AHZÂB SURESİ

(1) Ya eyyühen nebiyyüttekillahe ve la tütiil kafirine vel münafikiyn innellahe kane alimen hakima
(2) Vettebi'ma yuha ileyke mir rabbik innellahe kane bima ta'melune habira
(3) Ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekila
(4) Ma cealellahü li racülim min kalbeyni fi cevfih ve ma ceale ezvacekümüllai tüzahirune minhünne ümmehatiküm ve ma ceale ed'iyaeküm ebnaeküm zaliküm kavlüküm bi efvahiküm vallahü yekulül hakka ve hüve yehdis sebil
(5) Üd'uhüm li abaihim hüve akseu indellah fe il lem ta'lemu abaehüm fe ihvanüküm fid dini ve mevaliküm ve leyse aleyküm cünahun fima ahta'tüm bihi ve lakim ma teammedet kulubüküm ve kanellahü ğafurar rahiyma
(6) Ennebiyyü evla bil mü'minine min enfüsihim ve ezvacühu ümmehatühüm ve ülül erhami ba'duhüm evla bi ba'din fi kitabillahi minel mü'minine vel mühacirine illa en tefalu ila evliyaiküm ma'rufa kane zalike fil kitabi mestura
(7) Ve iz ehazna minen nebiyyine misakahüm ve minke ve min nuhiv ve ibrahime ve musa ve iysebni memeryeme ve ehazna minhüm misakan ğaliza
(8) Li yes'eles sadikiyne an sidkihim ve eadde lil kafirine azaben elima
(9) Ya eyyühellezine amenüzküru ni'metellahi aleyküm iz caetküm cünudün fe erselna aleyhim rihav ve cünudel lem teravha ve kanellahü bima ta'melune besiyra
(10) İz cauküm min fevkiküm ve min esfele minküm ve iz zağatil ebsaru ve beleğatil kulubül hanacira ve tezunnune billahiz zununa
(11) Hünalikebtüliyel mü'minune ve zülzilu zilzatlen şedida
(12) Ve iz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim meradum ma veaddenellahü ve rasulühu illa ğurura
(13) Ve iz kalet taifetüm minhüm ya ehle yesribe la mükame leküm farciu ve yeste'zinü ferikum minhümün nebiyye yekulune inne büyutena avratüv ve ma hiye bi avrah iy yüridune illa firara
(14) Ve lev dühilet aleyhim min aktariha sümme süilül fitnete le atevha ve ma telebbesu biha illa yesira
(15) Ve le kad kanu ahedüllahe min kablü la yüvellunel edbar ve kane ahdüllahi mes'ula
(16) Kul ley yenfeakümül firaru in ferartüm minel mevti evil katli ve izel la tümetteune illa kalila
(17) Kul men zellezi ya'simüküm minellahi in erade biküm suen ev erade biküm rahmeh ve la yecidune lehüm min dunillahi veliyyev ve la nesiyra
(18) Kad ya'lemüllahül müavvikiyne minküm ve kailine li ihvanihim helümme ileyna ve la ye'tunel be'se illa kalila
(19) E şihhaten aleyküm Fe iza cael havfü raeytehüm yenzurune ileyke teduru a'yünühüm kellezi yuğşa aleyhi minel mevt fe iza zehebel havfü selekuhüm bi elsinetin hidadin eşihhaten alel hayr ülaike lem yü'minu fe ahbetallahü a'malehüm ve kane zalike alellahi yesira
(20) Yahsebunel ahzabe lem yezhebu ve iy ye'til ahzabü yeveddu lev ennehüm badune fil a'rabi yes'elune an embaiküm ve lev kanu fiküm ma katelu illa kalila
(21) Le kad kane leküm fi rasulillahi üsvetün hasenetül li men kane yercüllahe vel yevmel haira ve zekerallahe kesira
(22) Ve lemma rael mü'minunel ahzabe kalu haza ma veadenellahü ve rasulühu ve sadekallahü ve rasulühu ve ma zadehüm illa imanev ve teslima
(23) Minel mü'minine ricalün sadeku ma ahedüllahe aleyh fe minhüm men kada nahbehu ve minhüm mey yenteziru ve ma beddelu tebdila
(24) Li yecziyellahüs sadikiyne bi sidkihim ve yüazzibel münafikiyne in şae ev yetube aleyhim innellahe kane ğafurar rahiyma
(25) Ve raddellahüllezine keferu bi ğayzihim lem yenalu hayra ve kefallahül mü'mininel kital ve kanellahü kaviyyen aziza
