MÜ'MİN SURESİ

(1) Ha mim
(2) Tenzilül ktabi minellahil azizil alim
(3) Ğafiriz zembi ve kabilit tevbi şedidil ikabi zit tavl la ilahe illa hu ileyhil mesiyr
(4) Ma yücadilü fi ayatillahi illellezine keferu fe la yağrurke tekallübühüm fil bilad
(5) Kezzebet kablehüm kavmü nuhiv vel ahzabü mim ba'dihim ve hemmet küllü ümmetim bi rasulihim li ye'huzuhü ve cadelu bil batili li yüdhüdu bihil hakka fe ehaztühüm fe keyfe kane ikab
(6) Ve kezalike hakkat kelimetü rabbike alellezine keferu ennehüm ashabün nar
(7) Ellezine yahmilunel arşe ve men havlehu yüsebbihune bi hamdi rabbihim ve yü'minune bihi ve yestağfirune lillezine amenu rabbena vesi'te külle şey'ir rahmetev ve ilmen fağfir lillezine tabu vettebeu sebileke vekihim azabel cehiym
(8) Rabbena ve edhilhüm cennati adninilleti veadtehüm ve men salehü min abaihim ve ezvacihim ve zürriyyatihim inneke entel azizül hakim
(9) Vekihimüs seyyiat ve men tekis seyyiati yevmeizin fe kad rahimteh ve zalike hüvel fevzül aziym
(10) İnnellezine keferu yünadevne le maktüllahi ekberu mim maktiküm enfüseküm iz tüd'avne ilel imani fe tekfürun
(11) Kalu rabbena emettenesneteyni ve ahyeytenesneteyni fa'terafna bi zünubina fe hel ila hurucim min sebil
(12) Zaliküm bi ennehu iza düiyellahü vahdehu kefartüm ve iy yüşrük bihi tü'minu fel hukmü lillahül aliyyil kebir
(13) Hüvellezi yüriküm ayatihi ve yünezzilü leküm mines semai rizka ve ma yetezekkeru illa mey yünib
(14) Fed'ullahe mhlisiyne lehüd dine ve lev kerihel kafirun
(15) Rafiud deracati zül arş yülkir ruha min emrihi ala mey yeşaü min ibadihi li yünzira yevmet telak
(16) Yevme hüm barizun la yahfa alellahi minhüm şey' li menil mülkül yevm lillahil vahidil kahhar
(17) Elyevme tücza küllü mefsim bima kesebet La zulmel yevm innellahe seriul hisab
(18) Ve enzihüm yevmel azifeti izil kulubü ledel hanaciri kazimin ma liz zalimine min hamimiv ve la şefiiy yüta'
(19) Ya'lemü hainetel a'yüni ve ma tuhfis sudur
(20) Vallahü yakdiy bil hakk vellezine yed'une min dunihi la yakdune bi şey' innellahe hüves semiul besiyr
(21) E ve lem yesiru fil erdi fe yenzuru keyfe kane akibetüllezine kanu min kablihim kanu hüm eşedde minhüm kuvvetev ve asaran fil erdi fe ehazehümüllahü bi zünubihim ve ma kane lehüm minellahi miv vak
(22) Zalike bi ennehüm kanet te'tihim rusülühüm bil beyyinati fe keferu fe ehazehümüllah innehu kaviyyün şedidül ikab
(23) Ve le kad erselna musa bi ayatina ve sültanim mübin
(24) İla fir'avne ve hamane ve karune fe kalu sahirun kezzab
(25) Fe lemma caehüm bil hakki min indina kaluktülu ebnaellezine amenu meahu vestahyu nisaehüm ve ma keydül kafirine illa fi dalal
(26) Ve kale fir'avnü zeruni aktül musa vel yed'u rabbeh inni ehafü ey yübeddile dineküm ev ey yuzhira fil erdil fesad
(27) Ve kale musa inni ustü bi rabbi ve rabbiküm min külli mütekebbiril la yü'minü bi yevmil hisab
(28) Ve kale racülüm mü'minüm min ali fir'avne yektümü imanehu etaktülune racülen ey yekule rabbiyellahü ve kad caeküm bil beyyinati mir rabbiküm ve iy yekü sadikay yüsibküm ba'dullezi yeidüküm innellahe la yehdi men hüve müsrifün kezzab
