YÂSÎN SURESİ

(1) Yasin
(2) Vel kur'anil hakiym
(3) İnneke le minel murseliyn
(4) Ala siratim müstekiym
(5) Tenziylel aziyzir rahiym
(6) Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
(7) Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun
(8) İnna cealna fi a'nakihim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
(9) Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsirun
(10) Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun
(11) İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerim
(12) İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fi imamim mübiyn
(13) Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun
(14) İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
(15) Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun
(16) Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun
(17) Ve ma aleyna illel belağul mübin
(18) Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
(19) Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun
(20) Ve cae min aksal medineti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn
(21) İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun
(22) Ve ma liye la a'büdüllezi fetarani ve ileyhi türceun
(23) E ettehizü min dunihi aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni anni şefaatühüm şey'ev ve la yünkizun
(24) İnni izel le fi dalalim mübin
(25) İnni amentü bi rabbiküm fesmeun
(26) Kiyledhulil cenneh kale ya leyte kavmi ya'lemun
(27) Bima ğafera li rabbi ve cealeni minel mükramiyn
(28) Ve ma enzelna ala kavmihi mim ba'dihi min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
(29) İn kanet illa sayhatev vahideten fe iza hüm hamidun
(30) Ya hasraten alel ibad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihi yestehziun
(31) Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim hla yarciun
(32) Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun
(33) Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun
(34) Ve cealna fiyha cennatim min nahiyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
(35) Li ye'külu min semerihi ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun
(36) Sübhanellezi halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun
(37) Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
(38) Veş şemsü tecri li müstekarril leha zalike katdiyrul aziyzil aliym
(39) Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
(40) Leşşemsü yembeğiy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fi felekiy yesbehun
(41) Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
(42) Ve halakna lehüm mim mislihi ma yarkebun
(43) Ve in neşe' nuğrikküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
(44) İlla rahmetem minna ve metaan ila hiyn
(45) Ve iza kiyle lehümütteku ma beyne eydiküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
(46) Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridiyn
(47) Ve iza kiyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'imü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fi dalalim mübin
(48) Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikiyn
(49) Ma yenzurune illa sayhatev vahideten te'huzühüm vehüm yehissimun
(50) Fela yestetiy'une tevsiyetev ve la ila ehlihim yarciun
(51) Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
(52) Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal mursilun
(53) İn kanet illa sayhatev vahideten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun
(54) Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun
(55) İnne ashabel cennetil yevme fi şüğulin fakihun
(56) Hüm ve ezvacühüm fi zilalin alel eraiki müttekiun
(57) Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
(58) Selamün kavlem mir rabbir rahiym
(59) Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
(60) Elem a'hed ileyküm ya beni ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn
(61) Ve eni'büduni haza siratum müstekiym
(62) Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kilun
(63) Hazihi cehennemülleti küntüm tuadun
(64) İslevhel yevme bima küntüm tekfürun
(65) El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydihim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
(66) Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sirata fe enna yübsirun
(67) Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
(68) Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kilun
(69) Ve ma alemnahüş şi'ra ve ma yembeğiy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn
(70) Li yünzira men kane hayyve ve yehikkal kavlü alel kafirin
(71) E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydina en'amen fehüm leha malikun
(72) Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun
(73) Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun
(74) Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
(75) La yestetiy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
(76) Fela yahzünke kalühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun
(77) Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasiymün mübin
(78) Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil izame ve hiye ramim
(79) Kul yuhyihellezi enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkin alim
(80) Ellezi ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukidun
(81) Eveleysellezi halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alim
(82) İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun
(83) Fe sübhanellezi bi yedihi melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun