SEBE' SURESİ

(1) Elhamdü lillahillezi lehu ma fis semavati ve ma fil erdi ve lehüm hamdü fil ahirah ve hüvel hakimül habir
(2) Ya'lemü ma yelicü fil erdi ve ma yahrucü minha ve ma yenzilü mines semai ve ma ya'rucü fiha ve hüver rahiymül ğafur
(3) Ve kalellesine keferu la te'tines saah kul bela ve rabbi le te'tiyenneküm alimil ğayb la ya'zübü anhü miskalü zerratin fis semavati ve la fil erdi ve la asğaru min zalike ve la ekberu illa fi kitabim mübin
(4) Li yecziyellezine amenu ve amilus salihüt ülaike lehüm mağfiratüv ve rizkun kerim
(5) Vellezine seav fi ayatina müacizine ülaike lehüm azabüm mir riczin elim
(6) Ve yerallezine ütül ilmellezi ünzile ileyke mir rabbike hüvel hakka ve yehdi ila siratil azizil hamid
(7) Ve kalellezine keferu hel nedüllüküm ala racüliy yünebbiüküm iza müzziktüm külle mümezzekin inneküm lefi halkin cedid
(8) Eftera alellahi keziben em bihi cinneh belillezine la yü'minune bil ahirati fil azabi ved dalalil beiyd
(9) E fe lem yerav ila ma beyne eydihim ve ma halfehüm mines semai vel ard in neşe' nahsif bihimül erda ev nüskit aleyhim kisefem mines sema' inne fi zalike le ayetel li külli abdim münib
(10) Ve le kad ateyna davude minna fadla ya cibalü evvibi meahu vet tayr ve elenna lehül hadid
(11) Eni'mel sabiğativ ve kaddir fis serdi va'melu saliha inni bima ta'melune besiyr
(12) Ve li süleymaner riha ğudüvvüha şehruv ve ravahuha şehr ve erselna lehu aynel kitr ve minel cinni mey ya'melü beyne yedeyhi bi izni rabbih ve mey yeziğ minhüm an emrina nüzikhü min azabis seiyr
(13) Ya'melune lehu ma yeşaü mim meharibe ve temasile ve cifanin kel cevabi ve kudurir rasiyat i'melu ale davude şükra ve kalilüm min ibadiyeş şekur
(14) Felemma kadayna aleyhil mevte ma dellehüm ala mevtihi illa dabbetül erdi te'külü minseeteh Fe lemma harra tebeyyenetil cinnü el lev kanu ya'lemunel ğaybe ma lebisu fil azabil mühin
(15) Le kad kane li sebein fi meskenihim ayeh cennetani ay yeminiv ve şimal külu mir rizki rabbiküm vşeküru leh beldetün tayyibetüv ve rabbün ğafur
(16) Fe a'radu fe erselna aleyhim seylel arimi ve beddelnahüm bi cenneteyhim cenneteyni zevatey ükülin hamtiv ve esliv ve şey'im min sidrin kalil
(17) Zalike cezeynahüm bima keferu ve hel nücazi illel kefur
(18) Ve cealna beynehüm ve beynel kuralleti barakna fiha kuran zahiratev ve kadderna fihes seyr siru fiha leyaliye ve eyyamen aminin
(19) Fe kalu rabbena baid beyne esfarina ve zalemu enfüsehüm fe cealnahüm ehadise ve mezzaknahüm külle mümezzak inne fi zalike le ayatil li külli sabbarin şekur
(20) Ve le kad saddeka aleyhim iblisü zannehu fettebeuhü illa ferikam minel mü'minin
(21) Ve ma kane lehu aleyhim min sültanin illa li na'leme mey yü'minü bil ahirati mimmen hüve minha fi şekk ve rabbüke ala külli şey'in hafiyz
(22) Kulid'ullezine zeamtüm min dunillah la yemlikune miskale zerratin fis semavati ve la fil erdi ve ma lehüm fihima min şirkiv ve ma lehu minhüm min zahir
(23) Ve la tenfeuş şefaatü indehu illa li men ezine leh hatta iza füzzia an kulubihim kalu ma za kale rabbüküm kalül hakk ve hüvel aliyyül kebir
(24) Kul mey yerzükuküm mines semavati vel ard kulillahü ve inna ev iyyaküm leala hüden ev fi dalalim mübin
(25) Kul la tüs'elune amma ecramna ve la nüs'elü amma ta'melun