(29) Ya kavmi lekümül mülkül yevme zahirine fil erdi fe mey yensuruna mim be'sillahi in caena kale fir'avnü ma üriküm illa ma era ve ma ehdiküm illa sebiler raşad
(30) Ve kalellezi amene ya kavmi inni ehafü aleyküm misle yevmil ahzab
(31) Misle de'bi kavmi nuhiv ve adiv ve semude vellezine mim ba'dihim ve mellahü yüridü zulmel lil ibad
(32) Ve ya kavmi inni ehafü aleyküm yevmet tenad
(33) Yevme tüvellune müdbirin ma leküm minellahi min asim ve mey yudlilillahü fe ma lehu min had
(34) Ve le kad caeküm yusüfü min kablü bil beyyinati fe ma ziltüm fi şekkim mimma caeküm bih hatta iza heleke kultüm ley yeb'asellahü mim ba'dihi rasula kezalike yüdillüllahü men hüve müsrifüm mürtab
(35) Ellezine yücadilune fi ayatillahi bi ğayri sültanin etahüm kebüra makten indellahi ve indellezine amenu kezalike yatbeullahü ala külli kalbi mütekebbirin cebbar
(36) Ve kale fir'avnü ya hamanübni li sarhal le alli eblüğul esbab
(37) Esbabes semavati fe attalia ila ilahi müsa ve inni le ezunnühu kaziba ve kezalike züyyine li fir'avne suü amelihi ve sudde anis sebil ve ma keydü fir'avne illa fi tebab
(38) Ve kalellezi amene ya kavmit tebiuni ehdiküm sebiler raşad
(39) Ya kavmi innema hazihil hayatüd dünya meta'uv ve innel ahirate hiye darul karar
(40) Men amile seyyieten fe la yücza illa misleha ve men amile salihüm min zekerin ev ünsa ve hüve mü'minün fe ülaike yedhulunel cennete yürzekune fiha bi ğayri hisab
(41) Ve ya kavmi mali ed'uküm ilen necati ve ted'uneni ilen nar
(42) Ted'uneni li ekfüra billahi ve üşrike bihi ma leyse li bihi ilmüv ve ene ed'uküm ilel azizil ğaffar
(43) La cerame ennema ted'uneni ileyhi leyse lehu da'vetün fid dünya ve la fil ahirati ve enne meraddena ilellahi ve ennel müsrifine hüm ashabün nar
(44) Fe setezkürune ma ekulü leküm ve üfevvidu emri ilellah innellahe basiyrum bil ibad
(45) Fe vekahüllahü seyyiati ma mekeru ve haka bi ali fir'avne suül azab
(46) Ennaru yu'radune aleyha ğudüvvev ve aşiyya ve yevme tekumüs saatü edhilu ale fir'avne eşeddel azab
(47) Ve iz yetehaccune fin nari fe yekulud duafaü lillezinestekberu inna künnü leküm tebean fe hel entüm muğnune anna nasiybem minen nar
(48) Kalellezi nestekberu inna küllün fiha innellahe kad hakeme beynel ibad
(49) Ve kalellezine fin nari li hazeneti cehennemed'u rabbeküm yühaffif anna yevmem minel azab
(50) Kalu eve lem tekü te'tiküm rusülüküm bil beyyinat kalu bela kalu fed' ve ma düaül kafirine illa fi dalal
(51) İnna henensuru rusülena vellezine amenu fil hayatid dünya ve yevme yekulül eşhad
(52) Yevme la yenfeuz zalimine ma'ziratühüm ve lehümül la'netü ve hehüm suüd dar
(53) Ve le kad ateyna musel hüda ve evrasna beni israilel kitab
(54) Hüdev ve zikra li ülil elbab
(55) Fasbir inne va'dellahi hakkuv vestağfir li zembike ve sebbih bi hamdi rabbike bil aşiyyi vel ibkar
(56) İnnellezine yücadilune fi ayatillahi bi ğayri sültanin etahüm in fi sudurihim illa kibrum ma hüm bi baligiyh festeiz billah innehu hüves semiul besiyr
