ZUHRUF SURESİ

(1) Ha mim
(2) Vel kitabil mübin
(3) İnna cealnahü kur'anen rabiyyel lealleküm ta'kilun
(4) Ve innehu fi ümmil kitabi ledeyna le aliyyün hakim
(5) E fe nadribü ankümüz zikra safhan en küntüm kavmem müsrifin
(6) Ve kem erselna min nebiyyin fil evvelin
(7) Ve ma yet'tihim min nebiyyin illa kanu bihi yestehziun
(8) Fe ehlekna eşedde minhüm batşev ve meda meselül evvelin
(9) Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünne halekahünnel azizül alim
(10) Ellezi ceale lekümül erda mehdev ve veale leküm fiha sübülel lealleküm tehtedun
(11) Vellezi nezzele mines semai maem bi kader fe enşarna bihi beldetem meyta kezalike tuhracun
(12) Vellezi halekal ezvace külleha ve ceale leküm minel fülki vel en'ami ma terkebun
(13) Li testevu ala zuhurihi sümme tezküru ni'mete rabbiküm izesteveytüm aleyhi ve tekulu sübhanellezi sehhara lena haza ve ma künna lehu mukrinin
(14) Ve inna ila rabbina le münkalibun
(15) Ve cealu lehu min ibadihi cüz'a innel insane le kefurum mübin
(16) Emittehaze memma yahlüku benativ ve asfaküm bil benin
(17) Ve iza büşşira ehadühüm bima darabe lir rahmani meselen zalle vechühu müsveddev ve hüze keziym
(18) E ve mey yüneşşeü fil hilyeti ve hüve fil hisami ğayrumübin
(19) Ve cealül melaiketellezine hüm ibadür rahmani inasa e şehidu halkahüm setüktebü şehadetühüm ve yüs'elun
(20) Ve kalu lev şaer rahmanü ma abednahüm ma lehüm bi zalike min ilmin in hüm illa yahrusun
(21) Em ateynahüm kitabem min kablihi fe hüm bihi müstemsikun
(22) Bel kalu inna vecedna abaena ala ümmetiv ve inna ala asarihim mühtedun
(23) Ve kezalike ma erselna min kablike fi karyetim min nezirin illa kale mütrafuha inna vecedna abaena ala ümmetiv ve inna ala asarihim muktedun
(24) Kale e ve lev ci'tüküm bi ehda mimma vecedtüm aleyhi abaeküm kalu inna bima ürsiltüm bihi kafirun
(25) Fentekamna mihüm fenzur keyfe kane akibetül mükezzibin
(26) Ve iz kale ibrahimü li ebihi ve kavmihi inneni beraüm mimma ta'büdun
(27) İllellezi fetarani fe innehu seyehdin
(28) Ve cealeha kelimetem bakiyeten fi akibihi leallehüm yarciun
(29) Vel metta'tü haülai ve abaehüm hatta caehümül hakku ve rasulüm mübin
(30) Ve lemma caehümül hakku kalu haza sihruv ve inna bihi kafirun
(31) Ve kalu lev la nüzzile hazel kur'anü ala racülim minel karyeteyni aziym
(32) E hüm yaksimune rahmete rabbik nahnü kasemna beynahüm meiyşetehüm fil hayatid dünya ve rafa'na ba'dahüm fevka ba'din deracatil li yettehize ba'duhüm ba'dan suhriyya ve rahmetü rabbike hayrum mimma yecmeun
(33) Ve lev la ey yekunen nasü ümmetev vahidetel le cealna li mey yekfüru bir rahmani li büyutihim şükufem min fiddativ ve mearice aleyha yazherun
(34) Ve li büyutihim ebvabev ve süruran aleyha yettekiun
(35) Ve zuhrufa ve in küllü zalike lemma metaul haytiod dünya vel ahiratü inde rabbike lil müttekiyn
(36) Ve mey ya'şü an zikrir rahmani nükayyid lehu şeytanen fe hüve lehu karin
(37) Ve innehüm le yesuddunehüm anis sebili ve yahsebune ennehüm anis sebili ve yahsebune ennehüm mühtedun
(38) Hatta iza caena kale ya leyte beyni ve beyneke bu'del meşrikayni fe bi'sel karin
(39) Ve ley yenfeakümül yevme iz zalemtüm enneküm fil azabe müşterikun
(40) E fe ente tüsmius summe ev tehdil umye ve men kane fi dalalim mübin
(41) Fe imma nezhebenne bike fe inna minhüm müntekimun
(42) Ev nüriyenne kellezi veadnahüm fe inna aleyhim muktedoirun