(26) Ve enzelellezine zaheruhüm min ehlil kitabi min sayasiyhim ve kazefe fi kulubihimür ru'be ferikan taktülune ve te'sirune ferika
(27) Ve evraseküm erdahüm ve diyarahüm ve emvalehüm ve erdal lem tetauha ve kanellahü ala külli şey'in kadira
(28) Ya eyyühen nebiyyü kul li ezvacike in küntünne türidnel hayated dünya ve zineteha fe tealeyne ümetti'künne ve üserrihkünne serahan cemila
(29) Ve in küntünne türidnellahe ve rasulehu ved daral ahirate fe innellahe eadde lil muhsinati minkünne ecran aziyma
(30) Ya nisaen nebiyyi mey ye'ti minkünne bi fahişetim mübeyyinetiy yudaaf lehel azabü d'feyn ve kane zalike alellahi yesira
(31) Ve mey yaknüt minkünne lillahi ve rasulihi ve ta'mel salihan nü'tiha ecraha merrateyni ve a'tedna leha rizkan kerima
(32) Ya nisaen nebiyyi lestünne ke ehadim minen nisai inittekaytünne fe la tahda'ne bil kavli fe yatmeallezi fi kalbihi meraduv ve kulne kavlem ma'rufa
(33) Ve karne fi büyutikünne ve la teberracne teberrucel cahiliyyetil ula ve ekimmes salete ve atinez zekate ve eti'nellahe ve rasuleh innema yüridüllahü li yüzhibe ankümür ricse ehlel beyti ve yütahhiraküm tathira
(34) Vezkürne ma yütla fi büyutikünne min ayatillahi vel hikmeh innellahe kane latiyfen habira
(35) İnnel müslimine vel müslimati vel mü'minine vel mü'minati vel kanitine vel kanitati ves sadikiyne ves sadikati ves sabirine ves sabirati vel haşiiyne vel haşiati vel mütesaddikiyne vel mütesaddikati ves saimine ves saimati vel hafiziyne fürucehüm vel hafizate vez zakirinellahe kesirav vez zakirati eaddelahü lehüm mağfiratev ve ecran aziyma
(36) Ve ma kane li mü'miniv ve la mü'minetin iza kadallahü ve rasulühu emran ey yekune lehümül hiyeratü min emrihim ve mey ya'sillahe ve rasulehu fe kad dalle dalalem mübina
(37) Ve iz tekulü lillezi en'amellahü aleyhi ve en'amte aleyhi emsik aleyke zevceke vettekillahe ve tuhfi fi nefsike mellahü mübdihi ve tahşen nas vallahü ehakku en tahşah felemma kada zeydüm minha vetaran zevvecnakeha li key la yekune alel mü'minine haracün fi ezvaci ed'iyaihim iza kadav minhünne vetara ve kane emrullahi mef'ula
(38) Ma kane alen nebiyyi min haracin fima feradallahü leh sünnetellahi fillezine halev min kabl ve kane emrullahi kaderam makdura
(39) İllezine yübelliğune risalatillahi ve yahşevnehu ve la yahşevne ehaden ilellah ve kefa billahi hasiba
(40) Ma kane muhammedün eba ehadim mir ricaliküm ve lakir rasulellahi ve hatemen nebiyyin ve kanellahü bi külli şey'in alima
(41) Ya eyyühellezine amenüzkürullahe zikran kesira
(42) Ve sebbihuhu bükratev ve esiyla
(43) Hüvellezi yüsalli aleyküm ve melaiketühu li yuhriceküm minez zulümati ilen nur ve kane bil mü'minine rahiyma
(44) Tehiyyetühüm yevme yelkavnehu selam ve eadde lehüm ecran kerima
(45) Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezira
(46) Ve daiyen ilellahi bi iznihi ve siracem münira
(47) Ve beşşiril mü'minine bi enne lehüm minellahi fadlen kebira
(48) Ve la tütiil kafirine vel münafikiyne ve da' ezahüm ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekila
(49) Ya eyyühellezine amenu iza nekahtümül mü'minati sümme tallaktümuhünne min kabli en temessuhünne femaleküm aleyhinne min iddetin ta'tedduneha fe mettiuhünne ve serrihuhünne serahan cemila