(57) Le halkus semavati vel erdi ekberu min halkin nasi ve lakinne ekserannasi la ya'lemun
(58) Ve ma yestevil a'ma vel besiyru vellezine amenu ve amilus salihati ve lel müsi' kalilem ma tetezekkerun
(59) İnnes saate le atiyetül la raybe fiha ve lakinne ekseran nasi la yü'minun
(60) Ve kale rabbükümüd'uni estecib leküm innellezine yestekbirune an ibateti seyedhulune cehenneme dahirin
(61) Allahüllezi ceale lekümül leyle li teskünu fihi ven nehara mübsira innellahe le zu fadlin alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkürun
(62) Zalikümüllahü rabbüküm haliku külli şey' la ilahe illa hüve fe enna tü'fekun
(63) Kezalike yü'feküllezine kanu bi ayatillahi yechadun
(64) Allahüllezi ceale lekümül erda kararav ves semae binaev ve savveraküm fe ahsene suveraküm ve razekaküm minet tayyibat zalikümüllahü rabbükam fe tebarakellahü rabbül alemin
(65) Hüvel hayyü la ilahe illa hüve fed'uhü muhlisiyne lehüd din elhamdü lillahi rabbil alemin
(66) Kul inni nühitü en a'büdellezine ted'une min dunillahi lemma caeniyel beyyinatü mir rabbi ve ümirtü en üslime li rabbil alemin
(67) Hüvellezi halekaküm min türabin sümme min nutfetin sümme min alekatin sümme yuhricüküm tiflen sümme li teblüğu eşüddeküm sümme li tekunu şüyuha ve minküm mey yüteveffa min kablü ve li teblüğu ecelem müsemmev ve lealleküm ta'kilun
(68) Hüvellezi yuhyi ve yümit fe iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun
(69) E lem tera ilellezine yücadilune fi ayatillah enna yusrafun
(70) Ellezine kezzebu bil kitabi ve bima erselna bihi rusülena fe sevfe ya'lemun
(71) İzil ağlalü fi a'nakihim ves selasil yüshabun
(72) Fil hamimi sümme fin nari yüscerun
(73) Sümme kiyle lehüm eyne ma küntüm tüşrikun
(74) Min dunillah kalu dallu anna bel lem nekün ned'u min kablü şey'a kezalike yüdillüllahül kafirin
(75) Zaliküm bima küntüm tefrahune fil erdi bi ğayril hakki ve bima küntüm temrahun
(76) Üdhulu ebvabe cehenneme halidine fiha fe bi'se mesvel mütekebbirin
(77) Fasbir inne va'dellahi hakk fe imma nüriyenneke ba'dallezi neidühüm ev neteveffeyenneke fe ileyna yürceun
(78) Ve le kad erselna rusülem min kablike minhüm men kasasna aleyke ve minhüm mel lem naksus aleyk ve ma kane li rasulin ey ye'tiye bi ayetin illa bi iznillah fe iza cae emrallahi kudiye bil hakki ve hasira hünalikel mübtilun
(79) Allahüllezi ceale lekümül en'ame li terkebu minha ve minha te'külun
(80) Ve leküm fiha menafiu ve li teblüğu aleyha haceten fi suduriküm ve aleyha ve alel fülki tuhmelun
(81) Ve yüriküm ayatihi fe eyye ayatillahi tünkirun
(82) E fe lem yesiru fil erdi fe yenzuru keyfe kane akibetüllezine min kablihim kanu eksera minhüm ve eşedde kuvvetev ve asaran fil erdi fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun
(83) Felemma caethüm rusülühüm bil beyyinati ferihu bima indehüm minel ilmi ve haka biham ma kanu bihi yestehziun
(84) Felemma raev be'sena kalu amenna billahi vahdehu ve kefarna bima künna bihi müşrikin
(85) Fe lem yekü yenfeuhüm imanühüm lemma raev be'sena sünnetellahileti kad halet fi ibadih ve hasira hünalikel kafirun