(43) Festemsik billezi uhiye ileyk inneke ala siratim müstekiym
(44) Ve innehu lezikrul leke ve li kavmik ve sevfe tüs'elun
(45) Ves'el men erselna min kablike mir rusülina e cealna min dunir rahmani alihetey yu'bedun
(46) Ve le kad erselna musa bi ayatina ila fir'avne ve meleihi fe kale inni rasulü rabbil alemin
(47) Felemma caehüm bi ayatina iza hüm minha yadhakun
(48) Ve ma nürihim min ayetin illa hiye ekberu min uhtiha ve ehaznahüm bil azabi leallehüm yarciun
(49) Ve kalu ya eyyühes sahirud'u lena rabbeke bima ahide indeke innena le mühtedun
(50) Felemma keşefna anhümül azabe izahüm yenküsun
(51) Ve nada fir'avnü fi kamihi kale ya kavmi e leyse li mülkü misra ve hazihil enharu tecri min tahti e fe la tübsirün
(52) Em ene hayrum min hazellezi hüve mehinüv ve la yekadü yübin
(53) Fe lev la ülkiye aleyhi esviratüm min zehebin ev cae meahül melaiketü mukterinin
(54) Festehaffe kavmehu fe etauh innehüm kanu kavmen fasikiyn
(55) Felemma asefununtekamna minhüm fe ağraknahüm ecmeiyn
(56) Fe cealnahüm selefev ve meselel lil ahirin
(57) Ve lemma duribebnü meryeme meselen iza kavmüke minhü yesiddun
(58) Ve kalu e alihetüna hayrun em hu ma darabuhü leke illa cedela bel hüm kavmün hasimun
(59) İn hüve illa abdün en'amna aleyhi ve cealnahü meselel li beni israil
(60) Ve lev neşaü le cealna minküm melaiketen fil erdi yahlüfun
(61) Ve innehu le ilmül lissaati fe la temterunne biha vettebiun haza siratum müstekiym
(62) Ve la yesudodennekümüş şeytan innehu leküm adüvvün mübin
(63) Ve lemma cae iysa bil beyyinati kale kad ci'tüküm bil hikmeti ve li übeyyine leküm ba'dallezi tahtelifune fih fettekullahe ve etiy'un
(64) İnnellahe hüve rabbi ve rabbüküm fa'büduh haza siratum müstekiym
(65) Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezine zalemu min azabi yevmin elim
(66) Hel yenzurune illes saate en te'tiyehüm bağtetev ve hüm la yeş'urun
(67) El ehillaü yevmeizim ba'duhüm li ba'din adüvvün illel müttekiyn
(68) Ya ibadi la havfün aleykümül yevme ve la entüm tanzenun
(69) Ellezine amenu bi ayatina ve kanu müslimin
(70) Üdhulül cennete entüm ve ezvacüküm tuhberun
(71) Yütafü aleyhim bi sihafim min zehebiv ve ekvab ve fiha ma teştehihil enfüsü ve telezzül a'yün ve entüm fiha halidün
(72) Ve tilkel cennetülleti uristümuha bima küntüm ta'melun
(73) Leküm fiha fakihetün kesiratüm miha te'külun
(74) İnnel mücrimine fi azabi cehenneme halidun
(75) La yüfetteru anhüm ve hüm fihi müblisun
(76) Ve ma zalemnahüm ve lakin kanu hümüz zalimin
(77) Ve nadev ya malikü li yakdi aleyna rabbük kale inneküm makisun
(78) Lekad ci'naküm bil hakki ve lakinne ekseraküm lil hakki karihun
(79) Em ebramu emran fe inna mübrimun
(80) Em yahsebune enna la nesmeu sirrahüm ve necvahüm bela ve rusülüna ledeyhüm yektübun
(81) Kul in kane lirrahmani veledün fe ene evvelül abidin
(82) Sübhüne rabbis semavati vel erdi rabbil arşi amma yesifun
(83) Fezerhüm yahudu ve yel'abu hatta yülaku yevmehümüllezi yuadun
(84) Ve hüvellezi fis semai ilahüv ve fil erdi ilah ve hüvel hakimül alim
(85) Ve tebarakellezi lehu mülküs semavati vel erdi ve ma beynehüma ve indehu ilmüs saah ve ileyhi türceun
(86) Ve la yemliküllezine yed'une min dunihiş şefaate illa men şehide bil hakki ve hüm ya'lemun
(87) Ve lein seeltehüm men halekahüm le yekulünnellahü fe enna yü'fekun
(88) Ve kiylihi ya rabbi inne haülai kavmül la yü'minun
(89) Fasfah anhüm ve kul selam fe sevfe ya'lemun