KAMER SURESİ

(1) İkterabetis saatu venşakkal kamer
(2) Ve iyyerav ayetey yu'ridu ve yekulu sihrun mustemir.
(3) Ve kezzebu vettebeu ehvaehum ve kullu emrin mustekirr
(4) Ve le kad caehum minel embai ma fihi muzdecer
(5) Hikmetum baliğatun fema tuğnin nuzur
(6) Fe tevelle anhum yevme yed'ud dai ila şey'in nukur
(7) Huşşean ebsarihum yahrucune minel ecdasi keennehum ceradum munteşir
(8) Muhtiyne iled a' yekulul kafirune haza yevmun azir
(9) Kezzebet kablehum kavmu nuhin fekezzebu abdena ve kalu mecnunuv vezducir
(10) Fe dea rabbehu enni mağlubun fentesir
(11) Fe fetahna ebvabes semai bimaim munhemir
(12) Ve feccernel erda uyunen feltekal mau ala emrin kad kudir
(13) Ve hamelnahu ala zati elvahiv ve dusur
(14) Tecri bi a'yunina cezael li men kane kufir
(15) Ve le kad teraknaha ayeten fe hel mim muddekir
(16) Fe keyfe kane azabi ve nuzur
(17) Ve le kad yessernal kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir
(18) Kezzebet adun fe keyfe kane azabi ve nuzur
(19) İnna erselna aleyhim rihan sarsaran fi yevmi nahsim mustemir
(20) Zenziun nase ke ennehum a'cazu nahlim munkair
(21) Fe keyfe kane azabi ve nuzur
(22) Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir
(23) Kezzebet semudu bin nuzur
(24) Fe kalu ebeşeram minna vahiden nettebiuhu inna izel lefi dalaliv ve suur
(25) Eulkiyez zikru aleyhi mim beynina bel huve kezzabun eşir
(26) Seya'lemune ğadem menil kezzabul eşir
(27) İnna murslun nakati fitnetel lehum fertekibhum vastabir
(28) Ve nebbi'hum ennel mae kismetun beynehum kullu şirbim muhtedar
(29) Fe nadev sahibehum fe teata fe akar
(30) Fe keyfe kane azabi ve nuzur
(31) İnna erselna aleyhim sayhatev vahideten fe kanu ke heşimil muhtezir
(32) Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel min muddekir
(33) Kezzebet kavmu lutim bin nuzur
(34) İnna erselna aleyhim hasiben illa ale lutnecceynahum bi sehar
(35) Ni'metem min indina kezalike neczi men şeker
(36) Ve le kad enzerahum batşetena fe temarav bin nuzur
(37) Ve le kad raveduhu an dayfihi fe tamesna a'yunehum fe zuku azabi ve nuzur
(38) Ve le kad sabbehahum bukraten azabum mustekirr
(39) Fe zuku azabi ve nuzur
(40) Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir
(41) Ve le kad cae ale fir'avnen nuzur
(42) Kezzebu bi ayatina kulliha fe ehaznahum ahze azizim muktedir
(43) E kuffarukum hayrun min ulaikum em lekum beraetun fiz zubur
(44) Em yekulune nahnu cemium muntesir
(45) Seyuhzemul cem'u ve yuvelluned dubur
(46) Belis saatu mev'iduhum ves saatu edha ve emerr
(47) İnnel mucrimine fi dalaliv ve suur
(48) Yevme yushabune fin nari ala vucuhihim zuku messe sekar
(49) İnna kulle şey'in halaknahu bi kader
(50) Ve ma emruna illa vahidetun ke lemhim bil besar
(51) Ve le kad ehlekna eşyaakum fe hel mim muddekir
(52) Ve kullu şey'in fealuhu fiz zubur
(53) Ve kullu sağiyriv ve kebirim mustetar
(54) İnnel muttekiyne fi cennativ ve neher
(55) Fi mak'adi sidkin inde melikim muktedir