ŞUARA SURESİ

(1) Ta sim mim
(2) Tilke ayatül kitabil mübin
(3) Lealleke baniun nefseke ella yekunu mü'minin
(4) İn neşe' nünezzil aleyhim mines semai ayeten fe zallet a'nakuhüm leha hadiiyn
(5) Ve ma ye'tihim min zikrim miner rahmani muhdesin illa kanu anhü mu'ridiyn
(6) Fe kad kezzebu fe seye'tihim embaü ma kanu bihi yestehziun
(7) E ve lem yerav ilel erdi kem embetna fiha min külli zevcin kerim
(8) İnne fi zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minin
(9) Ve inne rabbeke le hüvel azizür rahiym
(10) Ve iz nada rabbüke musa eni'til kavmez zalimin
(11) Kavme fir'avn e la yettekun
(12) Kale rabbi inni ehafü ey yükezzibun
(13) Ve yediyku sadri ve la yentaliku lisani fe ersil ila harun
(14) Ve le hüm aleyye zembün fe ehafü ey yaktülun
(15) Kale kella fezheba bi ayatina inna meaküm müstemiun
(16) Fe'tiya fir'avne fe kula inna rasulü rabbil alemin
(17) En ersil meana beni israiyl
(18) Kale e lem nürabbike fina velidev ve lebiste fina min umürike sinin
(19) Ve fealte fa'letekelleti fealte ve ente minel kafirin
(20) Kale fealtüha izev ve ene mined dallin
(21) Fe ferartü minküm lemma hiftüküm fe vehebe li rabbi hukmev ve cealeni minel murselin
(22) Ve tilke ni'metün temünnüha aleyye en abbedte beni israil
(23) Kale fir'avnü ve ma rabbül alemin
(24) Kale rabbüs semavati vel erdi ve ma beynehüma inküntüm mukinin
(25) Kale li men havlehu ela testemiun
(26) Kale rabbüküm ve rabbü abaikümül evvelin
(27) Kale inne rasulekümüllezi ürsile ileyküm le mecnun
(28) Kale rabbül mesriki vel mağribi ve ma beynehüma in küntüm ta'kilun
(29) Kale leinittehazte ilahen ğayri le ec'alenneke minel mescunin
(30) Kale e ve lev ci'tüke bi şey'im mübin
(31) Kale fe'ti bihi in künte mines sadikiyn
(32) Fe elka asahü fe iza hiye sü'banüm mübin
(33) Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazirin
(34) Kale lil melei havlehu inne haza lesahirun alim
(35) Yüridü ey yuhriceküm min erdiküm bi sihrihi fe maza te'mürun
(36) Kalu ercih ve ehahü veb'as fil medaini haşirin
(37) Ye'tuke bi külli sehharin alim
(38) Fe cümias seharatü li mikati yevmim ma'lun
(39) Ve kiyle lin nasi hel entüm müctemiun
(40) Leallena nettebius seharate in kanuhümül ğalibin
(41) Fe lemma caes seharatü kalu li fir'avne einne lena le ecran in künna nahnül ğalibin
(42) Kale neam ve inneküm izel le minel mükarrabin
(43) Kale lehüm musa elku ma entüm mülkun
(44) Fe elkav hibalehüm ve isiyyehüm ve kalu bi izzeti fir'avne inna le nahnül ğalibun
(45) Fe elka musa asahü fe iza hiye telkafü ma ye'fikun
(46) Fe ülkiyes seharatü sacidin
(47) Kalu amenna bi rabbil alemin
(48) Rabbi musa ve harun
(49) Kale amentüm lehu kable en azene leküm innehu le kebirukümüllezi allemekümüs sihr fe le sevfe ta'lemun le ükattianne eydiyeküm ve ercüleküm min hilafiv ve la üzallibenneküm ecmeiyn
(50) Kalu la dayra inna ila rabbina münkalibun
(51) İnna natmeu ey yağfira lena rabbüna hatayana en künna evvelel mü'minin
(52) Ve evhayna ila musa en esri bi ibadi inneküm müttebeun
(53) Fe ersele fir'avnü fil medaini haşirin
(54) İnne haülai le şirzimetün kalilun
(55) Ve innehüm lena le ğaizun
(56) Ve inna le cemiun hazirun
(57) Fe ahracnahüm min cennativ ve uyun
(58) Ve künuziv ve mekamin kerim
(59) Kezalik ve evrasnaha beni israil
(60) Fe etbeuhüm müşrikiyn
(61) Felemma terael cem'ani kale ashabü musa inna le müdrakun
(62) Kale kella inne meiye rabbi seyehdin
(63) Fe evhayna ila masa enidrib bi asakel bahr fenfeleka fe kane küllü firkin ket tavdil aziym
(64) Ve ezlefna semmel aharin
(65) Ve enceyna musa ve mem meahu ecmeiyn
(66) Sümme ağraknel aharin
(67) İnne fi zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minin
