve la teniya fi zikri
(43) İzheba ila fir'avne innehu tağa
(44) Fe kula lehu kevlel leyyinel leallehu yetezekkeru ev yahşa
(45) Kala rabbena innena nehafü ey yefruta aleyna ev ey yatğa
(46) Kale la tehafa inneni meaküma esmeu ve era
(47) Fe'tiyahü fe kula inna rasula rabbike fe ersel meana beni israile ve la tüazzibhüm kad ci'nake bi ayetim mir rabbik vesselamü ala menittebeal hüda
(48) İnna kad uhiye ileyna ennel azabe ala men kezzebe ve tevella
(49) Kale fe mer rabbüküma ya musa
(50) Kale rabbünellezi a'ta külle şey'in halkahu sümme heda
(51) Kale fema balül kurunil ula
(52) Kale ilmüha inde rabbi fi kitab la yedillü rabbi ve la yensa
(53) Ellezi ceale lekümül erda mehdev ve selek leküm fiha sübülev ve enzele mines semai maa fe ahracna bihi ezvacem min nebatin şetta
(54) Külu ver'av en'ameküm inne fi zalike le ayatil li ülin nüha
(55) Minha halaknaküm ve fiha nüiydüküm ve minha nuhricüküm taraten uhra
(56) Ve lekad eraynahü ayatina külleha fe kezzebe ve eba
(57) Kale ec'tena li tuhricena min erdina bi sihrike ya musa
(58) Fe le ne'tiyenneke bi sihrim mislihi fec'al beynena ve belneke mev'idel la nuhlifühu nahnü ve la ente mekanen süva
(59) Kale mev'idüküm yevmüz zinet ve ey yuhşeran nasü duha
(60) Fe tevella fir'avnü fe cemea keydehu sümme eta
(61) Kale lehüm musa veyleküm la tefteru alellahi keziben fe yüshiteküm bi azab ve kad habe meniftera
(62) Fe tenazeu emrahüm beynehüm ve eserrun necva
(63) Kalu in hazani le sahirani yüridani ey yuhricaküm min erdiküm bi sihrihima ve yezheba bi tarikatikümül müsla
(64) Fe ecmiu keydeküm sümme'tu saffa ve kad eflehal yevme menista'la
(65) Kalu ya musa imma en tülkiye ve imma en nekune evvele men elka
(66) Kale bel elku fe iza hibalühüm ve isiyyühüm yühayyehü ileyhi min sihrihim enneha tes'a
(67) Fe evcese fi nefsihi hiyfetem musa
(68) Kulna la tehaf inneke entel a'la
(69) Ve elki ma fi yeminike telkaf ma saneu innema saneu keydü sahir ve la yüflihus sahirü haysü eta
(70) Fe ülkiyes seharatü sücceden kalu amenna bi rabbi harune ve musa
(71) Kale amentüm lehu kable en azene leküm innehu le kebirukümüllezi allemekümüs sihr fe le ükattianne eydiyeküm ve ercüleküm min hilafiv ve le üsallibenneküm fi cüzuin nahli ve le ta'lemünne eyyüna eşeddü azabev ve ebka
(72) Kalu len nü'sirake ala ma caena minel beyyinati vellazi fetarana fakdi ma ente kad innema takdiy hazihil hayated dünya
(73) İnna amenna bi rabbina li yağfira lena hatayana ve ma ekrahtena aleyhi mines sihr vallahü hayruv ve ebka
(74) İnnehu mey ye'ti rabbehu mürimen fe inne lehu cehennem la yemutü fiha ve la yahya
(75) Ve mey ye'tihi mü'minen kad amiles salihati fe ülaike lehümüd deracatül ula
(76) Cennatü adnin tecri min tahtihel enharu halidine fiha ve zalyike cezaü men tezekka
(77) Ve lekad evhayna ila musa en esri bi ibadi fadrib lehüm tarikan fil bahri yebesa la tehafü derakev ve la tahşa
(78) Fe etbeahüm fir'avnü bi cünudihi fe ğaşiyehüm minel yemmi ma ğaşiyehüm
(79) Ve edalle fir'avnü kavmehu ve ma heda
(80) Ya beni israile kad enceynaküm min adüvviküm ve vaadnaküm canibet turil eymene ve nezzelna aleykümül menne ves selva
(81) Külu min tayyibati ma razaknnaküm ve la tatğav fihi fe yehille aleyküm ğadabi ve mey yahlil aleyhi ğadabi fe kad heva
(82) Ve inni le ğaffarul limen tabe ve amene ve amile salihan sümmehteda
(83) Ve am a'celek an kavmike ya musa
(84) Kale hüm ülai ala eseri ve aciltü ileyke rabbi li terda
(85) Kale fe inna kad fetenna kavmeke mim ba'dike ve edallehümüs samiriyy
(86) Fe racea musa ila kavmihi ğadbane esifa kale ya kavmi elem yeidküm rabbüküm va'den hasena e fe tale aleykümül ahdü em eradtüm ey yehille aleyküm ğadabüm mir rabbiküm fe ahleftüm mev'idi
(87) Kalu ma ahlefna mev'ideke bi melkina velakinna hummilna evzaram min zinetil kavmi fe kazefnaha fe kezalike elkas samiriyy
(88) Fe ahrace lehüm iclen cesedel lehu huvarun fe kalu haza ilahüküm ve ilahü musa fe nesiy
(89) E fe la yeravne ella yarciu ileyhim kavlev ve la yemlikü lehüm darrav ve la nef'a
