HAC SURESİ

(1) Ya eyyühen nasütteku rabbeküm inne zelzeletes saati şey'ün aziym
(2) Yevme teravneha tezhelü küllü mürdiatin amma erdaat ve tedau küllü zati hamlin hamleha ve teran nase sükara ve ma hüm bi sükara ve lakinne azabellahi şedid
(3) Ve minen nasi mey yücadilü fillahi bi ğayri ilmiv ve yettebiu külle şeytanim merid
(4) Kütibe aleyhi ennehu men tevellahü fe ennehu yüdillühu ve yehdihi ila azabis seiyr
(5) Ya eyyühen nasü in küntüm fi raybim minel ba'si fe inna halaknaküm min türabin sümme min nutfetin sümme min alekatin sümme mim mudğatim muhallekativ ve ğayri muhallekatil li nübeyyine leküm ve nükirru fil erhami ma neşaü ila ecelim müsemmen sümme nuhricüküm tiflen sümme li teblüğu eşüddeküm ve minküm mey yüteveffa ve minküm mey yürüddü ila erzelil umüri li keyla ya'leme mim ba'di ilmin şey'a ve teral erda hamideten fe iza enzelna aleyhel maehtezzet ve rabet ve embetet min külli zevcim behic
(6) Zalike bi ennellahe hüvel hakku ve ennehu yuhyil mevta ve ennehu ala külli şey'in kadir
(7) Ve ennes saate atiyetül la raybe fiha ve ennellahe yeb'asü men fil kubur
(8) Ve minen nasi mey yücadilü fillahi bi ğayri ilmiv ve la hüdev ve la kitabim münir
(9) Saniye itfihi li yüdille an sebilillah lehu fid dünya hizyüv ve nüzikuhu yevmel kiyameti azabel hariyk
(10) Zalike bima kaddemet yedake ve ennellahe leyse bi zallamil lil abid
(11) Ve minen nasi mey ya'büdüllahe ala harf fe in esabehu hayrunitmeenne bih ve in esabethü fitnetüninkalebe ala vechihi hasirad dünya vel ahirah zalike hüvel husranül mübin
(12) Yed'u min dunillahi ma la yedurruhu ve ma la yenfeuh zalike hüved dalalül beiyd
(13) Yed'u le men darruhu akrabü min nef'ih lebi'sel mevla ve lebi'sel aşir
(14) İnnellahe yüdhilüllezine amenu ve amilus salihati cennatin tecri min tahtihel enhar innellahe yef'alü ma yürid
(15) Men kane yezunnü el ley yensurahüllahü fid dünya vel ahirati felyemdüd bi sebebin iles semai sümmelyakta' felyenzur hel yüzhibenne keydühu ma yeğiyz
(16) Ve kezalike enzelnahü ayatim beyyinativ ve ennellahe yehdi mey yürid
(17) İnnellezine amenu vellezine hadu ves sabiine ve nesara vel mecuse vellezine eşraku innellahe yefdilü beynehüm yevmel kiyameh innellahe ala külli şey'in şehid
(18) E lem tera ennellahe yescüdü lehu men fis semavati ve men fil erdi veş şemsü vel kameru ven nücumü vel cibalü veş şeceru ved devabbü ve kesirum minen nas ve kesirun hakka aleyhil azab ve mey yühinillahü fe ma lehu min mükrim innellahe yef'alü ma yeşa'
(19) Hazani hasmanihtesamü fi rabbihim fellezine keferu kuttiat lehüm siyabüm min nar yüsabbü min feki ruusihimül hamim
(20) Yusheru bihi ma fi bütunihim vel cülud
(21) Ve lehüm mekamiu min hadid
(22) Küllema eradu ey yahrucu minha min ğammin üiydu fiha ve zuku azabel hariyk
(23) İnnellahe yüdhilüllezine amenu ve amilus salihati cennatin tecri min tahtihel enharu yühallevne fiha min esavira min zehebiv ve lü'lüa ve libasühüm fiha harir(18. Ayet secde ayetidir.)
