ANKEBÛT SURESİ

(1) Elif lam mim
(2) E hasiben nasü ey yütraku ey yekulu amenna ve hüm la yüftenun
(3) Ve le kad fetennellezine min kablihim fe le ya'lemennellahüllezine sadeku ve le ya'lemennel kazibin
(4) Em hasibellezine ya'melunes seyyiati ey yesbikuna sae ma yahkümun
(5) Men kane yercu likaellahi fe inne ecelellahi leat ve hüves semiul alim
(6) Ve men cahede fe innema yücahidü li nefsih innellahe le ğaniyyün anil alemin
(7) Vellezine amenu ve amilus salihati le nükeffiranne ahüm seyyiatihim ve le necziyennehüm ahsenellezi kanu ya'melun
(8) Ve vassaynel insane bi valideyhi husna ve in cahedake li tüşrike bi ma leyse leke bihi ilmün fe la tüti'hüma ileyye merciuküm fe ünebbiüküm bima küntüm ta'melun
(9) Vellezine amenu ve ameilus salihati le nüdhilennehüm fis salihiyn
(10) Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi fe iza uziye fillahi ceale fitneten nasi keazzabillah ve lein cae nasrum mir rabbike le yekulünne inna künna meaküm e ve leysellahü bi a'leme bima fi suduril alemin
(11) Ve le ya'lemennellahüllezine amenu ve le ya'lemennel münafikiyn
(12) Ve kalellezine keferu lillezine amenüt tebiu sebilena vel nahmil hatayaküm ve ma hüm bi hamiline min hatayahüm min şey' innehüm lekazibun
(13) Ve le yahmilünne eskalehüm eskalem mea eskalihim ve leyüs'elünne yevmel kiyameti amma kanu yefterun
(14) Ve le kad erselna nuhan ila kavmihi fe lebise fihim elfe senetin illa hamsine ama fe ehazehümüt tufanü ve hüm salimun
(15) Fe enceynahü ve ashabes sefineti ve cealnaha ayetel lil alemin
(16) Ve ibrahime iz kale li kavmihi'büdüllahe vettekuh zaliküm hayrul leküm in küntüm ta'lemun
(17) İnnema ta'büdune min dunillahi evsanev ve tahlükune ifka innellezine ta'büdune min dunillahi la yemlikune leküm rizkan febteğu indellahir rizka va'büduhü veşküru leh ileyhi türceun
(18) Ve in tükezzibu fe kad kezzebe ümemüm min kabliküm ve ma aler rasuli illel belağul mübin
(19) E ve lem yerav keyfe yübdiüllahül halka sümme yüiydüh inne zalike alellahi yesir
(20) Kul siru fil erdi fenzuru keyfe bedeel halka sümmellahü yünşiün neş'etel ahirahinnellahe ala külli şey'in kadir
(21) Yüazzibü mey yeşaü ve yerhamü mey yeşa' ve ileyhi tuklebun
(22) Ve ma entüm bi mu'cizine fil erdi ve la fis semai ve ma leküm min dunillahi miv veliyyiv ve la nasiyr
(23) Vellezine keferu bi ayatillahi ve likaihi ülaike yeisu mir rahmeti ve ülaike lehüm azabün elim
(24) Fema kane cevabe kavmihi illa en kaluktüluhü ev harrikuhü fe necahüllahü minen nar inne fi zalike le ayatil li kavmiy yü'minun
(25) Ve kale innemet tehaztüm min dunillahi evsanem meveddete beyniküm fil hayatid dünya sümme yevmel kiyameti yekfüru ba'duküm bi ba'div ve yel'anü ba'duküm ba'dav ve me'vakümün naru ve ma leküm min nasirin
(26) Fe amene lehu lut ve kale inni mühacirun ila rabbi innehu hüvel azizül hakim
(27) Ve vehebna lehu ishaka ve ya'kube ve cealna fi zürriyyetihin nübüvvete vel kitabe ve ateynahü ecrahu fid dünya ve innehu fil ahirati le mines salihiyn
(28) Ve lutan iz kale li kavmihi inneküm le te'tunel fahişete ma sebekaküm biha min ehadim minel alemin
(29) E inneküm le ta'tuner ricale ve taktaunes sebile ve te'tune fi nadikümül münker fema kane cevabe kavmihi illa en kalu'tina bi azabillahi in künte mines sadikiyn
(30) Kale rabbinsurni alel kavmil müfsidin
(31) Ve lemma caet rusülüna ibrahime bil büşra kalu inna mühliku elhi hazihil karyeh inne ehleha kanu zalimin
(32) Kale inne fiha luta kalu nahnü a'lemü bi men fiha le nünecciyennehu ve ehlehu illemraetehu kanet minel ğabirin
(33) Ve lemma en caet rusülüna lutan sie bihim ve daka bihim zer'av ve kalu la tehaf ve la tahzen inna müneccuke ve ehleke illemraeteke kanet minel ğabirin
(34) İnna münzilune ala ehli hazihil karyeti riczem mines semai bima kanu yefsükun
(35) Ve le kad terakna minha ayetem beyyinetel li kavmiy ya'kilun