(90) Ve le kad kale lehüm harunü min kablü ya kavmi innema fütintüm bih ve inne rabbekümür rahmanü fettebiuni ve etiy'u emri
(91) Kalu len nebreha aleyhi akifine hatta yarcia ileyna musa
(92) Kale ya harunü ma meneake iz raeytehüm dallu
(93) Ella tettebian e fe esayte emri
(94) Kale yebneümme la te'huz bi lihyeti ve la bi ra'si inni haşitü en tekule ferrakte beyne beni israile ve lem terkub kavli
(95) Kale fe ma hatbüke ya samiriyy
(96) Kale besurtü bi ma lem yebsuru bihi fe kabadtü kabdatem min eserir rasuli fe nebeztüha ve kezalike sevvelet li nefsi
(97) Kale fezheb fe inne leke fil hayati en tekule la misase ve inne leke mev'idel len tuhlefeh venzur ila ilahikellezi zalte aleyhi akifale nüharrikannehu sümme le nensifennehu fil yemmi nesfa
(98) İnnema ilahükümüllahüllezi la ilahe illa hu vesia külle şey'in ilma
(99) Kezalike nekussu aleyke min embai ma kad sebak ve kad ateynake mil ledünna zikra
(100) Men a'rada anhü fe innehu yahmilü yevmel kiyameti vizra
(101) Halidine fih ve sae lehüm yevmel kiyameti himla
(102) Yevme yünfehu fis suri ve nahşürul mücrimine yevmeizin zürka
(103) Yetehafetune beynehüm il lebistüm illa aşra
(104) Nahnü a'lemü bima yekulune iz yekulü emselühüm tarikaten il lebistüm illa yevma
(105) Ve yes'eluneke anil cibali fe kul yensifüha rabbi nesfa
(106) Fe yezeruha kaan safsafa
(107) La tera fiha ivecev ve la emta
(108) Yevmeiziy yettebiuned daiye la ivece leh ve haşeatil asvatü lir rahmani fe la tesmeu illa hemsa
(109) Yevmeizil la tenfeuş şefaatü illa men ezine lehür rahmanü ve radiye lehu kavla
(110) Ya'lemü ma beyne eydihim ve ma halfehüm ve la yühiytune bihi ilma
(111) Ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum ve kad habe men hamele zulma
(112) Ve mey ya'mel mines salihüti ve hüve mü'minün fe la yehafü zulmev ve la hadma
(113) Ve kezalike enzelnahü kur'anen arabiyyev ve sarrafna fihi minel veiydi leallehüm yettekune ev yuhdisü lehüm zikra
(114) Fe teallellahül melikül hakk ve la ta'cel bil kur'ani min kabli ey yukda ileyke vahyühu ve kur rabbi zidni ilma
(115) Ve lekad ahidna ila ademe min kablü fe nesiye ve lem necid lehu azma
(116) Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblis eba
(117) Fe kulna ya ademü inne haza adüvvül leke ve li zevcike fe la yuhricenneküma minel cenneti fe teşka
(118) İnne leke ella tecua fiha ve la ta'ra
(119) Ve enneke la tazmeü fiha ve la tadha
(120) Fe vesvese ileyhiş şeytanü kale ya ademü hel edüllüke ala şeceratil huldi ve mülkil la yebla
(121) Fe ekela minha fe bedet lehüma sev'atühüma ve tafika yahsifani aleyhima miv verakil cenneti ve asa ademü rabbehu fe ğava
(122) Sümmectebahü rabbühu fe tabe aleyhi ve heda
(123) Kelehbita minha cemiam ba'duküm li ba'din adüvv fe imma ye'tiyenneküm minni hüden fe menittebea hüdaye fe la yedillü ve la yeşka
(124) Ve men a'rada an zikri fe innel lehu meiyşeten dankev ve nahşüruhu yevmel kiyameti a'ma
(125) Kale rabbi lime haşerteni a'ma ve kad küntü besiyra
(126) Kale kezalike etetke ayatüna fe nesiteha ve kezalikel yevme tünsa
(127) Ve kezalike neczi men esrafe ve lem yü'mim bi ayati rabbih ve le azabül ahirati eşeddü ve ebka
(128) E fe lem yehdi lehüm kem ehleknü kablehüm minel kuruni yemşune fi mesakinihim inne fi zalike le ayatil li ülin nüha
(129) Velev la kelimetün sebekat mir rabbike le kane lizamev ve ecelüm müsemma
(130) Fasbir ala ma yekulune ve sebbih bi hamdi rabbike kable tuluiş şemsi ve kable ğurubiha ve min anail leyli fe sebbih ve atrafen nehari lealleke terda
(131) Ve la temüddenne aynelke ila ma metta'na bihi ezvacem minhüm zehratel hayatid dünya li neftinehüm fih ve rizku rabbike hayrun ve beka
(132) Ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha la nes'elüke rizka nahnü nerzükuk vel akibetü lit takva
(133) Ve kalu lev la ye'tiyna bi ayetim mir rabbih e ve lem te'tihim beyyinetü ma fis suhufil ula
(134) Ve lev enna ehleknahüm bi azabim min kablihi le kalu rabbena lev la erselte ileyna rasulen fe nettebia ayatike min kabli en nezille ve nahza
(135) Kul küllüm müterabbisun fe terabbesu fe se ta'lemune men ashabüs siratis seviyyi ve menihteda