(68) Ve inne rabbeke le hüvel azizür rahiym
(69) Vetlü aleyhim nebee ibrahim
(70) İz kale li ebihi ve kavmihi ma ta'büdun
(71) Kalu na'büdü asnamen fe nezallü leha akifin
(72) Kale hel yesmeuneküm iz ted'un
(73) Ev yenfeuneküm ev yedurrun
(74) Kalu bel vecedna abaena kezalike yef'alun
(75) Kale e feraeytüm ma küntüm ta'büdun
(76) Entüm ve abaükümül akdemun
(77) Fe innehüm adüvvül li illa rabbel alemin
(78) Ellezi halekani fe hüve yehdin
(79) Vellezi hüve yut'imüni ve yeskiyn
(80) Ve iza meridtü fe hüve yeşfin
(81) Vellezi yümitüni sümme yuhyin
(82) Vellezi at'meu ey yağfira li hatiy'eti yevmeddin
(83) Rabbi heb li hukmev ve elhikni bis salihiyn
(84) Vec'al li lisane sidkin fil ahirin
(85) Vec'alni miv veraseti cennetin neiym
(86) Vağfir li ebi innehu kane mined dallin
(87) Ve la tuhzini yevme yüb'asun
(88) Yevme la yenfeu malüv ve la benun
(89) İlla men etellahe bi kalbin selim
(90) Ve üzlifetil cennetü lil müttekiyn
(91) Ve bürrizetil cehiymü li ğavin
(92) Ve kiyle lehüm eyne ma küntüm ta'büdun
(93) Min dunillah hel yensuruneküm ev yentesirun
(94) Fe kübkibu fihahüm vel ğavun
(95) Ve cünudü iblise ecmeun
(96) Kalu ve hüm fiha yahtesimun
(97) Tellahi in künna le fi dalalim mübin
(98) İz nüsevviküm bi rabbil alemin
(99) Ve ma edalleha illel mücrimun
(100) Fe ma lena min şafiiyn
(101) Ve la sadikin hamim
(102) Fe lev enne lena kerraten fe nekune minel mü'minin
(103) İnne fi zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minin
(104) Ve inne rabbeke le hüvel azizür rahiym
(105) Kezzebet kavmü nuhinil murselin
(106) İz kale lehüm ehuhüm nuhun ela tettekun
(107) İnni leküm rasulün emin
(108) Fettekullahe ve etiy'un
(109) Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemin
(110) Fettekullahe ve etiy'un
(111) Kalu enü'minü leke vettebeakel erzelun
(112) Kale vema ilmi bima kanu ya'melun
(113) İn hisabühüm illa ala rabbi lev teş'urun
(114) Ve ma ene bi taridil mü'minin
(115) İn ene illa nezirum mübin
(116) Kalu le il lem tentehi ya nuhu le tekunenne minel mercumin
(117) Kale rabbi inne kavmi kezzebun
(118) Fettah beyni ve beynehüm fethav ve neccini ve mem meiye minel mü'minin
(119) Fe enceynahü ve mem meahu fil fülkil meşhun
(120) Sümme ağrakna ba'dül bakiyn
(121) İnne fi zalik le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minin
(122) Ve inne rabbeke le hüvel azizür rahiym
(123) Kezzebet adünil murselin
(124) İz kale lehüm ehuhüm hudün ela tettekun
(125) İnni leküm rasulün emin
(126) Fettekullahe ve etiy'un
(127) Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemin
(128) E tebnune bi külli riy'in ayeten ta'besun
(129) Ve tettehizune mesania lealleküm tahlüdun
(130) Ve iza betaştüm betaştüm cebbarin
(131) Fettekullahe ve etiy'un
(132) Vettekullezi emeddeküm bima ta'lemun
(133) Emeddeküm bi en'amiv ve benin
(134) Ve cennativ ve uyun
(135) İnni ehafü aleyküm azabe yevmin aziym
(136) Kalu sevaün aleyna e veazte em lem teküm minel vaiziyn
(137) İn haza illa hulükul evvelin
(138) Ve ma nahnü bi müazzebin
(139) Fe kezzebuhü fe ehleknahüm inne fi zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minin
(140) Ve inne rabbeke le hüvel azizür rahiym
(141) Kezzebet semudül murselin
(142) İz kale lehüm ehuhüm salihun ela tettekun
(143) İnni leküm rasulün emin
(144) Fettekullahe ve etiy'un
(145) Ve ma es'elüküm aleyhi men ecr in ecriye illa ala rabbil alemin
(146) E tütrakune fi ma hahüna aminin
(147) Fi cennativ ve uyun
(148) Ve züruiv ve nahlin tal'uha hediym
(149) Ve tenhitune minel cibali büyuten farihin
(150) Fettekullahe ve etiy'un
(151) Ve la tütiy'u emral müsrifin
(152) Ellezine yüfsidune fil erdi ve la yuslihun
