ENBİYÂ SURESİ

(1) İkterabe lin nasi hisabühüm ve hüm fi ğafletim mu'ridun
(2) Ma ye'tihim min zikrim mir rabbihim muhdesin illestemeuhü ve hüm yel'abun
(3) Lahiyeten kulubühüm ve eserrun necvellezine zalemu hel haza illa beşerum mislüküm e fete'tunes sihra ve entüm tübsirun
(4) Kale rabbi ya'lemül kavle fis semai vel erdi ve hüves semiul alim
(5) Bel kalu adğasü ahlamim belifterahü bel hüve şair felye'tina bi ayetin kema ürsilel evvelun
(6) Ma amenet kablehüm min karyetin ehleknaha e fe hüm yü'minun
(7) Ve ma erselna kableke illa ricalen nuhiy ileyhim fes'elu ehlez zikri in küntüm la ta'lemun
(8) Ve ma cealnahüm cesedel la ye'külunet taame ve ma kanu halidin
(9) Sümme sadaknahümül va&'de fe enceynahüm ve men neşaü ve ehleknel müsrifin
(10) Le kad enzelna ileyküm kitkaben fihi zikruküm e fe la ta'kilun
(11) Ve kem kasamna min karyetin kanet zalimetev ve enşe'na ba'deha kavmen aharin
(12) Felemma ehassu be'sena izahüm minha yerküdun
(13) La terküdu varciu ila ma ütriftüm fihi ve mesakiniküm lealleküm tüs'elun
(14) Kalu ya veylena inna künna zalimin
(15) Fe ma zalet tilke da'vahüm hatta cealnahüm hasiyden haidin
(16) Ve ma halaknes semae vel erda ve ma beynehüma laibin
(17) Lev eradna en nettehize lehvel lettehaznahü mil ledünna in künna failin
(18) Bel nakzifü bil hakki alel batili fe yedmeğuhu fe iza hüve zahik ve lekümül veylü mimma tesifun
(19) Ve lehu men fis semavati vel ard ve men indehu la yestekbirune an ibadetihi ve la yestahsirun
(20) Yüsebbihunelleyle ven nehara la yeftürun
(21) Emittehazu alihetem minel erdi hüm yünşirun
(22) Lev kane fihima alihetün ilellahü lefesedeta fe sübhanellahi rabbil arşi amma yasifun
(23) La yüs'elü amma yef'alü ve hüm yüs'elun
(24) Emittehazu min dunihi aliheh kul hatu bürhanekümv haza zikru mem meiye ve zikru men kabli bel ekseruhüm la ya'lemunel hakka fehüm mu'ridun
(25) Ve ma erselna min kablike mir rasulin illa nuhiy ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa'düdun
(26) Ve kalüttehazer rahmanü veleden sübhaneh bel ibadüm mükramun
(27) La yesbikunehu bil kavli ve hüm bi emrihi ya'melun
(28) Ya'lemü ma beyne eydihim ve ma halfehüm ve la yeşfeune illa li menirteda ve hüm min haşyetihi müşfikun
(29) Ve mey yekul minhüm inni ilahüm min dunihi fe zalike neczihi cehennem kezalike necziz zalimin
(30) E ve lem yerallezine keferu ennes semavati vel erda kaneta ratkan fe fetaknahüma ve cealna minel mai külle şey'in hayy e fe la yü'minun
(31) Ve cealna fiha ficacen sübülel leallehüm yehtedun
(32) Ve cealnes semae sakfem mahfusa ve hüm an ayatiha mu'ridun
(33) Ve hüvellezi halekal leyle ven nehara veş şemse vel kamer küllün fi felekiy yesbehun
(34) Ve ma cealna li beşerim min kablikel huld efeim mitte fehümül halidun
(35) Küllü nefsin zaikatül mevt ve nebluküm biş şerri vel hayri fitneh ve ileyna türceun
(36) Ve iza raakellezine keferu iy yettehizuneke illa hüzüva e hazellezi yezküru aliheteküm ve hüm bi zikrir rahmani hüm kafirun
(37) Hulikal insanü min acel se üriküm ayati fe la testa'cilun
(38) Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikiyn
