FURKÂN SURESİ

(1) Tebarakellezi nezzelel fürkane ala abdihi li yekune lil alemine nezira
(2) Ellezi lehu mülküs semavati vel erdi ve lem yettehiz veledev ve lem yekül lehu şerikün fil mülki ve haleka külle şey'in fe kadderahu takdira
(3) Vettehazu min dunihi alihetel la yahlükune şey'ev ve hüm yuhlekune ve la yemlikune li enfüsihim darrav ve la nef'av ve la yemlikune mevtev ve la hayatev ve la nüşura
(4) Ve kalellezine kefer in haza ila ifkünifterahü ve eanehu aleyhi kavmün aharune fe kad cau zulmev vezura
(5) Ve kalu esatiyrul evvelinektetebeha fe hiye tümla aleyhi bükratev ve esiyla
(6) Kul enzelehüllezi ya'lemüs sirra fis semavati vel ard innehu kane ğafurar rahiyma
(7) Ve kalu mali hazer rasuli ye'külüt taame ve yemşi fil esvak lev la ünzile ileyhi melekün fe yekune meahu nezira
(8) Ev yülka ileyhi kenzün ev tekunü lehu cennetüy ye'külü minha ve kalez zalimune in tettebiune illa racülem meshura
(9) Ünzur keyfe darabu lekel emsale fe dallu fe la yestetiy'une sebila
(10) Tebarakellezi in şae ceale leke hayram min zalike cennatin tecri min tahtihel enharu ve yec'al leke kusura
(11) Bel kezzebu bis saati ve a'tedna li men kezzebe bis saati seiyra
(12) İza raethüm mim mekanim beiydin semiu leha teğayyuzav ve zefira
(13) Ve iza ülku minha mekanen dayyikam mükarranine deav hünalike sübura
(14) La ted'ul yevme süburav vahidev ved'u süburan kesira
(15) Kul e zalike hayrun em cennetül huldilleti vüidel müttekun kanet lehüm cezaev ve mesiyra
(16) Lehüm fiha ma yeşaune halidin kane ala rabbike va'dem mes'ula
(17) Ve yemve yahşüruhüm ve ma ya'büdune min dunillahi fe yekulü e entüm adleltüm ibadi haülai em hüm dallüs sebil
(18) Kalu sübhaneke ma kane yembeğiy lena en nettehize min dunike min evliyae ve lakim metta'tehüm ve abaehüm hatta nesüz zikr ve kanu kavmen bura
(19) Fe kad kezzebuküm bima tekulune fe ma testetiy'une sarfev ve la nasra ve mey yazlim minküm nüzikhü azaben kebira
(20) Ve ma erselna kableke minel murseline illa innehüm le ye'külunet taame ve yemşune fil esvak ve cealna ba'daküm li ba'din fitneh e tasbirun ve kane rabbüke besiyra
(21) Ve kalellezine la yercune likaena lev la ünzile aleynel melaiketü ev nera rabbena le kadistekberu fi enfüsihim ve atev utüvven kebira
(22) Yevme yeravnel melaikete la büşra yevmeizil lil mücrimine ve yekulune hicram mahcura
(23) Ve kadimna ila ma amilu min amelin fe cealnahü hebaem mensura
(24) Ashabül cenneti yemeizin hayrum müstekarrav ve ahsenü mekiyla
(25) Ve yevme teşekkakus semaü bil ğamami ve nüzzilel melaiketü tenzila
(26) Elmülkü yevmeizinil hakku lir rahman ve kane yevmen alel kafirine asira
(27) Ve yevme yeadduz zalimü ala yedeyhi yekulü ya leytenit tehaztü mear rasuli sebila
(28) Ya veyleta leyteni lem ettehiz fülanen halila
(29) Le kad edalleni aniz zikri ba'de iz caeni ve kaneş şeytanü lil insani hazula
(30) Ve kaler rasulü ya rabbi inne kavmit tehazu hazel kur'ane mehcura
(31) Ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvvem minel mücrimin ve kefa bi rabbike hadiyev ve nesiyra
(32) Ve kalellezine keferu lev la nüzzile aleyhil kur'anü cümletev vahideh kezalike li nüsebbite bihi füadeke ve rattelnahü tertila
(33) Ve la ye'tuneke bi meselin illa ci'nake bil hakki ve ahsene tefsira
(34) Ellezine yuhşerune ala vücuhihim ila cehenneme ülaike şerrum mekanev ve edallü sebila
(35) Ve le kad ateyna musel kitabe ve cealna meahu ehahü harune vezira
(36) Fe kulnezheba ilel kavmillezine kezzebu bi ayatina fe demmernahüm tedmira
(37) Ve kavme nuhil lemma kezzebür rusüle ağraknahüm ve cealnahüm lin nasi ayeh ve a'tedna liz zalimine azaben elima
