SÂD SURESİ

(1) Sad vel kur'ani ziz zikr
(2) Belillezine keferu fi izzetiv ve şikkak
(3) Kem ehlekna min kablihim min karnin fe nadev ve late hiyne mens
(4) Ve cabu en caehüm münzirun minhüm ve kalel kafirune haza sahirun kezzab
(5) E cealel alihete ilahev vahida inne haza le şey'üy ucab
(6) Ventalekal melaü minhüm enimşu vasbiru ala alihetiküm inne haza le şey'üy yürad
(7) Ma semi'na bihaza fil milletil ahirah in haza illahtilak
(8) E ünzile aliyhiz zikru mim beynina bel hüm fi şekkim min zikri bel lemma yezuku azab
(9) Em indehüm hazinü rahmeti rabbikel azizil vehhab
(10) Em lehüm mülküs semavati vel erdi ve ma beynehüma feyerteku fil esbab
(11) Cündüm ma hünalike menzumüm minel ahzab
(12) Kezzebet kablehüm kavmü nuhiv ve adüv ve fir'avnü zül evtad
(13) Ve semudü ve kavmü lutiv ve ashabül eykeh ülaikel ahzab
(14) İn küllün illa kezzeber rusüle fe hakka ikab
(15) Ve ma yenzuru haülai illa sayhatev vahidetem ma leha min fevak
(16) Ve kalu rabbena accil lena kittana kable yevmil hisab
(17) İsbir ala ma yekulune veskür abdena davude zel eyd innehu evvab
(18) İnna sehharnel cibale meahu yüsebbihne bil aşiyyi vel işrak
(19) Vettayra mahşurah küllül lehu evvab
(20) Ve şededna mülehu ve ateynahül hikmete ve faslel hitab
(21) Ve hel etake nebeül hasm iz tesevverul mihrab
(22) İz dehalu ala davude fe fezia minhüm kalu la tehaf hasmani beğa ba'duna ala ba'din fahküm beynena bil hakki ve la tüştit vehdina ila sevais sirat
(23) İnne haza ehiy lehu tis'uv ve tis'une na'cetev ve liye na'cetüv vahidetün fe kale ekfilniha ve azzeni fil hitab
(24) Kale le kad zalemeke bi süali na'cetike ila niacih ve inne kesiram minel huletai le yebğiy ba'duhüm ala ba'din ilellezine amenu ve amilüs salihati ve kalilüm ma hüm ve zanne davudü ennema fetennahü festağfera rabbehü ve harra rakiav ve enab
(25) Fe ğaferna lehu zalik ve inne lehu indena le zülfa ve husne meab
(26) Ya davudü inna cealnake hhalifeten fil erdi fahküm beynen nasi bil hakki ve la tettebiil heva fe yüdilleke an sebilillah innellezine yedillune an sebilillahi lehüm azabün şedidüm bima nesu yevmel hisab (24. Ayet secde ayetidir.)