(50) Ya eyyühen nebiyyü inna ahlelna leke ezvacekellati ateyte ücurahünne ve ma meleket yeminüke memma efaellahü aleyke ve benati ammike ve benati ammatike ve benati halike ve benati halatikellati hacerne meake vemraetem mü'mineten iv vehebet nefseha lin nebiyyi in eraden nebiyyü ey yestenkihaha halisatel leke min dunil mü'minin kad alimna ma feradna aleyhim fi ezvacihim ve ma meleket eymanühüm li keyla yekune aleyke harac ve kanellahü ğafurrar rahiyma
(51) Türci men teşaü minhünne ve tü'vi ileyke men teşa' ve menibteğayte mimmen azelte fe la cünaha aleyk zalike edna en tekarra a'yünühünne ve la yahzenne ve yerdayne bima ateytehünne küllühünn vallahü ya'lemü ma fi kulubiküm ve kanellahü alimen halima
(52) La yehillü leken nisaü min ba'dü ve la en tebeddele bihinne min ezvaciv ve lev a'cebeke husnühünne illa ma meleket yeminük ve kanellahü ala külli şey'ir rakiyba
(53) Ya eyyühellezine amenu la tedhulu büyuten nebiyyi illa ey yü'zene leküm ila taamin ğayra nazirine inahü ve lakin iza düiytüm fedhulu fe iza taimtüm fenteşiru ve la müste'nisine li hadis inne zaliküm kane yü'zin nebiyye fe yestahyi minküm vallahü la yestahyi minel hakk ve iza seeltümuhünne metaan fes'eluhünne miv verai hicab zaliküm atheru li kulubiküm ve kulubihinn ve ma kane leküm en tü'zu rasullellahi ve la en tenkihu ezvacehu mim ba'dihi ebeda inne zaliküm kane indellahi aziyma
(54) İn tübdu şey'en ev tuhfuhü fe innellahe kane bi külli şey'in alima
(55) La cünaha aleyhinne fi abaihinne ve la ebnaihinne ve la ihvanihinne ve la ebnai ihvanihinne ve la ebnai ehavatihinne ve la nisaihinne ve la ma meleket eymanühünn vettekiynellah innellahe kane ala külli şey'in şehida
(56) İnnellahe ve melaiketehu yüsallune alen nebiyy ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima
(57) İnnellezine yü'zunellahe ve rasulehu leanehümüllahü fid dünya vel ahirati ve eadde lehüm azabem mühina
(58) Vellezine yü'zunel mü'minine vel mü'minati bi ğayri mektesebu fe kadihtemelu bühtanev ve ismem mübina
(59) Ya eyyühen nebiyyü kul li ezvacike ve benatike ve nisail mü'minine yüdnine aleyhinne min celabibihinn zalike edna ey yu'rafne fe la yü'zeyn ve kanellahü ğafurar rahiyma
(60) Le il lem yentehil münafikune vellezine fi kulubihim meraduv vel mürcifune fil medineti le nuğriyenneke bihim sümme la yücaviruneke fiha illa kalila
(61) Mel'unine eyne ma sükifu ühizu ve kuttilu taktila
(62) Sünnetellahi fillezine halev min kabl ve len tecide li sünnetillahi tebdila
(63) Yes'elüken nasü anis saah kul innema ilmüha indellah ve ma yüdrike lealles saat tekunü kariba
(64) İnnellahe leanel kafirine ve eadde lehüm seiyra
(65) Halidine fiha ebeda la yecidune veliyyev ve la nesiyra
(66) Yevme tükallebü vücuhühüm fin nari yekulune ya leytena eta'nellahe ve eta'ner rasula
(67) Ve kalu rabbena inna eta'na sadetena ve küberaena fe edallunes sebila
(68) Rabbena atihim di'feyni minel azabi vel'anhüm la'nen kebira
(69) Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine azev musa fe berraehüllahü mimma kalu ve kane indellahi veciha
(70) Ya eyyühellezine amenüttekullahe ve kulu kavlen sedida
(71) Yuslih leküm a'maleküm ve yağfir leküm zünubeküm ve mey yütiillahe ve rasulehu fe kad faze fevzen aziyma
(72) İnna aradnel emanete ales semavati vel erdi vel cibali fe ebeyne ey yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelehel insan innehu kane zalumen cehula
(73) Li yüazzibellahül münafikiyne vel münafikati vel müşrikine vel müşrikati ve yetubellahü alel mü'minine vel mü'minat ve kanellahü ğafurar rahiyma