ŞÛRÂ SURESİ

(1) Ha mim
(2) Ayn sin kaf
(3) Kezalike yuhiy ileyke ve ilellezine min kablikellahül azizül hakim
(4) Lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve hüvel aliyyül aziym
(5) Tekadüs semavatü yetefettarne min fevkihinne vel melaiketü yüsebbihüne bi hamdi rabbihim ve yestağfirune li men fil ard e la innellahe hüvel ğafurur rahiym
(6) Vellezinettehazu min dunihi evliyaellahü hafizun aleyhim ve ma ente aleyhim bi vekil
(7) Ve kezalike evhayna ileyke kur'anen arabiyyel li tünzira ümmel kura ve men havleha ve tünzira yevmel cem'i la raybe fil ferikun fil cenneti ve ferikun fis seiyr
(8) Ve lev şaellahü le cealehüm ümmetev vahidetev ve lakiy yüdhilü mey yeşaü fi rahmetih vezzalimune ma lehüm miv veliyyiv ve la nesiyr
(9) Emittehazu min dunihi evliya' fellahü hüvel veliyyü ve hüve yuhyil mevta ve hüve ala külli şey'in kadir
(10) Ve mahteleftüm fihi min şey'in fe hukmühu ilellah zalikümüllahü rabbi aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünib
(11) Fatirus semavati vel ard ceale leküm min enfüsiküm ezvacev ve minel en'ami ezvaca yezraüküm fih leyse ke mislihi şey' ve hüves semiul besiyr
(12) Lehu mekalidüs semavati vel ard yebsütur riska li mey yeşaü ve yakdir innehu bikülli şey'in alim
(13) Şeraa leküm mined dini ma vessa bihi nuhav vellezi evhayna ileyke ve ma vessayna bihi ibrahime ve musa ve iysa en ekiymüd dine ve la teteferraku fih kebüra alel müşrikine ma ted'uhüm ileyh allahü yectebi ileyhi mey yeşaü ve yehdi ileyhi mey yünib
(14) Ve ma teferraku illa mim ba'di ma caehümül ilmü bağyem beynehüm ve lev la kelimetün sebkat mir rabbike ila ecelim müsemmel le kudiye beynehüm ve lev la kelimetün sebekat mir rabbike ila ecelim müsemmel le kudiye beynehüm ve innellezine urisül kitabe mim ba'dihim lefi şekkim minhü mürib
(15) Fe li zalike fed'u vestekim kema ümirt ve la tettebi' ehvaehüm ve kul amentü bima enzelellahü min kitab ve ümirtü li a'dile beyneküm allahü rabbüna ve rabbüküm lena a'malüna ve leküm a'malüküm la huccete beynena ve beyneküm allahü yecmeu beynena ve ileyhil mesiyr
(16) Vellezine yühaccune fillahi mim ba'di mestücibe lehu huccetühüm dahidatün inde rabbihim ve aleyhim ğadabüv ve lehüm azabün şedid
(17) Allahüllezi enzelel kitabe bil hakki vel mizan ve ma yüdrike lealles saate karib
(18) Yesta'cilü bihellezine la yü'minune biha vellezine amenu müşfikune minha ve ya'lemune ennehel hakk e la innellezine yümarune fis saati lefi dalalim beiyd
(19) Allahü latiyfüm bi ibadihi yerzüku mey yeşa' ve hüvel kaviyyül aziz
(20) Men kane yüridü harsel ahirati nezid lehü fi harsih ve men kane yüridü harsed dünya nü'tihi minha ve ma lehu fil ahirati min nesiyb
(21) Em lehüm şürakaü şerau lehüm mined dini ma lem ye'zem bihillah ve lev la kelimetül fasli le kudiye beynehüm ve innez zalimine lehüm azabün elim
(22) Teraz zalimine müşfikiyne mimma kesebu ve hüve vakium bihim vellezine amenu ve amilus salihati fi ravdatil cennat lehüm ma yeşaune inde rabbihim zalike hüvel fadlüll kebir
(23) Zalikellezi yübbeşşirullahü ibadehullezine amenu ve amilus salihat kul la es'elüküm aleyhi ecran illel mevededdete fil kurba ve mey yakterif haseneten nezid lehu fiha husna innellahe ğafurun şekur
