NEML SURESİ

(1) Ta sin tilke ayatül kur'ani ve kitabim mübin
(2) Hüdev ve büşra lil mü7minin
(3) Ellezine yükiymunes salate ve yü'tunez zekate ve hüm bil ahirati hüm yukinun
(4) İnnellezine la yü'minune bil ahirati zeyyenna lehüm a'malehüm fe hüm ya'mehun
(5) Ulaikellezine lehüm suül azabi ve hüm fil ahirati hümül ahserun
(6) Ve inneke le tülekkal kur'ane mil ledün hakimin alim
(7) İz kale musa li ehlihi inni anestü nara seatiküm minha bi haberin ev atiküm bi şihabin kabeşil lealleküm tastalun
(8) Felemma caeha nudiye em burike men fin nari ve men havleha ve sübhanellahi rabbil alemin
(9) Ya musa innehu enellahül azizül hakim
(10) Ve elki asak felemma raaha tehtezzü ke enneha cannüv vella müdbirav ve lem yüakkib ya musa la tehaf inni la yehafü ledeyyel murselun
(11) İlla men zaleme sümme beddele husnem ba'de suin fe inni ğafurur rahiym
(12) Ve edhil yedeke fi ceybike tahruc beydae min ğayri suin fi tis'i ayatin ila fir'avne ve kavmih innehüm kanu kavmen fasikiyn
(13) Felemma caethüm ayatüna mübsiraten kalu haza sihrum mübin
(14) Ve cehadu biha vesteykanetha enfüsühüm zulmev ve ulüvva fenzur keyfe kane akibetül müfsidin
(15) Ve le kad ateyna davede ve süleymane ilma ve kalel hamdü lillahillezi faddalena ala kesirim min ibadihil mü'minin
(16) Ve verise süleymanü davude ve kale ya eyyühen nasü ullimna mentikat tayri ve utina min külli şey' inne haza le hüvel fadlül mübin
(17) Ve huşira li süleymane cünudühu minel cinni vel insi vet tayri fe hüm yuzeun
(18) Hatta iza etev ala vadin nemli kalet nemletüy ya eyyühen nemlüdhulu mesakineküm la yahtimenneküm süleymanü ve cünudühu ve hüm la yeş'urun
(19) Fe tebesseme dahikem min kavliha ve kale rabbi evzi'ni en eşküra ni'metekelleti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan terdahü ve edhilni bi rahmetike fi ibadikes salihiyn
(20) Ve tefekkadet tayra fe kale maliye le eral hüdhüde em kane minel ğaibin
(21) Le üazzibennehu azaben şediden ev le ezbehannehu ev le ye'tiyenni bi sultanim mübin
(22) Fe mekese ğayra beiydin fe kale ehattü bi ma lem tühit bihi ve ci'tüke min sebeim bi nebiy yekiyn
(23) İnni vecedtümraeten temlikühüm ve utiyet min külli şey'iv ve leha arşün aziym
(24) Vecedtüha ve kavmeha yescüdune liş şemsi min dunillahi ve zeyyene lehümüş şeytanü a'malehüm fe saddehüm anis sebili fehüm la yehtedun
(25) Ella yescüdu lillahillezi yuhricül hab'e fis semavati vel erdi ve ya'lemü ma tuhfune ve ma tu'linun
(26) Allahü la ilahe illa hüve rabbül arşil aziym
(27) Kale senenzuru e sadakte em künte minel kazibin
(28) İzheb bi kitabi haza fe elkih ileyhim sümme tevelle anhüm fenzur maza yarciun
(29) Kalet ya eyyühel meleü inni ülkiye ileyye kitabün kerim
(30) İnnehu min süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahiym
(31) Ella ta'lu aleyye ve'tuni müslimin
(32) Kalet ya eyyühel meleü eftuni fi emri ma küntü katiaten emrah hatta teşhedun
(33) Kalu nahnü ülu kuvvetiv ve ülu be'sin şedidiv vel emru ileyki fenzuri maza te'mürin
(34) Kalet innel müluke iza dehalu karyeten efseduha ve cealu eizzete ehliha ezilleh ve kezalike yefalun
(35) Ve inni mürsiletün ileyhim bi hedeyyetin fe naziratüm bime yarciul mürselun(25. Ayet secde ayetidir.)
