SÂFFÂT SURESİ

(1) Vessaffati saffa
(2) Fezzacirati zecra
(3) Fettaliyati zikra
(4) İnne ilaheküm le vahid
(5) Rabbüs semavati vel erdi ve ma beynehüma ve rabbül meşarik
(6) İnna zeyyennes semaed dünya bi zinetinil kevakib
(7) Ve hifzam min külli şeytanim marid
(8) La yessemmeune ilel meleil a'la ve yukzefune min külli canib
(9) Dühurav ve lehüm azabüv vasib
(10) İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakib
(11) Festeftihim ehüm eşddü halkan em men halakna inna halaknahüm min tiynil lazib
(12) Bel acibte ve yesharun
(13) Ve iza zükkiru la yezkürun
(14) Ve iza raev ayetey yesteshirun
(15) Ve kalu in haza illa sihrum mübin
(16) E iza mitna ve künna türabev ve izamen e inna le meb'usun
(17) E ve abaünel evvelun
(18) Kul neam ve entüm dahirun
(19) Fe innema hiye zecratüv vahidetün fe izahüm yenzurun
(20) Ve kalu ya veylena haza yevmüd din
(21) Haza yevmül faslillezi küntüm bihi tükezzibun
(22) Uhşürullezine zalemu ve ezvacehüm ve ma kanu ya'büdun
(23) Min dunillahi fehduhüm ila siratil cehiym
(24) Ve kifuhüm innehüm mes'ulun
(25) Me leküm la tenasarun
(26) Bel hümül yevme müsteslimun
(27) Ve akbele ba'duhüm ala ba'diy yetesaelun
(28) Kalu inneküm küntüm te'tunena anil yemin
(29) Kalu bel lem tekunu mü'minin
(30) Ve ma kane lena aleyküm min sultan bel küntüm kavmen tağiyn
(31) Fe hakka aleyna kavlü rabbina inna le zaikun
(32) Fe ağveynaküm inna künna ğavin
(33) Fe innehüm yevmeizin fil azabi müşterikun
(34) İnna kezalike nef'alü bil mücrimin
(35) İnnehüm kanu iza kiyle lehüm la ilahe illellahü yestekbirun
(36) Ve yekulune e inna letariku alihetina li şairim mecnun
(37) Bel cae bil hakki ve saddekal murselin
(38) İnneküm lezaikul azabil elim
(39) Ve ma tüczevne illa ma küntüm ta'melun
(40) İlla ibadellahil muhlesiyn
(41) Ülaike lehüm rizkum ma'lum
(42) Fevakih ve hüm mükramun
(43) Fi cennatin neiym
(44) Ala sürurim mütekabilin
(45) Yütafü alyhim bi ke'sim mim meiyn
(46) Beydae lezzetil lişşaribin
(47) La fiha ğavlüv ve la hüm anha yünzefun
(48) Ve indehüm kasiratüt tarfi iyn
(49) Ke ennehünne beydum meknun
(50) Fe akbele ba'duhüm ala ba'diy yetesaelun
(51) Kle kailüm minhüm inni kane li karin
(52) Yekulü e inneke le minel müsaddikiyn
(53) E iza mitna ve künna türabev ve izamen e inna le medinun
(54) Kale hel entüm müttaliun
(55) Fattalea fe raahü fi sevail cehiym
(56) Kale tellahi in kidte le türdin
(57) Ve lev la ni'metü rabbi leküntü minel muhdarin
(58) E fe ma nahnü bi meyyitin
(59) İlla mevtetenel ula ve ma nahnü bi müazzebin
(60) İnne haza le hüvel fevzül aziym
(61) Li misli haza felya'melil amilun
(62) E zalike hayrun nüzülen em şeceratüzç zekkum
(63) İnna cealnaha fitnetel liz zalimin
(64) İnneha şeceratün tahrucü fi aslil cehiym
(65) Tal'uha ke ennehu ruusüş şeyatiyn
(66) Fe innehüm le akilune minha fe maliune minhel butün
(67) Sümme inne lehüm aleyha le şevbem min hamum
(68) Şümme inne merciahüm le ilel cehiym
(69) İnnehüm elfev abaehüm dallin
(70) Fe hüm ala asarihim yühraun
(71) Ve le kad dalhle kablehüm ekserul evvelin
(72) Ve le kad erselna fihim münzirin
(73) Fenzur keyfe kane akibetül münzerin
(74) İlla ibadellahil muhlesiyn
(75) Ve le kad nadana nuhun fe le ni'mel müccibun
(76) Ve necceynahü ve ehlehu minel kerbil aziym
(77) Ve cealna zürriyyetehu hümül bakiyn
(78) Ve terakna aleyhi fil ahirin
(79) Selamün ala nuhin fil alemin
(80) İnna kezalike neczil muhsinin
(81) İnnehu min ibadinel mü'minin
(82) Sümme ağraknel aharin
(83) Ve inne min şiatihi le ibrahim
(84) İz cae rabbehu bi kalbin selim
(85) İz kale li ebihi ve kavmihi maza ta'büdun
(86) E ifken aliheten dunellahi türidun
(87) Fe ma zannüküm bi rabbil alemin
(88) Fe nezara nazraten fin nücum
(89) Fe kale inni sekiym
(90) Fe tevellev anhü müdbirin
(91) Ferağa ila alihetihim fe kale e ela te'külun
