FATIR SURESİ

(1) Elhamdü lillahi fatiris semavati vel erdi cailil melaiketi rusülen üli ecnihatim mesna ve sülase ve ruba' yezidü fil halki ma yeşa' innellahe ala külli şey'in kadir
(2) Ma yeftehillahü lin nasi mir rahmetin fe la mümsike leha ve ma yümsik fe la mürsile lehu mim ba'dih ve hüvel azizül hakim
(3) Ya eyyühen nasüzküru ni'metellahi aleyküm hel mim halikin ğayrullahi yerzükulüm mines semai vel ard la ilahe illa hüve fe enna tü'fekun
(4) Ve iy yükezzibuke fe kad küzzibet rusülüm min kablik ve ilellahi türceul ümur
(5) Ya eyyühen nasü inne va'dellahi hakkun fe la teğurrannekümül hayatüd dünya ve la yeğurranneküm billahil ğarur
(6) İnneş şeytane leküm adüvvün fettehizuhü adüvva innema yed'u hizbehu li yekunu min ashabis seiyr
(7) Ellezine keferu lehüm azabün şedid vellezine amenu ve amilus salihati lehüm mağfiratüv ve ecrun kebir
(8) E fe men züyyine lehu suü amelihi fe raahü hasena fe innellahe yüdillü mey yeşaü ve yehdi mey yeşaü fe la tezheb nefsüke aleyhim haserat innellahe alimüm bima yasneun
(9) Vallahüllezi erseler riyaha fe tüsiru sehaben fe suknahü ila beledüm meyyitin fe ahyeyna bihil erda ba'de mevtiha kezaliken nüşur
(10) Men kane yüridül izzete fe lillahil izzetü cemia ileyhi yas'adül kelimüt tayyibü vel amelüs salihu yerfeuh vellezine yemkürunes seyyiati lehüm azabün şedid ve mekru ülaike hüve yebur
(11) Vallahü halekaküm min türabin sümme min nutfetin sümme cealeküm ezvaca ve ma tahmilü min ünsa ve la tedau illa bi ilmih ve ma tahmilü min ünsa la tedau illa bi ilmih ve ma yüammeru min müammeriv ve la yünkasu min umurihi illa fi kitab inne zalike alellahi yesir
(12) Ve ma yestevil bahrani haza azbün füratün saiğun şerabühu ve haza milhun ücacve min küllin te'külune lahmen tariyyev ve testahricune hilyeten telbesuneha ve teral fülke fihi mevahira li tebteğu min fadlihi ve lealleküm teşkürun
(13) Yulicül leyle fin nehari ve yulicün nehar fil leyli ve sehhareş şemse vel kamera küllüy yecri li ecelim müsemma zalikümüllahü rabbüküm lehül mülk vellezine ted'une min dunihi ma yemlikune min kitmir
(14) İn ted'uhüm la yesmeu düaeküm ve lev semiu mestecabu leküm ve yevmel kiyameti yekfürune bi şirkiküm ve la yünebbiüke mislü habir
(15) Ya eyyühen nasü entümül fükaraü ilellah vallahü hüvel ğaniyyül hamid
(16) İy yeşe' yüzhibküm ve ye'ti bi halkin cedid
(17) Ve ma zalike alellahi bi aziz
(18) Ve la teziru vaziratüv vizra uhra ve in ted'u müskaletün ila himliha la yuhmel minhü şey'üv ve lev kane za kurba innema tünzirullezine yahşevne rabbehüm bil ğaybi ve ekamus salah ve men tezekka fe innema yetezekka li nefsih ve ilellahil mesiyr
(19) Ve ma yesteil a'ma vel besiyr
(20) Ve lez zulümatü ve len nur
(21) Ve lez zillü ve lel harur
(22) Ve ma yestevil ahyaü ve lel emvat innellahe yüsmiu mey yeşa' ve ma ente bi müsmiim men fil kubur
(23) İn ente illa nezir
(24) İnna erselnake bil hakki beşirav ve nesira ve im min ümmetin illa hala fiha nezir