(39) Lev ya'lemüllezine keferu hiyne la yeküffune av vücuhihimün nara ve la an zuhurihim ve la hüm yünsarun
(40) Bel te'tihim bağteten fe tebhetühüm fe la yestetiy'une raddeha ve la hüm yünzarun
(41) Ve le kadistühzie bi rusülim min kablike fe haka billezine sehiru minhüm ma kanu bihi yestehziun
(42) Kul mey yekleüküm bil leyli vne nehari miner rahmanv bel hüm an zikri rabbihim mu'ridun
(43) Em lehüm alihetün metneuhüm min dunina la yestetiy'une nasra enfüsihim ve la hüm minna yushabun
(44) Bel metta'na haülai ve abaehüm hatta tale aleyhimül umür e fela yeravne enna ne'til erda nenkusuha min atrafiha e fehümül ğalibun
(45) Kul innema ünziruküm bil vahyi ve la yesmeus summüd düae iza ma yünzerun
(46) Ve leim messethüm nefhatüm min azabi rabbike le yekulünne ya veylena inna künna zalimin
(47) Ve nedaul mevazinel kista li yevmil kiyameti fe la tuzlemü nefsün şey'a ve in kane miskale habbetim min hardelin eteyna biha ve kefa bina hasibin
(48) Ve le kad ateyna musa ve harunel fürkane ve diyaev ve zikral lil müttekiyn
(49) Ellezine yahşevne rabbehüm bil ğaybi ve hüm mines saati müşfikun
(50) Ve haza zikrum mübarakün enzelnah e fe entüm lehu münkirun
(51) Ve lekad ateyna ibrahime ruşdehu min kablü ve künna bihi alimin
(52) İz kale li ebihi ve kavmihi ma hazihit teemasilülleti entüm leha akifun
(53) Kau vecedna abaena leha abidin
(54) Kale le kad küntüm entüm ve abaüküm fi dalalim mübin
(55) Kalu ec'tena bil hakki em ente minel laibin
(56) Kale ber rabbüküm rabbüs semavati vel erdillezi fetarahünne ve ene ala zaliküm mineş şahidin
(57) Ve tellahi le ekidenne asnameküm ba'de en tüvlelu müdbirin
(58) Fe cealehüm cüzazen illa kebiral lehüm leallehüm ileyhi yarciun
(59) Kalu men feale haza bi alihetina innehu le minez zalimin
(60) Kalu semi'na fetey yezküruhüm yükalü lehu ibrahim
(61) Kalu fe'tu bihi ala a'yünin nasi leallehüm yeşhedun
(62) Kalu e ente fealte haza bialihetina ya ibrahim
(63) Kale bel fealehu kebiruhüm haza fes'eluhüm in kanu yentikun
(64) Fe raceu ila enfüsihim fe kalu inneküm entümüz zalimun
(65) Sümme nükisu ala ruusihim lekad alimte ma haülai yentikun
(66) Kale efeta'büdune min dunillahi ma la yenfeuküm şey'ev ve la yedurruküm
(67) Üffil leküm ve li ma ta'büdune min dunillah efela ta'kilun
(68) Kalu harrikuhü vensuru aliheteküm in küntüm failin
(69) Kulna ya naru kuni berdev ve selamen ala ibrahim
(70) Ve eradu bihi keyden fe cealnahümül ahserin
(71) Ve necceynahü ve lutan ilel erdilleti birakna fiha lil alemin
(72) Ve vehebna lehu ishak ve ya'kube nafileh ve küllen cealna salihiyn
(73) Ve cealna hüm eimmetey yehdune bi emrina ve evhayna ileyhim fi'lel hayrati ve ikames salati ve itaez zekah ve kanu lena abidin
(74) Ve lutan ateynahü hukmev ve ilmev ve necceynahü minel karyetilleti kanet ta'melül habis innehüm kanu kavme sev'in fasikiyn
(75) Ve edhalnahü fi rahmetina innehu mines salihiyn
(76) Ve nuhan iz nada min kablü festecebna lehu fenecceynahü ve ehlehu minel kerbil aziym
(77) Ve nasarnahü minel kavmillezine kezzebu bi ayatina innehüm kanu kavme sev'in fe ağraknahüm ecmeyin
