KAF SURESİ

(1) Kaf vel kur'anil mecid
(2) Bel acibu en caehum munzirum minhum fe kalel kafirune haza şey'un acib
(3) E iza mitna ve kunna turaba zalike rac'um beiyd
(4) Kad alimna ma tenkusul erdu minhum ve indena kitabun hafiyz
(5) Bel kezzebu bil hakki lemma caehum fe hum fi emrim meric
(6) E fe lem yenzuru iles semai fevkahum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha min furuc
(7) Vel erda medednaha ve elkayna fiha ravasiye ve embetna fiha min kulli zevcim behic
(8) Tebsiratev ve zikra li kulli abdim munib
(9) Ve nezzelna mines semai maem mubaraken fe embetna bihi cennativ ve habbel hasiyd
(10) Ven nahle basikatil leha tal'un nediyd
(11) Rizkal lil ibadi ve ahyeyna bihi beldetem meyta kezalikel huruc
(12) Kezzebet kablehum kavmu nuhiv ve ashabur rassi ve semud
(13) Ve aduv ve fir'avnu ve ihvanu lut
(14) Ve ashahub eyketi ve kavmu tubba kulun kezzeber rusule fe hakka veiyd
(15) E fe ayina bil halkil evvel bel hum fi lebsim min halkin cedid
(16) Ve le kad halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid
(17) İz yetelekkal mutelekkiyani anil yemini ve aniş şimali kaiyd
(18) Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakiybun atid
(19) Ve caet sekratul mevti bil hakk zalike ma kunte minhu tehiyd
(20) Ve nufiha fis sur zalike yevmul veiyd
(21) Ve caet kullu nefsim meaha saikuv ve şehid
(22) Le kad kunte fi ğafletim min haza fe keşefna anke ğitaeke fe besarukel yevme hadid
(23) Ve kale karinuhu haza ma ledeyye atid
(24) Elkiya gi cehenneme kulle keffarin anid
(25) Mennail lil hayri mu'teim murib
(26) Ellezi ceale meallahi ilahen ahar fe elkiyahu fil azabiş şedid
(27) Kale karinuhu rabbena ma atğaytuhu ve lakin kane fi dalalim beiyd
(28) Kale la tahtesimu ledeyye ve kad kaddemtu ileykum bil veiyd
(29) Ma yubeddelul kavlu ledeyye ve ma enen bi zallamil lil abid
(30) Yevme nekulu li cehenneme helimtele'ti ve tekulu hel mim mezid
(31) Ve uzlifetil cennetu lil muttekiyne ğayra beiyd
(32) Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiyz
(33) Men haşiyer rahmane bil ğaybi ve cae bi kalbim munib
(34) Udhuluha bi selam zalike yevmul hulud
(35) Lehum ma yeşaune fiha ve ledeyna mezid
(36) Ve kem ehlekna kablehum min karnin hum eşeddu minhum batşen fe nekkabu fil bilad hel mim mehiys
(37) İnne fi zalike le zikra li men kane lehu kalbun ev elkas sem'a ve huve şehid
(38) Ve le kad halaknes semavati vel erda ve ma beynehuma fi sitteti eyyamiv ve ma messena mil luğub
(39) Fasbr ala ma yekulune ve sebbih bi hamdi rabbike kable tuluiş şemsi ve kablel ğurub
(40) Ve minel leyli fe sebbihhu ve edbaras sucud
(41) Vestemi'yevme yunadil munadi mim mekanin karib
(42) Yevme yesmeunes sayhate bil hakk zalike yevmul huruc
(43) İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel mesiyr
(44) Yevme teşekkalul erdu anhum siraa zalike haşrun aleyna yesir
(45) Nahnu a'lemu bi ma yekulune ve ma ente aleyhim bi cebbarin fe zekkir bil kur'ani mey yehafu veiyd