DUHÂN SURESİ

(1) Ha mim
(2) Vel kitabil mübiyn
(3) İnna enzelnahü fi leyletim mübaraketin inna künna münzirin
(4) Fiha yüfraku küllü emrin hakiym
(5) Emram min indina inna künna mürsiliyn
(6) Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym
(7) Rabbis semavati vel erdi ve ma beynehüma in küntüm mukiniyn
(8) La ilahe illa hüve yuhyi ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn
(9) Bel hüm fi şekkiy yel'abun
(10) Fertekib yevme te'tis semaü bi dühanim mübiyn
(11) Yağşen nas haza azabün eliym
(12) Rabbenekşif annel azabe inna mü'minun
(13) Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn
(14) Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun
(15) İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun
(16) Yevme nebtişül batşetel kübra inna müntekimun
(17) Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir'avne ve caehüm rasulün keriym
(18) En eddu ileyye ibadellah inni leküm rasulün emiyn
(19) Ve el la ta'lu alellah inni atiküm bi sültanim mübiyn
(20) Ve inni uztü bi rabbi ve rabbiküm en tercumun
(21) Ve il lem tü'minu li fa'tezilun
(22) Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun
(23) Fe esri bi ibadi leylen inneküm müttebeun
(24) Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun
(25) Kem teraku min cennativ ve uyun
(26) Ve züruiv ve mekamin keriym
(27) Ve na'metin kanu fiyha fakihiyn
(28) Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn
(29) Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn
(30) Ve le kad necceyna beni israiyle minel azabil mühiyn
(31) Min fir'avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn
(32) Ve lekadihternahüm ala ilmin alel alemiyn
(33) Ve ateynahüm minel ayati ma fihi belaüm mübiyn
(34) İnne haülai le yekülün
(35) İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn
(36) Fe'tu bi abaina in küntüm sadikiyn
(37) E hüm hayrun em kamü tübbeiv vellezine min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn
(38) Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laibiyn
(39) Ma halaknahüma illa bil hakki ve lakinne ekserahüm la ya'lemun
(40) İnne yevmel fasli mikatühüm ecmeiyn
(41) Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey'ev ve la hüm yünsarun
(42) İlla mer rahimellah innehu hüvel aziyzür rahiym
(43) İnne şeceratez zekkum
(44) Taamül esiym
(45) Kel mühl yağli fil bütun
(46) Ke ğalyil hamiym
(47) Huzuhü fa'tiluhü ila sevail cehiym
(48) Sümme subbu fevka ra'sihi min azabil hamiym
(49) Zuk inneke entel aziyzül keriym
(50) İnne haza ma küntüm bihi temterun
(51) İnnel müttekiyne fi mekamin emiyn
(52) Fi cennativ ve uyun
(53) Yelbesune min sündüsiv ve istebrakim mütekabiliyn
(54) Kezali ve zevvecnahüm bi hurin iyn
(55) Yed'une fiha bi külli fakihetin aminiyn
(56) La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehiym
(57) Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül aziym
(58) Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun
(59) Fertekib innehüm mirtek