(78) Ve davude ve süleymane iz yahkümani fil harsi iz nefeşet fihi ğanemül kavm ve künna li hukmihim şahidin
(79) Fe fehhemnaha süleyman ve küllen ateyna hukmev ve ilmev ve sehharna mea davudel cibale yüsebbihne vet tayr ve künna failin
(80) Ve allemnahü san'ate lebusil leküm li tuhsineküm mim be'siküm fe hel entüm şakirun
(81) Ve li süleymaner riha asifeten tecri bi emrihi ilel erdilleti barakna fiha ve künna bi külli şey'in alimin
(82) Ve mineş şeyatiyni mey yeğusune lehu ve ya'melune amelen dune zalik ve künna lehüm hafiziyn
(83) Ve eyyube iz nada rabbehu enni messeniyed durru ve ente erhamür rahimin
(84) Festecebna lehu fe keşefna ma bihi min durriv ve ateynahü ehlehu ve mislehüm meahüm rahmetem min indina ve zikra lil abidin
(85) Ve ismaiyle ve idrise ve zel kifl küllüm mines sabirin
(86) Ve edhalnahüm fi rahmetina innehüm mines salihiyn
(87) Ve zen nuni iz zehebe müğadiben fe zanne el len nakdira aleyhi fe nada fiz zulümati el la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin
(88) Festecebna lehu ve necceynahü minel ğamm ve kezalike nüncil mü'minin
(89) Ve zekeriyya iz nada rabbehu rabbi la tezerni fardev ve ente hayrul varisin
(90) Festecebna lehu ve vehebna lehu yahya ve aslahna lehu zevceh innehüm kanu yüsariune fil hayrati ve yed'unena rağabev ve raheba ve kanu lena haşiiyn
(91) Velleti ahsanet ferceha fe nefahna fiha mir ruhina ve cealnaha vebneha ayetel lil alemin
(92) İnne hazihi ümmetüküm ümmetev vahidetev ve ene rabbüküm fa'büdun
(93) Ve tekattau emrahüm beynehüm küllün ileyna raciun
(94) Fe mey ya'mel minas salihati ve hüve mü'minün fe la küfrane li sa'yih ve inna lehu katibun
(95) Ve haramün ala karyetin ehleknaha ennahüm la yarciun
(96) Hatta iza fütihat ye'cucü ve me'cucü ve hüm min külli hadebiy yensilun
(97) Vakterabel va'dül hakku fe iza hiye şahisatün ebsarullezine keferu ya veylena kad künna fi ğafletim min haza bel künna zalimin
(98) İnneküm ve ma ta'büdune min dunillahi hasabü cehennem entüm leha varidun
(99) Lev kane haülai alihetem ma veraduha ve küllün fiha halidun
(100) Lemüm fiha zefiruv ve hüm fiha la yesmeun
(101) İnnellezine sebekat lehüm minel husna ülaike anha müb'adun
(102) La yesmeune hasiseha ve hüm fi meştehet enfüsühüm halidun
(103) La yahzünülümül fezeul ekberu ve tetelekkahümül melaikeh haza yevmükümüllezi küntüm tuadun
(104) Yevme natvis semae ke tayyis sicililli lil kütüb kema bede'na evvele halkin nüiydüh va'den aleyna inna künna failin
(105) Ve le kad ketabna fiz zeburi mim ba'diz zikri ennel erda yerisüha ibadiyas salihun
(106) İnne fi haza le belağal li kavmil abidin
(107) Ve ma erselnake illa rahmetel lil alemin
(108) Kul innema yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv vahid fe hel entüm müslimun
(109) Fe in tevellev fe kul azentüküm ala seva' ve in edri e karibün em beiydüm ma tuadun
(110) İnnehu ya'lemü ma tektümun
(111) Ve in edri leallehu fitnetül leküm ve metaun ila hiyn
(112) Kale rabbihküm bil hakk ve rabbüner rahmanül müsteanü ala ma tesifu