(27) Ve ma halaknes semae vel erda ve ma beynehüma batila zalike zannüllezine keferu fe veylül lillezine keferu minen nar
(28) Em nec'alüllezine amenu ve amilus salihati kel müfsidine fil erdi em nec'alül müttekiyne kel füccar
(29) Kitabün enzelnahü ileyke mübarakül li yeddebberu ayatihi ve li yetezekkera ülül elbab
(30) Ve vehebna li davude süleyman ni'mel abdinnehu evvab
(31) İz urida aleyhi bil aşiyyis safinatül ciyad
(32) Fe kale inni ahbebtü hubbel hayri an zikri rabbi hatta tevarat bil hicab
(33) Rudduha aleyy fe tafika mesham bis suki vel a'nak
(34) Ve le kad fetenna süleymane ve elkayna ala kürsiyyihi ceseden sümme enab
(35) Kale rabbiğfir li veheb li mülkel la yembeğiy li ehadim mim ba'di inneke entel vehhab
(36) Fe sehharna lehür riha tecri bi emrihi ruhaen haysü esab
(37) Veş şeyatiyne küllü bennaiv ve ğavvas
(38) Ve aharine mükarranine fil asfad
(39) Haza ataüna femnün ev emsik bi ğayri hisab
(40) Ve inne lehu indena le zülfa ve husne meab
(41) Vezkür abdena eyyub iz nada rabbehu enni messeniyeş şeytanü bi nusbiv ve azab
(42) Ürkud bi riclik haza muğteselüm baridüv ve şerab
(43) Ve vehebna lehu ehlehu ve mislehüm meahüm rahmetem minna ve zikra li ülil elbab
(44) Ve huz biyedike diğsen fadrib bihu ve la tahnes inna vecednahü sabira ni' mel abd innehu evvab
(45) Vezkür ibadena ibrahime ve ishaka ve ya'kube ülil eydi ve ebsar
(46) İnna ahlasnahüm bi halisatin zikrad dar
(47) Ve innehüm indena le minel müstefeynel ahyar
(48) Vezkür ismaiyle vel yesea ve zel kifl ve küllüm minel ahyar
(49) Haza zikr ve inne lil müttekiyne le husne meab
(50) Cennati adnim müfettehatel lehümül ebvab
(51) Müttekiine fiha yed'une fiha bi fakihetin kesirativ ve şerab
(52) Ve indehüm kasiratüt türfi etrab
(53) Haza ma tuadune li yevmil hisab
(54) İnne haza le rizkuna ma lehu min nefad
(55) Haza ve inne lit tağiyne le şerra meab
(56) Cehennem yaslevneha fe bi'sel mihad
(57) Haza fel yezukuhu hamimüv ve ğassak
(58) Ve aharu min şeklihi ezvac
(59) Haza fevcüm muktehimüm meaküm la merhabem bihim innehüm salün nar
(60) Kalu bel entüm la merhabem biküm entüm kaddemtümuhü lena fe bi'sel karar
(61) Kalu rabbena men kaddeme lena haza fezidhü azaben di'fen fin nar
(62) Ve kalu ma lena la nera ricalen künna neuddühüm minel eşrar
(63) Ettehaznahüm sihriyyen em zağat anhümül ebsar
(64) İnne zalike le hakkun tehasumü ehlin nar
(65) Kul innema ene münziruv ve ma min ilahin illellahül vahidül kahhar
(66) Rabbüs semavati vel erdi ve ma beynehümel azizül ğaffar
(67) Kul hüve nebün aziym
(68) Entüm anhü mu'ridun
(69) Ma kane liye min ilmin bil meleil a'la iz yahtesimun
(70) İy yuha ileyye illa ennema ene nezirum mübin
(71) İz kale rabbüke lil melaiketi inni halikum beşeram min tiyn
(72) Fe iza sevveytühu ve nefahtü fihi mir ruhiy fekau lehu sacidin
(73) Fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun
(74) İlla iblis istekbera ve kane minel kafirin
(75) Kale ya iblisü ma meneake en tescüde li ma halaktü bi yedeyy estekberte em künte minel alin
(76) Kale ene hayrum minh halakteni min nariv ve halaktehu min tiyn
(77) Kale fahruc minha fe inneke racim
(78) Ve inne aleyke la'neti ila yevmid din
(79) Kale rabbi fe enzirni ila yevmi yüb'asun
(80) Kale fe inneke minel münzarin
(81) İla yevmil vaktil ma'mum
(82) Kale fe bi izzetike le uğviyennehüm ecmeiyn
(83) İlla ibadeke minhümül muhlesiyn
(84) Kale fel hakku vel hakka ekul
(85) Le emleenne cehenneme minke ve mimmen tebiake minhüm ecmeiyn
(86) Kul ma es'elüküm aleyhi min ecriv ve ma enen minel mütekellifin
(87) İn hüve illa zikrul lil alemin
(88) Ve le ta'lemünne nebeehu ba'de hiyn