(92) Ma leküm la tentikun
(93) Ferağa aleyhim darbem bil yemin
(94) Fe akbelu ileyhi yeziffun
(95) Kale e ta'büdune ma tenhitun
(96) Vallahü halekkkaküm ve ma ta'melun
(97) Kalübnu lehu bünyanen fe elkuhü fil cehiym
(98) Fe eradü bihi keyden fe cealnahümül esfelin
(99) Ve kale inni zahibün ila rabbi seyehdin
(100) Rabbi heb li mines salihiyn
(101) Fe beşşernahü bi ğulamin halim
(102) Felemma beleğa meahüs sa'ye kale ya büneyye inni era fil menami enni ezbehuke fenzur maza tera kale ya ebetif'al ma tü'meru setecidüni in şaellahü mines sabirin
(103) Felemma eslema ve tellehu lil cebin
(104) Ve nadeynahü ey ya ibrahim
(105) Kad saddakter rü'ya inna kezalike neczil muhsinin
(106) İnne haza le hüvel belaül mübin
(107) Ve fedeynahü bi zibhin aziym
(108) Ve terakna aleyhi fil ahirin
(109) Selamün ala ibrahim
(110) Kezalike neczil muhsinin
(111) İnnehu min ibadinel mü'minin
(112) Ve beşşernahü bi ishaka nebiyyem mines salihiyn
(113) Ve barakna aleyhi ve ala ishak ve min zürriyyetihima muhsinüv ve zalimül li nefsihi mübin
(114) Ve le kad menenna ala musa ve haun
(115) Ve necceynahüma va kavmehüma minel kerbil aziym
(116) Ve nasarnahüm fe kanu hümül ğalibin
(117) Ve ateynahümel kitabel müstebin
(118) Ve hedeynahümes siratal müstekiym
(119) Ve terakna aleyhima fil ahirin
(120) Selamün ala musa ve harun
(121) İnna kezalik enczil muhsinin
(122) İnnehüma min ibadinel mü'minin
(123) Ve inne ilyase le minel murselin
(124) İz kale li kavmihi ela tettekun
(125) E ted'une ba'lev ve tezerune ahsenel halikiyn
(126) Allahe rabbeküm ve rabbe abaikümül evvelin
(127) Fe kezzebuhü fe innehüm le muhdarun
(128) İlla ibadellahil muhlesiyn
(129) Ve terakna aleyhi fil ahirin
(130) Selamün ala ilyasin
(131) İnna kezalike neczil muhsinin
(132) İnnehu min ibadinel mü'minin
(133) Ve inne lutal le minel mürselin
(134) İz necceynahü ve ehlehu ecmeiyn
(135) İlla acuzen fil ğabirin
(136) Sümme demmernel aharin
(137) Ve inneküm le temürrune aleyhim musbihiyn
(138) Ve bil leyl e fe la ta'kilun
(139) Ve inne yunüse le minel murselin
(140) İz ebeka ilel fülkil meşhun
(141) Fe saheme fe kane minel müdhadiyn
(142) Feltekamehül hutü ve hüve mülim
(143) Fe lev la ennehu kane minel müsebbihiyn
(144) Le lebise fi batnihi ila yevmi yüb'asun
(145) Fe nebeznahü bil arai ve hüve sekiym
(146) Ve embenta aleyhi şeceratem miy yaktiyn
(147) Ve erselnahü ila mieti elfin ev yezidün
(148) Fe amenu fe metta'nahüm ila hiyn
(149) Festeftihim e li rabbikel benatü ve lehümül benun
(150) Em halaknel melaiket inasev ve hüm şahidun
(151) E la innehüm min ifkihim le yekulun
(152) Veledellahü ve innehüm le kazibun
(153) Astafel benati alel benin
(154) Ma leküm keyfe tahkümun
(155) E fe la tezekkerun
(156) Em leküm sültanüm mübin
(157) Fe'tu bi kitabiküm in küntüm sadikiyn
(158) Ve cealu beynehu ve beynel cinneti neseba ve le kad alimetil cinnetü innehüm le muhdarun
(159) Sübhanellahi amma yesiun
(160) İlla ibadellahil muhlesiyn
(161) Fe inneküm ve ma ta'büdun
(162) Ma entüm aleyhi bi fatinin
(163) İlla men hüve salil cehiym
(164) Ve ma minna illa lehü mekamüm ma'lum
(165) Ve inna le nahnüs saffun
(166) Ve inna le nahnül müsebbihün
(167) Ve in kanu le yekulun
(168) Lev enne indena zikram minel evvelin
(169) Lekünna ibadellahil muhlesiyn
(170) Fe keferu bih fe sevfe ya'lemun
(171) Ve le kad sebekat kelimetüna li ibadinel murselin
(172) İnnehüm le hümül mensurun
(173) Ve inne cündena lehümül ğalibun
(174) Fe tevelle anhüm hatta hiyn
(175) Ve ebsirhüm fe sevfe yübsirun
(176) E fe biazabina yesta'cilun
(177) Fe iza nezele bi sahatihim fe sae sabahul münzerin
(178) Ve tevelle anhüm hatta hiyn
(179) Ve ebsir fe sevfe yübsirun
(180) Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesfun
(181) Ve selamün alel murselin
(182) Vel hamdü lillahi rabbil alemin