FUSSİLET SURESİ

(1) Ha mim
(2) Tenzilüm miner rahmanir rahiym
(3) Kitabün fussilet ayatühu kur'anen arabiyyel li kavmiy ya'lemun
(4) Beşirav ve nezira fe a'rada ekseruhüm fe hüm la yesmeun
(5) Ve kalu kulubüna fi ekinnetim mimma ted'una ileyhi ve fi azanina vakruv ve mim beynina ve beynike hicabün fa'mel innena amilun
(6) Kul innema ene beşerum mislüküm yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv vahidün festekiymu ileyhi vestağfiruh ve veylül lil müşrikin
(7) Ellezine la yü'tunez zekate ve hüm bil ahirati hüm kafirun
(8) İnnellezine amenu ve amilus salihati lehüm ecrun ğayru memnun
(9) Kul e inneküm le tekfürune billezi halekal erda fi yevmeyni ve tec'alune lehu endada zalike rabbül alemin
(10) Ve ceale fiha ravasiye min fevkiha ve barake fiha ve kaddera fiha akvateha fi erbeati eyyam sevael lis sailin
(11) Sümmesteva iles semai ve hiye dühanün fe kale leha ve lil erdi'tiya tav'an ev kerha kaleta eteyna taiiyn
(12) Fe kadahünne seb'a semavatin fi yevmeyni ve evha fi külli semain emraha ve zeyyennes semaed dünya bi mesabiha ve hifza zalike takdirul azizil alim
(13) Fe in a'radu fe kul enzertüküm saikatem misle saikati adiv ve semud
(14) İz caethümür rusülü mim beyni iydihim ve min halfihim ella ta'büdu illellah kalu lev şae rabbüna le enzele melaiketen fe inna bima ürsiltüm bihi kafirun
(15) Fe emma adün festekberu fil erdi bi ğayril hakki ve kalu men eşeddü minna kuvveh e ve lem yerav ennellahellezi halekahüm hüve eşeddü minhüm kuvveh kanu bi ayatina yechadun
(16) Fe erselna aleyhim rihan sarsaran fi eyyamin nehisatil li nüzikahüm azabel hizyi fil hayatid dünya ve leazabül ahirati ahza ve hüm la yünsarun
(17) Ve emma semudü fe hedeynahüm saikatül azabil huni bima kanu yeksibun
(18) Ve necceynellezine amenu ve kanu yettekun
(19) Ve yevme yuhşeru a'daüllahi ilen nari fe hüm yuzeun
(20) Hatta iza ma cauha şehide aleyhim sem'uhüm ve ebsaruhüm ve cüludühüm bima kanu ya'melun
(21) Ve kalu li cühudihim lime şehidtüm aleyna kalu entaknellahüllezi entaka külle şey'iv ve hüve halekaküm evvele merrativ ve ileyhi türceun
(22) Ve ma küntüm testetirune ey yeşhede aleyküm sem'uküm ve la ebsaruküm ve la cüludüküm ve lakin zanentüm ennellahe la ya'lemü kesiram mimma ta'melun
(23) Ve zaliküm zannükümüllezi zanentüm bi rabbiküm erdaküm fe asbahtüm minel hasirin
(24) Fe iy yasbiru fen naru mesvel lehüm ve iy yesta'tibu femahüm minel mu'tebin
(25) Ve kayyadna lehüm kuranae fezeyyenu lehüm ma beyne eydihim ve ma halfehüm ve hakka aleyhimül kavlü fi ümemin kad halet min kablihim minel cinni vel ins innehüm kanu hasirin
(26) Ve kalellezine keferu la tesmeu li hazel kur'ani velğav fihi lealleküm tağlibun
(27) Fe lenüzikannellezine keferu azaben şedidev ve lenecziyennehüm esveellezi kanu ya'melun
(28) Zalike ceazü a'daillahin nar lehüm fiha darul huld cezaem bima kanu bi ayatina yechadun
(29) Ve kalellezine keferu rabbena erinellezeyni edallana minel cinni vel insi nec'alhüma tahte akdamina li yekuna minel esfelin