(24) Em yekuluneftera alellahi keziba fe iy yeşeillahü yahtim ala kalbik ve yemhullahül batile ve yühikkul hakka bi kelimatih innehu alimüm bizatis sudur
(25) Ve hüvellezi yakbelüt tevbete an ibadihi ve ya'fu anis seyyiati ve ya'lemü ma tefalun
(26) Ve yestecibüllezine amenu ve amilu salihati ve yezidühüm min fadlih vel kafirune lehüm azabün şedid
(27) Ve lev besetallahür rizka li ibadihi le beğav fil erdi ve lakiy yünezzilü bi kaderim ma yeşa' innehu bi ibadihi habirum besiyr
(28) Ve hüvellezi yünezzilül ğayse mim ba'di ma kanetu ve yenşuru rahmeteh ve hüvel veliyyül hamid
(29) Ve min ayatihi halkus semavati vel erdi ve ma besse fihima min dabbeh ve hüve ala cem'ihim iza yeşaü kadir
(30) Ve ma esabeküm mim müsiybetin fe bima kesebet eydiküm ve ya'fu an kesir
(31) Ve ma entüm bi mu'cizine fil ard ve ma leküm min dunillahi miv veliyyiv ve la nasiyr
(32) Ve min ayatihil cevari fil bahri kel a'lam
(33) İy yeşe'yüskinir riha fe yazlelne ravakide ala zahril inne fi zalike le ayatil li külli sabbarin şekur
(34) Ev yubikhünne bima kesebu ve ya'fü an kesir
(35) Ve ya'lemellezine yücadilune fi ayatina ma lehüm mim mehiys
(36) Fe ma utitüm min şey'in fe metaul hayatid odünya ve ma indellahi hayruv ve ebka lillezie amenu ve ala rabbihim yetevekkelun
(37) Vellezine yectenibune kebairal ismi vel fevahişe ve iza ma ğadibu hüm yağfirun
(38) Vellezinestecabu li rabbihim ve ekamus salate ve emruhüm şura beynehüm ve mimma razaknahüm yünfikun
(39) Vellezine iza esabehümül bağyü hüm yentesirun
(40) Ve cezaü seyyietin seyyietüm mislüha fe men afa ve asleha fe ecruhu alellah innehu la yühibbüz zalimin
(41) Ve lemenintesara ba'de zulmihi fe ülaike ma aleyhim min sebil
(42) İnnemes sebilü alellezine yazlimunen nase ve yebğune fil erdi bi ğayril hakk ülaike lehüm azabiün elim
(43) Ve le men sabera ve ğafera inne zalike le min azmil ümur
(44) Ve mey yudlililahü fe ma lehu miv veliyyim mim ba'dih ve teraz zalimine lemma raevül azabe yekulune hel ila meraddim min sebil
(45) Ve terahüm yu'radune aleyha haşiiyne minez zülli yenzurune min tarfin hafiyy ve kalellezine amenu innel hasirinellezine hasiru enfüsehüm ve ehlihim yevmel kiyameh e la innez zalimine fi azabim mükiym
(46) Ve ma kane lehüm min evliyae yensurunehüm min dunillah ve mey yudlilillahü fe ma lehu min sebil
(47) İstecibu li rabbiküm min kabli ey ye'tiye yevmül la meradde lehu minellah ma leküm mim melceiy yevmeiziv ve ma leküm min nekir
(48) Fe in a'radu fema erselnake aleyhim hafiza in aleyke illel belağ ve inna iza ezaknel insane minna rahmetenk feriha biha ve in tüsibhüm seyyietüm bima kaddemet eydihim fe innel insane kefur
(49) Lillahi mülküs semavati vel ard yahlüku ma yeşa' yehebü li mey yeşaü inasev ve yehebü li mey yeşaüz zükur
(50) Ev yüzevvicühüm zükranev ve inasa ve yec'alü mey yeşaü akiyma innehu alimün kadir
(51) Ve ma kane li beşerin ey yükellimehüllahü illa vahyen ev miv verai hicabin ev yurile rasulen fe yuhiye bi iznihi ma yeşa' innehu aliyyün hakim
(52) Ve kezalike evhayna ileyke ruham min emrina ma künte tedri mel kitabü ve lel imanü ve lakin cealnahü nuran nehdi bihi men neşaü min ibadina ve inneke le tehdi ila siratim müstekiym
(53) Siratillahillezi lehu ma fis semavati ve ma fil ard e la ilellahi tesiyrul ümur