CÂSİYE SURESİ

(1) Ha mim
(2) Tenzilül kitabi minellahil azizil hakim
(3) İnne fis semavati vel erdi le ayatil lil mü'minin
(4) Ve fi halkiküm ve ma yebüssü min dabbetin ayatül li kavmiy yukinun
(5) Vahtilafil leyli ven nehari ve ma enzelellahü mines semai mir rizkin fe ahya bihil erda ba'de mevtiha ve tasifir riyahi ayatül li kavmiy ya'kilun
(6) Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk fe bi eyyi hadisim ba'dellahi ve ayatihi yü'minun
(7) Veylül li külli effakin esim
(8) Yesmeu ayatillahi tütla aleyhi sümme yüsirru müstekbiran ke el lem yesma'ha fe beşşirhü bi azabin elim
(9) Ve iza alime min ayatina şey'enittehazeha hüzüva ülaike lehüm azabüm mühin
(10) Miv veraihim cehennem ve la yuğni anhüm ma kesebu şey'ev ve la mettehazu min dunillahi evliya' ve lehüm azabün aziym
(11) Haza hüda vellezine keferu bi ayati rabbihim lehüm azabüm mir riczin elim
(12) Allahüllezi sehhara lekümül bahra li tecriyel fülkü fihi bi emrihi ve li tebteğu min fadlihi ve lealleküm teşkürun
(13) Ve sehhara leküm ma fis semavati ve ma fil erdi cemiam minh inne fi zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun
(14) Kul lillezine amenu yağfiru lillezine la yercune eyyamellahi li yecziye kavmem bima kanu yeksibun
(15) Men amile salihan fe linefsih ve men esae fe aleyha sümme ila rabbiküm türceun
(16) Ve le kad ateyna beni israilel kitabe vel hukme ven nübüvvete ve razaknahüm minet tayyibati ve faddalnahüm alel alemin
(17) Ve ateynahüm beyyinatim minel emr femahtelefu illa mim ba'di ma caehümül ilmü bağyem beynehüm inne rabbeke yakdiy beynehüm yevmel kiyameti fima kanu fihi yahtelifun
(18) Sümme cealnake ala şariatim minel emri fettebi'ha ve la tettebi' ehvaellezine la ya'lemun
(19) İnnehüm ley yuğnu anke minellahi şey'a ve innez zalimine ba'duhüm evliyaü ba'd vallahü veliyyül müttekiyn
(20) Haza besairu lin nasi ve hüdev ve rahmetül li kavmiy yukinun
(21) Em hasibel lezinecterahus seyyiati en nec'alehüm kellezine amenu ve amilus salihati sevaem mahyahüm ve mematühüm sae ma yahkümun
(22) Ve halekallahüs semavati vel erda bil hakki ve li tücza küllü nefsim bima kesebet ve hüm la yuzlemun
(23) Feraeyte menittehaze ilahehu hevahü ve edallehüllahü ala ilmiv ve hateme ala sem'ihi ve kalbihi ve ceale ala besarihi ğişaveh fe mey yehdihi mim ba'dillah e fe la tezekkerun
(24) Ve kalu ma hiye illa hayatüned dünya nemutü ve nahya ve ma yühliküna illed dehr ve ma lehüm bi zalike min ilm in hüm illa yezunun
(25) Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatim ma kane huccetehüm illa en kalü'tu bi abaina in küntüm sadikiyn
(26) Kullillahü yuhyiküm sümme yümitüküm sümme yecmeuküm ila yevmil kiyameti la raybe fihi ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun
(27) Ve lillahi mülküs semavati vel ard ve yevme tekumüs saatü yevmeiziy yahserul mübtilun
(28) Ve tera külle ümmetin casiyeten küllü ümmetin tüd'a ila kitabiha elyevme tüczevne ma küntüm ta'melun
(29) Haza kitabuna yentiku aleyküm bil hakk inna künna nestensihu ma küntüm ta'melun
(30) Fe emmelzine amenu ve amilus salihati fe yüdhilühüm rabbühüm fi rametih zalike hüvel fevzül mübin
(31) Ve emmellezine keferu e fe lem tekün ayati tütla aleyküm festekbertüm ve küntüm kavmen mücrimin
(32) Ve iza kiyle inne va'dellahi hakkuv ves saatü la raybe fiha kultüm ma nedri mes saatü in nezunnü illa zannev ve ma nahnü bi müsteykinin
(33) Ve beda lehüm seyyiatü ma amilu ve haka bihim ma kanu bihi yestehziun
(34) Ve kiylel yevme nensaküm kema nesitüm likae yevmiküm haza ve me'vakümün naru ve ma leküm min nasirin
(35) Zaliküm bi ennekümüttehaztüm ayatillahi hüzüvev ve ğarratkümül hayatüd dünya felyevme la yuhracune minha ve la hüm yüsta'tebun
(36) Fe lillahil hamdü rabbis semavati ve rabbil erdi rabbil alemin
(37) Ve lehül kibriyaü fis semavati vel erdi ve hüvel azizül hakim