RÛM SURESİ

(1) Elif lam mim
(2) Fulibetir rum
(3) Fi ednel erdi ve hüm mim ba'di ğalebihim se yağlibun
(4) Fi bid'i sinin lillahil emru min kablü ve mim ba'd ve yevmeiziy yefrahul mü'minun
(5) Bi nasrillah yensuru mey yeşa' ve hüvel azizür rahiym
(6) Va'dellah la yuhlifüllahü va'dehu ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun
(7) Ya'lemune zahiram minel hayatid dünyave hüm anil ahirati hüm ğafilun
(8) E ve lem yetefekkeru fi enfüsihim ma halekallahüs semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakki ve ecelim müsemma ve inne kesiram minen nasi bi likai rabbihim le kafirun
(9) E ve lem yesiru fil irdi fe yenzuru keyfe kane akibetüllezine min kablihim kanu eşedde minhüm kuvvetev ve esarul erda ve ameruha eksera mimma ameruha ve caethüm rusülühüm bil beyyinat kanu eşedde minhüm kuvvetev ve esarul erda ve ameruha eksera mimma ameruha ve caethüm rusülühüm bil beyyinat fema kanellahü li yazlimehüm ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun
(10) Sümme kane akibetellezine esaüs sua en kezzebu bi ayatillahi ve kanu biha yestehziun
(11) Allahü yebdeül hakka sümme yüiydühu sümme ileyhi türceun
(12) Ve yevme tekumüs saatü yüblisül mücrimun
(13) Ve lem yekül lehüm min şürakaihim şüfeaü ve kanu bi şürakaihim kafirin
(14) Ve yevme tekumüs saatü yevmeiziy yeteferrakun
(15) Fe emmellezine amenu ve amilus salihati fe hüm fi ravdatiy yuhberun
(16) Ve emmellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ve likail ahirati fe ülaike fil azabi muhdarun
(17) Fe sübhanellahi hiyne tübsune ve hiyne tusbihun
(18) Ve lehül hamdü fis semavati vel erdi ve aşiyyev ve hiyne tuzhirun
(19) Yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yuhyil erda ba'de mevtiha ve kezalike tuhracun
(20) Ve min ayatihi en halekaküm min türabin sümme iza entüm beşerun tenteşirun
(21) Ve min ayatihi en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fi zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun
(22) Ve min ayatihi halkus semavati vel erdi vahtilafü elsinetiküm ve elvaniküm inne fi zalike le ayatil lil alimin
(23) Ve min ayatihi menamüküm bil leyli ven nehari vebtiğaüküm min fadlih inne fi zalike le ayatil li kavmiy yesmeun
(24) Ve min ayatihi yürikümül berka havfev ve tameav ve yünezzilü mines semai maen fe yuhyi bihil erda ba'de mevtiha inne fi zalike le ayatil li kavmiy ya'kilun
(25) Ve min ayatihi en tekumes semaü vel erdu bi emrih sümme iza deaküm da'vetem minel erdi iza entüm tahrucun
(26) Ve lehu men fis semavati vel ard küllül lehu kanitun
(27) Ve hüvellezi yebdeül halka sümme yüiydühu ve hüve ehvenü aleyh ve lehül meselül a'la fis semavati vel ard ve hüvel azizül hakim
(28) Darabe leküm meselem min enfüsiküm hel leküm mim ma meleket eymanüküm min şürakae fi ma razaknaküm fe entüm fihi sevaün tehafunehüm ke hiyfetiküm enfüseküm kezalike nüfassilül ayati li kavmiy ya'kilun
(29) Belit tebeallezine zalemu ehvaehüm bi ğayri ilm fe mey yehdi men edallellah ve ma lehüm min nasirin
(30) Fe ekim vecheke lid dini hanifa fitratellahilleti fetaran nase aleyha la tebdile li halkillah zaliked dinül kayyimü ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun
(31) Münibine ileyhi vettekuhu ve ekiymus salate ve la tekunu minel müşrikin
