NÛR SURESİ

(1) Suratün enzelnaha ve feradnaha ve enzelna fiha ayatim beyyinatil lealleküm tezekkerun
(2) Ezzaniyeü vez zani feclidu külle vahidim minhüma miete celdetiv ve la te'huzküm bi hima ra'fetün fi dinillahi in küntüm tü'minune billahi vel yevmil ahir velyeşhed azabehüma taifetüm minel mü'minin
(3) Ezzani la yenkihu illa zaniyeten ev müşriketev vezzaniyetü la yenkilhuha illa zanin ev müşrik ve hurrime zalike alel mü'minin
(4) Vellezine yermunel muhsanati sümme lem ye'tu bi erbeati şühedae fecliduhüm semanine celdetev ve la takbelu lehüm şehadeten ebeda ve ülaike hümül fasikun
(5) İllellezine tabu mim ba'di zalike ve aslehu fe innellahe ğafurur rahiym
(6) Vellezine yermune ezvacehüm ve lem yekül lehüm şühedaü illa enfüsühüm fe şehadetü ehadihim erbeu şehadatim billahi innehu le mines sadikiyn
(7) Vel hamisetü enne la'netellahi aleyhi in kane minel kazibin
(8) Ve yedraü anhel azabe en teşhede erbea şehadatim billahi innehu le minel kazibin
(9) Vel hamisete enne ğadabellahi aleyha in kane mines sadikiyn
(10) Ve lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu ve ennellahe tevvabün hakim
(11) İnnellezine cau bil ifki usbetüm minküm la tahsebuhü şerral leküm bel hüve hayrul leküm li küllimriim minhüm mektesebe minel ism vellezi tevella kibrahu minhüm lehu azabün aziym
(12) Lev la iz semi'tümuhü zannel mü'minine vel mü'minatü bi eğfüsihim hayrav ve kalu haza ifküm mübin
(13) Lev la cau aleyhi bi erbeati şüheda' fe iz lem ye'tu biş şühedai fe ülaike indellahi hümül kazibun
(14) Ve lev fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu fid dünya vel ahirati ve messeküm fi ma efadtüm fihi azabün aziym
(15) İz telekkavnehu bi elsinetiküm ve tekulune bi efvahiküm ma leyse leküm bihi ilmüv ve tahsebunehu heyyinev ve hüve indellahi aziym
(16) Ve lev la iz semi'tümuhü kultüm ma yekunü lena en netekelleme bi haza sübhaneke haza bühtanün aziym
(17) Yeizukümullahü en teudu li mislihi ebeden in küntüm mü'minin
(18) Ve yübeyyinüllahü lekümül ayat vallahü alimün hakim
(19) İnnellezine yühibbune en teşial fahişetü fillezine amenu lehüm azabün elimün fid dünyü vel ahirah vallahü ya'lemü ve entüm la ta'lemun
(20) Ve lev la fadlüllühi aleyküm ve rahmetühu ve ennellahe raufür rahiym
(21) Ya eyyühellezine amenu la tettebiu hutuvatiş şeytan ve mey yettebi' hutuvatiş şeytani fe innehu ye'müru bil fahşai vel münker ve lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu ma zeka minküm min ehadin ebedev ve laninnellahe yüzekki mey yeşa' vallahü semiu alim
(22) Ve la ye'teli ülül fadli minküm ves seati ey yü'tu ulil kurba vel mesakine vel mühacirine fi sebilillahi vel ya'fu velyasfehu e la tühibbune ey yağfirallahü leküm vellahü ğafurur rahiym
(23) İnnellezine yermunel muhsanatil ğafilatil mü'minati lüinu fid dünya vel ahirati ve lehüm azabün aziym
(24) Yevme teşhedü aleyhim elsinetühüm ve eydihim ve erculühüm bima kanu ya'melun
(25) Yevmeiziy yüveffihimüllahü dinehümül hakka ve ya'lemune ennellahe hüvel hakkul mübin
(26) Elhabisatü lil habisine vel habisune lil habisat vet tayyibatü lit tayyibine vet tayyibune lit tayyibat ülaike müberraune mimma yekulun lehim mağfiratüv ve rizkun kerim
(27) Ya eyyühellezine amenu la teodhulu büyuten ğayru büyutiküm hatta teste'nisu ve tüsellimu ala ehliha zaliküm hayrul leküm lealleküm tezekkerun
