FETİH SURESİ

(1) İnna fetahna leke fetham mübina
(2) Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme ni'metehu aleyke ve yehdiyeke siratam müstekiyma
(3) Ve yensurakellahü nasran aziza
(4) Hüvellezi enzeles sekinete fi kulubil mü'minine li yezdadu imanem mea imanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alimen hakima
(5) Li yüdhilel mü'minine vel mü'minati cennatin tecri min tahtihel enharu halidine fiha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike indellahi fevzen aziyma
(6) Ve yüazzibel münafikiyne vel münafikati vel müşrikine vel müşrikatiz zannine billahi zannez sev' aleyhim dairatüs sev' ve ğadibellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masiyra
(7) Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azizen hakima
(8) İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezira
(9) Li tü'minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve eziyla
(10) İnnellezine yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydihim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü'tihi ecran aziyma
(11) Se yekulü lekel mühallefune minel a'rabi şeğaletna emvalüna ve ehluna festağfir lena yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim Kul fe mey yemlikü leküm minellahi şiy'en in erade biküm darran ev erade biküm nefa bel kanellahü bima ta'melune habira
(12) Bel zanentüm el ley yenkaliber rasulü vel mü'minune ila ehlihim ebedev ve züyyine zalike fi kulubiküm ve zanentüm zannes sev' ve küntüm kavmen bura
(13) Ve mel lem yü mim billahi ve rasulihi fe inna a'tedna lil kafirine seiyra
(14) Ve lillahi mülküs semavati vel ard yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa' ve kanellahü ğafurar rahiyma
(15) Se yekulül mühallefune izen talaktüm ila meğanime li te'huzuha zeruna nettebi'küm yüridune ey yübeddilu kelamellah kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl fe se yekulune bel tahsüdunena bel kanu la yefkahune illa kalila
(16) Kul lil muhallefine minel a'rabi se tüd'avne ila kavmin üli be'sin şedidin tükatilunehüm ev yüslimun fe in tütiy'u yü'tikümüllahü ecran hasena ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben elima
(17) Leyse alel a'ma haracüv ve la alel a'raci haracüv ve la alel meriydi harac ve mey yütiilahe ve rasulehu yüdhilhü cennatin tecri min tahtihel enhar ve mey yetevelle yüazzibhü azaben elima
(18) Le kad radiyallahü anil mü'minine iz yübayiuneke tahteş şecerati fe alime ma fi kulubihim fe enzeles sekinete aleyhim ve esabehüm fethan kariba
(19) Veadekümüllahü meğanime kesiraten te'huzuneha ve kanellahü azizen hakima
(20) Veadeküllahü meğanime kesiraten te'huzuneha fe accele leküm hazihi ve keffe eydiyen nasi anküm ve li tekune ayetel lil mü'minine ve yehdiyeküm siratam müstekiyma
(21) Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü biha ve kanellahü ala külli şey'in kadira
(22) Ve lev katelekümüllezine keferu le vellevül edbara sümme la yecidune veliyyev ve la nesiyra
(23) Sünnetellahilleti kad halet min kabl Ve len tecide li sünnetillahi tebdila
(24) Ve hüvellezi keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba'di en azferaküm aleyhim ve kanellahü bi ma ta'melune basiyra
(25) Hümüllezine keferu ve sadduküm anil mescidil harami vel hedye ma'kufen ey yeblüğa mehilleh ve lev la ricalüm mü'minune ve nisaüm mü'minatül lem ta'lemuhüm en tetauhüm fe tüsiybeküm minhüm mearratüm bi ğayri ilm li yüdhilellahü fi rahmetihi mey yeşa' lev tezeyyelu le azzebnellezine keferu minhüm azaben elima
(26) İz cealellezine keferu fi kulubihimül hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekinetehu ala rasulihi ve alel mü'minine ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehleha ve kanellahü bi külli şey'in alima
(27) Le kad sadekallahü rasulehür ru'ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminine muhallikiyne ruuseküm ve mükassiriyne la tehafun fe alime ma lem ta'lemu fe ceale min duni zalike fethan kariba
(28) Hüvellezi ersele rasulehu bil hüda ve dinil hakki li yuzhirahu aled dini küllih Ve kefa billahi şehida
(29) Muhammedür rasulüllah vellezine meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve ridvana simahüm fi vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incil ke zer'in ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukihi yu'cibüz zürraa li yeğiyza bihimül küffar veadellahüllezine amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran aziyma