AHKAF SURESİ

(1) Ha mim
(2) Tenzilül kitabi minellahil azizil hakim
(3) Ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakki ve ecelim müsemma vellezine keferu amma ünziru mu'ridun
(4) Kul eraeytüm ma ted'une min dunillahi eruni maza haleku minel erdi em lehüm şirkün fis semavat ituni bi kitabim min kabli haza ev esaratim min ilmin in küntüm sadikiyn
(5) Ve men edallü mimmey yed'u min dunillahi mel la yestecibü lehu ila yevmil kiyameti ve hüm an düaihim ğafilun
(6) Ve iza huşiren nasü kanu lehüm a'daev ve kanu bi ibadetihim kafirin
(7) Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezine keferu lil hakki lemma caehüm haza sihrum mübin
(8) Em yekulunefterah kul inifteraytühu fe la temlikune li minellahi şey'a hüve a'lemü bima tüfidune fih kefa bihi şehidem beyni ve beyneküm ve hüvel ğafurur rahiym
(9) Kul ma küntü bid'am miner rusüli ve ma edri ma yüfahü bi ve la biküm in ettebiu illa ma yuha ileyye ve ma ene ila nezirum mübin
(10) Kul eraeytüm in kane min indillahi ve kefartüm bihi ve şehide şahidüm mim beni israile ala mislihi fe amene vestekbertüm innellahe la yehdil kavmez zalimin
(11) Ve kalellezine keferu lillezine amenu lev kane hayram ma sebekuna ileyh ve iz lem yehtedu bihi fe seyekulune haza ifkün kadim
(12) Ve min kablihi kitabü musa imamev ve rahmeh ve haza kitabüm müsaddikul lisanen arabiyyel li yünzirallezine zalemu ve büşra lil muhsinin
(13) İnnellezine kalu rabbünellahü sümmestekamu fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
(14) Ülaike ashabül cenneti halidine fiha cezaem bima kanu ya'melun
(15) Ve vessaynel insane bi valideyhi ihsana hamelethü ümmühu kürhev ve vedaathü kürha ve hamlühu ve fisalühu selasune şehra hatta iza beleğa eşüddehu ve belğa erbeiyne seneten kale rabbi evzi'ni en eşküra ni'metekelleti en'amte aleyye ve ala valedeyye ve en a'mele salihan terdahü ve aslih li fi zürriyyeti inni tübtü ileyke ve inni minel müslimin
(16) Ülaikellezine netekabbelü anhüm ahsene ma amilu ve netecavezü an seyyiatihim fi ashabil cenneh va'des sidkillezi kanu yuadun
(17) Vellezi kale li valideyhi üffil leküma e teidanini en uhrace ve kad haletil kurunü min kabli ve hüma yesteğiysanillahe veyleke amin inne va'dellahi hakk fe yekulü ma haza illa esatiyrul evvelin
(18) Ülaikellezine hakka aleyhimül kavlü fi ümemin kad halet min kablihim minel cinni vel ins innehüm kanu hasirin
(19) Ve li küllin deracatüm ve hüm la yuzlemun
(20) Ve yevme yu'radullezine keferu alen nar ezhebtüm tayyibatiküm fi hayatikümüd dünya vestemta''üm biha fel yevme tüczevne azabel huni bima küntüm testekbirune fil erdi bi ğayril hakki ve bima küntüm tefsükun
(21) Vezkür eha ad iz enzera kavmehu bil ahkafi ve kad haletin nüzüru mim beyni yedeyhi ve min halfihi ella ta'büdu illellah inni ehafü aleyküm azabe yevmin aziym
(22) Kalu eci'tena li te'fikena an alihetina fe'tina bima teidüna in künte mines sadikiyn
(23) Kale innemel ilmü indellahi ve übelliğuküm ma ürsiltü bihi ve lakinni eraküm kavmen techelun
(24) Felemma raevhü aridam müstakbile evdiyetihim kalu haza aridum müntiruna bel hüve mesta'celtüm bih rihun fiha azabün elim
(25) Tüdemmiru külle şey'im bi emri rabbiha fe asbehu la yüra illa mesakinühüm kezalike neczil kavmel mücrimin
(26) Ve le kad mekkennahüm fima im mekkennaküm fihi ve cealna lehüm sem'av ve ebzarav ve efideten fe ma ağna anhüm sem'uhüm ve la ebsaruhüm ve la efidetühüm min şey'in iz kanu yechadune bi ayatillahi ve haka bihim ma kanu bihi yestehziun
(27) Ve le kad ehlekna ma havleküm minel kura ve sarrafnel ayati leallehüm yarciun
(28) Fe lev la nesarahümlezinettehazu min dunillahi kurbanen aliheh bel dallu anhüm ve zalike ifkühüm ve ma kanu yefterun
(29) Ve iz sarafna ileyke neferam minel cinni yestemiunel kur'an felemma hadaruhü kalu ensitu felemma kudiye vellev ila kavmihim münzirin
(30) Kalu ya kevmena inna semi'na kitaben ünzile min ba'di musa müsaddikal lima beyne yedeyhi yehdi ilel hakki ve ila tarikim müstekiym
(31) Ya kavmena ecibu daiyellahi ve aminu bihi yağfir leküm min zünubiküm ve yücirküm min azabin elim
(32) Ve mel la yücib daiyellahi fe leyse bi bu'cizin fil erdi ve leyse lehu min dunihi evliya' ülaike fi dalalim mübin
(33) E ve lem yerav ennellahellezi halekas semavati vel erda ve lem ya'ye bi halkihinne bi kadirin ala ey yuhyiyel mevta bela innehu ala külli şey'in kadir
(34) Ve yevme yu'radullezine keferu alen nar leyse haza bil hakk kalu bela ve rabbinakale fe zukul azabe bi ma küntüm tekfürun
(35) Fasbir kema sabera ülül azmi miner rusüli ve la testa'cil lehüm ke ennehüm yevme yeravne ma yuadune lem yelbesu illa saatem min nehar belağ fe hel yühlekü illel kavmül fasikun