MUHAMMED SURESİ

(1) Ellezine keferu ve saddu an sebilillahi edalle a'malehüm
(2) Vellezine amenu ve amilüs salihati ve amenu bima nüzzile ala muhammediv ve hüvel hakku mir rabbihim keffera anhüm seyyiatihim ve asleha balehüm
(3) Zalike bi ennellezine keferuttebeul batile ve ennellezine amenüttebeul hakka mir rabbihim kezalike yadribüllahü lin nasi emsalehüm
(4) Fe iza lekiytümüllezine keferu fe darber rikab hatta iza eshantümuhüm fe şüddül vesaka fe imma mennem ba'dü ve imma fidaen hatta tedaal harbü evzaraha zalik ve lev yeşaüllahü lentesara minhüm ve lakil li yeblüve ba'daküm bi ba'd vellezine kutilu fi sebilillahi fe ley yüdille a'malehüm
(5) Se yehdihim ve yuslihu balehüm
(6) Ve yüdhilühümül cennete arrafeha lehüm
(7) Ya eyyühellezine amenu in tensurullahe yensurküm ve yüsebbit akdameküm
(8) Vellezine keferu fe ta'sel lehüm ve edalle a'malehüm
(9) Zalike bi ennehüm kerihu ma enzelellahü fe ahbeta a'malehüm
(10) E fe lem yesiru fil erdi fe yenzuru keyfe kane akibetüllezine min kablihim demmerallahü aleyhim ve lil kafirine emsalüha
(11) Zalike bi ennellahe mevlellezine amenu ve ennel kafirine la mevla lehüm
(12) İnnellahe yüdhilüllezine amenu ve amilus salihati cennatin tecri min tahtihel enhar vellezine keferu yetemetteune ve ye'külune kema te'külül en'amü ven naru mesvel lehüm
(13) Ve keeyyüm min karyetin hiye eşeddü kuvvetem min karyetikelleti ahracetk ehleknahüm fe la nasira lehüm
(14) E fe men kane ala beyyinetim mir rabbihi ke men züyyine lehu suü amelihi vettebeu ehvaehüm
(15) Meselül cennetilleti vüidel müttekun Fiha enharum mim main ğayri asin ve enharum mil lebenil lem yeteğayyer ta'müh ve enharum min hamril lezetil liş şaribin ve enharum min aselim musaffa ve lehüm fiha min küllis semerati ve mağfiratüm mir rabbihim ke men hüve halidün fin nari ve süku maen hamimen fe kattaa em'aehüm
(16) Ve minhüm mey yestemiu ileyk hatta iza harecu min indike kalu lillezine utül ilme maza kale anifen ülaikellezine tabeallahü ala kulubihim vettebeu ehvaehüm
(17) Vellezinehtedev zadehüm hüdev ve atahüm takvahüm
(18) Fe hel yenzurune illes saate en te'tiyehüm bağteh fe kad cae eşratuha fe enna lehüm iza caethüm zikrahüm
(19) Fa'lem ennehu la ilahe illellahü vestağfir li zembike ve lil mü'minine vel mü'minat vallahü ya'lemü mütekallebeküm ve mesvaküm
(20) Ve yekulüllezine amenu lev la nüzzilet surah fe iza ünzilet suratüm muhkemetüv ve zükira fihel kitalü raeytellezine fi kulubihim meraduy yenzurune ileyke nazaral mağşiyyi aleyhi minel mevti fe evla lehüm
(21) Taatüv ve kavlüm ma'rufün fe iza azemel emru fe lev sadekullahe le kane hayral lehüm
(22) Fe hel aseytüm in tevelletüm en tüfsidu fil erdi ve tükattiu erhameküm
(23) Ülaikellezine leanehümüllahü fe esammehüm ve a'ma ebsarahüm
(24) E fe la yetedebberunel kur'ane em ala kulubin akfalüha
(25) İnnelleziner teddu ala edbarihim min ba'di ma tebeyyene lehümül hüdeş şeytanü sevvele lehüm ve emla lehüm
(26) Zalike bi ennehüm kalu lillezine kerihu ma nezzelellahü senütiy'uküm fi ba'dil emr vallahü ya'lemü israrahüm
(27) Fe keyfe iza teveffethümül melaiketü yadribune vücuhehüm ve edbarahüm
(28) Zalike bi ennehümüttebeu ma eshatallahe ve kerihu ridvanehu fe ahbeta a'malehüm
(29) Em hasibellezine fi kulubihim meradun el ley yuhricellahü adğanehüm
(30) Ve lev neşaü le eraynakehüm fe learaftehüm bisimahüm ve le ta'rifennehüm fi lahnil kavl vallahü ya'lemü a'maleküm
(31) Ve le neblüvenneküm hatta na'lemel mücahidine minküm vessabirine ve neblüve ahbaraküm
(32) İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi ve şakkur rasule mim ba'di ma tebeyyene lehümül hüda ley yedurrullahe şey'a ve seyuhbitu a'malehüm
(33) Ya eyyühellezine amenu etiy'ullahe ve etiy'ur rasule ve la tübtilu a'maleküm
(34) İnnellezine keferu ve saddu an sebilallahi sümme matu ve hüm küffarun fe ley yağfirallahü lehüm
(35) Fe la tehinu ve ted'u ilis selmi ve entümül a'levne vallahü meaküm ve ley yetiraküm a'maleküm
(36) İnnemel hayatüd dünya leibüv ve lehv ve in tü'minu ve tetteku yü'tiküm ücuraküm ve la yes'elküm emvaleküm
(37) İy yes'elkümuha fe yuhfiküm tebhalu ve yuhric adğaneküm
(38) Ha entüm haülai tüd'avne li tünfiku fi sebilillah fe minküm mey yebhal vallahül ğaniyyü ve entümül fükara' ve in tetevellev yestebdil kavmen ğayraküm sümme la yekunu emsaleküm