KASAS SURESİ

(1) Ta sim mim
(2) Tilke ayatül kitabil mübin
(3) Netlu aleyke min nebei musa ve fir'avne bil hakki li kavmiy yü'minun
(4) İnne fir'avne ala fil erdi ve ceale ehleha şiyeay yestad'ifü taifetem minhüm yüzebbihu ebnaehüm ve yestahyi nisaehüm innehu kane minel müfsidin
(5) Ve nüridü en nemünne alellezinestud'ifu fil erdi ve nec'alehüm eimmetev ve nec'alehümül varisin
(6) Ve nümekkine lehüm fil erdi ve nüriye fir'avne ve hamane ve cüundehüma minhüm ma kanu yahzerun
(7) Ve evhayna ila ümmi musa en erdiiyh fe iza hifti aleyhi fe elkiyhi fil yemmi ve la tehafi ve la tahzeni inna radduhü ileyki ve cailuhü minel murselin
(8) Feltekatahu alü fir'avne li yekune lehüm adüvvev ve hazena inne fir'avne ve hamane ve cünudehüma kanu hatiin
(9) Ve kaletimraetü fir'avne kurratü aynil li ve lek la taktüluhü asa ey yenfeana ev nettehizehu veledev ve hüm la yeş'urun
(10) Ve asbeha füadü ümmi musa fariğa in kadet le tübdi bihi levla er rabatna ala kalbiha li tekune minel mü'minin
(11) Ve kalet li uhtihi kussihi fe besurat bihi an cünübiv ve hüm la yeş'urun
(12) Ve harramna aleyhil meradia min kablü fe kalet hel edüllüküm ala ehli beytiy yekfülunehu leküm ve hüm lehu nasihun
(13) Fe radednahü ila ümmihi key tekarra aynühaa ve la tahzene ve li ta'leme enne va'dellahi hakkuv ve lakinne ekserahüm la ya'lemun
(14) Ve lemma beleğa eşüddehu vesteva ateynahü hukmev ve ilma ve kezalike neczil muhsinin
(15) Ve dehalel medinete ala hiyni ğafletim min ehliha fe vecede fiha racüleyni yaktetilani haza min şiatihi ve haza min adüvvih festeğasehüllezi min şiatihi alellezi min adüvvihi fe vekezehu musa fe kada aleyhi kale haza min ameliş şeytan innehu adüvvüm müdillüm mübin
(16) Kale rabbi inni zalemtü nefsi fağfirli fe ğafera leh innehu hüvel ğafurur rahiym
(17) Kale rabbi bima en'amte aleyye fe lem ekune zahiral lil mücrimin
(18) Fe asbeha fil medineti haifey yeterakkabü fe izellezistensarahu bil emsi yestasrihuh kale lehu musa inneke le ğaviyyüm mübin
(19) Fe lemma en erade ey yebtişe billezi hüve adüvvül lehüma kale ya musa e türidü en taktüleni kema katelte nefsem bil emsi in türidü illa en tekune cebbara fil erdi ve ma türidü en tekune minel muslihiyn
(20) Ve cae racülüm min aksal medineti yes'a kale ya musa innel melee ye'temirune bike li yaktüluke fahruc inni leke minen nasihiyn
(21) Fe harace minha halifey yeterakkabü kale rabbi neccini minel kavmiz zalimin
(22) Ve lemma teveccehe tilkae medyene kale asa rabbi ey yehdiyeni sevaes sebil
(23) Ve lemma verade mae medyene vecede aleyhi ümmetem minen nasi yeskune ve veced min dunihimümraeteyni tezudan kel ma hatbüküma kaleta la neskiy hatta yusdirar riaü ve ebuna şeyhun kebir
(24) Fe seka lehüma sümme tevella ilez zilli fe kale rabbi nini lima enzelte ileyye min hayrin fekiyr
(25) Fe caethü ihdahüma temşi alestihyain kalet inne ebi yed'uke li yecziyeke ecra ma sekayte lena felemma caehu ve kassa aleyhil kasasa kale la tehaf necevte minel kavmiz zalimin
(26) Kalet ihdahüma ya ebetiste'cirhü inne hayra meniste'certel kaviyyül emin
(27) Kale inni üridü en ünkihake ihdebneteyye hateyni ala en te'cürani semaniye hicec fe in etmente aşran fe min indik ve ma üridü en eşükka aleyk setecidüni in şaellahü minas salihiyn
(28) Kale zalike biyni ve beynek eyyemel eceleyni kadaytü fe la udvane aleyy vallahü ala ma nekulü vekil
(29) Felemma kada musel ecele ve sara bi ehlihi anese min canibit türi nasa kale li ehlihimküsu inni anestü naral lealli atiküm minha bi haberin ev cezvetim minen nari lealleküm tastalun