(25) Ve iy yükezzibuke fe kad kezzebellezine min kablihim caethüm rusülühüm bil kitabil münir
(26) Sümme ehaztüllezine keferu fe keyfe kane nekir
(27) E lem tera ennellahe enzele mines semai maa fe ahracna bihi semeratim muhtelifen elvanüha ve minel cibali cüdedüm biduv ve humrum muhtelifün elvanüha ve ğarabibü sud
(28) Ve minen nasi ved devabbi vel en'ami muhtelifün elvanühu kezalik innema yahşellahe min ibadihil ulema' innellahe azizün ğafur
(29) İnnellezine yetlune kitabellahi ve ekamus salete ve enfeku mimma razaknahüm sirrav va alaniyetey yercune ticaratel len tebur
(30) Li yüveffiyehüm ücurahüm ve yezidehüm min fadlih innehu ğafurun şekur
(31) Vellezi evhayna ileyke minel kitabi hüvel hakku müsaddikal lima beyne yedeyh innellahe bi ibadihi le habirum besiyr
(32) Sümme evrasnel kitabellezinestafeyna min ibadina fe minhüm zalimül li nefsih ve minhüm muktesidve minhüm sabikum bil hayrati bi iznillah zalike hüvel fadlül kebir
(33) Cennatü adniy yedhuluneha yühallevne fiha min esavira min zehebiv ve lü'lüa ve libasühüm fiha harir
(34) Ve kalül hamdü lillahillezi ezhebe annel hazin inne rabbena le ğafurun şekur
(35) Ellezi ehallena daral mükameti min fadlih la yemessüna fiha nesabüv ve la yemessüna fiha lüğub
(36) Vellezine keferu lehüm naru cehennem la yukda aleyhim fe yemutu ve la yühaffefü anhüm min azabiha kezalike neczi külle kefur
(37) Ve hüm yastarihune fiha rabbena ahricna na'mel salihan ğayrallezi künna na'mel e ve lem nüammirküm ma yetezekkeru fihi men tezekkera ve caekümün nezir fe zuku fe ma liz zalimine min nesiyr
(38) İnnellahe alimü ğaybis semavati vel ard innehu alimüm bi zatüs sudur
(39) Hüvellezi cealeküm halaife fil ard fe men kefera fe aleyhi küfruh ve la yezidül kafirine rüfruhüm inde rabbihim illa makta ve la yezidül kafirine küfruhüm illa hasara
(40) Kul eraeytüm şürakaekümüllezine ted'une min dunillah eruni maza haleku minel erdi em lehüm şirkün fis semavat em ateynahüm kitaben fehüm ala beyyinetim minh bel iy yeidüz zalimune ba'duhüm ba'dan illa ğurura
(41) İnnellahe yümsiküs semavati vel erda en tezula ve lein zaleta in emsekehüma min ehadim mim ba'dih innehu kane halimen ğafura
(42) Ve aksemu billahi cehde eymanihim lein caehüm nezirul le yekununne ehda min ihdel ümem felemma caehüm nezirum mazadehüm illa nüfura
(43) İstikbaran fil erdi ve mekras seyyi' ve la yehiykul mekrus seyyiü illa bi ehlih fe hel yenzurune illa sünnetel evvelin fe len tecide li sünnetillahi tebdila ve len tecide li sünnetillahi tahvila
(44) E ve lem yesiru fil erdi fe yenzuru keyfe kane akibetüllezine min kablihim ve kanu eşedde minhüm kuvveh ve ma kanellahü li yu'cizehu min şey'in fis semavati ve la fil ard innehu kane alimen kadiraw
(45) Ve lev yüahizüllahün nase bima kesebu ma terake ala zahriha min dabbetiv ve lakiy yüahhiruhüm ila ecelim müsemma fe iza cae ecelühüm fe innellahe kane bi ibadihi besiyra