(38) Ve adev ve semude ve ashaber rassi ve kurunem beyne zalike kesira
(39) Ve küllen darabna lehül emsale ve küllen tebberna tetbira
(40) Ve le kad etev alel karyetilleti ümtirat metaras se' e fe lem yekunu yeravneha bel kanu la yercune nüşura
(41) Ve iza raevke iy yettehizuneke illa hüzüva e hazellezi beasellahü rasula
(42) İn kade le yüdillüna an alihetina lev la en saberna aleyha ve sevfe ya'lemune hiyne yeravnel azabe men edallü sebila
(43) E raeyte menit tehaze ilahehu hevah e fe ente tekunü aleyhi vekila
(44) Em tahsebü enne ekserahüm yesmeune ev ya'kilun in hüm illa kel en'ami bel hüm edallü sebila
(45) E lem tera ila rabbike keyfe meddez zill ve lev şae le cealehu sakina sümme cealneş şemse aleyhi delila
(46) Sümme kabadnahü ileyna kabday yesira
(47) Ve hüvellezi ceale lekümül leyle libasev ven nevme sübatev ve cealen nehar nüşura
(48) Ve hüvellezi erseler riyaha büşram beyne yedey rahmetih ve enzelna menis semai maen tahura
(49) Li nuhyiye bihi beldetem meytev ve nüskiyehu mimma halakna en'amev ve enasiyye kesira
(50) Ve le kad sarrafnahü beynehüm li yezzekkeru fe eba ekserun nasi illa küfura
(51) Ve lev şi'na le beasna fi külli karyetin nezira
(52) Fe la tütiil kafirine ve cahidhüm bihi cihaden kebira
(53) Ve hüvellezi meracel bahreyni haza azbün füratüv ve haza milhun ücac ve ceale beynehüma berzehav ve hicram mahcura
(54) Ve hüvellezi haleka minel mai beşeran fe cealehu nesebev ve sihra ve kane rabbüke kadira
(55) Ve ya'büdune min dunillahi ma la yenfeuhüm ve la yedurruhüm ve kanel kafiru ala rabbihi zahira
(56) Ve ma erselnake illa mübeşşirav ve nezira
(57) Kul ma es'elüküm aleyhi min ecrin illa men şae ey yettehize ila rabbihi sebila
(58) Ve tevekkel alel hayyillezi la yemutü ve sebbih bi hamdih ve kefa bihi bi zünubi ibadihi habira
(59) Ellezi halekas semavati vel erda ve ma beynehüma fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşir rahmanü fes'el bihi habira
(60) Ve iza kiyle lehümüscüdu lir rahmani kalu ve mer rahmanü e nescüdü li ma te'müruna ve zadehüm nüfura
(61) Tebarakellezi ceale fis semai bürucev ve ceale fiha siracev ve kameram münira
(62) Ve hüvellezi cealel leyle ven nehara hilfetel li men erade ey yezzekkera ev erade şükura
(63) Ve ibadür rahmanillezine yemşune alel erdi hevnev ve iza hatabehümül cahilune kalu selama
(64) Vellezine yebitune li rabbihim süccedev ve kiyama
(65) Vellezine yekulune rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğaram
(66) İnneha saet müstekarrav ve mükama
(67) Vellezine iza enfeku lem yüsrifu ve lem yaktüru ve kane beyne zalike kavama (60. Ayet secde ayetidir.)
(68) Vellezine la yed'une meallahi ilahen ahara ve la yaktülunen nefselleti harramellahü illa bil hakki ve la yeznun ve mey yef'al zalike yelka esama
(69) Yüdaaf lehül azabü yevmel kiyameti ve yahlüd fihi mühana
(70) İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ülaike yübeddilüllahü seyyiatihim hasenat ve kanellahü ğafurar rahiyma
(71) Ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubü ilellahi metaba
(72) Vellezine la yeşhedunez zura ve iza merru bil lağvi merru kiram
(73) Vellezine iza zükkiru bi ayati rabbihim lem yehirru aleyha summev ve umyana
(74) Vellezine yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a'yüniv vec'alna lil müttekiyne imama
(75) Ülaike yüczevnel ğurfete bi ma saberu ve yülekkavne fiha tehiyyetev ve selam
(76) Halidine fiha hasünet müstekarrav ve mükama
(77) Kul ma ya'beü bi küm rabbi lev la düaüküm fe kad kezzebtüm fe sevfe yekunü lizama