LOKMAN SURESİ

(1) Elif lam min
(2) Tilke ayatül kitabil hakim
(3) Hüdev ve rahmetel lil muhsinin
(4) Ellezine yükiymunes salate ve yü'tunez zekate ve hüm bil ahirati hüm yukinun
(5) Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun
(6) Ve minen nasi mey yeşteri lehvel hadisi li yüdille an sebilillahi bi ğayri ilmiv ve yettehizeha hüzüva ülaike lehüm azabüm mühin
(7) Ve iza tütla aleyhi ayatüna vella müstekbiran ke el lem yesma'ha keenne fi üzüneyhi vakra fe beşşirhü bi azabin elim
(8) İnnellezine amenu ve amilus salihati lehüm cennatün neiym
(9) Halidine fiha va'dellahi hakka ve hüvel azizül hakim
(10) Halekas semavati bi ğayri amedin teravneha ve elka fil erdi ravasiye en temide biküm ve besse fiha min külli dabbeh ve enzelna mines semai maen fe embetna fiha min külli zevcin kerim
(11) Haza halkullahi fe eruni maza halekallezine min dunih beliz zalimune fi dalalim mübin
(12) Ve le kad ateyna lukmanel hikmete enişkür lillah ve mey yeşkür fe innema yeşküru li nefsih ve men kefera fe innellahe ğayniyyün hamid
(13) Ve iz kale lukmanü libnihi ve hüve yeizuhu ya büneyye la tüşrik billah inneş şirke le zulmün aziym
(14) Ve vessaynel insane bi valideyh hamelethü ümmühu vehnen ala vehniv ve fisalühu fi ameyni enişkür li ve li valideyk ileyyel mesiyr
(15) Ve in cahedake ala en tüşrike bi ma leyse leke bihi ilmün fe la tüti'hüma ve sahibhüma fid dünya ma'rufev vettebi' sebile men enabe ileyy sümme ileyye merciuküm fe ünebbiüküm bima küntüm ta'melun
(16) Ya büneyye inneha in tekü miskale habbetim min hardelin fe tekün fi sahratin ev fis semavati ev fil erdi ye'ti bihellah innellahe latiyfün habir
(17) Ya büneyye ekimis salate ve'mur bil ma'rufi venhe anil münkeri vasbir ala ma esabek inne zalike min azmil ümur
(18) Ve la tüsa'ir haddeke lin nasi ve la temşi fil erdi meraha innellahe la yühibbü külle muhtalin fehur
(19) Vaksid fi meşyike vağdud min savtik inne emreral asvati le savtül hamir
(20) E lem terav ennellahe sehhara leküm ma fis semavati ve ma fil erdi ve esbeğa aleyküm niamehu zahiratev ve batineh ve minen nasi mey yücadilü fillahi bi ğayri ilmiv ve la hüdev ve la kitabim münir
(21) Ve iza kiyle lehümüt tebiu ma enzellellahü kalu bel nettebiu ma vecedna aleyhi abaena e ve lev kaneş şeytanü yed'uhüm ila azabis seiyr
(22) Ve mey yüslim vechehu ilellahi ve hüve muhsinün fe kadistemseke bil urvetil vüska ve ilellahi akibetül ümur
(23) Ve men kefera fe la yahzünke küfruh ileyna merciuhüm fe nünebbiühüm bima amilu innellahe alimüm bizatis sudur
(24) Nümettiuhüm kalilen sümme nadtarruhüm ila azabin ğaliyz
(25) Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünnellah kulil hamdü lillah bel ekseruhüm la ya'lemun
(26) Lillahi ma fis semavati vel ard innellahe hüvel ğaniyyül hamid
(27) Ve lev enne ma fil erdi min şeceratin aklamüv vel bahru yemüddühu min ba'dihi seb'atü ebhurim ma nefidet kelematüllah innellahe azizün hakim
(28) Ma halkuküm ve la ba'süküm illa ke nefsiv vahideh innellahe semium basiyr
(29) E lem tera ennellahe yulicül leyle fin nehari ve yulicün nehara fil leyli ve sehhareş şemsi vel kamera küllüy yecri ila ecelim müssemmev ve ennellahe ve ma ta'melune habir
(30) Zalike bi ennellahe hüvel hakku ve enne ma yed' une min dunihil batilü ve ennellahe hüvel aliyyül kebir
(31) E lem tera ennel fülke tecri fil bahri bi ni'metillahi li yüriyeküm min ayatih inne fi zalike le ayatil li külli sabbarin şekur
(32) Ve iza ğaşiyehüm mevcün kez zuleli deavüllahe muhlisiyne lehüd din felemma neccahüm ilel berri fe minhüm muktesid ve ma yechadü bi ayatina illa küllü hattarin kefur
(33) Ya eyyühen nasütteku rabbeküm vahşev yevmel la yezi validün av veledihi ve la meludün hüve cazin av validihi şey'a inne va'dellahi hakkun fe la teğurranekümül hayatüd dünya ve la yeğurraneküm billahül ğarur
(34) İnnellahe indehu ilmüs saahve yünezzilül ğays ve ya'lemü ma fil erham ve ma tedri nefsüm maza teksibü ğada ve ma tedri nefsüm bi eyyi erdin temut innellahe alimün habir.