SECDE SURESİ

(1) Elif lam min
(2) Tenziylül kitabi la raybe fiyhi mir rabbil alemiyn
(3) Em yekulunefterah bel hüvel hakku mir rabbike li tünriza kavmem ma etahüm min neziyrim min kablike leallehüm yehtedun
(4) Allahüllezi halekas semavati vel erda ve ma beynehüma fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arş ma leküm min dunihi miv veliyyiv ve la şefiy' efela tetezekkerun
(5) Yüdebbirul emra mines semai ilel erdi sümme ya'rucü ileyhi fi yevmin kane mikdaruhu elfe senetim mimma teuddun
(6) Zalike alimül ğaybi veş şehadetil aziyzür rahiym
(7) Ellezi ahsene külle şey'in halekahu ve bedee halkal insani min tiyn
(8) Sümme ceal neslehu min sülaletim min maim mehiyn
(9) Sümme sevvahü ve nefeha fiyhi mir ruhihi ve ceale lekümüs sem'a vel ebsara vel efideh kaliylem ma teşkürun
(10) Ve kalu e iza dalelna fil erdi e inna le fi halkin cediyd bel hüm bi likai rabbihim kafirun
(11) Kul yeteveffaküm melekül mevtillezi vükkile biküm sümme ila rabbiküm türceun
(12) Ve lev tera izil mücrimune nakisu ruusihim inde rabbihim rabbena ebsarna ve semi'na ferci'na na'mel salihan inna mukinun
(13) Ve lev şi'na le ateyna külle nefsin hüdaha ve lakin hakkal kavlü minni le emleenne cehenneme minel cinneti ven nasi ecmeiyn
(14) Fe zuku bi ma nesiytüm likae yevmiküm haza inna nesiynaküm ve zuku azabel huldi bi ma küntüm ta'melun
(15) İnnema yü'minü bi ayatinellezine iza zükkiru biha harru süccedev ve sebbehu bi hamdi rabbihim ve hüm la yestekbirun
(16) Tetecafa cünubühüm anil medacii yed'une rabbehüm havfev ve tameav ve mimma razaknahüm yünfikun
(17) Fe la ta'lemü nefsüm ma uhfiye lehüm min kurrati a'yün cezaem bi ma kanu ya'melun
(18) E femen kane mü'minen ke men kane fasika la yestevun
(19) Emmelleziyne amenu ve amilus salihati fe lehüm cennatül me'va nüzülem bi ma kanu ya'melun
(20) Ve emmellezine feseku fe me'vahümün nar küllema eradü ey yahrucu minha üiydu fiyha ve kiyle lehüm zuku azaben narillezi küntüm bihi tükezzibun(15. Ayet secde ayetidir.)
(21) Ve le nüziykanehüm minel azabil edna dunel azabil ekberi leallehüm yarciun
(22) Ve men azlemü mimmem zükkira bi ayati rabbihi sümme a'rada anha inna minel mücrimiyne müntekimun
(23) Ve le kad ateyna musal kitabe fe la tekün fi miryetim mil likaihi ve cealnahü hüdel li beni israiyl
(24) Ve cealna minhüm elmmetey yehdune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun
(25) İnne rabbeke hüve yafsilü beynehüm yevmel kiyameti fiyma kanu fihi yahtelifun
(26) E ve lem yehdi lehüm kem ehlekna min kablihim minel kuruni yemşune fi mesakinihim inne fi zalike le ayat e fe la yesmeun
(27) E ve lem yerav enna nesukul mae ilel erdil cüruzi fe nuhricü bihi zer'an te'kili mihü en'amühüm ve enfüsühüm e fe la yübsirun
(28) Ve yekulune meta hazal fethu in küntüm sadikiyn
(29) Kul yevmel fethi la yenfeullezine keferu iymanühüm ve la hüm yünzarun
(30) Fe a'rid anhüm ventezir innehüm müntezirun