ZÜMER SURESİ

(1) Tenzilül kitabi minellahil azizil hakim
(2) İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki fa'büdillahe muhlisal lehüd din
(3) Ela lillahid dinül halis Vellezinettehazu min dunihi evliya' ma na'büdühüm illa li yükarribuna ilellahi zülfa innellahe yahkümü beynehüm fi ma hüm fihi yahtelifun innellahe la yehdi men hüve kazibün keffar
(4) Lev eradellahü ey yettehize veledel lastafa mimma yahlüku ma yeşaü sübhaneh hüvellahül vahidül kahhar
(5) Halekas semavati vel erda bil hakk yükevvirul leyle alen nehari ve yükevvirun nehara alel leyli ve sehharaş şemse vel kamer küllüy yecri li ecelim müsemma e la hüvel azizül ğaffar
(6) Halekaküm min nefsiv vahidetin sümme ceale minha zevceha ve enzele leküm minel en'ami zemaniyete ezvac yahlükuküm fi bütuni ümmehatiküm halkam mim ba'di halkin fi zulümatin selas zalikümüllahü rabbüküm lehül mülk la ilahe illa hu fe enna tusrafun
(7) İn tekfüru fe innellahe ğaniyyün anküm ve la yerda li ibadihil küfr ve in teşküru yerdahü leküm ve la teziru vaziratüv vizra uhra sümme ila rabbiküm merciuküm fe yünebbiüküm bima küntüm tü'melun innehu alimüm bizatis sudur
(8) Ve iza messel insane durrun dea rabbehu müniben ileyhi sümme iza havvelehu ni'metem minhü nesiye ma kane yed'u ileyhi min kabül ve ceale lillahi endadel li yüdille an sebilih kul temetta' bi küfrike kalilen inneke min ashabin nar
(9) Emmen hüve kanitün anael leyli sacidev ve kaimey yahzerul ahirate ve yercu rahmete rabbih kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun innema yetezekkeru ülül elbab
(10) Kul ya ibadillezine amenütteku rabbeküm lillezine ahsenu fi hazihid dünya haseneh ve erdullahi vasiah innema yüveffes sabirune ecrahüm bi ğayri hisab
(11) Kul inni ümirtü en a'büdellahe muhlisal lehüd din
(12) Ve ümirtü li en ekune evvelel müslimin
(13) Kul inni ehafü in asaytü rabbi azabe yevmin aziym
(14) Kulillahe a'büdü muhlisal lehu dini
(15) F'büdu ma şi'tüm min dunih kul innel hasirinellezine hasiru enfüsehüm ve ehlihim yevmel kiyameh e la zalike hüvel husranül mübin
(16) Lehüm min fevkihim zulelüm minen nari ve imn tahtihim zulel zalike yühavvifüllahü bihi ibadeh ya ibadi fettekun
(17) Vellezinectenebüt tağute ey ya'büduha ve enabu ilillahi lehümül büşra fe beşşir ibad
(18) Ellezine yestemiünel kavle feyettebiune ahseneh ülaikellezine hedahümüllahü ve ülaike hüm ülül elbab
(19) E fe men hakka aleyhi kelimetül azab e fe ente tünkizü men fin nar
(20) Lakinillezinettekav rabbehüm lehüm ğurafüm min fevkiha ğurafüm mebniyyetün tecri min tahtihel enhar va'dellah la yuhlifüllahül miad
(21) E lem tera ennellahe enzele mines semai maen fe selekehu yenabia fil erdi sümme yuhricü bihi zer'am muhtelifen elvanühu sümme yehicü fe terahü musferran sümme yec'alühu hutama inne fi zalike le zikra li ülil elbab
(22) E fe men şerahallahü sadrahu lil islami fe hüve ala murim mir rabbih fe veylül lil kasiyeti kulubühüm min zikrillah ülaike fi dalalim mübin
(23) Allahü nezzele ahsenel hadisi kitabem müteşebihem mesaniye takşeirru minhü ccüludüllezine yahşevne rabbehüm sümme telinü cüludühüm ve kulubühüm ila zikrillah zalike hüdellahi yehdi bihi mey yeşa' ve mey yudlilillahü fe ma lehu min had
(24) E fe mey yettekiy bi vechihi suel azabi yevmel kiyameh ve kiyle liz zalimine zuku ma küntüm teksibun
(25) Kezzebellezine min kablihim fe etehümül azabü min hayüs la yeş'urun
(26) Fe ezakahümüllahül hizye fil hayatid dünya ve leazabül ahirati ekber lev kanu ya'lemun
(27) Ve le kad darabna lin nasi fi hazel kur'ani min külli meselil leallehüm yetesekkerun
(28) Kur'anen arabiyyen ğayra zi ivecil leallehüm yettekun
(29) Darabellahü meseler racülen fihi şürakaü müteşakisune ve racülen selemel li racül hel yesteviyani mesela elhamdü lillah bel ekseruhüm la ya'lemun
(30) İnneke meyyitüv ve innehüm meyyitun
(31) Sümme inneküm yevmel kiyameti inde rabbiküm tahtesimun
(32) Fe men azlemü mimmen kezebe alellahi ve kezzebe bis sidki iz caeh e leyse fi cehenneme mesvel lil kafirin
(33) Vellezi cae bis sidki ve saddeka bihi ülaike hümül müttekun
(34) Lehüm ma yeşaune inde rabbihim zalike cezalü muhsinin
(35) Li yükeffirallahü anhüm esveellezi amilu ve yecziyehüm ecrahüm bi ahsenillezi kanu ya'melun
(36) E leysellahü bi kafin abdeh ve yühavvifuneke billezine min dunih ve mey yudlilillahü fema lehu min had
(37) Ve mey yehdillahü fema lehu mim müdill e leysellahü bi azizin zintikam