(28) Fe il lem tecidu fiha ehaden fe la tedhuluha hatta yü'zene leküm ve in kiyle lekümurciu ferciu hüve ezka lemüm ve in kiyle lekümurciu ferciu hüve ezka leküm vlalahü bima ta'melune alim
(29) Leyse aleyküm cünahun en tedhulu büyuten ğayra meskunetin fiha metaul leküm vallahü ya'lemü ma tübdune ve ma tektümun
(30) Kul lil mü'minine yeğuddu min ebsarihim ve yahfezu fürucehüm zalike ezka lehüm innellahe habirum bima yasneun
(31) Ve kul lil mü'minati yağdudne min ebsarihinne ve yahfazne fürucehünne ve la yübdine zinetehünne illa ma zahera minha vle yadribne bi humurihinne ala cüyubihinne ve la yübdine zinetehünne illa li büuletihinne ev abaihinne ev abai büuletihinne ev ebaihinne ev ebnai büuletihnne ev ihvanihinne ev beni ihvanihinne ev beni ehavatihinne ev nisaihinne ev ma meleket eymanühünne evit tabiiyne ğayri ülil irbeti miner ricali evit tiflillezine lem yazheru ala avratin nisai ve la yadribne bi ercülihunne li yu'leme ma yuhfine min zinetihinn ve tubu ilellahi cemian eyyühel mü'minune lealleküm tüflihun
(32) Ve enkihül eyama minküm ves salihiyne min ibadiküm ve imaiküm iy yekun fükarae yuğnihimüllahü min fadlih vallahü vasiun alim
(33) Vel yesta'fifillezine la yecidune nikahan hatta yuğniyehümüllahü min fadlih vellezine yebteğunel kitabe memma meleket eymanüküm fe katibuhüm in alimtüm fihim hayrav ve atuhüm mim malillahillezi ataküm ve la tükrihu fetaytiküm alel biğai in eradne tehassunel li tebteğu aradal hayatid dünya ve mey yükrihhünne fe innellahe mim ba'di ikrahihinne ğafurur rahiym
(34) Ve le kad enzelna ileyküm ayatim mübeyyinativ ve meselem minellezine halev min kabliküm ve mev'izatel lil tüttekiyn
(35) Allahü nurus semavati vel ard meselü nurihi ke mişkatin fiha misbah elmisbahu fi zücaceh ezzücacetü ke enneha kevkebün dürriyyüy yukadü min şeceratim mübaraketin zeytunetil la şerkiyyetiv ve la ğarbiyyetiy yekadü zeytüha yüdiy'ü ve lev lem temseshü nar nurun ala nur yehdillahü li nurihi mey yeşa' ve yadribüllahül emsale lin nas vallahü bi külli şey'in alim
(36) Fi büyutin ezinellahü en türfea ve yüzkera fihesmühu yüsebbihu lehu fiha bil ğudüvvi vel asal
(37) Ricalül la tülhihim ticaratüv ve la bey'un an zikrillahi ve ikamis salit ve itaiz zekati yehafune yevmen tetekallebü fihil kulubü vel ebsar
(38) Li yecziyehümüllahü ahsene ma amilu ve yezidehüm min fadlih vallahü yerzüku mey yeşaü bi ğayri hisab
(39) Vellezine keferu a'malühüm keserabim bi kiy'atiy yahsebulhüz zam'anü maa hatta iza caehu lem yecidhü şey'ev ve vecedellahe indehu feveffahü hisabeh vallahü seriul hisab
(40) Ev ke zulümatin fi bahril lücciyyiy yağşahü mevcüm min fevkihi mevcüm min fevkihi sehab zulümatüm ba'duha fevka ba'd iza ahrace yedehu lem yeked yeraha ve mel lem yec'alillahü lehu nuran fe malehu min nur
(41) E lem tera ennellahe yüsebbihu lehu men fis semavati vel erdi vet tayru saffat küllün kad alime salatehu ve tesbihah vallahü alimüm bima yef'alun
(42) Ve lillahi mülküs semavati vel ard ve ilellahil mesiyr
(43) E lem tera ennellahe yüzci sehaben sümme yüellifü beynehu sümme yec'alühu rukamen fe teral vedka yahrucü min hilalihv ve yünezzilü mines semai min cibalin fiha mim beradin fe yüsiybü bihi mey yeşaü ve yasrifühu ammey yeşa' yekadü senaberkihi yezhebü bil ebsar
(44) Yukallibüllahül leyle ven nehar inne fi zalike le ibratel li ülil ebsar
(45) Vallahü halekü külle dabbetim mim ma' fe minhüm mey yemşi ala batnih ve minhüm mey yemşi ala ricleyn ve minhüm mey yemşi ala erba' yahlükullahü ma yeşa' innellahe ala külli şey'in kadir
