MÜ'MİNÛN SURESİ

(1) Kad eflehal mü'minun
(2) Ellezine hüm fi salatihim haşiun
(3) Vellezine hüm anil lağvi mu'ridun
(4) Vellezine hüm liz zekati failun
(5) Vellezine hüm li fürucihim hafizun
(6) İlla ala ezvacihim ev ma meleket eymanühüm fe innehüm ğayru melumin
(7) Fe menibteğa verae zalike fe ülaike hümül adun
(8) Vellezine hüm li emanatihim ve ahdihim raun
(9) Vellezine hüm ala salevatihim yühafizun
(10) Ülaike hümül varisun
(11) Ellezine yerisunel firdevs hüm fiha halidun
(12) Ve le kad halaknel insane min sülaletim min tiyn
(13) Sümme cealnahü nutfeten fi kararim mekin
(14) Sümme halaknen nutfete alekaten fe halaknel alekate mudğaten fe halaknel mudğate izamen fe kesevnel izame lahmen sümme enşe'nahü halkan ahar fe tebarakellahü ahsenül halikiyn
(15) Sümme inneküm ba'de zalike le meyyitun
(16) Sümme inneküm yevmel kiyameti tüb'asun
(17) Ve le kad halakna fevkaküm seb'a taraika ve ma künna anil halki ğafilin
(18) Ve enzelna mines semai maem bi kaderin fe eskennahü fil erdi ve inna ala zehabim bihi le kadirun
(19) Fe enşe'na leküm bihi cennatim min nehiyliv ve a'nab leküm fiha fevakihü kesiratüv ve minha te'külun
(20) Ve şeceraten tahrucü min turi seynae tembütü bid dühni ve sibğil lil akilin
(21) Ve inne leküm fil en'ami le ibrah nüskiyküm mimma fi bütuniha ve leküm fiha menafiu kesiratüv ve minha te'külun
(22) Ve aleyha ve alel fülki tuhmelun
(23) Ve le kad erselna nuhan ila kavmihi fe kale ya kavmi'büdüllahe mal leküm min ilahin ğayruh e fe la tettekun
(24) Fe kalel meleüllezine keferu min kavmihi ma haza illa beşerum mislüküm yüridü ey yetefeddale aleyküm ve lev şaellahü le enzele melaikeh ma semi'na bi haza fi abainel evvelin
(25) İn hüve illa racülüm bihi cinnetün fe terabbesu bihi hatta hiyn
(26) Kale rabbinsurni bima kezzebun
(27) Fe evhayna ileyhi enisnail fülke bi a'yünina ve vahyina fe iza cae emruna ve farat tennuru feslük fiha min küllin zevceynisneyni ve ehleke illa men sebeka aleyhil kavlü minhüm ve la tühatibni fillezine zalemu innehüm muğrakun
(28) Fe izesteveyte ente ve mem meake alel fülki fe kulil hamdü lillahillezi neccana minel kavmiz zalimin
(29) Ve kur rabbi enzilni münzelem mübarakev ve ente hayrul münzilin
(30) İnne fi zalike le ayativ ve in künna le mübtelin
(31) Sümme enşe'na mim ba'dihim karnen aharin
(32) Fe erselna fihim rasulem minhüm eni'büdüllahe ma leküm min ilahin ğayruh e fe la tettekun
(33) Ve kalel meleü min kavmihillezine keferu ve kezzebu bi likail ahirati ve etrafnahüm fil hayatid dünya ma haza illa beşerum mislüküm ye'külü mimma te'külune minhü ve yeşrabü mimma teşrabun
(34) Ve lein eta'tüm beşeram misleküm inneküm izel lehasirun
(35) E yeidüküm enneküm iza mittüm ve küntüm türabev ve izamen enneküm muhracun
(36) Heyhate heyhate lima tuadun
(37) İn hiye illa hayatüned dünya nemutü ve nahya ve ma nahnü bi meb'usin
(38) İn hüve illa racülüniftera alellahi kezibev ve ma nahnü lehu bi mü'minin
(39) Kale rabbinsurni bima kezzebun
(40) Kale amma kalilil le yusbihunne nadimin
(41) Fe ehazethümüs sayhatü bil hakki fe cealnahüm ğussa fe bu'del lil kavmiz zalimin
(42) Sümme enşe'na mim ba'dihim kurunen aharin
(43) Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yeste'hirun
(44) Sümme erselna rusülena tetra küllema cae ümmeter rasulüha kezzebuhü fe etba'na ba'dahüm ba'dav ve cealnahüm ehadis fe bu'del li kavmil la yü'minun
(45) Sümme erselna musa ve ehahü harune bi ayatina ve sültanim mübin
(46) İla fir'avne ve meleihi festekberu ve kanu kavmen alin
(47) Fe kalu enü'minü li beşerayni mislina ve kavmühüma lena abidun
(48) Fe kezzebuhüma fe kanu minel mühlekin
(49) Ve le kad ateyna musel kitabe leallehüm yehtedun
(50) Ve cealnebne meryeme ve ümmehu ayetev ve aveynahüma ila rabvetin zati karariv ve meiyn
(51) Ya eyyüher rusülü külu minet tayyibati va'melu saliha inni bima ta'melune alim
(52) Ve inne hazihi ümmetüküm ümmetev vahidetev ve ene rabbüküm fettekun
(53) Fetekkatau emrahüm beynehüm zübüra küllü hizbim bima ledeyhim ferihun
(54) Fezerhüm fi ğamratihim hatta hiyn
(55) E yahsebune ennema nümiddühüm bihi mim maliv ve benin
(56) Nüsariu lehüm fil hayrat bel la yeş'urun
(57) İnnellezine hüm min haşyeti rabbihim müşfikun