(38) Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünnellah kul eferaeytüm ma ted'une min dunillahi in eradeniyellahü bi durrin hel hünne kaşifatü durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hünne mümsikatü rahmetih kul hasbiyellah aleyhi yetevekkelül mütevekkilun
(39) Kul ya kavmi'melu ala mekanetiküm inni amil fe sevfe ta'lemun
(40) Mey ye'tihi azabüy yuhzihi ve yehillü aleyhi azabüm mükiym
(41) İnna enzelna aleykel kitabe lin nasi bil hakk fe menihteda fe li nefsih ve men dalle fe innema yedillü aleyha ve ma ente aleyhim bi vekil
(42) Allahü yeteveffel enfüse hiyne mevtiha velleti lem temüt fi menamiha fe yümsikülleti kada aleyhel mevte ve yürsilül uhra ila ecelim müsemma inne fi zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun
(43) Emittehazu min dunillahi şüfea' kul e ve lev kanu la yemlikune şey'ev ve la ya'kilun
(44) Kul lillahiş şefaatü cemia lehu mülküs semavati vel ard sümme ileyhi türceun
(45) Ve iza zükirallahü vahdehüşmeezzet kulubüllezine la yü'minune bil ahirah ve iza zükirallezine min dunihi izahüm yestebşirun
(46) Külillahümme fatiras semavati vel erdi alimel ğaybi veş şehadeti ente tahkümü beyne ibadike fima kanu fihi yahtelifun
(47) Ve lev enne lillezine zalemu ma fil erdi cemiav ve mislehu meahu leftedev bihi min suil azabi yevmel kiyameh ve beda lehüm minellahi ma lem yekunu yahtesibun
(48) Ve beda lehüm seyyiatü ma kesebu ve haka bihim ma kanu bihi yestehziun
(49) Fe iza messel insane durrun deana sümme iza havvelnahü ni'metem minna kale innema utitühu ala ilm bel hiye fitnetüv ve lakinne ekserahüm la ya'lemun
(50) Kad kalehellezine min kablihim fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun
(51) Fe esabehüm seyyiatü ma kesebu vellezine zalemu min haülai seyüsiybühüm seyyiatü ma kesebu ve mahüm bi mu'cizin
(52) E ve lem ya'lemu ennellahe yebsütur rizka li mey yeşaü ve yakdir önne fi zalike le ayatil li kavmiy yü'minun
(53) Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfüsihim la taknetu mir rahmetillah innellahe yağfiruz zünube cemia innehu hüvel ğafurur rahiym
(54) Ve enibu ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli ey yetiyekümül azabü sümme la tünsarun
(55) Vettebiu ahsene ma ünzile ileyküm mir rabbiküm min kabli ey ye'tiyekümül azabü bağtetev ve entüm la teş'urun
(56) En tekule nefsüy ya hasrata ala ma ferrattü fi cembillahi ve in küntü le mines sahirin
(57) Ev tekule lev ennellahe hedani leküntü minel müttekiyn
(58) Ev tekule hiyne teral azabe lev enne li kerraten fe ekune minel muhsinin
(59) Bela kad caetke ayati fe kezzebte biha vestekberte ve künte minel kafirin
(60) Ve yevmel kiyameti terallezine kezebu alellahi vücuhühüm müsveddeh e leyse fi cehenneme mesvel lil mütekebbirin
(61) Ve yüneccillahüllezinettekav bi mefazetihim la yemessühümüs suü ve la hüm yahzenun
(62) Allahü haliku külli şey'iv ve hüve ala külli şey'iv vekil
(63) Lehu mekalidüs semavati vel ard vellezine keferu bi ayatillahi ülaike hümül hasirun
(64) Kul e fe ğayrallahi te'mürunni a'büdü eyyühel cahilun
(65) Ve le kad uhiye ileyke ve ilellezine min kablik lein eşrakte le yahbetanne amelüke ve le tekunenne minel hasirin
(66) Belillahe fa'büd ve küm mineş şakirin
(67) Ve ma kaderullahe hakka kadrihi vel erdu cemian kabdatühu yevmel kiyameti ves semavatü matviyyatüm bi yeminih sübhünehu ve teala amma yüşrikun
(68) Ve nüfiha fis suri fe saika men fis semavati ve men fil erdi illa men şaellah sümme nüfiha fihi uhra fe izahüm kiyamüy yenzurun
(69) Ve eşrakatil erdu bi nuri rabbiha ve vüdial kitabü ve cie bin nebiyyine veş şühedai ve kudiye beynehüm bil hakki ve hüm la yuzlemun
(70) Ve vüffiyet küllü nefsim ma amilet ve hüve a'lemü bima yef'alun
(71) Vesikallezine keferu ila cehenneme zümera hatta iza cauha fütihat ebvabüha ve kale lehüm hazenetüha e lem ye'tiküm rusülüm minküm yetlune aleyküm ayati rabbiküm ve yünziruneküm likae yemiküm haza kalu bela velakin hakkat kelimetül azabi alel kafirin
(72) Kiyledhulu ebvabe cehenneme halidine fiha fe bi'se mesvel mütekebbirin
(73) Vesikallezinet tekav rabbehüm ilel cenneti zümera hatta iza cauha ve fütihat ebvabüha ve kale lehüm hazenetüha selamün aleyküm tibtüm fedhuluha halidin
(74) Ve kalül hamdü lillahillezi sadekana va'dehu ve evrasenel erda netebevveü minel cenneti hayüs neşa' fe ni'me ecrul amilin
(75) Ve teral melaikete haffine min havlil arşi yüsebbihune bi hamdi rabbihim ve kudiye beynehüm bil hakki ve kiylel hamdü lillahi rabbil alemin