(46) Le kad enzelna ayatim mübeyyinat vallahü yehdi mey yeşaü ila siratim müstekiym
(47) Ve yekulune amenna billahi ve bir rasuli ve eta'na sümme yetevella ferikum minhüm mim ba'di zalik ve ma ülaike bil mü'minin
(48) Ve iza düu ilellahi ve rasulihi li yahküme beynehüm iza feriküm minhüm mu'ridun
(49) Ve iy yekül lehümül hakku ye'tu ileyhi müs'ini
(50) E fi kulubihim meradn emrtabu em yehafune ey yehiyfellahü aleyhim ve rasulüh bel ülaike hümüz zalimun
(51) İnnema kane kavlel mü'minine iza düu ilellahi ve rasulihi li yahküme beynehüm ey yekulu semi'na ve eat'na ve ülaike hümül müflihun
(52) Ve mey yütiillahe ve rasulehu ve yahşellahe ve yettakhi fe ülaike hümül faizun
(53) Ve aksemu billahi cehde eymanihim lein emartehüm le yahrucünn kulla tuksimu taatüm ma'rufeh innellahe habirum bima ta'melun
(54) Kul etiy'ullahe ve etiy'ur rasul fe in tevellev fe innema aleyhi ma hummile ve aleyküm ma hummiltüm ve in tütiy'uhu tehtedu ve ma aler rasuli illel belağul mübin
(55) Veadellahüllezine amenu minküm ve amilus salihüti le yestahlifennehüm fil erdi kemestahlefellezine min kablihim ve le yümükkinenne lehüm dinehümül lezirteda lehüm ve le yübeddilennehüm mim ba'di havfihim emna ya'büduneni la yüşrikune ve şey'a ve men kefera ba'de zalike fe ülaike hümül fasikun
(56) Ve ekiymus salate ve atüz zekate ve etiy'ur rasule lealleküm türhamun
(57) La tahsebennellezine keferu mu'cizine fil ard ve me'vahümün nar ve le bi'sel mesiyr
(58) Ya eyyühellezine amenu li yeste'zinkümüllezine meleket eymaüküm vellezine lem yeblüğul hulüme minküm selase merratv min kabli salatil fecri ve hiyne tedaune siyabeküm minez zahirati ve mim ba'di salatil işa'i selasü avratil leküm leyse aleyküm ve la aleyhim cünahum ba'dehünn tavvafune aleyküm ba'duküm ala ba'd kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayat vallahü alimün hakim
(59) Ve iza beleğal atfalü minkümül hulüme fel yeste'zinu kemeste'zenellezine min kablihim kezalike yübeyyinüllahü leküm ayatih vallahü alimün hakim
(60) Vel kavaidü minen nisaillati la yercune nikahan fe leyse aleyhinne cünahun ey yeda'ne siyabehünne ğayra müteberricatim bi zineh ve ey yesta'fifne hayrul lehünn vallahü semiun alim
(61) Leyse alel a'ma haracüv ve la ala enfüsiküm en te'külu mim büyutiküm ev büyuti abaiküm ev büyuti ümehatiküm ev büyuti ihvaniküm ev büyuti ehavatiküm ev büyuti a'mamiküm ev büyuti ammatiküm ev büyuti ahvaliküm ev büyuti halatiküm ev ma melektüm mefatihahu ev sadikiküm leyse aleyküm cünahun en te'külu cemian ev eştata fe iza dehaltüm büyuten fe sellimu ala enfüsiküm tehiyyetem min indillahi mübaraketen tayyibeh kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayati lealleküm ta'kilul
(62) İnnemel mü'minunellezine amenu billahi ve rasulihi ve iza kanu meahu ala emrin camiil lem yezhebu hatta yeste'zinuh innellezine yeste'zinuneke ülaikellezine yü'minune billahi ve rasulih fe izeste'zenuke li ba'di şe'nihim fe'zel li men şi'te minhüm vestağfir lehümüllah innellahe ğafurur rahiym
(63) La tec'alu düaer rasuli beyneküm ke düai ba'diküm ba'da kad ya'lemüllahüllezine yetesellelune minküm livaza fel yahzerillezine yühalifune an emrihi en tüsiybehüm fitnetün ev yüsiybehüm azabün elim
(64) E la inne lillahi ma fis semavati vel ard kad ya'lemü ma entüm aleyh ve yevme yürceune ileyhi fe yünebbiühüm bi ma amilu vallahü bi külli şey'in alim