(24) Ve hüdu ilet tayyibi minel kavli ve hüdu ila siratil hamid
(25) İnnellezine keferu ve yesuddune an sebilillahi vel mescidil haramillezi cealnahü lin nasi sevaenil akifü fihi vel bad ve mey yürid fihi bi ilhadim bi zulmin nüzikhü min azabin elim
(26) Ve iz bevve'na li ibrahime mekanel beyti el la tüşrk bi şey'ev ve tahhir beytiye littaifine vel kaimine ver rukkeis sücud
(27) Ve ezzin fin nasi bil hacci ye'tuke ricalev ve ala külli damiriy ye'tine min külli feccin amiyk
(28) Li yeşhedu menafia lehüm ve yezkürüsmellahi fi eyyamim ma'lumatin ala ma razekahüm mim behimetil en'am fe külu minha ve at'imül baisel fekiyr
(29) Sümmelyakdu tefesehüm velyufu nüzurahüm velyettavvefu bil beytil atiyk
(30) Zalike ve mey yüazzim hurumatillahi fe hüve hayrul lehu inda rabbih ve ühillet lekümül en'amü illa ma yütla aleyküm fectenibür ricse minel evsani vectenibu kavlez zur
(31) Hunefae lillahi ğayra müşrikine bih ve mey yüşrik billahi fe keennema harra mines semai fe tahtafühüt tayru ev tehvi bihir rihu fi mekanin sehiyk
(32) Zalike ve mey yüazzim şeairallahi fe inneha min takvel kulub
(33) Leküm fiha menafiu ila ecelim müsemmen sümme mehillüha ilel beytil atiyk
(34) Ve li külli ümmetin cealna mensekel li yezkürüsmellahi ala ma razekahüm mim behimetil en'am fe ilahüküm ilahüv vahidün fe lehu eslimu ve beşşiril muhbitin
(35) Ellezine iza zükirallahü vecilet kulubühüm ves sabirine ala ma esabehüm vel mükiymis salati ve memma razaknahüm yünfikun
(36) Vel büdne cealnaha leküm min şeairillahi leküm fiha hayrun fezkürüsmellahi aleyha savaf fe iza vecebet cünubüha fe külu minha ve at'imül kania vel mu'terr kezalike sehharnaha leküm lealleküm teşkürun
(37) Ley yenalellahe lühumüha ve la dimaüha ve lakiy yenalühüt takva minküm kezalike sehharaha leküm li tükebbirullahe ala ma hedaküm ve beşşiril muhsinin
(38) İnnellahe yüdafiu anillezine amenu innellahe la yühibbü külle havvanin kefur
(39) Üzine lillezine yükatelune bi ennehüm zulimu ve innellahe ala nasrihim le kadir
(40) Ellezine uhricu min diyarihim bi ğayri hakkin illa ey yekulu rabbünellah ve lev la def'ullahin nase ba'dahüm bi ba'dil lehüddimet savamiu ve biyeuv ve salevatüv ve mesacidü yüzkeru fihesmüllahi kesira ve le yensurannellahü mey yensuruh innellahe le kaviyyün aziz
(41) Ellezine im mekkennahüm fil erdi ekamus salate ve atevüz zekate ve emeru bil ma'rufi ve nehev anil münker ve lillahi akibetül ümur
(42) Ve iy yükezzibuke fe kad kezzebet kablehüm kavmü nuhiv ve adüv ve semud
(43) Ve kavmü ibrahime ve kavmü lut
(44) Ve ashabü medyen ve küzzibe misa fe emleytü lil kafirine sümme ehaztühüm fe keyfe kane nekir
(45) Fe keeyyim min karyetin ehleknaha ve hiye zalimetün fe hiye haviyetün ala uruşiha ve bi'rim müattaletiv ve kasrim meşid
(46) E fe lem yesiru fil erdi fe tekune lehüm kulubüy ya'kilune biha ev azanüy yesmeune biha fe innehü la ta'mel ebsaru ve lakin ta'mel kulubülleti fis sudur
(47) Ve yesta'ciluneke bil azabi ve ley yuhlifellahü va'deh ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetim mimma teuddun
(48) Ve keeyyim min karyetin emleytü leha ve hiye zalimetün sümme ehaztüha ve ileyyel mesiyr
(49) Kul ya eyyühen nasü innema ene leküm nezirum mübin
(50) Fellezine amenu ve amilus salihati lehüm mağfiratüv ve rizkun kerim
(51) Vellezine seav fi ayatina müacizine ülaike ashabül cehiym