(58) Vellezine hüm bi ayati rabbihim yü'minun
(59) Vellezine hüm bi rabbihim la yüşrikun
(60) Vellezine yü'tune ma atev ve kulubühüm veciletün ennehüm ila rabbihim raciun
(61) Ülaike yüsariune fil hayrati ve hüm leha sabikun
(62) Ve la nükellifü nefsen illa vüs'aha ve ledeyna kitabüy yentiku bil hakki ve hüm la yuzlemun
(63) Vel kulubühüm fi ğamratim min haza ve lehüm a'malüm min duni zalike hüm leha amilun
(64) Hatta iza ehazna mütrafihim bil azabi iza hüm yec'erun
(65) La tec'erul yevme inneküm minna la tünsarun
(66) Kad kanet ayati tütla aleyküm fe küntüm ala a'kabiküm tenkisun
(67) Müstekbirine bihi samiran tehcürun
(68) E fe lem yeddebberul kavle em caehüm ma lem ye'ti abaehümül evvelin
(69) Em lem ya'rifu rasulehüm fe hüm lehu münkirun
(70) Em yekulune bihi cinneh bel caehüm bil hakki ve ekseruhüm lil hakki karihun
(71) Ve levittebeal hakku ehvaehüm le fesedetis semavatü vel erdu ve men fihinn bel eteynahüm bi zekrihim fe hüm an zikrihim mu'ridun
(72) Em tes'elühüm harcen fe haracü rabbike hayruv ve hüve hayrur razikiyn
(73) Ve inneke le ted'uhüm ila siratim müstekiym
(74) Ve innellezine la yü'minune bil ahirati anis sirati lenakibun
(75) Ve lev rahimnahüm ve keşefna ma bihim min durril leleccu fi tuğyanihim ya'mehun
(76) Ve le kad ehaznahüm bil azabi fe mestekanu li rabbihim ve ma yetedarraun
(77) Hatta iza fetahna aleyhim baben za azabin şedidin iza hüm fihi müblisun
(78) Ve hüvellezi enşee lekümüs sem'a vel ebsara vel ef'ideh kalilem ma teşkürun
(79) Ve hüvellezi zeraeküm fil erdi ve ileyhi tuhşerun
(80) Ve hüvellezi yuhyi ve yümiytü ve lehuhtilafül leyli ven nehar e fe la ta'kilun
(81) Bel kalu misle ma kalel evvelun
(82) Kalu e iza mitna ve künna türabev ve izamen e inna le meb'usun
(83) Le kad vüidna nahnü ve abaüna haza min kablü in haza illa esatiyrul evvelin
(84) Kul li menil erdu ve men fiha in küntüm ta'lemun
(85) Seyekulune lillah kul efela tezekkerun
(86) Kul mer rabbüs semavatis seb'i ve rabbul arşil aziym
(87) Seyekulune lillah kul e fe la tettekun
(88) Kul mem bi yedihi melekutü külli şey'iv ve hüve yuciru ve la yücaru aleyhi in küntüm ta'lemun
(89) Seyekulune lillah kul fe enna tüsharu
(90) Bel eteynüham bil hakki ve innehüm le kazibun
(91) Mettehazellahü miv velediv ve ma kane meahu min ilahin izel le zehebe küllü ilahüm bima haleka ve leala ba'duhüm ala ba'd sübhanellahi amma yasifun
(92) Alimil ğaybi veş şehadeti fe teala amma yüşrikun
(93) Kur rabbi imma türiyenni ma yuadun
(94) Rabbi fe la tec'alni fil kavmiz zalimin
(95) Ve inna ala en nüriyeke ma neidühüm lekadirun
(96) İdfa' billeti hiye ahsenüs seyyieh nahnü a'lemü bi ma yasifun
(97) Ve kur rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatiyn
(98) Ve euzü bike rabbi ey yahdurun
(99) Hatta iza cae ehadehümül mevtü kale rabbirciun
(100) Lealli a'melü salihan fima teraktü kella inneha kelimetün hüve kailüha ve miv veraihim berzehun ila yevmi yüb'asun
(101) Fe iza nüfiha fis suri fe la ensabe beynehüm yevmeiziv ve la yetesaelun
(102) Fe men sekulet mevazinühu fe ülaike hümül müflihun
(103) Ve men haffet mevazinühu fe ülaikellezine hasiru enfüsehüm fi cehenneme halidun
(104) Telfehu vücuhehümün naru ve hüm fiha kalihun
(105) E lem tekün ayati tütla aleyküm fe küntüm biha tükezzibun
(106) Kalu rabbena ğalebet aleyna şikvetüna ve künna kavmen dallin
(107) Rabbena ahricna minha fe in udna fe inna zalimun
(108) Kalahşeu fiha ve la tükellimun
(109) İnnehu kane ferikum min ibadi yekulune rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahimin
(110) Fettehaz tümuhüm sihriyyen hatta ensevküm zikri ve küntüm minhüm tadhakun
(111) İnni cezeytühümül yevme bima saberu ennehüm hümül faizun
(112) Kale kem lebistüm fil erdi adede sinin
(113) Kalu lebisna yevmen ev ba'da yevmin fes'elil addin
(114) Kale il lebistüm illa kalilel lev enneküm küntüm ta'lemun
(115) E fe hasibtüm ennema halaknaküm abesev ve enneküm ileyna la türceun
(116) Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerim
(117) Ve mey yed'u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihi fe innema hisabühu inde rabbih innehu la yüflihul kafirun
(118) Ve kur rabbiğfir verham ve ente hayrur rahimin