(153) Kalu innema ente minel müsahharin
(154) Ma ente illa beşerum mislüna fe'ti bi ayetin in künte mines sadikiyn
(155) Kale hazihi nakatül leha şirbüv ve leküm şirbü yevmim ma'lum
(156) Ve la temessuha bi suin fe ye'huzeküm azabü yevmin aziym
(157) Fe akaruha fe asbehu nadimin
(158) Fe ehazehümül azab inne fi zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minin
(159) Ve inne rabbeke le hüvel azizür rahiym
(160) Kezzebet kavmü lutinil murselun
(161) İz kale lehüm ehuhüm lutun ela tettekun
(162) İnni leküm rasulün emin
(163) Fettekullahe ve etiy'un
(164) Ve es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemin
(165) E te'tunez zükrane minel alemin
(166) Ve tezerune ma haleka leküm rabbüküm min ezvaciküm bel entüm kavmün adun
(167) Kalu leil lem tentehi ya lutu le tekunenne minel muhracin
(168) Kale inni li ameliküm minel kalin
(169) Rabbi neccini ve ehli mimma ya'melun
(170) Fe necceynahü ve ehlehu ecmeiyn
(171) İlla acuzen fil ğabirin
(172) Sümme demmernel aharin
(173) Ve emtarna aleyhim metara fe sae metarul münzerin
(174) İnne fi zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minin
(175) Ve inne rabbeke le hüvel azizür rahiym
(176) Kezzebe ashabül eyketil murselin
(177) İz kale lehüm şüaybün ela tettekun
(178) İnni leküm rasulün emin
(179) Fettekullahe ve etiy'un
(180) Ve ma es'elüküm aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemin
(181) Evfül keyle ve la tekunu minel muhsirin
(182) Vezinu bil kistasil müstekiym
(183) Ve la tebhasün nase eşyaehüm ve la ta'sev fil erdi müsidin
(184) Vettekullezi halekaküm vel cibilletel evvelin
(185) Kalu innema ente minel müsahharin
(186) Ve ma ente illa beşerum mislüna ve in nezunnüke le minel kazibin
(187) Fe eskit aleyna kisefem mines semai in künte mines sadikiyn
(188) Kale rabbi a'lemü bi ma ta'melun
(189) Fe kezzebuhü fe ehazehüm azabü yevmiz zulleh innehu kane azabe yevmin aziym
(190) İnne fi zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minin
(191) Ve inne rabbeke le hüvel azizür rahiym
(192) Ve innehu le tenzilü rabbil alemin
(193) Nezele bihir ruhul emin
(194) Ala kalbike li tekune minel münzirin
(195) Bi lisanin arabiyyim mübin
(196) Ve innehu lefi zübüril evvelin
(197) E ve lem yekül lehüm ayeten ey ya'lemehu ulemaü beni israil
(198) Ve lev nezzelnahü ala ba'dil a'cemin
(199) Fe karaehu aleyhim ma kanu bihi mü'minin
(200) Kezalike seleknahü fi kulubil mücrimin
(201) La yü'minune bihi hatta yeravül azabel elim
(202) Fe ye'tiyehüm bağtetev ve hüm la yeş'urun
(203) Fe yekul hel nahnü münzarun
(204) E fe bi azabina yesta'cilun
(205) E feraeyte im metta'nahüm sinin
(206) Sümme caehüm ma kun yuadun
(207) Ma ağna anhüm ma kanu yümetteun
(208) Ve ma ehlekna min karyetin illa leha münzirun
(209) Zikra ve ma künna zalimin
(210) Ve ma tenezzelet bihiş şeyatiyn
(211) Ve ma yembeğiy lehüm ve ma yestetiy'un
(212) İnnehüm anis sem'i le ma'zulun
(213) Fe la ted'u meallahi ilahen ahara fe tekune minel müazzebin
(214) Ve enzir aşiratekel akrabin
(215) Vahfid cenahake li menit tebeake minel mü'minin
(216) Fe in asavke fe kul inni beriüm mimma ta'melun
(217) Ve tevekkel alel azizir rahiym
(218) Ellezi yerake hiyne tekum
(219) Ve tekallübeke fis sacidin
(220) İnnehu hüves semiul alim
(221) Hel ünebbiüküm ala men tenezzelüş şeyatiyn
(222) Tenezzelü ala külli effakin esim
(223) Yülkunes sem'a ve ekseruhüm kazibun
(224) Veş şüaraü yettebiuhümül ğavun
(225) E lem tera ennehüm fi külli vadiy yehimun
(226) Ve ennehüm yekulune ma la yef'alun
(227) İllellezine amenu ve amilus salihati ve zekerullahe kesirav ventesaru mim ba'di ma zulimu ve seya'lemüllezine zalemu eyye münkalebiy yenkalibun