(30) Felemma etaha nudiye min şatiil vadil eymeni fil buk'atil mübaraketi mineş şecerati ey ya musa inni enellahü rabbül alemin
(31) Ve en elki asak felemma raaha tehtezzü keenneha cannüv vella müdbirav ve lem yüakkib ya musa akbil ve la teh0af inneke minel aminin
(32) Üslük yedeke fi ceybike tahruc beydae min ğayri su'iv vadmün ileyke cenahake miner rahbi fe zanike bürhanani mir rabbike ila fir'avne ve meleih innehüm kanu kavmen fasikiyn
(33) Kale rabbi nni kateltü minhüm nefsen fe ehafü ey yaktülun
(34) Ve ehiy harunü hüve efsahu minni lisaen fe ersilhü meiye rid'ey yüsaddikuni inni ehafü ey yükezzibun
(35) Kale seneşüddü adudeke bi ehiyke ve nec'alü leküma sültanen fe la yesilune ileyküma bi ayatina entüma ve menit tebeakümel ğğalibun
(36) Felemma caehüm musa bi ayatina beyyinatin kalu ma haza illa sihrum müfterav ve ma semi'na bihaza fi abainel evvelin
(37) Ve kale musa rabbi a'lemü bi men cae bil hüda min indihi ve men tekunü lehu akibetüd dar innehu la yüflihuz zalimun
(38) Ve kale fir'avnü ya eyyühel meleü ma alemtü leküm min ilahin ğayri Fe evkid li ya hamanü alet tiyni fec'al li sarhal lealli ettaliu ila ilahi musa ve inni le ezunnühu minel kazibin
(39) Vestekbera hüve ve cünudühu fil erdi bi ğayril hakki ve zannu ennehüm ileyna la yurceun
(40) Fe ahaznahü ve cünudehu fenebeznahüm fil yemm fenzur keyfe kane akibetüz zalimin
(41) Ve cealnahüm eimmetey yed'une ilen nar ve yevmel kiyameti la yünsarun
(42) Ve etba'nahüm fi hazihid dünya la'neh ve yevmel kiyameti hüm minel makbuhiyn
(43) Ve le kad ateyna musel kitabe mim ba'di ma ehleknel kurunel ula besaira lin nasi ve hüdev ve rahmetel leallehüm yetezekkerun
(44) Ve ma künte bi canibil ğarbiyyi iz kadayna ila musel emra ve ma künte mineş şahidin
(45) Ve lakinna enşe'na kurunen fe tetavele aleyhimül umür ve ma künte saviyen fi ehli medyene tetlu aleyhim ayatina ve lakinna künna mursilin
(46) Ve ma künte bi canibit turi iz nadeyna ve lakir rahmetem mir rabbike li tünzira kavmem ma etahüm min nezirim min kablike leallehüm yetezekkerun
(47) Ve lev la en tusiybehüm müsiybetüm bima kaddemet eydihim fe yekulu rabbena lev la erselte iyna rasulen fe nettebia yatike ve nekune minel mü'minin
(48) Felemma caehümül hakku min indina kalu levla utiye misle ma utiye musa e ve lem yekfüru bima utiye musa min kabl kalu sihrani tezahera ve kalu inna bi küllin kafirun
(49) Kul fe'tu bi kitabim min indillahi hüve ehda minhüma etebi'hü in küntüm sadikiyn
(50) Fe il lem yestecibu leke fa'lem ennema yettebiune ehvaehüm ve men edallü mimmenittebea hevahü bi ğayri hüdem minellah innellahe la yehdil kavmez zalimin
(51) Ve le kad vessalna lehümül kavle leallehüm yetezekkerun
(52) Ellezine ateynahümül kitabe min kablihi hm bihi yü'minun
(53) Ve iza yütla aleyhim kalu amenna bihi innehül hakku mir rabbina inna künna min kablihi müslimin
(54) Ülaike yü'tevne ecrahüm merrateyni bima saberu ve yedraune bil hasenetis seyyiete ve mimma razaknahüm yünfikun
(55) Ve iza semiullağve a'adu anhü ve kalu lena a'malüna ve leküm a'malüküm selamün aleyküm la nebteğil cahilin
(56) İnneke la tehdi men ahbebte ve lakinnellahe yehdi mey yeşa' ve hüve a'lemü bil mühtedin
(57) Ve kalu in netteblil hüda meake nütehattaf min erdina e ve lem nümekkil lehüm haramen aminey yücba ileyhi semeratü külli şey'ir rizkam mil ledünna ve lakinne ekserahüm la ya7lemun
(58) Ve kem ehlekna min karyetim betirat meiyşeteha fe tilke mesakinühüm lem tüskem mim ba'dihim illa kalila künna nahnül varisin
(59) Ve ma kane rabbüke mühlikel kura hatta yeb'ase fi ümmiha rasuley yetlu aleyhim ayatina ve ma künna mühlikil kura illa ve ehlüha zalimun