(36) Ve ila medyene ehahüm şüayben fe kale ya kavmi'büdüllahe vercül yevmel ahira ve la ta'sev fil erdi müfsidin
(37) Fe kezzebuhü fe ehazethümür racfetü fe asbehu fi darihim casimin
(38) Ve adev ve semude ve kad tebeyyene leküm mim mesakinihim ve zeyyene lehümüş şeytanü a'malehüm fe saddehüm anis sebili ve kanu müstebsirin
(39) Ve karune fir'avne ve hamane ve le kad caehüm musa bil beyyinati festekberu fil erdi ve ma kanu sabikiyn
(40) Fe küllen ehazna bi zembih fe minhüm men erselna aleyhi hasiba ve minhüm men ehazethüs sayhah ve minhüm men hasefna bihil ard ve minhüm men ağrakna ve ma kanellahü li yazlimehüm ve lhakin kanu enfüsehüm yazlimun
(41) Meselüllezinet tehazu min dunillahi evliyae ke meselil ankebut ittehazet beyta ve inne evhenel büyuti le beytül ankebut lev kanu ya'lemun
(42) İnnallahe ya'lemü ma yed'une min dunihi min şey' ve hüvel azizül hakim
(43) Ve tilkel emsalü nadribüha lin nas ve ma ya'kilüha illel alimun
(44) Halekallahüs semavati vel erda bil hakk inne fi zalike le ayetel lil mü'minin
(45) Ütlü ma uhiye ileyke minel kitabi ve ekimis salah innes salate tenha anil fahşai vel münker ve lezikrullahi ekber vallahü ya'lemü ma tasneun
(46) Ve la tücadilu ehlel kitabi illa billeti hiye ahsenü illellezine zalemu minhüm ve kulu amenna billezi ünzile ileyna ve ünzile ileyküm ve ilahüna ve ilahüküm vahidüv ve nahnü lehu müslimun
(47) Ve kezalike enzelna ileykel kitab fellezine ateynahümül kitabe yü'minune bih ve min haülai mey yü'minü bih ve ma yechadü bi ayatina illel kafirun
(48) Ve ma künte tetlu min kablihi min kitabiv ve la tehuttuhu bi yeminike izel lertabel mübtilun
(49) Bel hüve ayatüm beyyinatün fi sudurillezine utül ilm ve ma yechadü bi ayatina illaz zalimun
(50) Ve kalu lev la ünzile aleyhi ayatüm mir rabbih kul innemel ayatü indellah ve innema ene nezirum mübin
(51) E ve lem yekfihim enna enzelna aleykel kitabe yütla aleyhim inne fi zalike le rahmetev ve zikra li kavmiy yü'minun
(52) Kul kefa billahi beyni ve beyneküm şehida ya'lemü ma fis semavati vel ard vellezine amenu bil batili ve keferu billahi ülaike hümül hasirun
(53) Ve yesta'ciluneke bil azab ve lev la ecelüm müsemmel la caehümül azab ve le ye'tiyennehüm bağtetev ve hüm la yeş'urun
(54) Yesta'ciluneke bil azab ve inne cehenneme le mühiytatüm bil kafirun
(55) Yevme yağşahümül azabü min fevkihim ve min tahti erculihim ve yekulü zuku ma küntüm ta'melun
(56) Ya ibadiyellezine amenu inne erdiy vasiatün fe iyyaye fa'büdun
(57) Küllü nefsin saikatül mevti sümme ileyna türceun
(58) Vellezine amenu ve amilus salihati le nübevviennehüm minel cenneti ğurafen tecri min tahtihel enharu halidine fiha ni'me ecrul amilin
(59) Ellezine saberu ve ala rabbihim yetevekkelun
(60) Ve keeyyim min dabbetil la tahmilü rizkahellahü yerzükuha ve iyyaküm ve hüves semiul alim
(61) Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda ve sehharaş şemse vel kamera le yekulünnellah fe enna yü'fekun
(62) Allahü yebsütur riska li mey yeşaü min ibadihi ve yakdiru lehv innellahe bi külli şey'in alim
(63) Ve lein seeltehüm men nezzele mines semai maen fe ahya bihil erda mim ba'di mevtiha le yekulünnellah kulil hamdü lillah bel ekseruhüm la ya'kilun
(64) Ve ma hazihil hayatüd dünya illa lehvüv ve leib ve inned darel ahirate le hiyel hayevan lev kanu ya'lemun
(65) Fe iza rakibu fil fülki deavüllahe muhlisiyne lehüd din felemma neccahüm ilel berri izahüm yüşrikun
(66) Li yekfüru bima ateynahüm ve li yetemetteu fe sevfe ya'lemun
(67) E ve lem yerav enna cealnü haramen aminev ve yütehattafün nasü min havlihim e fe bil batili yü'minune ve bi ni'metillahi yekfürun
(68) Ve men azlenü minmeniftera alellahi keziben ev kezzebe bil hakki lemma caeh e leyse fi cehenneme mesvel lil kafirin
(69) Vellezine cahedu fina le nehdiyennehüm sübülena ve innellahe le meal muhsinin