(52) Ve ma erselnamin kablike mir rasuliv ve la nebiyyin illa iza temenna elkaş şeytanü fi ümniyyetih fe yensehullahü ma yulkiş şeytanü sümme yuhkimüllahü ayatih vallahü alimün hakim
(53) Li yec'ale ma yülkiş şeytanü fitnetel lillezine fi kulubihim meraduv vel kasiyeti kulubühüm ve innez zalimine le fi şikakim beiyd
(54) Ve li ya'lemellezine utül ilme ennehül hakku mir rabbike fe yü'minu bihi fe tuhbite lehu kulubühüm ve innellahe le hadillezine amenu ila siratim müstekiym
(55) Ve la yezalüllezine keferu fi miryetim minhü hatta te'tiyehümüs saatü bağteten ev ye'tiyehüm azabü yevmin akiym
(56) Elmülkü yevmeizil lillah yahkümü beynehüm fellezine amenu ve amilus salihati fi cennatin neiym
(57) Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina fe ülaike lehüm azabüm mühin
(58) Vellezine haceru fi sebilillahi sümme kutilu ev matu le yerzükanne hümüllahü rizkan hasena ve innellahe lehüve hayrur razikiyn
(59) Le yüdhilennehüm müdhaley yerdavneh ve innellahe leallimün halim
(60) Zalik ve men akaba bi misli ma ukibe bihi sümme büğiye aleyhi le yensirannehüllah innellahe le afüvvün ğafur
(61) Zalike bi ennellahe yulicül leyle fin nehari ve yulicün nehar fil leyli ve ennellahe semium besiyr
(62) Zalike bi ennellahe hüvel hakku ve enne ma yed'une min dunihi hüvel batilü ve ennellahe hüvel aliyyül kebir
(63) E lem tera ennellahe enzele mines semai maen fe tüsbihul erdu muhdarrahv innellahe latiyfün habir
(64) Lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve innellahe lehüvel ğaniyyül hamid
(65) E lem tera ennellahe sehhara leküm ma fil erdi vel fülke tecri fil bahri bi emrih ve yümsiküs semae en tekaa alel erdi illa bi iznih innellahe bin nasi le raufür rahiym
(66) Ve hüvellezi ahyaküm sümme yümitüküm sümme yuhyiküm innel insane le kefur
(67) Li külli ümmetin cealna menseken hüm nasikuhü fe la yünaziunneke fil emri ved'u ila rabbik inneke le ala hüdem mustekiym
(68) Ve in cadeluke fe kulillahü a'lemü bima ta'melun
(69) Allahü yahkümü beyneküm yevmel kiyameti fima küntüm fihi tahtelifun
(70) E lem ta'lem ennellahe ya'lemü ma fis semai vel ard inne zalike fi kitab inne zalike alellahi yesir
(71) Ve ya'büdune min dunillahi ma lem yünezzil bihi sültanev ve ma leyse lehüm bihi ilm ve ma liz zalimine min nesiyr
(72) Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin ta'rifü fi vücuhillezine keferul münker yekadune yestune billezine yetlune aleyhim ayatina kul efe ünebbiüküm bişerrim min zaliküm ennar veadehellahüllezine keferu ve bi'sel mesiyr
(73) Ya eyyühen nasü duribe meselün festemiu leh innellezine ted'une min dunillahi ley yahlüku zübabev ve levictemu leh ve iy yeslübhümüz zübabü şey'el la yestenkizuhü minh daufet talibü vel matlub
(74) Ma kaderullahe hakka kadrih innellahe fe kavviyyün aziz
(75) Allüh yastafi minel melaiketi rusülev ve minen nas innellahe semium besiyr
(76) Ya'lemü ma beyne eydihim ve ma halfehüm ve ilellahi türceul ümur
(77) Ya eyyühellezine amenürkeu vescüdu va'büdu rabbeküm vef'alül hayra lealleküm tüflihun
(78) Ve cahidu fillahi hakka cihadil hüvectebüküm ve ma ceale aleyküm fid dini min harac millete ebiküm ibrahim hüve semmakümül müslimine min kablü ve fi haza li yekuner rasulü şehiden aleyküm ve ketunu şühedae alen nas fe ekiymüs salate ve atüz zekate va'tesimu billah hüve mevlaküm fe ni'mel mevla ve ni'men nesiyr