(60) Ve ma utitüm min şey'in fe metaul hayatid dünya ve zinetüha ve ma indellahi hayruv ve ebka e fe la ta'kilun
(61) E fe mev veadnahü va'den hasenen fe hüve lakiyhi ke mem metta'nahü metaal hayatid dünya sümme hüve yevmel kiyameti minel muhdarin
(62) Ve yevme yünadihim fe yekulü eyne şürakaiyellezine küntüm tez'umun
(63) Kalellezine hakka aleyhimül kavlü rabbena haülaillezine ağveyna ağveynahüm kema ğaveyna teberra'na ileyke ma kanu iyyana ya'büdun
(64) Ve kiyled'u şürakaeküm fe deavhüm fe lem yestecibu lehüm ve raevül azab lev ennehüm kanu yehtedun
(65) Ve yevme yünadihim fe yekulü maza ecebtümül murselin
(66) Fe amiyet aleyhimül embaü yevmeizin fe hüm la yetesaelun
(67) Fe memma men tabe ve amene ve amile salihan fe asa ey yekune minel müflihiyn
(68) Ve rabbüke yahlüku ma yeşaü ve yahtar ma kane lehümül hiyerah sübhanellahi ve teala amma yüşrikun
(69) Ve rabbüke ya'lemü ma tükinnü suduruhüm ve ma yu'linun
(70) Ve hüvellahü la ilahe illa hu lehül hamdü fil ula vel ahirati ve lehül hukmü ve ileyhi türceun
(71) Kul eraeytüm in cealellahü aleykümül leyle sermeden ila yevmil kiyameti men ilahün ğayrullahi ye'tiküm bi diya' e fe la tesmeun
(72) Kul eraeytüm incealellahü aleykümün nehara sermeden ila yevmil kiyameti men ilahün ğayrullahi ye'tiküm bi leylin teskünune fih e fe la tübsirun
(73) Ve mir rahmetihi ceale lekümül leyle ven nehara li teskünu fihi ve li tebteğu min fadlihi ve lealleküm teşkürun
(74) Ve yevme yünadihim fe yekulü eyne şürakaiyellezine küntüm tez'umun
(75) Ve neza'na minkülli ümmetin şehiden fe kulna hatu bürhaneküm fe alimu ennel hakka lillahi ve dalle anhüm ma kanu yefterun
(76) İnne karune kane min kavmi masu fe beğa aleyhim ve ateynahü minel künuzi ma inne mefatihahu le tenuü bil usbeti ülil kuvveti iz kale lehu kavmühu la tefrah innellahe la yühibbül ferihiyn
(77) Vebteği fima atakellahüd daral ahirate ve la tense nesiybeke mined dünya ve ahsin kema ahsenellahü ileyke ve la tebğil fesade fil ard innellahe la yühibbül müfsidin
(78) Kale innema utitühu ala ilmin indi e ve lem ya7lem ennellahe kad ehleke min kablihi minel kuruni men hüve eşeddü minhü kuvvetev ve ekseru cem'a ve la yüs'elü an zünubihimül mücrimun
(79) Fe harace ala kamihi fi zinetih kalellezine yüridunel hayeted dünya ya leyte lena misle ma utiye karunü innehu lezu hazzin aziym
(80) Ve kalellezine utül ilme veyleküm sevabüllahi hayrul li men amene ve amile saliha ve la yülekkaha illes sabirun
(81) Fe hasefna bihi ve bidarihil erda fe ma kane lehu min fietiy yensurunehu min dunillahi ve ma kane minel müntesirin
(82) Ve asbehallezine temennev mekanehu bil emsi yekulune veyke ennellahe yebsütur rizka li mey yeşaü min ibadihi ve yakdir lev la em mennellahü aleyna le hasefe bina veykeennehu la yüflihul kafirun
(83) Tilked darul ahiratü nec'alüha lillezine la yüridune ulüvven fil erdi ve la fesada vel akibetü lil müttekiyn
(84) Men cae bil haseneti fe lehu hayrum minha ve men cae bis seyyieti fe la yüczellezine amilüs seyyiati illa ma kanu ya'melun
(85) İnnellezi ferad aleykel kur'ane le raddüke illa mead kur rabbi a'lemü men cae bil hüda ve men hüve fi dalalüm mübin
(86) Ve ma künte tercu ey yülka ileykel kitabü illa rahmetem mir rabbike fe la tekunenne zahiral lil kafirin
(87) Ve la yesuddünneke an ayatillahi ba'de iz ünzilet ileyke ved'u ila rabbike ve la tekunenne minel müşrikin
(88) Ve la ted'u meallahi ilahen ahar la ilahe illa hüve küllü şey'in halikün illa vecheh lehül hukmü ve ileyhi türceun