(26) Kul yecmeu beynena rabbüna sümme yeftehu beynena bil hakk ve hüvel fettahul alim
(27) Kul eruniyellezine elhaktüm bihi şürakae kella bel hüvellahül azizül hakim
(28) Ve ma erselnake illa kaffetel lin nasi beşirav ve nezirav ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun
(29) Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikiyn
(30) Kul leküm miadü yevmel la teste'hirune anhü saatev ve la testakdimun
(31) Ve kalellezine keferu len nü'mine bi hazel kur'ani ve la billezi beyne yedeyh ve lev tera iziz zalimune mevkufune inde rabbihim yarciu ba'duhüm ila ba'dinil kavl yekulüllezinestud'ifu lillezi nestekberu lev la entüm lekünna mü'minin
(32) Kalellezinestekberu lillezinestud'ifu e nahnü sadednaküm anil hüda ba'de iz caeküm bel küntüm mücrimin
(33) Ve kalellesinestud'ifu lillesinestekberu bel mekrul leyli ven nehari iz te'mürunena en nekfüra billahi ve nec'ale lehu endada ve eserrun nedamete lemma raevül azab ve cealnel ağlale fi a'nakillezine keferu hel yüczevne illa ma kanu ya'melun
(34) Ve ma erselna fi karyetim min nezirin illa kale mütrafuha inna bima ürsiltüm bihi kafirun
(35) Ve kalu nahnü ekseru emvalev ve evladev ve ma nahnü bi müazzebin
(36) Kul inne rabbi yebsütur rizka li mey yeşaü ve yakdiru ve lakinne ekseran nasi la ya7lemun
(37) Ve ma emvalüküm ve la evladüküm billeti tükarribüküm indena zülfa illa men amene ve amile salihan fe ülaike lehüm cezaüd di'fi bima amilu ve hüm fil ğurufati aminun
(38) Vellezine yes'avne fi ayatina müacizine ülaike fil azabi muhdarun
(39) Kul innne rabbi yebtütür rizka li mey yeşaü min ibadihi ve yakdiru leh ve ma enfaktüm min şey'in fe hüve yuhlifüh ve huve hayrur razikiyn
(40) Ve yevme yahşüruhüm cemian sümme yekulü lil melaiketi e haülai iyyaküm kanu ya'büdun
(41) Kalu sübhhaneke ente veliyyüna min dunihim bel kanu ya'büdunel cinn ekseruhüm bihim mü'minun
(42) Fel yevme la yemlikü ba'duküm li ba'din nefav ve la darra ve nekulü lillezine zalemu zuku azaben narilleti küntüm biha tükezzibun
(43) Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalu ma haza illa racülüy yüridü ey yesuddeküm amma kane ya'büdü abaüküm ve kalu ma haza illa ifküm müftera ve kalellezine keferu lil hakki lemma caehüm in haza illa sihrum mübin
(44) Ve ma ateynahüm min kütübiy yedrusuneha ve ma erselna ileyhim kableke min nezir
(45) Ve kezzebellezine min kablihim ve ma beleğu mi'şara ma ateynahüm fe kezzebu rusüli fe keyfe kane nekir
(46) Kul innema eizuküm bi vahideh en tekumu lillahi mesna ve füraa sümme tetefekkeru ma bi sahibiküm min cinneh in hüve illa nezirul leküm beyne yedey azabin şedid
(47) Kul ma seeltüküm min ecrin fe hüve leküm in ecriye illa alellah ve hüve ala külli şey'in şehid
(48) Kul inne rabbi yakzifü bil hakk allamül ğuyub
(49) Kul cael hakku ve ma yübdiül batilü ve ma yüiyd
(50) Kul in daleltü fe innema edillü ala nefsi ve inihtedeytü fe bima yuhiy ileyye rabbi innehu semiun karib
(51) Ve lev tera iz feziu fe la fevte ve ühizu mim mekanin karib
(52) Ve kalu amenna bih ve enna lehümüt tenavüşü mim mekanim beiyd
(53) Ve kad keferu bihi min kabl ve yakzifune bil ğaybi mim mekanim beiyd
(54) Ve hiyle beynehüm ve beyne ma yeştehune kema füile bi eşyaihim min kabl innehüm kanu fi şekkim mürib