(32) Minellezine ferraku dinehüm ve kanu şiyea küllü hizbim bima ledeyhim ferihun
(33) Ve iza messen nase durrun deav rabbehüm münibine ileyhi sümme iza ezakahüm minhü rahmeten iza ferikum minhüm bi rabbihim yüşrikun
(34) Li yekfüru bima ateynahüm fe temetteu fe sevfe ta'lemun
(35) Em enzelna aleyhim sültanen fe hüve yetekellemü bima kanu bihi yüşrikun
(36) Ve iza ezaknen nase rahmeten ferihu biha ve in tüsibhüm seyyietüm bima kaddemet eydihim izahüm yaknetun
(37) E ve lem yerav ennellahe yebsütur rizka li mey yeşaü ve yakdir inne fi zalike le ayatil li kavmiy yü'minun
(38) Fe ati zel kurba hakkahu vel miskine vebnes sebil zalike hayrul lillezine yüridune vechellahi ve ülaike hümül müflihun
(39) Ve ma ateytüm mir ribel li yerbüve fi emvalin nasi fe la yerbu indellah ve ma ateytüm min zekatin türidune vechellahi fe ülaike hümül mud'ifun
(40) Allahüllezi halekaküm sümme razekaküm sümme yümitüküm sümme yuhyiküm hel min şürakaiküm mey yefalü min zaliküm min şey' sübhanelhu ve teala amma yüşrikun
(41) Zaheral fesadü fil berri vel bahri bima kesebet eydin nasi li yüzikahüm ba'dallezi amilu leallehüm yarciun
(42) Kul siru fil erdi fenzuru keyfe kane akibetüllezine min kabl kane ekseruhüm müşrikin
(43) Fe ekim vecheke lid dinil kayyimi min kabli ey ye'tiye yevmül la meradde lehu minellahi yevmeiziy yessaddeun
(44) Men kefera fealeyhi küfruh ve men amile salihan fe li enfüsihim yemhedun
(45) Li yecziyellezine amenu ve amilus salihati min fadlih innehu la yühibbül kafirin
(46) Ve min ayatihi ey yürsiler riyaha mübeşşirativ ve liyüzikaküm mir rahmetihi ve litecriyel fülkü bi emrihi ve li tebteğu min fadlihi ve lealleküm teşkürun
(47) Ve le kad erselna min kablike rusülen ila kavmihim fe cauhüm bil beyyinati fentekamna minellezine ecramu ve kane hakkan aleyna nasrul mü'minin
(48) Allahüllezi yürsilür riyaha fe tüsiru sehaben fe yebsütuhu fis semai keyfe yeşaü ve yec'alühu kisefen feteral vedka yahrucü min hilalih fe iza esabe bihi mey yeşaü min ibadihi izahüm yestebşirun
(49) Ve in kanu min kabli ey yünezzele aleyhim min kablihi le müblisin
(50) Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhyil erda ba'da mevtiha inne zalike le muhyil mevta ve hüve ala külli şey'in kadir
(51) Ve lein erselna rihan fe raevhü musferral lezallu mim ba'dihi yekfürun
(52) Fe inneke la tüsmiul mevta ve la tüsmius summed düae iza vellev müdbirin
(53) Ve ma ente bihadil umyi an dalaletihim in tüsmiu illa mey yü'minü bi ayatina fehüm müslimun
(54) Allahüllezi halekaküm min da'fin sümme ceale mim ba'di kuvvetin da'fev ve şeybeh yahlüku ma yeşa' ve hüvel alimül kadir
(55) Ve yevme teumüs saatü yuksimül mücrimune ma lebisu ğayra saah kezalike kanu yü'fekun
(56) Ve kalellezine utül ilme vel imane le kad lebistüm fi kitabillahi ila yevmil ba'si fe haza yevmül ba'si ve lakinneküm küntüm la ta'lemun
(57) Fe yevmeizil la yenfeullezine zalemu ma'ziratühüm ve la hüm yüsta'tebun
(58) Ve le kad darabna lin nasi fi hazel kar'ani min külli mesel ve lein ci'tehüm bi ayatil leyekulennellezine keferu in entüm illa mübtilun
(59) Kezalike yatbeullahü ala kulubillezine la ya'lemun
(60) Fasbir inne va'dellahi hakkuv ve la yestehiffennekellezine la yukinun