(36) Felemma cae süleymane kale etümidduneni bi malin fema ataniyellahü hayrum mimma ataküm bel entüm bi hediyyetiküm tefrahun
(37) İrci'ileyhim fe lene'tiyennehüm bi cünudil la kibele lehüm biha ve le nuhricennehüm minha ezilletev ve hüm sağirun
(38) Kale ya eyyühel meleü eyyüküm ye'tini bi arşiha kable ey ye'tuni müslimin
(39) Kale ifritüm minel cinni ene atike bihi kable en tekume mim mekamik ve inni aleyhi le kaviyyün emin
(40) Kalellezi indehu ilmüm minel kitabi ene atike bihi kable ey yertedde ileyke tarfük felmma raahü müstekirran indehu kale haza min fadli rabbi li yeblüveni e eşküru em ekfür ve men şekera fe innema yeşküru li nefsih ve men kefera fe inne rabbi ğaniyyün kerim
(41) Kale nekkiru leha arşeha nenzur e tehtedi em tekunü minellezine la yehtedun
(42) Felemma caet kiyle e hakeza arşük kalet keennehu hu ve utinel ilme min kabliha ve künna müslimin
(43) Ve saddeha ma kanet ta'büdü min dunillah inneha kanet min kavmin kafirin
(44) Kiyle lehedhulis sarh felemma raethü hasibethü lüccetev ve keşefet an sakayha kale innehu sarhum mümerradüm min kavarir kalet rabbi inni zalemtü nefsi ve eslemtü mea süleymane lillahi rabbil alemin
(45) Ve le kad erselna ila semude ehahüm salihan eni'büdüllahe fe izahüm ferikani yahtesimun
(46) Kale ya kavmi lime testa'cilune bis seyyieti kablel haseneh lev la testağfirunellahe lealleküm türhamun
(47) Kalüt tayyerna bike ve bi mem meak kale tairuküm indellahi bel entüm kavmün tüftenun
(48) Ve kane fil medineti tis'atü rahtiy yüfsidune fil erdi ve la yuslihun
(49) Kalu tekasemu billahi le nübeyyitennehu ve ehlehu sümme le nekullenne li veliyyihi ma şehidna mehlike ehlihi ve inna le sadikin
(50) Ve mekeru mekrav ve mekerna mekrav ve hüm la yeş'urun
(51) Fenzur keyfe kane akibetü mekrihim enna demmernahüm ve kavmehüm ecmeiyn
(52) Fe tilke büyutühüm haviyetem bima zalemu inne fi zalike le ayetel li kavmiy ya'lemun
(53) Ve enceynellezine amenu ve kanu yettekun
(54) Ve lutan iz kale li kavmihi ete'tunel fahişete ve entüm tübsirun
(55) E inneküm le te'tuner ricale şehvetem min dunin nisa' bel entüm kavmün techelun
(56) Fe ma kane cevabe kavmihi illa en kalu ahricu ale lutim min karyetiküm innehüm ünasüy yetetahherun
(57) Fe enceynahü ve ehlehu illemraetehu kaddernaha minel ğabirin
(58) Ve emtarna aleyhim metara fe sae metarul münzerin
(59) Kulil hümdü lillahi ve selamün ala ibadihillezinastafa allahü hayrun emma yüşrikun
(60) Emmen halekas semavati vel erda ve enzele leküm mines semai maa fe embetna bihi hadaika zate behceh ma kane leküm en tümbitu şeceraha e ilahüm meallah bel hüm kavmüy ya'dilun
(61) Emmen ceallel erda kararav ve cealle hilaleha enharav ve ceale leha ravasiye ve ceale beynel bahrayni haciza e ilahüm meallah bel ekseruhüm la ya'lemun