(30) İnnellezine kalu rabbünellahü sümmestekamu tetenezzelü aleyhimül melaiketü ella tehafu ve la tehzenu ve ebşiru bil cennetilleti küntüm tuadun
(31) Nahnü evliyaüküm fil hayatid dünya ve fil ahirah ve leküm fiha ma teştehi enfüsüküm ve leküm fiha ma teddeun
(32) Nüzülem min ğafurir rahiym
(33) Ve men ahsenü kavlem mimmen dea ilellahi ve amile salihav ve kale inneni minel müslimin
(34) Ve la testevil hasenetü ve les seyyieh idfa' billeti hiye ahsenü fe izellezi beyneke ve beynehu adavetün keennehu veliyyün hamim
(35) Ve ma yülekkaha illellezine saberu ve ma yülekkaha illa zu hazzin aziym
(36) Ve imma yenzeğanneke mineş şeytani nezğun festeiz billah innehu hüves semiul alim
(37) Ve min ayatihil leylü ven neharu veş şemsü vel kamer la tescüdu liş şemsi ve la lil kameri vescüdu lillahillezi halekahünne in küntüm iyyahü ta'büdun
(38) Fe inistekberu fellezine inde rabbike yüsebbihune lehu bil leyli ven nehari ve hüm la yes'emun (37. Ayet secde ayetidir.)
(39) Ve min ayatihi enneke teral erda haşiaten fe iza enzelna aleyhel maehtezzet ve rabet innellezi ahyaha le muhyil mevta innehu ala külli şey'in kadir
(40) İnnellezine yülhidune fi ayatina la yahfevne aleyna e fe mey yülka fin nari hayrun em mey ye'ti aminey yevmel kiyameh i'melu ma şi'tüm innehu bima ta'melune basiyr
(41) İnnellezine keferu biz zikri lemma caehüm ve innehu le kitabün aziz
(42) La ye'tihil batilü mim beyni yedeyhi ve la min halfih tenzilüm min hakimin hamid
(43) Ma yükalü leke illa ma kad kiyle lir rusüli min kablik inne rabbeke lezu mağfirativ ve zu ikabin elim
(44) Ve lev cealnahü kur'anen a'cemiyyüv ve arabiyy kul hüve lillezine amenu hüdev ve şifa' vellezine la yü'minune fi azanihim vakruv ve hüve aleyhim ama ülaike yünadevne mim mekanim beiyd
(45) Ve le kad ateyna musel kitabe fahtülife fih ve lev la kelimetün sebekat mir rabbike le kudiye beynehüm ve innehüm lefi şekkim minhü mürib
(46) Men amile salihan fe li nefsihi ve men esae fe aleyha ve ma rabbüke bi zallamil lil abid
(47) İleyhi yüraddü ilmüs saah ve ma tahrucü min semeratüm min ekmamiha ve ma tahmilü min ünsa ve la tedau illa biilmih ve yevme yünadihim eyne şürakai kalu azennake ma minna min şehid
(48) Ve dalle anhüm ma kanu yed'une min kablü ve zannu ma lehüm mim mehiys
(49) La yes'emül insanü min düail hayri ve im messehüş şerru fe yeusün kanut
(50) Ve lein ezaknahü rahmetem minna mim ba'di darrae messethü le yekulenne haza li ve ma ezunnüs saate kaimetev ve heir ruci'tü ila rabbi inne li indehu lel husna fe le münebbiennellezine keferu bima amilu ve le nüzikannehüm min azibn ğaliyz
(51) Ve iza en'amna alel insani a'rada ve nea bicanibih ve iza messehüş şerru fe zu düain ariyd
(52) Kul eraeytüm in kane min indillahi sümme kefertüm bihi men edallü mimmen hüve fi şikakim beiyd
(53) Senürihim ayatina fil afaki ve fi enfüsihüm hatta yetebeyyene lehüm ennehül hakk e ve lem yekfi bi rabbike ennehu ala külli şey'in şehid
(54) E la innehüm fi miryetim mil likai rabbihim e la innehu bi külli şey'im mühiyt