(62) Emmey yücibül mudtarra iza deahü ve yekşifüs sue ve yec'alüküm hulefael ard e ilahüm meallah kalilem ma tezekkerun
(63) Emmey yehdiküm fi zulümatil berri vel bahri ve mey yursilür riyaha büşram beyne yedey rahmetih e ilahüm meallah tealellahü amma yüşrikun
(64) Emmey yebdeül halka sümme yüiydühu ve mey yerzükuküm mines semai vel ard e ilahüm meallah kul hatu bürhaneküm in küntüm sadikiyn
(65) Kul la ya'lemü men fis semavati vel erdil ğaybe illellah ve ma yeş'urune eyyane yüb'asun
(66) Belid darake ilmühüm fil ahirati bel hüm fi şekkim minha bel hüm minha amiun
(67) Ve kalellezine keferu e iza künna türabev ve abaüna einna le muhracun
(68) Le kad vüidna haza nahnü ve abaüna min kablü in haza illa esatiyrul evvelin
(69) Kul siru fil erdi fenzuru keyfe kane akibetül mücrimin
(70) Ve la tahzen aleyhim ve la tekün fi daykim mimma yemkürun
(71) Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikiyn
(72) Kul asa ey yekune radife leküm ba'dullezi testa'cilun
(73) Ve inne rabbeke le zu fadlin alen nasi ve lakinne ekserahüm la yeşkürun
(74) Ve inne rabbeke le ya'lemü ma tükinnü suduruhüm ve ma yu'linun
(75) Ve ma min ğaibetin fis semai vel erdi illa fi kitabim mübin
(76) İnne hazel kur'ane yekussu ala beni israile ekserallezi hüm fihi yahtelifun
(77) Ve innehu lehüdev ve rahmetül lil mü7minin
(78) İnne rabbeke yakdiy beynehüm bi hukmih ve hüvel azizül alim
(79) Fe tevekkel alellah inneke alel hakkil mübin
(80) İnneke la tüsmiul mevta ve la tüsmius summed düae iza vellev müdbirin
(81) Ve ma ente bi hadil umyi an dalaletihim in tüsmiu illa mey yü'minü bi ayatina fe hüm müslimun
(82) Ve iza vekaal kavlü aleyhim ahracna lehüm dabbetem minel erdi tükellimühüm ennen nase kanu bi ayatina la yukinun
(83) Ve yevme nahşüru min külli ümmetin fevcem mimmey yükezzibü bi ayatina fehüm yuzeun
(84) Hatta iza cau kale e kezzebtüm bi ayati ve lem tühiytu biha ilmen emma za küntüm ta'melun
(85) Ve vekaal kavlü aleyhim bima zalemu fe hüm la yentikun
(86) E lem yerav enna cealnel leyle li yeskünu fihi ven nehara mübsira inne fi zalike le ayatil li kavmiy yü'minun
(87) Ve yevme yünfehu fis suri fe fezia men fis semavati ve men fil erdi illa men şaellah ve küllün etevhü dahirin
(88) Ve teral cibale tahsebüha camidetev ve hiye temürru merras sehab sun'allahillezi etkane külle şey' innehu habirum bima tefalun
(89) Men cae bil haseneti fe lehu hayrum minha ve hüm min fezeiy yevmeizin aminin
(90) Ve men cae bis seyyieti fe kübbet vücuhühüm fin nar hel tüczevne ila ma küntüm ta'melun
(91) İnnema ümirtü en a'büde rabbe hazihil beldetillezi harrameha ve lehu küllü şey'iv ve ümirtü en ekune minel müslimin
(92) Ve en etlüvel kur'an fe menihteda fe innema yehtedi li nefsih ve men dalle fe kul innema ene minel münzirin
(93) Ve kulil hamdü lillahi seyüriküm ayatihi fe ta'rifuneha ve ma rabbüke bi ğafilin amma ta'melun